начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 30, 2 - 8 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 30, 2 - 8 септември 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет бр.30/2013

Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗОП). Промените са част от неотложните и стабилизационни мерки на правителството, насочени към бизнеса. Основната цел е процедурите по ЗОП да стан...

Народно събрание бр.30/2013

Народното събрание прие окончателно промени в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и в частния сектор. Отпадна изискването членовете на управителните и контролните органи на пре...

Право на допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Работниците и служителите имат право на допълнително възнаграждение за придобития от тях трудов стаж и професионален опит. Това възнаграждение се изчислява в процент върху основната работна заплата, определена с трудовия договор. Разграничават се дв...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС

Дело C-305/03, решение от 9 февруари 2006 г. страни: Commission of the European Communities срещу United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Предмет на спора е намалената ставка при продажба на произведения на изкуството, колекционерски п...

Здравно осигуряване на вещо лице - пенсионер

Лице, пенсионер за навършена възраст и трудов стаж, работи като вещо лице към съда. Всяко тримесечие върху полученото възнаграждение внася 8% за здравноосигурителни вноски и 10% ДОД. Как точно трябва да се изчислят дължимите вноски за ЗОВ? Данъчните ...

ЗОПБ и разпределянето на дивиденти

В примерите, посочени в Указание относно прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой с изх. № УК-З/04.04.2011 г., е посочено следното: (i) Изплащането на дивидент за сума, равна или надхвърляща 15 000 лв., попада в ограниченията на ЗО...

Коригиране на счетоводна грешка

През 2012 г. е начислена амортизация (603/241) на лаптоп с 54 лв. в повече. Годината е приключена, отчетите са предадени и не може да се направи корекция. Дали е правилно да направя мемориален ордер през януари 2013 г. с контировка 241/709, като на к...

Облагане на доставка на стоки

Българска фирма, която работи на ишлеме, обработва детайли съгласно договор с италианска фирма. Материалите, които се докарват от Италия, са и тяхна собственост. Българската фирма ги комплектова и връща в Италия, фактурира се само обработката. За но...

Платен годишен отпуск при намалена работоспособност

Наш служител е с ТЕЛК 52%. По КТД членовете на синдиката ползват 34 дни платен отпуск. Колегата не е член на синдиката, но иска да ползва тия 34 дни и 6 дни по КТ съгласно чл. 319? Има ли право? Отговор: В съответствие с чл. 319 от КТ работниците...

В пресата за вас

Облагане на определен бонус на управителя при постигнат положителен финансов резултат на дружеството

В бр. 6 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда казуса: Собственик и управител на ЕООД има договор за управление, в който е предвидено, че управителят ще получи определена сума (6000 лв.), но само ...

Отговорност на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и доход при пенсиониране

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Мария Кирова, главен експерт в Главна дирекция “Пенсии”, разглежда темата за отговорността на осигурителя при неправилно издадени документи за осигурителен стаж и осигурителен доход при пенсиониране. При пенс...

Отчитане на правителствени дарения (безвъзмездни средства от държавата), обвързани с биологични активи

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитането на правителствени дарения (безвъзмездни средства от държавата), обвързани с биологични активи. Правителствените дарения, обвързани с биологичн...

Прилагане на чл. 208 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице желае да ползва едновременно и други данъчни облекчения

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форумна счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда пример за прилагането на чл. 208 относно освободаването от облагане на вноски (премии) по застраховки “Живот” във връзка с измененията на чл. 213 и чл. 2...

Увеличена отговорност на членовете на кооперациите

В бр. 8 от 2013 г. на списание “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира увеличената отговорност на членовете на кооперациите. Увеличената отговорност на членовете над размера на дяловите им вноски (например в двоен или ...

Справочник

Заповед за определяне на инвестиционно злато за целите на ЗДДС

На основание §1, т. 24, буква “б” от допълнителните разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 2007...

Справочна информация бр. 30/2013

Централни валутни курсове за периода 29.07.2013 г. - 21.08.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...