Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-00-10 от 15.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местни данъци и такси и Семейния кодекс

В Дирекция „ОДОП” - ............ постъпи писмено запитване с вх. № ........./15.08.2013 г. относно прилагане на ЗМДТ и СК. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ФЛ на 03.08.2007 г. е закупил автомобил „Тойота Корола”, като към момента на покупката има сключен ...

№ 20-21-130 от 02.08.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, което упражнява свободна професия – адвокат, и полага грижи за дете със 100% степен на увреждане, нуждаещо се от чужда помощ

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………../02.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие сте майка на двегодишно дете, на което ТЕЛК е определила 100% степен на увреждане и необходимост от ...

№ 20-25-148 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. от 01.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: От представената фактическа обстановка в писмото ви и приложенията към него става ясно, че вие заемате длъжността „педагог” в Център ...

№ 94-00-218 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС и ЗКПО

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-218/01.08.2013 г. със следните въпроси: 1. Във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г., в частта на чл. 70, ал. 1, т. 4 - 5, чл. 70, ал. 2, т. 5 и пар. 1, т. 18 и т. 18а от ДР на ЗДДС има ли право дружество...

№ 94-00-219 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Полагане на личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност във връзка с предмета на дейност на същото

Според изложеното в запитването съдружник и управляващ дружество „М и М 85” ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице в дружеството. Полага личен труд в същото дружество, в което притежава повече от 5 на сто от дяловете. Във връзка с гореизложеното се поставят следните въпро...

№ 94-00-225 от 13.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатени суми от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице за учредено възмездно право на ползване върху собствен имот

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. … с вх. № … от 13.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно описаната в запитването фактическа обстановка чуждестранно физическо лице, собственик на недвижими имоти в Българ...

№ 94-00-227 от 13.08.2013 г. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на специализант, който финансира обучението си чрез спонсор – физическо лице

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. …. с вх. № …….. от 13.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка вие работите като общопрактикуващ лекар, имате регистрирана фирма – ЕООД, на...

№ 94-00-243 от 26.08.2013 г. ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на разходи за пътуване и престой на лице в качеството му на работещ собственик на ЕООД

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № .../26.08.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е разносна търговия и обслужване на място в областта на офис техника. Във връзка с дейността едноличният собственик на друже...

№ 94-00-245 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Задължение за осигуряване и документиране на възнаграждение на член на Общинска избирателна комисия

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …………/27.08.2013 г. в Дирекция ОДОП - … сте посочили следните факти: С решение на Централната избирателна комисия сте назначен за член на Общинска избирателна комисия. Получавате възнаграждение, определено с последващи решения на ЦИК. Р...

№ 95-00-1 от 20.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 169, ал. 4 от ДОПК

Във връзка с постъпило запитване вх. № .../20.08.2013 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр….., относно възможността да се погасяват задължения по РА за минали периоди, като част от внасяните към настоящия момент средства да погасяват задълженията по РА, ...

№ 96-00-222 от 08.08.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП” - гр. … е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице разполага с газова инсталация за отопление в собствена къща. На 03.08.2013 г. същата газова бутилка е заредена с газ пропан-бутан 300 л от фирма „Г” АД чрез цис...

№ 96-00-360 от 14.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на разходите за ваучери за храна

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../14.08.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество желае да закупи и предостави на наетия персонал ваучери за храна. В тази връзка са поставени следните въпроси: 1. Имат ли право да получат ваучер...

Анотации

Двойно начисляване на ДДС за внос на стока, превозвана с различни превозни средства

В бр. 10/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от Русия, която се превозва за нейна сметка до България. Превозът се осъществява от чуждестранен морски превозвач до р...

Зачитане на трудов стаж и професионален опит на кметове и кметски наместници

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Труд и право” проф. а.ю.н. Васил Мръчков, разглежда следния казус: Трудовото правоотношение на група кметове на селища в община, избрани мажоритарно в мандатите 2005 - 2008 - 2011 г., е прекратено с изтичане на мандата. Съгласно промените в Закона за ме...

Разпоредбата на чл. 335 КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда следния казус: В началото на септември тази година на лице е връчено предизвестие от управителя на фирмата, в която работи от няколко години. В него е уведомена, че трудовият й договор ще бъде прекратен след...

Реализиране на отговорността на работодателя при трудова злополука и професионална болест

В бр. 15 от 2013 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се реализира отговорността на работодателя при трудова злополука и професионална болест? За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособно...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел

В бр. 07 – 08 от 2013 г. на сп. "Актив" Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел? Предприятията с нестопанска цел са...

Справочник

Държавен вестник, бр. 81 - 84/2013 г.

ДВ, бр. 81 от 17.09.2013 г. Народно събрание Решение за попълване на състава на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс Решение за попълване на състава на Комисията по икономическата политика и туризъм Решение за попълване и промяна в състава на Коми...

Справочна информация бр. 19/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 септември - 9 октомври 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни м...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За издаване на документи и предо...

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати

В сила от 28.10.2011 г. Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г. Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните национални музеи събират следнит...