Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2013 > бр. 10, октомври 2013 г.
 
сп. Български законник
бр. 10, октомври 2013 г.
Коментар на експерта

Бюджетното предприятие като обект на счетоводството. Същност, видове и организация на счетоводството в бюджетните предприятия

І. БЮДЖЕТНОТО ПРЕДПРИЯТИЕ КАТО ОБЕКТ НА СЧЕТОВОДСТВОТО. СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 1. Същност на бюджетното предприятие В практиката за обозначаване на бюджетните предприятия се използват различни понятия: „учреждения”, „организации” и „институции”. В последно време ...

Общи постановки на лизинга по смисъла на МСФО

Лизингът като търговска продажба по реда на Търговския закон В нашето търговско законодателство са застъпени и разгледани правните норми, които се прилагат по отношение на юридическата форма на търговската сделка – лизинг. В разпоредбите от чл. 342 до чл. 347 на Част трета („Тъ...

Платени отпуски и обезщетения, свързани с майчинството

1. Отпуски и обезщетения за общо заболяване във връзка с бременността а) Отпуски и обезщетения поради общо заболяване Поради общо заболяване, независимо от това дали същото е свързано с бременността, работничката или служителката има право на отпуск поради временна неработоспос...

Въпроси и отговори от практиката

Внасяне на данък или осигурителни вноски за ДОО и за здравно осигуряване

Въпрос: Сключен е граждански договор между фирма и самоосигуряващо се лице. Заплащането ще се извърши в края на м. април 2013 г., 15 дни след подписване на приемно-предавателния протокол. Фирмата, платец на дохода, удържа ли авансово ДОД и на каква база? Ако е приложим чл. 43, ал...

Данък при източника

Въпрос: Дружество има договор за наем на складово помещение в САЩ, собственост на чуждестранно физическо лице. При положение че лицето е чуждестранно и имотът не се намира на територията на България, при заплащане на наема българското дружество наемател дължи ли някакъв данък - п...

Данъчно третиране на зареждане с течни горива от собствена бензиностанция на товарен автомобил

Въпрос: Фирма, която е собственик на бензиностанция, притежава собствен товарен автомобил – цистерна, и желае да зарежда горивото за извършване на транспорта на горивата от собствената си бензиностанция. Как следва да се документират зарежданията съобразно изискванията на чл. 118...

Начисляване на лихва

Въпрос: В договори за заем на дружество с чуждестранни физически и юридически лица е указана лихва на годишна база (8% примерно). Не е уточнено кога е дължима тя. Задължени ли са да начисляват лихвата ежемесечно, или могат да начислят всичко в края на годината? Кой закон им казва...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране

Въпрос: Какъв трябва да бъде размерът на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от КТ на пенсиониран при същия работодател работник, ако не му е било изплатено обезщетението при пенсионирането - на база БТВ на месеца преди прекратяването на трудовото възнаграждение при пенсионирането ил...

Облагаема доставка на стока, закупена от територията на една държава членка – Германия, която българска фирма доставя в друга държава - членка на ЕС - Чехия

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува от немска фирма, също регистрирана по ДДС, гуми с джанти, след което ги продават на чешка фирма, също регистрирана по ДДС, но директно от територията на Германия. Получили са 20% аванс от чешката фирма, за което издават факт...

Плащане на данък при източника върху комисиона

Въпрос: Българска фирма изнася промишлени стоки за Франция и работи в сътрудничество с френска фирма на базата на сключен комисионен договор. Българската фирма изплаща комисионата в размер на 3% на база реализираната и ефективно платена продукция във Франция. Фактурата, която ко...

Ползване на платен годишен отпуск извън определения график

Въпрос: Служител има платен годишен отпуск по график в периода от 13.05. - 17.05.2013 г. - 5 дни, и подава молба за 1 ден платен отпуск за 29.04.2013 г. Трябва ли да се направи прехвърляне на 1 ден от графика за деня на ползването му? При условие че служителят има право на 20 ден...

Ползване на платен годишен отпуск извън определения график

Въпрос: Служител има платен годишен отпуск по график в периода от 13.05. - 17.05.2013 г. - 5 дни, и подава молба за 1 ден платен отпуск за 29.04.2013 г. Трябва ли да се направи прехвърляне на 1 ден от графика за деня на ползването му? При условие че служителят има право на 20 ден...

Прекратяване на трудови договори за определен срок

Въпрос: Фирма има сключен двегодишен договор с общината и всички работници са назначени по чл. 68, ал. 1, т. 2 - до завършване на определена работа. Договорът е до дата 01.05.2013 г. В ТД на работниците е посочен срок до 01.05.2013 г. Освен това е написан и текст „До завършване д...

Признаване на разходите, извършени от собственик на ЕООД, който е негов управител по силата на вписването му като такъв в съдебното решение за регистрацията на дружеството

Въпрос: Признават ли се за данъчни цели разходите на собственика, който е и управител на ЕООД по съдебно решение, за командировка в страната и в чужбина? В нормативната уредба не става съвсем ясно дали има право или не, ако не е в трудови или друг вид правоотношения по чл. 33 от...

Стопанска дейност на българска фирма в Гърция

Въпрос: Българска фирма, регистрирана по ДДС, закупува компютри. Транспортира ги до собствен склад в Гърция и ги продава чрез онлайн търговия на физически лица и фирми. Моля, да ни разясните въпроса по отношение на ДДС, необходими документи и счетоводни операции. Отговор: От так...

Трудови договори при смърт на собственика на ЕТ

Въпрос: Починал е собственик на ЕТ. Един от наследниците иска да продължи дейността на фирмата, без да бъде прекъсвана. Какво се прави в този промеждутък - от смъртта на собственика до вписването на обстоятелството в търговския регистър - освобождават ли се работниците, продължав...

Писма и указания

№ 24-34-23 от 13.03.2013 г. ОТНОСНО: Прилагането на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с въвеждането от 01.01.2013 г. на схема за централизирано разплащане на данъците върху доходите на физическите лица от бюджетните предприятия съгласно § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.

Видно от изложеното в запитването, „Х” като държавно висше училище и в качеството си на бюджетно предприятие по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за счетоводството, считано от 01.01.2013 г., следва да прилага разпоредбата на § 25, ал. 4 от ПЗР на Закона за държавния бюджет на ...

Решения на съдилища

Решение № 11356 от 15.08.2013 г. по адм. дело № 9442/2012 г.

Предмет на спора e РА в частта относно правото на данъчен кредит по конкретни фактури от 11.02., 12.06., 16.06., 31.10., 24.11. и 22.11.2008 г., издадени от „М.“ ЕООД, с предмет доставка на строителни материали и от 30.06., 31.10., 29.12.2008 г., 29.05., 19.06., 30.06., 22.07., 2...

Решение № 11357 от 15.08.2013 г. по адм. дело № 9528/2012 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за внасяне за периода 2004 – 2006 г. ведно с лихви. Константна е практиката на ВАС, че само издадените фактури и сключените договори не доказват изпълнението на поетите по тях ангажименти. В конкретния случай са п...

Решение № 11359 от 15.08.2013 г. по адм. дело № 12121/2012 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък върху доходите на физическите лица за данъчни периоди от 2004 г. до 2009 г. и задължения за данък върху добавената стойност за данъчни периоди октомври 2006 г., май 2007 г. и февруари 2008 г. Ревизионният акт (РА), предмет на ...

Решение № 11361 от 15.08.2013 г. по адм. дело № 4206/2012 г.

Предмет на спора са определени допълнително задължения за корпоративен данък за 2006 г., 2007 г. и 2008 г. ведно с лихви. Твърдението на жалбоподателя, че е разполагал с фургони, оборудвани с легла и печки и др. необходими от първа нужда, които се транспортират до местата за к...

Решение № 11363 от 16.08.2013 г. по адм. дело № 10466/2012 г.

Предмет на спора e правото на жалбоподателя на данъчен кредит по фактури от доставчици. Правното основание за отказа на данъчен кредит е чл. 70, ал. 5 от ЗДДС във вр. с чл. 6 от същия закон. По фактурите липсват реални доставки. На връчено искане за представяне на документи и ...

Решение № 11366 от 16.08.2013 г. по адм. дело № 11741/2012 г.

Предмет на спора e установено задължение за внасяне на ДДС и корпоративен данък за 2009 г. ведно с лихви върху тях. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 от ЗДДС данъчен кредит е сумата на данъка, която регистрираното лице има право да приспадне от данъчните си задължен...

Решение № 11367 от 16.08.2013 г. по адм. дело № 251/2013 г.

Предмет на спора са определени и установени за внасяне ДДС и лихва върху него. Приходният орган е стигнал до извода за наличие на хипотезата на чл. 122, ал. 1, т. 2 от ДОПК въз основа на конкретно установени обстоятелства. Съдът, за да прецени налице ли е тази хипотеза и оттам...

Решение № 11368 от 16.08.2013 г. по адм. дело № 387/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на приспадане на данъчен кредит ведно с лихви за просрочие за данъчни периоди юни и юли 2010 г. по фактури с предмет посредническа услуга по договор и договор за изработка. Наличието на реално осъществена облагаема доставка по смисъла на чл. 6...

Решение № 11371 от 19.08.2013 г. по адм. дело № 12692/2012 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури от две еднолични дружества с ограничена отговорност. Недоказани са обстоятелствата, че физическото лице И. е действало от името и за сметка на „В.Б. ЛТД“, както и че то и/или посоченото дружество са имали обезпечен...

Решение № 11392 от 28.08.2013 г. по адм. дело № 3800/2013 г.

Предмет на спора e допълнително определен данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2003 г. и 2004 г. ведно с лихви. В производството по съдебно обжалване на РА, издаден по реда на чл. 122 от ДОПК, в тежест на органите по приходите е да установят основанията за извършване на ревизия ...

Решение № 120/10.07.2012 г. пот.д. №781/2011 г., ТК, II т.о. на ВКС

Нормата на чл. 125, ал. 3 ТЗ е императивна. С нея е определен конкретният момент, към който следва да се изготви счетоводен баланс на дружеството, служещ за база на уреждане на имуществените отношения на съдружник при прекратяване на членството си в дружеството. Чл. 290 ГПК Ч...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 10/2013 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за септември 2013 г. За повече информация погледнете на страници 121, 122 и 123 от сканирания брой на изданието! Л...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 69 до бр. 73 от 2013 г.

ДВ, бр. 69 от 06.08.2013 г. Народното събрание взе Решение във връзка с ваканция на Народното събрание за 2013 г. Министерският съвет прие: 1. Постановление № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление. 2. Решение № 470 от 2 авгу...