Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 40, 11 - 17 ноември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 40, 11 - 17 ноември 2013 г.
Законодателство

В кои случаи се прекратява осигуряването поради пенсиониране

Правото на пенсия може да се упражни при спазване на определени условия. Необходимите предпоставки за отпускане на пенсия са осигурителен стаж, необходима възраст, участие в осигуряването, спиране на осигуряването и т.н. Съгласно чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване п...

Народно събрание бр. 40/2013

Парламентът реши да се погасяват първо главниците за данъците и осигуровките с изтекъл срок за плащане, а след това лихвите по тях. Това стана с промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), които народните представители приеха на второ четене. С това се усъвършенст...

Въпроси и отговори

Бизнес комбинации

Бизнес комбинациите се третират в МСФО 3. Стандартът беше издаден през 2004 г., с което бе отменен съществувалият дотогава МСС 22 Бизнес комбинации. През юли 2009 г. стандартът бе отменен и пренаписан. Известно е, че засилените изменения в МСФО през последните години се обоснов...

Допълнителен платен годишен отпуск за времето на болнични

Служител има платен годишен отпуск в размер 20 работни дни основен отпуск и 10 дни допълнителен отпуск според наредбата за видовете работи, извършвани при специфични условия и рискове за живота и здравето. В продължение на 6 месеца същият е бил в болничен отпуск. Трябва ли да се ...

Извънреден труд през време на платен годишен отпуск

Възможно ли е по време на разрешен платен годишен отпуск служител да се извика на работа и представлява ли това извънреден труд? По време на ползване на платен годишен отпуск работникът или служителят е длъжен да не се явява на работа, поради което не може да изпълнява и трудо...

Оповестяване на компенсирани финансови активи и финансови пасиви

Сред промените в стандартите, които са в сила от 01.01.2013 г., е и изменението на МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване с название: “Оповестяване - компенсиране на финансови активи и финансови пасиви” (изменение на МСФО 7). Изменението на МСФО 7 беше публикувано от СМСС на ...

Отчет за доходите и отчет за промените в собствения капитал за 2013 г.

В МСС 1 Представяне на финансовите отчети са регламентирани и изисквания към формата и съдържанието на отчета за доходите на предприятията, които прилагат МСФО/МСС като счетоводна база. С промените в МСС 1 самостоятелният досегашен отчет за дохода вече се именува отчет за печалби...

В пресата за вас

Действия на синдика и съда по несъстоятелността след внасяне на цената от купувача

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира действията на синдика и съда по несъстоятелността след внасяне на цената от купувача. Възлагането на веща или правото се извършва с постановление от съда по несъст...

Отразяване на покупката на автомобил

За “Експертис” Иван Симов, регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Закупен е автомобил втора употреба 4+1 от Германия “Рено Канго” от физическо лице. Колата е закупена от фирма в България, регистрирана по ДДС. Как трябва да се отрази покупката по дневниците - покупки ...

Отчетна стойност и балансова стойност

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с, разяснява понятията “отчетна стойност” и “балансова стойност” чрез следния пример: Предприятие “X” АД е придобило на 20.01.2013 г. чрез покупка машина за 120 000 лв. с ДДС. За придобитата машина пр...

Промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г.

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Снежана Малакова, директор на Дирекция “Правна” в НОИ, представя промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г. 1. На първо място със ЗИДЗГВРСНР с ...

Разпределяне на дивидент от печалбите

В бр. 9 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Съдружници в ТД взимат ежемесечно решение по отделно общо събрание на различни дати за разпределяне на дивидент от печалбите от предходната година. Всеки съдружник получава всеки месец п...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Данък върху разходите, свързани с поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства - данъчна основа, данъчна ставка, деклариране и внасяне на данъка

I. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА 1. Общо правило Съгласно чл. 215, ал. 1 от ЗКПО данъчната основа за определяне на данъка върху разходите по чл. 204, т. 3 от ЗКПО са начислените през календарната година разходи за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, намалени...

Решение на ВАС относно разпоредба на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица

РЕШЕНИЕ № 8660 от 17 юни 2013 г. по административно дело № 10332 от 2012 г. Върховният административен съд в състав: председател: Надежда Джелепова, и членове: Светлана Йонкова, Таня Радкова, с участието на секретар-протоколиста Михаела Цветкова разгледа административно дело №...

Справочна информация бр. 40/2013

Централни валутни курсове за периода 04.11.2013 г. - 08.11.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стра...