Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 35, 7 - 13 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 7 - 13 октомври 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 35/2013

Въпрос: Имам ли право да бъда назначена на 8 + 4 часа в едно предприятие? Какъв ще ми бъде трудовият стаж за една година? Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” Отговор: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да склю...

Ред, начин и особености на регистрацията на данъчно задължените лица по ДОПК

Кои данъчно задължени лица задължително се регистрират и кои не е регламентирано в глава единадесета на ДОПК. Ще разгледаме особеностите на регистрация на юридическите и физическите лица по ДОПК. Те са: - създаване и поддържане на регистър на задъл...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2013

Дело C-41/04, решение от 27 октомври 2005 г. страни: Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е данъчното облагане на стоки или услуги, представляващ изработен по поръчка софтуер. 1. В своето ...

Облагане на стипендии, платени от работодател на лице по трудово правоотношение

В нашето лечебно заведение възникна следният казус: - Лекар, който е на трудов договор при нас, спечелва конкурс за специализация в друга болница. - Работодателят (нашето лечебно заведение) му разрешава неплатен отпуск за срока на обучението. - Ск...

Определяне на приложимото законодателство по Регламент (ЕО) № 883/2004 при наличие на трансгранична ситуация

Чужденец от държава в Европейския съюз желае да регистрира ЕООД в България. Ще работи основно в страната си, където и се осигурява. Няма да е местно физическо лице за България. Някои дейности (консултантски) ще фактурира от бъдещата си фирма в Българ...

Оценяване по справедлива стойност

На 12.05.2011 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност. Стандартът е приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1255/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. МСФО 13 Оценяване по спра...

Ползване на отложени отпуски

Кога е крайният срок за ползване на отложени от 2011 г. 10 работни дни платен годишен отпуск? По принцип за ползване през следващата календарна година могат до бъдат отложени общо не повече от 10 работни дни от полагащия се за текущата година плате...

Третиране на разходите за повишаване на квалификацията

Предстои сключване на договор по чл. 235 КТ - “Договор за квалификация”, и възникват няколко въпроса във връзка с данъчното третиране на възнаграждението, наречено в договора “стипендия”, и другите разходи. Разходите ще бъдат документално обосновани ...

Учащите се редовно обучение нямат право на отпуск по чл. 169 КТ

Наша служителка е прекъснала редовното си обучение във висше учебно заведение за учебната 2012/2013 г. В момента работи при нас с трудов договор на пълно работно време. Има ли право тази служителка на платен отпуск за подготовка и явяване на изпит на...

В пресата за вас

Връзка на каузалното отношение с издадения запис на заповед

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира връзката на каузалното отношение с издадения запис на заповед или менителница в заповедното производство. В този случай с иска за съществуване на вземане...

Задбалансово отчитане на активи под прага на същественост

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Започнах работа като счетоводител в болница. Първата ми задача беше да направя инвентаризация. Такава не била правена в действителност от близо 10 г. За един м...

Отчитане на разходи за учредяване на ново дружество

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Как счетоводно се отчитат разходите за учредяване на ново дружество? В счетоводното законодателство и в приложимите счетоводни стандарти не е регламентирано признава...

Права на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството

В бр. 9 от 2013 г. на “Търговско и облигационно право” гл. ас. д-р Николай Колев коментира права на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството. Всеки съдружник в ООД има право да бъде о...

Промени в подадени декларации и други данни или документи

За “Екпертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на следния въпрос: В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2012 г., подадена в срока - 30.04.2013 г., неправилно сме посочили (съответно изплатили) за получател на дивидент (разпределена печалба...

Справочник

Деклариране и внасяне на данъка при източника

I. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА • Чл. 201 (изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.): Съгласно разпоредбата на чл. 201, ал. 1 от ЗКПО лицата, задължени да удържат и внасят данъка при източника по чл. 194 и 195, декларират дължимия...

Държавен вестник, бр. 82/2013 г.

ДВ, бр. 82 от 20.09.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 203 от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2013 г. за нуждите на Център “Фонд за лечение на деца”. 2. Постан...

Изменение в холандския Закон за обезщетенията за наследниците (Anw)

Промяната в закона в Холандия влезе в сила от 1 юли 2013 г. Изменението засяга хората, които получават надбавка за издръжка на дете в рамките на Закона за обезщетенията за наследниците (Anw). Понастоящем условията на закона предвиждат обезщетение за...

От 1 януари 2014 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бандерол от 1 януари 2014 година. В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове новите образците са утвърдени от министъра на финансите три месеца пр...

Указание относно издаване на документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време

Във връзка със зачестилите случаи на неправилно издадени документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време, обръщаме внимание за следното: На основание чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигу...