Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 42, 25 ноември - 1 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 25 ноември - 1 декември 2013 г.
Законодателство

Месец ноември 2013 г. - първи по-сериозни промени в данъчните закони

Можем да посочим месец ноември 2103 г. като месеца, в който започнаха на бял свят да се появяват първите изменения в данъчните закони. Интересното е, че новостите няма да чакат настъпването на новата година, а ще влезнат в сила още в началото на месец декември 2013 г. В настоящия...

Народно събрание бр. 42/2013 г.

Парламентът гласува на първо четене “замразяване” на пенсионната възраст и стаж на нивата от тази година - при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца за мъжете...

Въпроси и отговори

Болнични по време на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години

В момента съм в неплатено майчинство. Поради заболяване на детето ми представям болничен лист пред работодателя за гледане на дете. В този случай удължава ли ми се неплатеното майчинство и необходимо ли е да го прекратя? В съответствие с чл. 49, ал. 7 от Наредбата за работното ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 42/2013 г.

Любка ЦЕНОВА - доц., д-р по данъчно право, адвокат Дело С-146/05, решение от 27 септември 2007 г. страни: Albert Collée като универсален правоприемник на Collée KG срещу Finanzamt Limburg an der Lahn Предмет на спора е облагане с нулева ставка при извършване на вътреоб...

Годишни подобрения на МСФО: цикъл 2009-2011 г.

На 17.05.2012 г. СМСС публикува “Годишни подобрения на МСФО: цикъл 2009 -2011 г.”, които съдържат изменения в пет стандарта. Те са приети за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 301/2013 от 27 март 2013 г. (публ. в Официален вестник, бр. L 90 от 28.3.2013 г.). Това са четвъртите по...

Годишно приключване при предприятия в ликвидация и несъстоятелност

Ликвидацията и несъстоятелността при търговските дружества е свързана с тяхното прекратяване. Основание за прекратяването може да бъде дружественият договор (съответно устав), решение на общото събрание на съдружниците, инициатор може да бъде съд по седалището на дружеството или ...

Зачитане на осигуряване за трудов стаж и професионален опит

Зачита ли се времето, през което лицето е осигурявано за фонд “Пенсии”, универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при сключване на нов трудов договор? В съответствие с разпоредбата на ч...

В пресата за вас

Започна подаването на проекти на млади фермери

В бр. 219 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с Мярка 112. Приемът на заявления по една от най-атрактивните мерки от ПРСР “Млад фермер” ще продължи до 20 декември. Бюджетът е 10 млн. евро. Финансовата помощ за един кандидат по мярката е до 25 000 евро. Мога...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане живота и здравето на работника или служителя

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, разглежда темата на имуществената отговорност на работодатея при увреждане живота и здравето на работника или служителя. Въпросът, свързан с имуществената отгово...

Кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, не може да бъде признат и зачетен по българското законодателство

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Михаил Илиев, младши експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” на МТСП, дава отговор на въпроса кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, не може да бъде признат и заче...

Намаляване на капитала на ООД според ТЗ

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира намаляването на капитала на ООД според ТЗ. Капиталът на предприятие - ООД, може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на дружествения договор при спазване изисквания...

Обжалване на постановлението за възлагане

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира обжалването на постановлението за възлагане. Постановлението за възлагане, както и отказът да се издаде такова подлежат на обжалване пред надлежния апелативен съд в ...

От 28 април 2015 г. в соковете от плодове се забранява добавянето на захар

В бр. 222 на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с въвежадено на Директива 2012/12/ЕС относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, в националното ни законодателство. С промени в Наредбата за изисквания към нап...

Счетоводно отчитане на замяната на активи

В бр. 11 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на замяната на активи. Темата за счетоводното отчитане на замяната на активи е многопластова, защото: 1. Отчитането зависи от това дали се заменят активи п...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник, бр. 100/2013 г.

ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за счетоводството. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане...

Справочна информация бр.42/2013

Централни валутни курсове за периода 11.11.2013 г. - 15.11.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стран...