Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 18, 16 - 30 септември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 18, 16 - 30 септември 2013 г.
Писма и указания

№ 24-34-23 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Видно от изложеното в запитването, „Х” като държавно висше училище и в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, считано от 01.01.2013 г., следва да прилага разпоредбата на § 25, ал. 4 от ПЗР на ...

№ 3-1145 от 18.04.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 133, ал. 2, т. 4 от Данъчно-осигурителения процесуален кодекс (ДОПК)

Според изложеното в запитването с Решение № 4024 от 21.03.2013 г. по адм. д. № 11368/2012 г. на Върховния административен съд е обявена нищожността на раздел ІV на Решение № 748 по протокол № 65 от 27.01.2011 г. на Общински съвет, гр. X. Във връзка ...

Писма на министерства и ведомства

№ 24-34-10 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - … и препратено по компетентност в Дирекция ”Данъчно-осигурителна методология” при Централното управление на Националната агенция за приходите (вх....

№ 24-34-20 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на осигурителното законодателство

По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност от Дирекция ОУИ гр. … и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-20/2013 г., изразявам следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Фондацията е регистрирана ка...

№ 24-34-9 от 19.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на липси или брак на стоки, определени съгласно счетоводната политика на данъчно задължено лице като малоценни и малотрайни предмети

Във ваше запитване, препратено по компетентност в Централното управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № М-26-П-12/01.02.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество съгласно счетоводната си политика определя като...

№ 94-00-60 от 14.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на чл. 73 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, изплатени през 2012 г., и подаване на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ при разпределение на дивидент през 2013 г.

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 14.03.2013 г. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: В писмото сте изложили следната фактическа обстановка: Дружеството е закупило през 2012 г. лекотоварни автомобили от фи...

№ 94-00-69 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

В Дирекция ”ОДОП” – ….. постъпи писмено запитване с вх. №…./ 22.03.2013 г., като сте поставили следните въпроси: Посочвате, че сте швейцарски гражданин и през цялата 2012 г. сте пребивавали в РБългария, като сте вписан за управител на УС на ЮЛНЦ „…....

№ 94-00-71 от 22.03.2013 г. ОТНОСНО: Установяване на факти и обстоятелства, свързани с трудовата дейност на самоосигуряващо се лице

Фактическа обстановка: Р.М.Б. е съдружник и управител в “Х” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 111111111, заличено в Търговския регистър на основание ТЗ на 22.11.2011 г. Имал е регистрация като едноличен търговец с фирма ЕТ “К”, ЕИК по БУЛСТАТ 111111111, чиято де...

№ 94-00-86 от 08.04.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от наем на помещения, които се управляват съгласно Закона за етажната собственост

Във връзка с направеното от вас запитване с писмо вх. № … от 08.04.2013 г. при Дирекция ОДОП гр. …, ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка сте домоуправител на бл. … в гр. ... Отдали сте под наем на четири фирми общи час...

№ 94-00-97 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Деклариране на доход от отдаване под наем на недвижим имот, собственост на непълнолетно дете

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 17.04.2013 г. при Дирекция ОДОП - ….., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването дъщерите ви са непълнолетни, но притежават имоти, които се отдават под наем. Вие като ...

№ 94-Р-43 от 12.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на СИДДО и ЗДДФЛ

В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Централното управление на Националната агенция за приходите (вх. № ……………….), ви уведомявам следното: Видно от изложеното в запитването, през 2012 г. имате сключен договор за работа като член на екипаж...

№ 96-00-128 от 21.03.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доход по договор за предоставяне на правото на ползване на собствени частни горски имоти в горовладелческа производителна кооперация

Във връзка с постъпило писмено запитване с вх. № 21.03.2013 г. в Дирекция ОДОП с оглед приложимата нормативна база за 2013 г. изразяваме следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Горовладелческа производителна коо...

№ М-26-Д-77 от 25.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДФЛ

По повод ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите по електронната поща и заведено с вх. № М-26-Д-77 от 20.02.2013 г., изразявам следното становище: По силата на чл. 43, ал. 4 от Закона за данъците...

Анотации

Данъчно облагане на организирано бизнес пътуване

Във бр. 14/2013 г. на в. „Актив”, бр. 14/2013 г., Лиляна Панева – данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирана българска фирма по ДДС получава услуга организирано бизнес пътуване (вкл. път, храна и настаняване, без да е описано в документ...

Дежурство през празнични и почивни дни

В бр. 16 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Може ли с графика за работа през месец с официален празник да се предвидят дежурства в деня на празника и освен това две дежурства в почивни дни? По време...

Набавяне на осигурителен стаж, когато не достига за придобиване право на пенсия

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Счетоводна матрица” Румяна Станчева, експерт по социално осигуряване, отговаря на следния въпрос: Как да си набавим осигурителен стаж, когато не ни достига за придобиване право на пенсия? Съгласно чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО ...

Облагане на семинарно мероприятие

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право” Калина Златанова, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество е хотелиер и организира семинарно мероприятие за български корпоративен клиент. За целта предлага настаняване (нощувка и...

Работа на стажант по трудов договор

В бр. 16 от 2013 г. на в. „Актив” Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаря на следния въпрос: Има ли специален режим за назначаване на стажанти за срок 1 месец, или трябва да се използва ученически договор по чл. 230 от КТ, по който работодателят е ...

Регистрация по ЗДДС на физическо лице за получени услуги от американска фирма

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Местно физическо лице има сключен договор с фирма от САЩ за популяризиране на произведените от последната софтуерни продукти за видеокомуникация ...

Счетоводни аспекти на сделки с предприятие на едноличен търговец

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Счетоводна матрица” Георги Петков отговаря на следния въпрос: Какви са счетоводните аспекти на сделки с предприятие на едноличен търговец? Всеобщо е възприето, че изкупуване на предприятието на едноличен търговец по реда н...

Третиране по ЗДДС на получена услуга от руска фирма по монтаж на производствено оборудване, което се намира извън територията на страната

В бр. 7 от 2013 г. на сп. „Данъчна практика” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда следния казус: Българска фирма има сключен договор с руска фирма за производство, монтаж, изпитване и сервиз на инсталация за обработка на метални детайли. Плащ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 76 - 80/2013 г.

ДВ, бр. 76 от 30.08.2013 г. Министерски съвет Постановление № 181 от 22 август 2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредитси по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г. за организиране на обучение на Силите за сигурност...

Осигурителен календар за октомври 2013 г.

[[app_13253_1]] [[app_13254_2]]...

Справочна информация бр.18/2013

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 25 септември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За...