Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 38, 28 окт. - 3 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 28 окт. - 3 ноември 2013 г.
Законодателство

Връчване на съобщения по реда на ДОПК

На първо място е необходимо да се спомене, че всяко връчване на документ, издаден по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се връчва по реда на и в сроковете, посочени в глава шеста “Съобщения” на ДОПК. По този ред се връчват всички подлежащи на връчване актове...

Народно събрание бр. 38/2013

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се въвежда нов специален режим за касова отчетност на ДДС. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС към бюджета, преди да са полу...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 38/2013

Дело С-430/04, решение от 8 юни 2006 г. страни: Finanzamt Eisleben срещу Feuerbestattungsverein Halle eV Предмет на спора е облагане дейността на публичните органи - изкривяване на компетентност. В своето решение Съдът на ЕО приема, че когато частно лице, което е в конкуренция...

Годишно счетоводно приключване в предприятията, които прилагат МСФО/МСС

Годишното счетоводно приключване включва поредица дейности, регламентирани от нормативната уредба на счетоводството или утвърдени от практиката. Може да се възприеме различен подход при определяне на кръга от въпроси, които следва да се коментират във връзка с годишното приключв...

ДДС за доставки, осъществени с участието на данъчни представители

Българско ООД, регистрирано по ЗДДС, закупува стока от САЩ, която е обмитена в Холандия от фирма - данъчен представител на американската. Стоката е транспортирана до България и фактурирана на дружеството от холандската фирма с посочен в документа холандски идентификационен ДДС но...

Удостоверение за доходите на служител

Съпругата на наш служител, с когото са в брачни отношения, иска да получи удостоверение за доходите му, което да послужи пред социалните служби - за получаване на детски надбавки. Нашият служител отказва да й даде тази информация. Длъжна ли е фирмата да издаде този документ въпре...

В пресата за вас

Болничен за по-късно раждане

В бр. 211 от 2013 г. на в. “Сега” Дина Христова разглежда казуса: Предстои ми да родя, но има вероятност да родя, след като изтече болничният ми за 45 дни преди термина. Предупредих в личен състав и оттам ми казаха, че ще имат проблеми с обезщетението за дните между термина и сам...

Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество

В електронното списание “danatsi.tita” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда казуса: Предстои ни преобразуване чрез вливане в дружеството ни на друго дружество. Дружеството не внася авансови вноски, тъй като прогнозната печалба е данъчна загуба. Очакваният финансов резултат на дру...

Критерии за класифициране на лизинга като финансов или като оперативен

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., посочва критериите за класифициране на лизинга като финансов или като оперативен за предприятията, избрали МСФО като своя счетоводна база за изготвяне на финансови отчети. Съгласно параграф 7 от МСС 17 Лизинг ...

Отчитане на фактури за търговска отстъпка по бонус оборот

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, продава зеленчуци на големи вериги магазини за търговия с хранителни стоки. Всеки месец търговската верига издава фактури за бонус оборот. Как се осчетоводяв...

Справочник

Възможности за закупуване на осигурителен стаж

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж: - за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование; - за времето на докторантурата, определо в нормативен акт за лицата, придобил...

Държавен вестник, бр. 92/2013 г.

ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. Правителство прие: 1. Постановление № 235 от 15.10.2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците. 2. Постановление № 237 от 17.10.2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление ...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2014 г.

I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2014 година: 1. За поток “Изпращания” - 210 000 (двеста и десет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойност по системата Интрастат за 2014 г.: 1. За...

Превръщане на осигурителния стаж към трета категория

Правно основание Чл. 104 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) чл. 16 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) Цел Целта на настоящата процедура е да окаже реда, по който се превръща осигурителния стаж за целите на КСО. Процедура по извършване на административ...