Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 31, 9 - 15 септември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 9 - 15 септември 2013 г.
Законодателство

Основания, ред и начин на възлагане на експертиза по данъчно производство

Не само органите по приходите, но и задължените лица трябва да знаят основанията, реда и начина на възлагане на експертиза, а също така: - на кои лица може да се възложи експертиза; - на кои лица не може да се възлага експертиза; - реда за възлагане, изпълнение и заключение на...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр.31/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-435/03, решение от 14 юли 2005 г. страни: British American Tobacco International Ltd, Newman Shipping & Agency Company NV срещу Belgian State. Предмет на спора е облагането с ДДС на откраднати стоки. В своето реше...

Вътреобщностна доставка на стока

Въпрос: Дружеството ни изработва изделия за дружество от Чехия. И двете дружества са регистрирани по Закона за ДДС. Има договореност за изработка на определено количество, като доставките ще се извършват по конкретни поръчки през 2013 г. Договорено е чешкото дружество да преведе ...

Оповестяване на дялови участия в други предприятия

На 12.05.2012 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия. Стандартът бе приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1254/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. Стандартът влезе в сила от 01.01.2013...

Осигуряване на съдружници

На 12.07.2012 г. е извършено прехвърляне на 100% от дяловете на “Х” ООД на двама нови съдружници, както следва: - първи съдружник - 92% дялово участие; - втори съдружник - 8% дялово участие. Първият съдружник, който е и управител, е пенсионер за изслужено време и старост. Няма...

Отпуски при два трудови договора

Работя по 2 трудови договора при един работодател - основен на 8 часа с 20 дни платен годишен отпуск и допълнителен - на 40 работни часа месечно с 5 дни отпуск. Имам ли право общо на 25 работни дни платен годишен отпуск? Как се ползват двата отпуска? Когато работник или служит...

Прехвърляне на право на строеж

На 30.10.2012 г. строителната фирма продава на физическо лице Х право на строеж (1/2 идеална част от апартамент №...) от собственото на дружеството право на строеж. За продажбата са издадени нотариален акт (30.10.2012 г.) и фактура от 08.10.2012 г. На 24.10.2012 г. е издадено ст...

Прилагането на Закона за ограничаване на плащанията в брой и плащане на доставка чрез внасяне по платежна сметка

Законът казва, че плащанията на територията на страната се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, когато са на стойност равна или превишаваща 15 000 лв. Когато клиент/доставчик плаща по някоя доставка, като внася парите в брой директно по банковата сметка на к...

В пресата за вас

Документи, касаещи трудовите правоотношения, които могат да бъдат обект на проверка от Инспекцията по труда

В бр. 7 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Елка Димитрова, доктор по икономика, директор на Дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП, представя документите, касаещи трудовите правоотношения, които могат да бъдат обект на проверка от контролните органи на Инспекцията по труда. ...

Компоненти на сделката, генериращи приходи от продажби

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, коментира компонентите на сделката, генериращи приходи от продажби. В МСС 18 Приходи е предвидено “отчитащите се предприятия добре да разгледат всички аспекти на сделките, генериращи приходи от п...

Облагане на разходи в хипотеза на “смесени” застраховки “Живот”, които частично покриват критериите по § 1, т. 55 от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 14 от ДР на ЗДДФЛ

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда пример за прилагането на чл. 208 относно освобождаването от облагане на вноски (премии) по застраховки “Живот” във връзка с измененията на чл. 213 и чл. 217 от ЗКПО, в сила за 2013 г...

Ограничена отговорност на членовете на кооперациите

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира ограничената отговорност на членовете на кооперациите. Чл. 32, ал. 2 ЗК е аналогичен на чл. 113 от Търговския закон (ТЗ), според който членовете на дружеството с ограничена отговорно...

Справочник

Държавен вестник, бр. 67/2013 г.

ДВ, бр. 67 от 30.07.2013 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република за морско търговско корабоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 152 от ...

Заповед за определяне на инвестиционно злато за целите на ЗДДС

На основание §1, т. 24, буква “б” от допълнителните разпоредби от Закона за данък върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 63 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 2007 ...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 7, ал. 1 от Наредба №Н-10/24.08.2006 г. за възстановяване на платен ДДС на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността

1 “АЕБТРИ” с ЕИК по БУЛСТАТ 000704481 - дата на регистрация по Нар. № Н-10 - 26.02.2007 г. адрес гр. София, жк “Бели брези”, ул. “Искърски пролом” № 6; e-mail: aebtri@aebtri.com тел.02/59-01-21; 958-14-13; факс:958-14-13 2. ”РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на р...

Списък на регистрирани агенти по реда на чл. 9, ал. 1 от Наредба Н-12/24.08.2006 г. на МФ

1. “РСМ Би Екс” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121846175 - дата на регистрация по Наредба Н-12 - 30.03.2007 г., адрес гр. София, бул. “Княз Дондуков Корсаков” № 22, вх. Б, ет. 3, ап. 10; e-mail: office@biex.bg; тел. 02/491-86-30; 491-86-31; факс 02/987-09-34 2. “Метро Кеш енд Кери Българи...

Справочна информация бр. 31/2013

Централни валутни курсове за периода 02.09.2013 г. - 05.09.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието!...