Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 19, 1 - 15 октомври 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 19, 1 - 15 октомври 2013 г.
Писма на министерства и ведомства

№ 08-00-10 от 15.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за местни данъци и такси и Семейния кодекс

В Дирекция „ОДОП” - ............ постъпи писмено запитване с вх. № ........./15.08.2013 г. относно прилагане на ЗМДТ и СК. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: ФЛ на 03.08.2007 г. е закупил автомобил „Тойота Корола”, като към мом...

№ 20-21-130 от 02.08.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на лице, което упражнява свободна професия – адвокат, и полага грижи за дете със 100% степен на увреждане, нуждаещо се от чужда помощ

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………../02.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването вие сте майка на двегодишно дете, на което ТЕЛК е определила 100% степен н...

№ 20-25-148 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

Във връзка с ваше запитване, постъпило в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……….. от 01.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: От представената фактическа обстановка в писмото ви и приложенията към него става ясно, че вие заемате ...

№ 94-00-218 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на ЗДДС и ЗКПО

В Дирекция ”ОДОП” – … постъпи писмено запитване с вх. № 94-00-218/01.08.2013 г. със следните въпроси: 1. Във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г., в частта на чл. 70, ал. 1, т. 4 - 5, чл. 70, ал. 2, т. 5 и пар. 1, т. 18 и т. 18а от ДР ...

№ 94-00-219 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Полагане на личен труд от съдружник в дружество с ограничена отговорност във връзка с предмета на дейност на същото

Според изложеното в запитването съдружник и управляващ дружество „М и М 85” ООД се осигурява като самоосигуряващо се лице в дружеството. Полага личен труд в същото дружество, в което притежава повече от 5 на сто от дяловете. Във връзка с гореизложен...

№ 94-00-225 от 13.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на изплатени суми от местно юридическо лице на чуждестранно физическо лице за учредено възмездно право на ползване върху собствен имот

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. … с вх. № … от 13.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно описаната в запитването фактическа обстановка чуждестранно физическо лице, собствен...

№ 94-00-227 от 13.08.2013 г. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на специализант, който финансира обучението си чрез спонсор – физическо лице

В отговор на ваше запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”- гр. …. с вх. № …….. от 13.08.2013 г., ви уведомяваме за следното: Съгласно изложената фактическа обстановка вие работите като общопрактикуващ лекар, имате...

№ 94-00-243 от 26.08.2013 г. ОТНОСНО: Признаване за данъчни цели на разходи за пътуване и престой на лице в качеството му на работещ собственик на ЕООД

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № .../26.08.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Основната дейност на дружеството е разносна търговия и обслужване на място в областта на офис техника. Във връзка с дейността е...

№ 94-00-245 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Задължение за осигуряване и документиране на възнаграждение на член на Общинска избирателна комисия

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …………/27.08.2013 г. в Дирекция ОДОП - … сте посочили следните факти: С решение на Централната избирателна комисия сте назначен за член на Общинска избирателна комисия. Получавате възнаграждение, определено ...

№ 95-00-1 от 20.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 169, ал. 4 от ДОПК

Във връзка с постъпило запитване вх. № .../20.08.2013 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр….., относно възможността да се погасяват задължения по РА за минали периоди, като част от внасяните към настоящия момент средства да ...

№ 96-00-222 от 08.08.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Във връзка с ваше писмо, постъпило в Дирекция „ОДОП” - гр. … е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице разполага с газова инсталация за отопление в собствена къща. На 03.08.2013 г. същата газова бутилка е заредена с газ пропан-бутан ...

№ 96-00-360 от 14.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на разходите за ваучери за храна

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …../14.08.2013 г. в Дирекция ОДОП, е изложена следната фактическа обстановка: Дружество желае да закупи и предостави на наетия персонал ваучери за храна. В тази връзка са поставени следните въпроси: 1. И...

Анотации

Двойно начисляване на ДДС за внос на стока, превозвана с различни превозни средства

В бр. 10/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма закупува стока от Русия, която се превозва за нейна сметка до България. Превозът се осъществява от чужд...

Зачитане на трудов стаж и професионален опит на кметове и кметски наместници

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Труд и право” проф. а.ю.н. Васил Мръчков, разглежда следния казус: Трудовото правоотношение на група кметове на селища в община, избрани мажоритарно в мандатите 2005 - 2008 - 2011 г., е прекратено с изтичане на мандата. Съг...

Разпоредбата на чл. 335 КТ не е основание за прекратяване на трудовия договор

В бр. 9 от 2013 г. на сп. „Труд и право” Емилия Банова, юрист, разглежда следния казус: В началото на септември тази година на лице е връчено предизвестие от управителя на фирмата, в която работи от няколко години. В него е уведомена, че трудовият й ...

Реализиране на отговорността на работодателя при трудова злополука и професионална болест

В бр. 15 от 2013 г. на в. "Актив" Галина Николова, юрист, отговаря на следния въпрос: Как се реализира отговорността на работодателя при трудова злополука и професионална болест? За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причи...

Счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел

В бр. 07 – 08 от 2013 г. на сп. "Актив" Анастасия Матова-Головина, дипломиран експерт-счетоводител, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за счетоводно отчитане и данъчно третиране на стопанската дейност при предприятията с нестопанска цел? Пред...

Справочник

Държавен вестник, бр. 81 - 84/2013 г.

ДВ, бр. 81 от 17.09.2013 г. Народно събрание Решение за попълване на състава на Временната комисия за изработване на проект на нов Изборен кодекс Решение за попълване на състава на Комисията по икономическата политика и туризъм Решение за попълва...

Справочна информация бр. 19/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 26 септември - 9 октомври 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурител...

Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Митници“ по чл. 12 от Закона за митниците

Приета с ПМС № 85 от 17.04.2003 г. Обн., ДВ, бр. 39 от 25 април 2003 г., изм., ДВ, бр. 87 от 30 октомври 2007 г., изм., ДВ, бр. 61 от 8 юли 2008 г., изм., ДВ, бр. 100 от 15 декември 2009 г., изм. и доп., ДВ, бр. 73 от 20 август 2013 г. Чл. 1. (1) За...

Тарифа за таксите, които събират музеите, Националния институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати

В сила от 28.10.2011 г. Приета с ПМС № 290 от 20.10.2011 г. Обн., ДВ, бр. 84 от 28 октомври 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 55 от 20 юли 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 84 от 27 септември 2013 г. Чл. 1. Държавните, регионалните и специализираните на...