Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 37, 21 - 27 октомври 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 37, 21 - 27 октомври 2013 г.
Закони и правителствени актове

ДДС при тристранна операция

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува от немска фирма, също регистрирана по ДДС, гуми, които директно от територията на Германия ще продава в Чехия, но има договор с немската фирма за съхранение в срок о...

Законодателство

Министерски съвет бр. 37/2013

Правителството добави Хърватия в списъка на държавите с пазарен риск, който се приема на основание Закона за експортното застраховане. Законът определя като пазарен всеки търговски или политически риск за срок от две години, при който длъжник по договора за износ е частноправен и...

Народно събрание бр. 37/2013

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се въвежда нов специален режим за касова отчетност на ДДС. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са полу...

Нова счетоводна директива от 26 юни 2013 г.

На 29.06.2013 г. в Официалния вестник на Европейския съюз се публикува Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия и за измене...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 37/2013

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело С-394/04 и дело С-395/04, решение от 1 декември 2005 г. страни: Diagnostiko & Therapeftiko Kentro Athinon-Ygeia AE срещу Ipourgos Ikonomikon Предмет на спора е правото на освобождаване на съпътстващите/помощните услуги. ...

Годишно счетоводно приключване и изготвяне на ГФО в предприятия с общо предназначение за 2013 година

В член 22а от Закона за счетоводството е определено, че предприятията в Република България, с изключение на предприятията по член 22б от същия закон, изготвят и представят финансовите си отчети на базата на Международните счетоводни стандарти. В член 22б на счетоводния закон е о...

Зачитане на военната служба за стаж

Защо не се зачита за трудов стаж наборната военна служба, след като по независещи от волята причини лицето не е могло да работи по трудово правоотношение? В действащото към момента законодателство времето на наборна военна служба не се зачита за трудов стаж, тъй като през това...

Обезщетение поради пенсиониране на учител

Учител е назначен за заместване на отсъстващ учител по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ и при връщане на титуляря е освободен по чл. 325, ал. 1, т. 5 от КТ. След освобождаването подава документи в НОИ за пенсиониране. Трябва ли да му се плати обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ, ако не ...

Осигуряване на чужди граждани, изпратени на работа в България

1. Руски морски корабен регистър - клон Варна, е клон на Российский морской регистр судоходства (РМРС) - гр. Санкт Петербург. В клона е изпратен на работа от РМРС - гр. Санкт Петербург, инженер-инспектор, който е регистриран в търговския регистър като представляващ клона, има тру...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер по реда на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ

Как се оформя прекратяването на трудов договор, подписан, след като лицето е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст? Когато трудовото правоотношение е възникнало, след като работникът или служителят е придобил и упражнил правото си на пенсия за осигурителен ст...

Прекъсване на отпуск за отглеждане на малко дете

Майка на дете на 1 г. и 5 месеца е помолена от работодателя да прекъсне отпуска за гледане на детето и да се върне на работа за един месец. Ще се добави ли този месец към размера на отпуската за гледане на малко дете? Няма пречка майката да прекъсне ползването на отпуска по чл...

Счетоводно и данъчно третиране на инвестиционен имот

Моля да разясните данъчното и счетоводното третиране на инвестиционни имоти, като се приложи СС 40, като разгледате двата метода и съответното им отразяване в ГДД по ЗКПО: - цена на придобиване - за имота се прилагат предвидените в СС 4 методи на амортизация, т.е. инвестиционния...

Третиране по ЗДДС на апорт на недвижим имот

Физическо лице закупува земя (УПИ) с начислен ДДС. Лицето не е регистрирано по ЗДДС. След известно време физическото лице регистрира “Y” ЕООД като едноличен собственик на капитала с предмет на дейност - строителство на недвижими имоти. Физическото лице извършва апорт на УПИ в кап...

В пресата за вас

Публикуване отчетите на ликвидирано дружество

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, дава отговор на следния въпрос: Дружество, ликвидирано към 28.12.2012 г., за което са подадени отчети и декларация в НСИ и НАП, има ли задължение да публикува отчети в ТР за 2012 г.? Съгласно чл. 37, ал. 1 от Закона за счетово...

Сделки с плащане на базата на акции

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира сделките с плащане на базата на акции, уреждани с парични средства, и сделките с плащане на базата на акции, при които има алтернатива за уреждане с парични средства. 1. Сделки с плащ...

Специални правила за предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност спрямо застрахователно дружество

В бр. 8 от 2013 г. на сп. “Търговско и облихационно право” Бистра Николова, съдия, посочва разликите при предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност спрямо застрахователно дружество от общия ред. Първата съществена отлика на установения от КЗ ред за предявява...

Третиране по ЗДДФЛ на изплатени награди на малолетни местни и чуждестранни лица

За “Експертис” Лорета Цветкова, данъчен експерт, дава отговор на следните въпроси: Предстои провеждане на международен спортен турнир с определен награден фонд. За постигнати резултати ще бъдат изплащани парични награди на участниците - деца до 14-годишна възраст. Това представля...

Справочник

Държавен вестник, бр. 90/2013 г.

ДВ, бр. 90 от 15.10.2013 г. Правителството прие: 1. Постановление № 232 от 10.10.2013 г. за допълнение на Правилника за прилагане на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, приет с Постановление № 145 на Министерския съвет от 2012 г. 2. Постановление № 233...

НАП следи рискови стоки по границата

Мониторинг на движението на рискови стоки на територията на България започва НАП от 1 януари 2014 г. За това ще отговаря бъдещата дирекция “Фискален контрол”. Работата на инспекторите в звеното ще е основно свързана с физически и документален контрол на стоки, представляващ висок...

НАП уведомява клиентите си за движенията по данъчно-осигурителната им сметка

НАП уведомява с имейл своите клиенти за всички плащания, които постъпват по тяхната данъчно-осигурителна сметка. С новата електронна услуга на приходната агенция се дава възможност клиентите й да получават по-пълна информация за функционирането на единната сметка, като проследяв...

НОИ организира пенсионни консултации за работилите в България и Русия

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че от 30 октомври до 1 ноември 2013 г. в сградата на Централно управление на института на бул. “Ал. Стамболийски” 62-64 в гр. София ще се проведат международни консултационни дни за лицата, работили в България и Русия. В рамкит...

Отписване на вземане по реда на ЗКПО, прилагане на ЗДДС, прилагане на осигурителното законодателство

Фактическа обстановка: Българско юридическо лице работи в Кралство Дания - извършва строителни услуги (не цяло строителство) - довършителни и ремонтни работи. 1. Един от клиентите на дружеството е обявен в несъстоятелност на 15.03.2012 г. Приходите във връзка с извършените услу...