Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 40, 11 - 17 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 11 - 17 ноември 2013 г.
Законодателство

В кои случаи се прекратява осигуряването поради пенсиониране

Правото на пенсия може да се упражни при спазване на определени условия. Необходимите предпоставки за отпускане на пенсия са осигурителен стаж, необходима възраст, участие в осигуряването, спиране на осигуряването и т.н. Съгласно чл. 94, ал. 1 от Код...

Народно събрание бр. 40/2013

Парламентът реши да се погасяват първо главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това стана с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които народните представители приеха на второ ...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите се третират в МСФО 3. Стандартът беше издаден през 2004 г., с което бе отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът бе отменен и пренаписан. Известно е, че засилените изменения в МСФО през...

Допълнителен платен годишен отпуск за времето на болнични

Служител има платен годишен отпуск в размер 20 работни дни основен отпуск и 10 дни допълнителен отпуск според наредбата за видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето. В продължение на 6 месеца същият е бил в бол...

Извънреден труд през време на платен годишен отпуск

Възможно ли е по време на разрешен платен годишен отпуск служител да се извика на работа и представлява ли това извънреден труд? По време на ползване на платен годишен отпуск работникът или служителят е длъжен да не се явява на работа, поради коет...

Оповестяване на компенсирани финансови активи и финансови пасиви

Сред промените в стандартите, които са в сила от 01.01.2013 г., е и изменението на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване с название: “Оповестяване - компенсиране на финансови активи и финансови пасиви” (изменение на МСФО 7). Изменението на МСФО ...

Отчет за доходите и отчет за промените в собствения капитал за 2013 г.

В МСС 1 Представяне на финансовите отчети са регламентирани и изисквания към формата и съдържанието на отчета за доходите на предприятията, които прилагат МСФО/МСС като счетоводна база. С промените в МСС 1 самостоятелният досегашен отчет за дохода ве...

В пресата за вас

Действия на синдика и съда по несъстоятелността след внасяне на цената от купувача

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира действията на синдика и съда по несъстоятелността след внасяне на цената от купувача. Възлагането на веща или правото се извършва с п...

Отразяване на покупката на автомобил

За “Експертис” Иван Симов, регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Закупен е автомобил втора употреба 4+1 от Германия “Рено Канго” от физическо лице. Колата е закупена от фирма в България, регистрирана по ДДС. Как трябва да се отрази поку...

Отчетна стойност и балансова стойност

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с, разяснява понятията “отчетна стойност” и “балансова стойност” чрез следния пример: Предприятие “X” АД е придобило на 20.01.2013 г. чрез покупка машина за 120 000 лв. с...

Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, директор на Дирекция “Правна” в НОИ, представя промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г. 1. На...

Разпределяне на дивидент от печалбите

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Съдружници в ТД взимат ежемесечно решение по отделно общо събрание на различни дати за разпределяне на дивидент от печалбите от предходната година. Всеки съ...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Данък върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства - данъчна основа, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА 1. Общо правило Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 от ЗКПО са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация ...

Решение на ВАС относно разпоредба на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

РЕШЕНИЕ № 8660 от 17 юни 2013 г. по административно дело № 10332 от 2012 г. Върховният административен съд в състав: председател: Надежда Джелепова, и членове: Светлана Йонкова, Таня Радкова, с участието на секретар-протоколиста Михаела Цветкова р...

Справочна информация бр. 40/2013

Централни валутни курсове за периода 04.11.2013 г. - 08.11.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната в...