начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 18, 16 - 30 септември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2013 г.
Писма и указания

№ 24-34-23 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Видно от изложеното в запитването, „Х” като държавно висше училище и в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, считано от 01.01.2013 г., следва да прилага разпоредбата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ...

№ 3-1145 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 133, ал. 2, т. 4 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването с Решение № 4024 от 21.03.2013 г. по адм. д. № 11368/2012 г. на Върховния административен съд е обявена нищожността на раздел ІV на Решение № 748 по протокол № 65 от 27.01.2011 г. на Общински съвет, гр. X. Във връзка ...

Писма на министерства и ведомства

№ 24-34-10 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - … и препратено по компетентност в Дирекция ”Данъчно-осигурителна методология” при Централното управление на Националната агенция за приходите (вх....

№ 24-34-20 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОУИ гр. … и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-20/2013 г., изразявам следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондацията е регистрирана ка...

№ 24-34-9 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на липси или брак на стоки, определени съгласно счетоводната политика на данъчно задължено лице като малоценни и малотрайни предмети

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-П-12/01.02.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество съгласно счетоводната си политика определя като...

№ 94-00-60 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, изплатени през 2012 г., и подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ при разпределение на дивидент през 2013 г.

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 14.03.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: В писмото сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило през 2012 г. лекотоварни автомобили от фи...

№ 94-00-69 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

В Дирекция ”ОДОП” – ….. постъпи писмено запитване с вх. №…./ 22.03.2013 г., като сте поставили следните въпроси: Посочвате, че сте швейцарски гражданин и през цялата 2012 г. сте пребивавали в РБългария, като сте вписан за управител на УС на ЮЛНЦ „…....

№ 94-00-71 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Установяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на самоосигуряващо се лице

Фактическа обстановка: Р.М.Б. е съдружник и управител в “Х” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 111111111, заличено в Търговския регистър на основание ТЗ на 22.11.2011 г. Имал е регистрация като едноличен търговец с фирма ЕТ “К”, ЕИК по БУЛСТАТ 111111111, чиято де...

№ 94-00-86 от 08.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост

Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № … от 08.04.2013 г. при Дирекция ОДОП гр. …, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка сте домоуправител на бл. … в гр. ... Отдали сте под наем на четири фирми общи час...

№ 94-00-97 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Деклариране на доход от отдаване под наем на недвижим имот, собственост на непълнолетно дете

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 17.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - ….., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването дъщерите ви са непълнолетни, но притежават имоти, които се отдават под наем. Вие като ...

№ 94-Р-43 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на СИДДО и ЗДДФЛ

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите (вх. № ……………….), ви уведомявам следното: Видно от изложеното в запитването, през 2012 г. имате сключен договор за работа като член на екипаж...

№ 96-00-128 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход по договор за предоставяне на правото на ползване на собствени частни горски имоти в горовладелческа производителна кооперация

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 21.03.2013 г. в Дирекция ОДОП с оглед приложимата нормативна база за 2013 г. изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Горовладелческа производителна коо...

№ М-26-Д-77 от 25.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

По повод ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите по електронната поща и заведено с вх. № М-26-Д-77 от 20.02.2013 г., изразявам следното становище: По силата на чл. 43, ал. 4 от Закона за данъците...

Анотации

Данъчно облагане на организирано бизнес пътуване

Във бр. 14/2013 г. на в. „Актив”, бр. 14/2013 г., Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирана българска фирма по ДДС получава услуга организирано бизнес пътуване (вкл. път, храна и настаняване, без да е описано в документ...

Дежурство през празнични и почивни дни

В бр. 16 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли с графика за работа през месец с официален празник да се предвидят дежурства в деня на празника и освен това две дежурства в почивни дни? По време...

Набавяне на осигурителен стаж, когато не достига за придобиване право на пенсия

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Счетоводна матрица” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да си набавим осигурителен стаж, когато не ни достига за придобиване право на пенсия? Съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО ...

Облагане на семинарно мероприятие

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество е хотелиер и организира семинарно мероприятие за български корпоративен клиент. За целта предлага настаняване (нощувка и...

Работа на стажант по трудов договор

В бр. 16 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Има ли специален режим за назначаване на стажанти за срок 1 месец, или трябва да се използва ученически договор по чл. 230 от КТ, по който работодателят е ...

Регистрация по ЗДДС на физическо лице за получени услуги от американска фирма

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Местно физическо лице има сключен договор с фирма от САЩ за популяризиране на произведените от последната софтуерни продукти за видеокомуникация ...

Счетоводни аспекти на сделки с предприятие на едноличен търговец

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Счетоводна матрица” Георги Петков отговаря на следния въпрос: Какви са счетоводните аспекти на сделки с предприятие на едноличен търговец? Всеобщо е възприето, че изкупуване на предприятието на едноличен търговец по реда н...

Третиране по ЗДДС на получена услуга от руска фирма по монтаж на производствено оборудване, което се намира извън територията на страната

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма има сключен договор с руска фирма за производство, монтаж, изпитване и сервиз на инсталация за обработка на метални детайли. Плащ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 76 - 80/2013 г.

ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г. Министерски съвет Постановление № 181 от 22 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредитси по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност...

Осигурителен календар за октомври 2013 г.

[[app_13253_1]] [[app_13254_2]]...

Справочна информация бр.18/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 25 септември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За...