Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 34, 30 септ. - 6 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 30 септ. - 6 октомври 2013 г.
Законодателство

Как работата на смени и сумираното работно време се отразяват на обезщетението за временна неработоспособност

Осигурените лица за общо заболяване и майчинство, включително и тези, които работят на смени при условията на сумирано отчитане на работното време, имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработос...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС Бр. 34/2013

Дело C-63/04, решение от 15 декември 2005 г. страни: Centralan Property Ltd срещу Commissioners of Customs & Excise Предмет на спора е данъчното облагане с ДДС на стоки, отдадени под наем. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 20 (3) на Ш...

ЗДДС при доставка на стока за трета страна, изнасяна от територията на държава членка

Нерегистрирано по ЗДДС българско дружество произвежда стока, предназначена за фирма, установена в Русия. Дружеството изпраща стоката чрез немска логистична фирма, която извършва превоза от територията на България до тази на Германия и оттам - до Руси...

Непълно работно време при сумирано отчитане

Трудовият договор е за 4 часа, като е установено сумирано отчитане и се работи по график от 6- и 8-часови смени. Как да се определи работният график за месец с 22 работни дни, през който работникът ползва 10 работни дни платен годишен отпуск? Неза...

Обезщетение поради пенсиониране

По споразумение с работодателя трудов договор е прекратен по чл. 331 от КТ срещу обезщетение в размер 4 брутни заплати. Лицето получава обезщетение за безработица от бюрото по труда за период от 12 месеца. Към момента на уволнението има над 45 години...

Оценяване по справедлива стойност

На 12.05.2011 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност. Стандартът е приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1255/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. МСФО 13 Оценяване по спра...

Платен годишен отпуск при загубена работоспособност над 50%

В средата на годината работещ по трудов договор пенсионер представя на работодателя експертно решение от ТЕЛК с определена му над 50% загубена работоспособност. На колко дни платен годишен отпуск за същата година има право работникът? Работещият по...

Ползване на отпуск в срока на предизвестие

Работник подава предизвестие за прекратяване на трудовия договор и 5 дни след това - и заявление за ползване на платения годишен отпуск. Може ли лицето да ползва отпуска и удължава ли се предизвестието с дните на ползвания отпуск? Предизвестието з...

В пресата за вас

Бракуване на козметични продукти

За “Експертис” Иван Симов, регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Фирма, продаваща козметични продукти, желае да бракува стоки с изтекъл срок на годност. Как трябва да се документира това, с какви документи и как да се докаже пред НАП, че е изт...

Данъчна практика по прилагането на новите постановки за 2013 г., залегнали в чл. 245, ал. 1,т. 4 от ЗКПО

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен консултант, разглежда практическите аспекти на облагането с алтернативен данък на хазартната дейност. Член 245, ал. 1, т. 4 от ЗКПО постановява, че се дължи данък за игри...

Данъчно третиране на доходите от дивиденти по реда на ЗДДФЛ

В бр. 5 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” гл. ас. д-р Емилия Вайсилова коментира данъчно третиране на доходите от дивиденти по реда на ЗДДФЛ. За целите на данъчното третиране по реда на ЗДДФЛ доходите от дивиденти са диференцирани в следните ...

Защита на правата на интелектуална собственост в ЕС

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Собственост и право” доц. д-р Мария Маркова коментира новите термини в Регламент № 608/2013. Регламент № 608/2013 въвежда нови термини в предмета на защита на правата на интелектуална собственост. По-важните от тях са сл...

Осчетоводяване на актив

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: АД купува актив, който ще изплаща на вноски. В договора е записано, че собствеността върху актива е на доставчика и се прехвърля върху купувача след изплащ...

Специални правила за определяне и внасяне на авансовия данък от работодателите за правоотношенията със съдружници, член-кооператори и акционери

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения. Специален peд за определяне на дължимия авансово данък е предвиден за правоотношенията със съ...

Справочник

Държавен вестник, бр. 79/2013 г.

ДВ, бр. 79 от 10.09.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 197 от 2.09.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на икономиката и енергетиката. 2. Постановление № 199 от 4.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бю...

Информация за чуждестранните превозвачи, които извършват международни превози на пътници относно тяхното задължение за регистриране по ДДС

Международните превози на пътници през територията на Република Словения представляват икономическа дейност, която се извършва в Словения съгласно националния Закон за данъка върху добавената стойност (Официален вестник на RS, № 13/11- UPB3, 18/11, 7...

КЗК оцени съответствието с правилата на конкуренцията на изменения и допълнения в Закона за ДДС

Комисията за защита на конкуренцията прие становище за съответствието с правилата на конкуренцията на измененията и допълненията на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). С цел подобряване на контрола и събираемостта на приходи...

Общи европейски правила за разглеждане на заявления за издаване на разрешение за планово лечение в чужбина за сметка на компетентната институция (Е 112) (в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71)

Съгласно Регламент (ЕИО) 1408/71 за координация на системите за социална сигурност в обединена Европа здравноосигурените граждани от една държава - член на ЕС, могат да кандидатстват за разрешение за планова болнична медицинска помощ в друга държава ...