Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 42, 25 ноември - 1 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 42, 25 ноември - 1 декември 2013 г.
Законодателство

Месец ноември 2013 г. - първи по-сериозни промени в данъчните закони

Можем да посочим месец ноември 2103 г. като месеца, в който започнаха на бял свят да се появяват първите изменения в данъчните закони. Интересното е, че новостите няма да чакат настъпването на новата година, а ще влезнат в сила още в началото на месе...

Народно събрание бр. 42/2013 г.

Парламентът гласува на първо четене “замразяване” на пенсионната възраст и стаж на нивата от тази година - при навършване на възраст 60 години и 8 месеца за жените и 63 години и 8 месеца за мъжете и осигурителен стаж 34 години и 8 месеца за жените и ...

Въпроси и отговори

Болнични по време на неплатен отпуск за гледане на дете до 8 години

В момента съм в неплатено майчинство. Поради заболяване на детето ми представям болничен лист пред работодателя за гледане на дете. В този случай удължава ли ми се неплатеното майчинство и необходимо ли е да го прекратя? В съответствие с чл. 49, ал...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 42/2013 г.

Любка ЦЕНОВА - доц., д-р по данъчно право, адвокат Дело С-146/05, решение от 27 септември 2007 г. страни: Albert Collée като универсален правоприемник на Collée KG срещу Finanzamt Limburg an der Lahn Предмет на спора е облагане с нулева ст...

Годишни подобрения на МСФО: цикъл 2009-2011 г.

На 17.05.2012 г. СМСС публикува “Годишни подобрения на МСФО: цикъл 2009 -2011 г.”, които съдържат изменения в пет стандарта. Те са приети за приложение в ЕС с Регламент (ЕС) № 301/2013 от 27 март 2013 г. (публ. в Официален вестник, бр. L 90 от 28.3.2...

Годишно приключване при предприятия в ликвидация и несъстоятелност

Ликвидацията и несъстоятелността при търговските дружества е свързана с тяхното прекратяване. Основание за прекратяването може да бъде дружественият договор (съответно устав), решение на общото събрание на съдружниците, инициатор може да бъде съд по ...

Зачитане на осигуряване за трудов стаж и професионален опит

Зачита ли се времето, през което лицето е осигурявано за фонд “Пенсии”, универсален пенсионен фонд и за здравно осигуряване при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит при сключване на нов трудов договор? В съ...

В пресата за вас

Започна подаването на проекти на млади фермери

В бр. 219 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с Мярка 112. Приемът на заявления по една от най-атрактивните мерки от ПРСР “Млад фермер” ще продължи до 20 декември. Бюджетът е 10 млн. евро. Финансовата помощ за един кандидат по ...

Имуществена отговорност на работодателя при увреждане живота и здравето на работника или служителя

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Труд и право” инж. Веселин Цоневски, експерт по здравословни и безопасни условия на труд, разглежда темата на имуществената отговорност на работодатея при увреждане живота и здравето на работника или служителя. Въпросът, ...

Кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, не може да бъде признат и зачетен по българското законодателство

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Михаил Илиев, младши експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” на МТСП, дава отговор на въпроса кога трудов стаж, придобит на територията на трети страни, ...

Намаляване на капитала на ООД според ТЗ

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира намаляването на капитала на ООД според ТЗ. Капиталът на предприятие - ООД, може да бъде намален до установения в закона минимум с решение за изменение на дружествения д...

Обжалване на постановлението за възлагане

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, коментира обжалването на постановлението за възлагане. Постановлението за възлагане, както и отказът да се издаде такова подлежат на обжалване пр...

От 28 април 2015 г. в соковете от плодове се забранява добавянето на захар

В бр. 222 на вестник “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с въвежадено на Директива 2012/12/ЕС относно соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека, в националното ни законодателство. С промени в Н...

Счетоводно отчитане на замяната на активи

В бр. 11 от 2013 г. на списание “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира счетоводното отчитане на замяната на активи. Темата за счетоводното отчитане на замяната на активи е многопластова, защото: 1. Отчитането зависи от...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник, бр. 100/2013 г.

ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за допълнение на Закона за счетоводството. 2. Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 3. Закон за изменение и допълнение на Закона за кор...

Справочна информация бр.42/2013

Централни валутни курсове за периода 11.11.2013 г. - 15.11.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ве...