Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 44, 9 - 15 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 44, 9 - 15 декември 2013 г.
Законодателство

Народно събрание бр. 44/2013 г.

Парламентът прие промените в Закона за хазарта на първо четене. Измененията предвиждат хазартната дейност да се облага с двукомпонентна такса - еднократна такса в размер на 100 000 лв. и променлива - в размер на 20 на сто върху разликата между стойн...

Общи положения при принудителното изпълнение на публичните вземания

Принудителното изпълнение е правно регламентирана възможност, осигуряваща събираемостта на установените публични вземания. Принудителното изпълнение замества липсващото доброволно такова от страна на длъжника. То се допуска въз основа на предвидения ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 44

Дело C-335/05, решение от 7 юни 2007 г. страни: Řízení Letového Provozu ČR, s. p. срещу Bundesamt für Finanzen Предмет на спора е правото на възстановяване на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 2, параг...

Задължение към ДОО на едноличен търговец след издадено му решение за инвалидизиране

Какви здравни и осигурителни вноски следва да внася едноличен търговец, който след продължително боледуване има решение на ТЕЛК за инвалидизиране? За да се отговори на въпроса за задължението на едноличния търговец към държавното обществено осигур...

Инвестиционни имоти

Инвестиционните имоти не са нова материя за българските счетоводители. През 2002 г. в България с НСФОМСП бе въведен единоименен стандарт. Инвестиционните имоти като материя нашумяха особено с построяването на голям брой молове в страната. Както е изв...

Ползване на данъчен кредит

Фирмата организира концерт, като възложителят изрично определя в договора кои разходи следва да се поемат за сметка на финансирането! Отделно от този приход фирмата отчита и приход от билети (освободена доставка). Във връзка с ползването на ДК на пок...

Продължителност на нощния труд при сумирано работно време

В предприятието е установено сумирано отчитане на работното време. Има ли работодателят право да приеме график за работа, при който служителите да полагат само нощен труд от 20,00 до 08,00 часа? При установената 5-дневна работна седмица нормалната...

Участие на демюрейджа в данъчната основа по ДДС и в митническата стойност на стоките при внос

Българско дружество, регистрирано по ЗДДС, осществява международна търговия със стоки, част от доставките на които се транспортират по море. В някои случаи възниква необходимост от заплащане на превозвача на сума, наречена “демюрейдж”, над договорена...

В пресата за вас

Отчитане на комисиони за реклами и комисиони за застрахователни агенции

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира отчитането на комисиони за реклами и комисиони за застрахователни агенции. Комисиони за реклами В случай че отчитащото се предприятие взема комисиони за разпростр...

Оценяване на дългосрочните инвестиции в индивидуалния финансов отчет на предприятието

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оценяването на дългосрочните инвестиции в индивидуалния финансов отчет на предприятието. а) Инвестициите в дъщерни, асоциирани и съвместни предприятия В...

Покупко-продажба на имот и регистрация по ЗДДС

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда казуса: Дружество “X” ЕООД е собственик за земеделска земя, за която намира купувач и сключва предварителен договор за покупко-продажба на имота на 02.07.2013 г...

Промени в сферата на целевото подпомагане за отопление, в сила от 1 ноември 2013 г.

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Трудово право” Михаела Тодорова, юрист, разглежда промените в Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление. В края на октомври тази година в Наредба № РД-07-5 от 16.05...

Промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Велко Джилизов, юрист, коментира промените в Търговския закон, свързани с изпълнение на паричните задължения и апорта Съгласно новелата на чл. 303а ТЗ страните по търговска сделка могат д...

Сключване на трудов договор със срок за изпитване след приключване на заетостта по програма “Ново начало”

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Ина Ахмедова, юрист, разглежда казуса: При нас работи стажант по програмата “Ново начало” на Агенцията по заетостта на длъжност “счетоводител”. След изтичане на 6-месечната програма бихме искали да задържим л...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник, бр. 104 - 105/2013 г.

ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с много­годишни жилищно-спестовни влогове. 2. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. ...

Заповед № РД-01-809 от 29 октомври 2013 г.

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда и във връзка с параграф единствен от заключителната разпоредба на ПМС № 24 от 6 февруари 2006 г. за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “Трудова злопол...

Постановление № 249 от 31 октомври 2013 г. за определяне нов размер на минималната работна заплата за страната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2014 г. нов размер на минималната месечна работна заплата за страната 340 лв. и на минималната часова работна заплата 2,03 лв. при нормална продължителност на работното време 8 ...

Решение № 697 от 14 ноември 2013 г. за разместване на почивни дни през 2014 г.

На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 1. Обявява 2 май (петък) за почивен ден, а 10 май (събота) за работен ден. 2. Обявява 5 май (понеделник) за почивен ден, а 31...

Справочна информация бр. 44/2013 г.

Централни валутни курсове за периода 09.12.2013 г. - 15.12.2013 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...