Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 44, 9 - 15 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 9 - 15 декември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 44/2013 г.

Парламентът прие промените в Закона за хазарта на първо четене. Измененията предвиждат хазартната дейност да се облага с двукомпонентна такса - еднократна такса в размер на 100 000 лв. и променлива - в размер на 20 на сто върху разликата между стойността на получените залози и и...

Общи положения при принудителното изпълнение на публичните вземания

Принудителното изпълнение е правно регламентирана възможност, осигуряваща събираемостта на установените публични вземания. Принудителното изпълнение замества липсващото доброволно такова от страна на длъжника. То се допуска въз основа на предвидения в съответния закон акт. За пуб...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 44

Дело C-335/05, решение от 7 юни 2007 г. страни: Řízení Letového Provozu ČR, s. p. срещу Bundesamt für Finanzen Предмет на спора е правото на възстановяване на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 2, параграф 2 от Тринадесета директива...

Задължение към ДОО на едноличен търговец след издадено му решение за инвалидизиране

Какви здравни и осигурителни вноски следва да внася едноличен търговец, който след продължително боледуване има решение на ТЕЛК за инвалидизиране? За да се отговори на въпроса за задължението на едноличния търговец към държавното обществено осигуряване, е необходимо да се уточ...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е известно, по-голямата част от офи...

Ползване на данъчен кредит

Фирмата организира концерт, като възложителят изрично определя в договора кои разходи следва да се поемат за сметка на финансирането! Отделно от този приход фирмата отчита и приход от билети (освободена доставка). Във връзка с ползването на ДК на покупките имам следните въпроси: ...

Продължителност на нощния труд при сумирано работно време

В предприятието е установено сумирано отчитане на работното време. Има ли работодателят право да приеме график за работа, при който служителите да полагат само нощен труд от 20,00 до 08,00 часа? При установената 5-дневна работна седмица нормалната продължителност на седмичното...

Участие на демюрейджа в данъчната основа по ДДС и в митническата стойност на стоките при внос

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, осществява международна търговия със стоки, част от доставките на които се транспортират по море. В някои случаи възниква необходимост от заплащане на превозвача на сума, наречена “демюрейдж”, над договорената стойност за превоза поради ...

В пресата за вас

Отчитане на комисиони за реклами и комисиони за застрахователни агенции

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на комисиони за реклами и комисиони за застрахователни агенции. Комисиони за реклами В случай че отчитащото се предприятие взема комисиони за разпространяване (излъчване) на реклами...

Оценяване на дългосрочните инвестиции в индивидуалния финансов отчет на предприятието

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оценяването на дългосрочните инвестиции в индивидуалния финансов отчет на предприятието. а) Инвестициите в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия В индивидуалния отчет на предпр...

Покупко-продажба на имот и регистрация по ЗДДС

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество “X” ЕООД е собственик за земеделска земя, за която намира купувач и сключва предварителен договор за покупко-продажба на имота на 02.07.2013 г. Към момента на сключване на ...

Промени в сферата на целевото подпомагане за отопление, в сила от 1 ноември 2013 г.

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Трудово право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда промените в Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. В края на октомври тази година в Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда з...

Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Велко Джилизов, юрист, коментира промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта Съгласно новелата на чл. 303а ТЗ страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение...

Сключване на трудов договор със срок за изпитване след приключване на заетостта по програма “Ново начало”

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: При нас работи стажант по програмата “Ново начало” на Агенцията по заетостта на длъжност “счетоводител”. След изтичане на 6-месечната програма бихме искали да задържим лицето на работа, но не сме сиг...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник, бр. 104 - 105/2013 г.

ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с много­годишни жилищно-спестовни влогове. 2. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. 3. Закон за допълнение на Код...

Заповед № РД-01-809 от 29 октомври 2013 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на ПМС № 24 от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злополука” (обн., ДВ, бр. 15 от 2006...

Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2014 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна се...

Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден, а 10 май (събота) за работен ден. 2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен ден, а 31 май (събота) за работен ден. ...

Справочна информация бр. 44/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 09.12.2013 г. - 15.12.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...