Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 38, 28 окт. - 3 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 38, 28 окт. - 3 ноември 2013 г.
Законодателство

Връчване на съобщения по реда на ДОПК

На първо място е необходимо да се спомене, че всяко връчване на документ, издаден по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), се връчва по реда на и в сроковете, посочени в глава шеста “Съобщения” на ДОПК. По този ред се връчват всичк...

Народно събрание бр. 38/2013

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за ДДС, с които се въвежда нов специален режим за касова отчетност на ДДС. Въвеждането на специалния режим има за цел подпомагане на малките предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 38/2013

Дело С-430/04, решение от 8 юни 2006 г. страни: Finanzamt Eisleben срещу Feuerbestattungsverein Halle eV Предмет на спора е облагане дейността на публичните органи - изкривяване на компетентност. В своето решение Съдът на ЕО приема, че когато част...

Годишно счетоводно приключване в предприятията, които прилагат МСФО/МСС

Годишното счетоводно приключване включва поредица дейности, регламентирани от нормативната уредба на счетоводството или утвърдени от практиката. Може да се възприеме различен подход при определяне на кръга от въпроси, които следва да се коментират в...

ДДС за доставки, осъществени с участието на данъчни представители

Българско ООД, регистрирано по ЗДДС, закупува стока от САЩ, която е обмитена в Холандия от фирма - данъчен представител на американската. Стоката е транспортирана до България и фактурирана на дружеството от холандската фирма с посочен в документа хол...

Удостоверение за доходите на служител

Съпругата на наш служител, с когото са в брачни отношения, иска да получи удостоверение за доходите му, което да послужи пред социалните служби - за получаване на детски надбавки. Нашият служител отказва да й даде тази информация. Длъжна ли е фирмата...

В пресата за вас

Болничен за по-късно раждане

В бр. 211 от 2013 г. на в. “Сега” Дина Христова разглежда казуса: Предстои ми да родя, но има вероятност да родя, след като изтече болничният ми за 45 дни преди термина. Предупредих в личен състав и оттам ми казаха, че ще имат проблеми с обезщетениет...

Деклариране на авансови вноски по ЗКПО при преобразуване на дружество

В електронното списание “danatsi.tita” доц. д-р Людмила Мермерска разглежда казуса: Предстои ни преобразуване чрез вливане в дружеството ни на друго дружество. Дружеството не внася авансови вноски, тъй като прогнозната печалба е данъчна загуба. Очакв...

Критерии за класифициране на лизинга като финансов или като оперативен

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., посочва критериите за класифициране на лизинга като финансов или като оперативен за предприятията, избрали МСФО като своя счетоводна база за изготвяне на финансови отчети. Съгласн...

Отчитане на фактури за търговска отстъпка по бонус оборот

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирма, регистрирана по ДДС, продава зеленчуци на големи вериги магазини за търговия с хранителни стоки. Всеки месец търговската верига издава фактури за бо...

Справочник

Възможности за закупуване на осигурителен стаж

С Кодекса за социално осигуряване (КСО) са предвидени следните възможности за така нареченото “закупуване” на осигурителен стаж: - за времето на обучение за завършено висше или полувисше образование; - за времето на докторантурата, определо в норм...

Държавен вестник, бр. 92/2013 г.

ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г. Правителство прие: 1. Постановление № 235 от 15.10.2013 г. за приемане на Наредба за третиране на биоотпадъците. 2. Постановление № 237 от 17.10.2013 г. за изменение на Наредбата за изискванията към етикетирането, марки...

Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2014 г.

I. Прагове за деклариране по системата Интрастат за 2014 година: 1. За поток “Изпращания” - 210 000 (двеста и десет хиляди) лева 2. За поток “Пристигания” - 360 000 (триста и шестдесет хиляди) лева II. Прагове за статистическа стойност по системат...

Превръщане на осигурителния стаж към трета категория

Правно основание Чл. 104 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) чл. 16 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) Цел Целта на настоящата процедура е да окаже реда, по който се превръща осигурителния стаж за целите на КСО. Процедура ...