Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 34, 30 септ. - 6 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 30 септ. - 6 октомври 2013 г.
Законодателство

Как работата на смени и сумираното работно време се отразяват на обезщетението за временна неработоспособност

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство, включително и тези, които работят на смени при условията на сумирано отчитане на работното време, имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояван...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС Бр. 34/2013

Дело C-63/04, решение от 15 декември 2005 г. страни: Centralan Property Ltd срещу Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е данъчното облагане с ДДС на стоки, отдадени под наем. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 20 (3) на Шеста директива, изменена от Ди...

ЗДДС при доставка на стока за трета страна, изнасяна от територията на държава членка

Нерегистрирано по ЗДДС българско дружество произвежда стока, предназначена за фирма, установена в Русия. Дружеството изпраща стоката чрез немска логистична фирма, която извършва превоза от територията на България до тази на Германия и оттам - до Русия. Във фактурата, която придру...

Непълно работно време при сумирано отчитане

Трудовият договор е за 4 часа, като е установено сумирано отчитане и се работи по график от 6- и 8-часови смени. Как да се определи работният график за месец с 22 работни дни, през който работникът ползва 10 работни дни платен годишен отпуск? Независимо от начина на изчисляван...

Обезщетение поради пенсиониране

По споразумение с работодателя трудов договор е прекратен по чл. 331 от КТ срещу обезщетение в размер 4 брутни заплати. Лицето получава обезщетение за безработица от бюрото по труда за период от 12 месеца. Към момента на уволнението има над 45 години трудов стаж, а докато получав...

Оценяване по справедлива стойност

На 12.05.2011 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност. Стандартът е приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1255/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност налага единни...

Платен годишен отпуск при загубена работоспособност над 50%

В средата на годината работещ по трудов договор пенсионер представя на работодателя експертно решение от ТЕЛК с определена му над 50% загубена работоспособност. На колко дни платен годишен отпуск за същата година има право работникът? Работещият по трудов договор пенсионер има ...

Ползване на отпуск в срока на предизвестие

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор и 5 дни след това - и заявление за ползване на платения годишен отпуск. Може ли лицето да ползва отпуска и удължава ли се предизвестието с дните на ползвания отпуск? Предизвестието за прекратяване на трудовия дог...

В пресата за вас

Бракуване на козметични продукти

За “Експертис” Иван Симов, регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Фирма, продаваща козметични продукти, желае да бракува стоки с изтекъл срок на годност. Как трябва да се документира това, с какви документи и как да се докаже пред НАП, че е изтекъл този срок, за да не се на...

Данъчна практика по прилагането на новите постановки за 2013 г., залегнали в чл. 245, ал. 1,т. 4 от ЗКПО

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда практическите аспекти на облагането с алтернативен данък на хазартната дейност. Член 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО постановява, че се дължи данък за игри в игрално казино, за които се...

Данъчно третиране на доходите от дивиденти по реда на ЗДДФЛ

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова коментира данъчно третиране на доходите от дивиденти по реда на ЗДДФЛ. За целите на данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ доходите от дивиденти са диференцирани в следните разновидности съгласно чл. 38,...

Защита на правата на интелектуална собственост в ЕС

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” доц. д-р Мария Маркова коментира новите термини в Регламент № 608/2013. Регламент № 608/2013 въвежда нови термини в предмета на защита на правата на интелектуална собственост. По-важните от тях са следните: 1. “Стоки - обект на ...

Осчетоводяване на актив

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: АД купува актив, който ще изплаща на вноски. В договора е записано, че собствеността върху актива е на доставчика и се прехвърля върху купувача след изплащането. Как трябва да се осчето...

Специални правила за определяне и внасяне на авансовия данък от работодателите за правоотношенията със съдружници, член-кооператори и акционери

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения. Специален peд за определяне на дължимия авансово данък е предвиден за правоотношенията със съдружници, член-кооператори и а...

Справочник

Държавен вестник, бр. 79/2013 г.

ДВ, бр. 79 от 10.09.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 197 от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката. 2. Постановление № 199 от 4.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на М...

Информация за чуждестранните превозвачи, които извършват международни превози на пътници относно тяхното задължение за регистриране по ДДС

Международните превози на пътници през територията на Република Словения представляват икономическа дейност, която се извършва в Словения съгласно националния Закон за данъка върху добавената стойност (Официален вестник на RS, № 13/11- UPB3, 18/11, 78/11, 38/12 и 83/12). Тъй като...

КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закона за ДДС

Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на измененията и допълненията на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С цел подобряване на контрола и събираемостта на приходите от ДДС и акцизи, начислени ...

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция (Е 112) (в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71)

Съгласно Регламент (ЕИО) 1408/71 за координация на системите за социална сигурност в обединена Европа здравноосигурените граждани от една държава - член на ЕС, могат да кандидатстват за разрешение за планова болнична медицинска помощ в друга държава от ЕС (с европейски формуляр Е...