Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 37, 21 - 27 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 21 - 27 октомври 2013 г.
Закони и правителствени актове

ДДС при тристранна операция

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува от немска фирма, също регистрирана по ДДС, гуми, които директно от територията на Германия ще продава в Чехия, но има договор с немскат...

Законодателство

Министерски съвет бр. 37/2013

Правителството добави Хърватия в списъка на държавите с пазарен риск, който се приема на основание Закона за експортното застраховане. Законът определя като пазарен всеки търговски или политически риск за срок от две години, при който длъжник по дого...

Народно събрание бр. 37/2013

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се въвежда нов специален режим за касова отчетност на ДДС. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС...

Нова счетоводна директива от 26 юни 2013 г.

На 29.06.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз се публикува Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 37/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-394/04 и дело С-395/04, решение от 1 декември 2005 г. страни: Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE срещу Ipourgos Ikonomikon Предмет на спора е правото на освобождаване на съ...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО в предприятия с общо предназначение за 2013 година

В член 22а от Закона за счетоводството е определено, че предприятията в Република България, с изключение на предприятията по член 22б от същия закон, изготвят и представят финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти. В чле...

Зачитане на военната служба за стаж

Защо не се зачита за трудов стаж наборната военна служба, след като по независещи от волята причини лицето не е могло да работи по трудово правоотношение? В действащото към момента законодателство времето на наборна военна служба не се зачита за т...

Обезщетение поради пенсиониране на учител

Учител е назначен за заместване на отсъстващ учител по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и при връщане на титуляря е освободен по чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ. След освобождаването подава документи в НОИ за пенсиониране. Трябва ли да му се плати обезщетение по...

Осигуряване на чужди граждани, изпратени на работа в България

1. Руски морски корабен регистър - клон Варна, е клон на Российский морской регистр судоходства (РМРС) - гр. Санкт Петербург. В клона е изпратен на работа от РМРС - гр. Санкт Петербург, инженер-инспектор, който е регистриран в търговския регистър кат...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ

Как се оформя прекратяването на трудов договор, подписан, след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? Когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото с...

Прекъсване на отпуск за отглеждане на малко дете

Майка на дете на 1 г. и 5 месеца е помолена от работодателя да прекъсне отпуска за гледане на детето и да се върне на работа за един месец. Ще се добави ли този месец към размера на отпуската за гледане на малко дете? Няма пречка майката да прекъс...

Счетоводно и данъчно третиране на инвестиционен имот

Моля да разясните данъчното и счетоводното третиране на инвестиционни имоти, като се приложи СС 40, като разгледате двата метода и съответното им отразяване в ГДД по ЗКПО: - цена на придобиване - за имота се прилагат предвидените в СС 4 методи на ам...

Третиране по ЗДДС на апорт на недвижим имот

Физическо лице закупува земя (УПИ) с начислен ДДС. Лицето не е регистрирано по ЗДДС. След известно време физическото лице регистрира “Y” ЕООД като едноличен собственик на капитала с предмет на дейност - строителство на недвижими имоти. Физическото ли...

В пресата за вас

Публикуване отчетите на ликвидирано дружество

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, дава отговор на следния въпрос: Дружество, ликвидирано към 28.12.2012 г., за което са подадени отчети и декларация в НСИ и НАП, има ли задължение да публикува отчети в ТР за 2012 г.? Съгласно чл. ...

Сделки с плащане на базата на акции

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира сделките с плащане на базата на акции, уреждани с парични средства, и сделките с плащане на базата на акции, при които има алтернатива за уреждане с парич...

Специални правила за предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност спрямо застрахователно дружество

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облихационно право” Бистра Николова, съдия, посочва разликите при предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност спрямо застрахователно дружество от общия ред. Първата съществена отлика на уста...

Третиране по ЗДДФЛ на изплатени награди на малолетни местни и чуждестранни лица

За “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на следните въпроси: Предстои провеждане на международен спортен турнир с определен награден фонд. За постигнати резултати ще бъдат изплащани парични награди на участниците - деца до 14-го...

Справочник

Държавен вестник, бр. 90/2013 г.

ДВ, бр. 90 от 15.10.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 232 от 10.10.2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 145 на Министерския съвет от 2...

НАП следи рискови стоки по границата

Мониторинг на движението на рискови стоки на територията на България започва НАП от 1 януари 2014 г. За това ще отговаря бъдещата дирекция “Фискален контрол”. Работата на инспекторите в звеното ще е основно свързана с физически и документален контрол...

НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на е...

НОИ организира пенсионни консултации за работилите в България и Русия

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 30 октомври до 1 ноември 2013 г. в сградата на Централно управление на института на бул. “Ал. Стамболийски” 62-64 в гр. София ще се проведат международни консултационни дни за лицата, работили...

Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство

Фактическа обстановка: Българско юридическо лице работи в Кралство Дания - извършва строителни услуги (не цяло строителство) - довършителни и ремонтни работи. 1. Един от клиентите на дружеството е обявен в несъстоятелност на 15.03.2012 г. Приходите...