Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 35, 7 - 13 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 35, 7 - 13 октомври 2013 г.
Законодателство

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 35/2013

Въпрос: Имам ли право да бъда назначена на 8 + 4 часа в едно предприятие? Какъв ще ми бъде трудовият стаж за една година? Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” Отговор: Съгласно чл. 111 от КТ работникът или служителят може да сключва трудови договори и с други...

Ред, начин и особености на регистрацията на данъчно задължените лица по ДОПК

Кои данъчно задължени лица задължително се регистрират и кои не е регламентирано в глава единадесета на ДОПК. Ще разгледаме особеностите на регистрация на юридическите и физическите лица по ДОПК. Те са: - създаване и поддържане на регистър на задължените лица; - ред за вписван...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 35/2013

Дело C-41/04, решение от 27 октомври 2005 г. страни: Levob Verzekeringen BV, OV Bank NV срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е данъчното облагане на стоки или услуги, представляващ изработен по поръчка софтуер. 1. В своето решение Съдът на ЕО приема, че...

Облагане на стипендии, платени от работодател на лице по трудово правоотношение

В нашето лечебно заведение възникна следният казус: - Лекар, който е на трудов договор при нас, спечелва конкурс за специализация в друга болница. - Работодателят (нашето лечебно заведение) му разрешава неплатен отпуск за срока на обучението. - Сключва договор с нашето лечебно...

Определяне на приложимото законодателство по Регламент (ЕО) № 883/2004 при наличие на трансгранична ситуация

Чужденец от държава в Европейския съюз желае да регистрира ЕООД в България. Ще работи основно в страната си, където и се осигурява. Няма да е местно физическо лице за България. Някои дейности (консултантски) ще фактурира от бъдещата си фирма в България. За делата му в България ще...

Оценяване по справедлива стойност

На 12.05.2011 г. СМСС публикува нов стандарт - МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност. Стандартът е приет за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 1255/2012 от 11 декември 2012 г., публикуван в ОВ, бр. L 360 от 29.12.2012 г. МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност налага единни...

Ползване на отложени отпуски

Кога е крайният срок за ползване на отложени от 2011 г. 10 работни дни платен годишен отпуск? По принцип за ползване през следващата календарна година могат до бъдат отложени общо не повече от 10 работни дни от полагащия се за текущата година платен годишен отпуск (чл. 176, ал....

Третиране на разходите за повишаване на квалификацията

Предстои сключване на договор по чл. 235 КТ - “Договор за квалификация”, и възникват няколко въпроса във връзка с данъчното третиране на възнаграждението, наречено в договора “стипендия”, и другите разходи. Разходите ще бъдат документално обосновани и обучаваният не е свързано ли...

Учащите се редовно обучение нямат право на отпуск по чл. 169 КТ

Наша служителка е прекъснала редовното си обучение във висше учебно заведение за учебната 2012/2013 г. В момента работи при нас с трудов договор на пълно работно време. Има ли право тази служителка на платен отпуск за подготовка и явяване на изпит на основание чл. 169, ал. 1 от К...

В пресата за вас

Връзка на каузалното отношение с издадения запис на заповед

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Георги Хорозов, адвокат, коментира връзката на каузалното отношение с издадения запис на заповед или менителница в заповедното производство. В този случай с иска за съществуване на вземането по чл. 422 от ГПК трябва да...

Задбалансово отчитане на активи под прага на същественост

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Започнах работа като счетоводител в болница. Първата ми задача беше да направя инвентаризация. Такава не била правена в действителност от близо 10 г. За един месец успяхме да опишем всички ...

Отчитане на разходи за учредяване на ново дружество

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, дава отговор на въпроса: Как счетоводно се отчитат разходите за учредяване на ново дружество? В счетоводното законодателство и в приложимите счетоводни стандарти не е регламентирано признаването на разходи за учредяване ...

Права на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството

В бр. 9 от 2013 г. на “Търговско и облигационно право” гл. ас. д-р Николай Колев коментира права на съдружника в ООД да бъде осведомяван за хода на дружествените дела и да преглежда книжата на дружеството. Всеки съдружник в ООД има право да бъде осведомяван за хода на дружеств...

Промени в подадени декларации и други данни или документи

За “Екпертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на следния въпрос: В справката по чл. 73 от ЗДДФЛ за 2012 г., подадена в срока - 30.04.2013 г., неправилно сме посочили (съответно изплатили) за получател на дивидент (разпределена печалба от минали години) управителя ...

Справочник

Деклариране и внасяне на данъка при източника

I. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪКА ПРИ ИЗТОЧНИКА • Чл. 201 (изм. ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.): Съгласно разпоредбата на чл. 201, ал. 1 от ЗКПО лицата, задължени да удържат и внасят данъка при източника по чл. 194 и 195, декларират дължимия данък за тримесечието с декла...

Държавен вестник, бр. 82/2013 г.

ДВ, бр. 82 от 20.09.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 203 от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2013 г. за нуждите на Център “Фонд за лечение на деца”. 2. Постановление № 204 от 12.09.2013 г....

Изменение в холандския Закон за обезщетенията за наследниците (Anw)

Промяната в закона в Холандия влезе в сила от 1 юли 2013 г. Изменението засяга хората, които получават надбавка за издръжка на дете в рамките на Закона за обезщетенията за наследниците (Anw). Понастоящем условията на закона предвиждат обезщетение за наследниците на лицата, които...

От 1 януари 2014 г. влизат в сила нови бандероли за тютюневите изделия и алкохола

Тютюневите изделия и бутилираните алкохолни напитки ще се продават с нов бандерол от 1 януари 2014 година. В съответствие с чл. 64, ал. 6 от Закона за акцизите и данъчните складове новите образците са утвърдени от министъра на финансите три месеца преди влизането им в сила, като ...

Указание относно издаване на документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време

Във връзка със зачестилите случаи на неправилно издадени документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време, обръщаме внимание за следното: На основание чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в ...