Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 31, 9 - 15 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 9 - 15 септември 2013 г.
Законодателство

Основания, ред и начин на възлагане на експертиза по данъчно производство

Не само органите по приходите, но и задължените лица трябва да знаят основанията, реда и начина на възлагане на експертиза, а също така: - на кои лица може да се възложи експертиза; - на кои лица не може да се възлага експертиза; - реда за възлага...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр.31/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-435/03, решение от 14 юли 2005 г. страни: British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV срещу Belgian State. Предмет на спора е облагането с ДДС на откр...

Вътреобщностна доставка на стока

Въпрос: Дружеството ни изработва изделия за дружество от Чехия. И двете дружества са регистрирани по Закона за ДДС. Има договореност за изработка на определено количество, като доставките ще се извършват по конкретни поръчки през 2013 г. Договорено е...

Оповестяване на дялови участия в други предприятия

На 12.05.2012 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия. Стандартът бе приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1254/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. Стандар...

Осигуряване на съдружници

На 12.07.2012 г. е извършено прехвърляне на 100% от дяловете на “Х” ООД на двама нови съдружници, както следва: - първи съдружник - 92% дялово участие; - втори съдружник - 8% дялово участие. Първият съдружник, който е и управител, е пенсионер за и...

Отпуски при два трудови договора

Работя по 2 трудови договора при един работодател - основен на 8 часа с 20 дни платен годишен отпуск и допълнителен - на 40 работни часа месечно с 5 дни отпуск. Имам ли право общо на 25 работни дни платен годишен отпуск? Как се ползват двата отпуска?...

Прехвърляне на право на строеж

На 30.10.2012 г. строителната фирма продава на физическо лице Х право на строеж (1/2 идеална част от апартамент №...) от собственото на дружеството право на строеж. За продажбата са издадени нотариален акт (30.10.2012 г.) и фактура от 08.10.2012 г. ...

Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка

Законът казва, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност равна или превишаваща 15 000 лв. Когато клиент/доставчик плаща по някоя доставка, като внася парите в брой дир...

В пресата за вас

Документи, касаещи трудовите правоотношения, които могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Елка Димитрова, доктор по икономика, директор на Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП, представя документите, касаещи трудовите правоотношения, които могат да бъдат обект на проверка от контролните ор...

Компоненти на сделката, генериращи приходи от продажби

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, коментира компонентите на сделката, генериращи приходи от продажби. В МСС 18 Приходи е предвидено “отчитащите се предприятия добре да разгледат всички аспекти на сде...

Облагане на разходи в хипотеза на “смесени” застраховки “Живот”, които частично покриват критериите по § 1, т. 55 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда пример за прилагането на чл. 208 относно освобождаването от облагане на вноски (премии) по застраховки “Живот” във връзка с измененията на чл. 213 и чл....

Ограничена отговорност на членовете на кооперациите

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира ограничената отговорност на членовете на кооперациите. Чл. 32, ал. 2 ЗК е аналогичен на чл. 113 от Търговския закон (ТЗ), според който членовете на друж...

Справочник

Държавен вестник, бр. 67/2013 г.

ДВ, бр. 67 от 30.07.2013 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване. Правителството при...

Заповед за определяне на инвестиционно злато за целите на ЗДДС

На основание §1, т. 24, буква “б” от допълнителните разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 2007...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №Н-10/24.08.2006 г. за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността

1 “АЕБТРИ” с ЕИК по БУЛСТАТ 000704481 - дата на регистрация по Нар. № Н-10 - 26.02.2007 г. адрес гр. София, жк “Бели брези”, ул. “Искърски пролом” № 6; e-mail: aebtri@aebtri.com тел.02/59-01-21; 958-14-13; факс:958-14-13 2. ”РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба Н-12/24.08.2006 г. на МФ

1. “РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на регистрация по Наредба Н-12 - 30.03.2007 г., адрес гр. София, бул. “Княз Дондуков Корсаков” № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; e-mail: office@biex.bg; тел. 02/491-86-30; 491-86-31; факс 02/987-09-34 ...

Справочна информация бр. 31/2013

Централни валутни курсове за периода 02.09.2013 г. - 05.09.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...