начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 28, 22 - 28 юли 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 28, 22 - 28 юли 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - бр. 28/2013 г.

Въпрос: След като отпускът по допълнителен трудов договор се изчислява в работни дни, моля, кажете как на практика става неговото ползване, ако в същото време лицето е на работа по основния трудов договор. Ясно е, че ползването едновременно на двата...

Народно събрание - бр. 28/2013 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане. Бизнесът ще ползва данъчни облекчения, ако предоставя стипендия на ученици или студенти за не по-малко от 12 и не повече от 24 последователни месеца. Облаг...

Съдът зачита стажа на дружинните ръководители за учителски стаж

През последните години зачестиха случаите, в които Върховният административен съд (ВАС) започна да отменя решенията на директорите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт, с които се отказва зачитането за учителски стаж на ст...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС - бр. 28/2013 г.

Дело C-243/03, решение от 6 октомври 2005 г. страни: Commission of the European Communities срещу France Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при закупуване на основни средства със субсидии. В своето решение Съдът на ЕО приема, че Републи...

Важни специфични разпоредби, съдържащи се в ДОПК

В глава десета от ДОПК се съдържат редица особени разпоредби, отнасящи се до административното производство и участниците в него. Тези особени нормативни разпоредби се отнасят до: - отвод и самоотвод за участие в административното данъчно производств...

Възнаграждение за платен отпуск на лектор

В бр. 28 от 2013 г. на в. “Седмичен законник” Гошо МУШКАРОВ, д-р по икономика, разглежда следния казус: По чл. 114 от КТ е назначен външен лектор с 8 часа лекторски седмично по 7 лв. на час. Как следва да се изчисли възнаграждението за платения годиш...

Възнаграждение за платен отпуск на лектор

По чл. 114 от КТ е назначен външен лектор с 8 часа лекторски седмично по 7 лв. на час. Как следва да се изчисли възнаграждението за платения годишен отпуск? Трудов договор може да се сключва за работа през определени дни от месеца, като това време с...

Мястото на облагане и приложимо данъчно законодателство за облагане на печалбите

Фирма от Словакия (член на Европейския съюз), занимаваща се с консултантска дейност, почти изцяло извършвана от собственика, който е и управител, би желала да се регистрира (пререгистрира) в България, привлечена от ниския корпоративен данък. Клиентит...

Нов международен стандарт за съвместните предприятия

На 15.05.2012 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 11 Съвместни предприятия, който отменя МСС 31 Дялове в съвместни предприятия и ПКР 13 Съвместно контролирани предприятия - непарични вноски от контролиращите съдружници. МСФО 11 е приет за приложени...

Норма за продължителност на работното време

Как се установява нормата за продължителност на работното време на служител, работещ на 12-часови смени при условията на сумирано изчисляване на работното време, който в същия период ползва платен годишен отпуск? Нормата за продължителност на работн...

Обезщетение за безработица при труд без трудово правоотношение

Получавам парично обезщетение за безработица от м. май 2013 г. Въпреки че по професия съм чертожник, не мога да си намеря постоянна работа. Имам възможност обаче да работя по различни проекти, които ми се възлагат периодично, без да възниква трудово ...

Обезщетение при уволнение след болнични

След продължителен отпуск по болест служителка излиза в платен годишен отпуск. През време на този отпуск заплатите се увеличават. След изтичане на платения отпуск служителката се пенсионира по инвалидност по решение на ТЕЛК. По коя заплата да се изчи...

Работа по граждански договор по време на обезщетение за безработица от трудовата борса

Има ли право на обезщетение от трудовата борса лице, което в това време започва работа по граждански договор? Изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при започване на трудова дейност, за която лицето подлежи на задължително...

В пресата за вас

Данъчно третиране на доходи от дивиденти, получени от едноличен търговец (ЕТ)

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова разглежда данъчните аспекти при отчитане на дивидентите. Доходът на ЕТ, получен от разпределяне на дивиденти, независимо от това дали източникът е местно или чуждестранно юридиче...

Извършване на продажби в чужбина

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, отговаря на въпроса: Физическо лице, което е французин по националност, предлага на френския пазар продукти на българска фирма. Може ли българската фирма да сключи комисио...

Налагане на универсалната обезпечителна мярка

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” съдия Диана Митева коментира налагането на универсалната обезпечителна мярка. Като нормативно уреден институт общата възбрана и запор е посочена в две разпоредби (чл. 711, ал. 1, т. 2 и чл. ...

Приложението на чл. 75, ал. 3 от ЗКПО след 01.01.2013 г.

В бр. 6 от. 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в глава дванадесета “Счетоводни грешки”, в сила от 01.01.2013 г., и прави сравнителен анализ на действащите правила до 31.12.2012 г. На първо м...

Счетоводно отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с приходи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с приходи - непарични, преки финансирания, които са различни от онези,...

Счетоводно отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с приходи

В бр. 5 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Камелия Савова-Симеонова, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на предоставени безвъзмездни средства, свързани с приходи - непарични, преки финансирания, които са различни от онези,...

Съпружеската имуществена общност за жилище, придобито чрез кредит и дарение от родителите

В бр. 6 на сп. “Собственост и право” Яница Радева, юрист, и Атанас Йорданов, юрист, разглеждат въпроса кога придобитото чрез кредит жилище е съпружеска имуществена общност. Съдебната практика многократно се е занимавала със случая, в който цената на...

Справочник

Държавен вестник, бр. 63/2013 г.

ДВ, бр. 63 от 16.07.2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение на Закона за висшето образование. Правителството прие: 1. Постановление № 145 от 11.07.2013 г. за изменение на Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г. за изпълнението н...

Европейските регламенти в социалната сфера вече се прилагат и спрямо Хърватия

Националният осигурителен институт информира, че с приемането на Република Хърватия като пълноправен член на Европейския съюз от 1 юли 2013 г. се променят документите, уреждащи взаимодействието на страната с всички страни - членки на съюза, в сферата...

Какво трябва да знаят здравноосигурените лица, желаещи да получат формуляр за провеждане на планово лечение в ЕС - формуляр S 2 (в съответствие с Регламент ЕО № 883/2004)

Във връзка с ангажиментите на Националната здравноосигурителна каса, произтичащи от пълноправното членство на Република България в Европейския съюз, към НЗОК е създадена специализирана комисия, която разглежда молби на граждани за издаване на формуля...

Промени в ЗМДТ

В ДВ, бр. 61 от 09. 07. 2013 г., е обнародван Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), с който е добавена нова ал. 4 към чл. 10. “(4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в си...

Справочна информация

Централни валутни курсове за периода 15.07.2013 г. - 19.07.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...