Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2013 > бр. 23, 1 - 15 декември 2013 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 23, 1 - 15 декември 2013 г.
Писма и указания

№ 03-1702 от 21.10.2013 г. ОТНОСНО: При право на повече от една пенсия се получава по избор една от пенсиите в пълен размер и 50 на сто от останалите

В Кодекса за социално осигуряване се съдържа изрична разпоредба, според която в зависимост от основанието за придобиване право на пенсия съществуват законови ограничения, поради които не всички пенсии могат да се получават едновременно. Това е предв...

№ 08-00-12 от 20.09.2013 г. ОТНОСНО: Задължително обществено осигуряване на членовете на Общинска избирателна комисия

По повод ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ………./20.09.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложеното в запитването, Общинска избирателна комисия – …… е назначена с цел подготовка и прове...

№ 17-00-155 от 04.07.2013 г. Относно: Данъчно третиране на извършването на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 17-00-155/04.07.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Банка, регистрирана по ЗДДС, наема офиси за своята дейност, като съгласно сключените договори има право да извършва и извършва подобрен...

№ 17-1317 от 17.04.2013 г. ОТНОСНО: Ползването на платения годишен отпуск може да се отложи за следващата календарна година и в графика да се включи платеният годишен отпуск, ползването на който е отложено. Отлагането следва да бъде извършено в предходната календарна година, респ. писменото искане за отлагане на платения годишен отпуск следва да бъде депозирано от лицето в предходната календарна година.

Съгласно чл. 173, ал. 1 КТ до 31 декември на предходната календарна година работодателят утвърждава график за ползването от работниците и служителите на платения годишен отпуск за следващата календарна година след консултации с представителите на син...

№ 20-21-96 от 21.05.2013 г. ОТНОСНО: Коригиране на данъчни декларации и ведомости след издадено постановление по реда на чл. 405а от Кодекса на труда

По повод ваше писмено запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – …….. от 27.05.2013 г., с което допълвате предходно ваше писмо - …….. от 21.05.2013 г. с нови въпроси, ви уведомяваме за следното: С...

№ 94-00-158 от 10.06.2013 г. ОТНОСНО: Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи

В отговор на ваше запитване, постъпило по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. ….. от 10.06.2013 г., ви уведомяваме за следното: Според изложената фактическа обстановка в запитването, вие работите в „Х” ЕООД, заво...

№ 94-00-166 от 24.06.2013 г. ОТНОСНО: Категоризирането на доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

В Дирекция ОДОП – … постъпи писмено запитване с вх. № … 24.06.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: През 2007 г. като физически лица сте придобили чрез покупко-продажба парцел в кв. ... На 05.05.2010 г. сте получили строит...

№ 94-00-246 от 18.10.2013 г. ОТНОСНО: Приложение на чл. 4, ал. 4 и ал. 5 от ЗДДФЛ за лице, постоянно пребиваващо в Съединените американски щати.

В отговор на направено от вас запитване, постъпило с вх. № … от 18.10.2013 год. при Дирекция ОДОП - …, ви уведомяваме за следното: Според описаната в писмото ви фактическа обстановка, вие сте български гражданин, с постоянен адрес в страната и прите...

№ 94-00-313 от 22.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на физическо лице, получило имущество (актив) при заличаване на предприятието на ЕТ

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 22.10.2013 г. в Дирекция ОДОП сте посочили следното: Вие притежавате предприятие на едноличен търговец. Възнамерявате да заличите предприятието. Същото притежава дълготраен материален актив - магазин, койт...

№ 94-164 от 25.04.2013 г. ОТНОСНО: След навършване на шест месечна възраст на детето майката може да даде съгласие по чл. 163, ал. 8 КТ, в случай че бащата на детето също работи по трудово правоотношение, той да вземе отпуск за гледане на детето за остатъка до 410 дни

Съгласно чл. 163, ал. 8 от Кодекса на труда със съгласието на майката (осиновителката) след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата (осиновителят) може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Съгласно чл. 456, ал. 1 от Наредбата ...

№ 94-3738 от 04.10.2013 г. ОТНОСНО: Ред за обжалване на разпореждането, с което се отказва, определя, изменя, спира или прекратява обезщетението за безработица

Разпорежданията за отказ или неправилно определяне, изменяне, спиране и прекратяване на обезщетенията за безработица могат да се обжалват пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в 14-дневен срок от...

№ 94-3853 от 21.10.2013 г. ОТНОСНО: Право на гарантирани вземания по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

Работниците и служителите ползват права по този закон в случаите, когато срещу работодателя е открито производство по несъстоятелност. Законът, който посочвате в жалбата си, е Законът за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъст...

№ 94-981 от 13.04.2013 г. ОТНОСНО: Времето, през което работникът или служителят получава обезщетение за оставане без работа, изплащано на основание чл. 222, ал. 1 КТ, се признава за осигурителен стаж, който се зачита по реда на Кодекса за социално осигуряване. Това време не се зачита за трудов стаж по Кодекса на труда

Времето, през което работникът или служителят получава обезщетение за оставане без работа, изплащано от работодателя по реда на чл. 222, ал. 1 КТ, включително и договореното с колективния или с индивидуалния трудов договор за по-дълъг срок, не се при...

Анотации

Временна заетост и договор за временна заетост

В бр.12/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Какво представлява временната заетост и кои са особеностите на договора за временна заетост? При подписване на трудов договор с предприятие, което...

Данъчни аспекти при прехвърляне на ЕТ

В бр. 10/2013 г. на сп. „Счетоводство плюс”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са данъчните аспекти при прехвърляне на предприятие на ЕТ за физическото лице – прехвърлител на предприятието? Съгласно разпоредбите на ч...

Корекция на ДДС при рекламация за внесени или изнесени стоки

В бр. 19/2013 г на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се извършва корекция на ДДС при рекламация за внесени или изнесени стоки? По правило начисляването и дължимостта на ДДС при движението на стоки "за" и "о...

Обезщетение на физическо лице (наследник на жертва на криминално деание) от държавата

В бр. 10 от 2013 г. на сп. „Собственост и право”, Красимир Добрев, юрист отговаря на следния въпрос: Наследници сме на жертва на престъпление. Нашият роднина почина. Разбрахме, че може да получим пари от държавата. Имаме ли право на това, на каква су...

Определяне мястото на сделка с чуждестранна фирма и отчитане на ДДС

В бр. 10/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Мая Жотева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС. Има сключен договор за посредничество с македонска фирма. Целта на договора е да намираме бълга...

Особености на конкурсите за заемане на длъжност

В бр. 10/2013 г. на сп. „Труд и право”, Емилия Банова, юрист разглежда следния казус: Преди няколко дни подадох необходимите документи за участие в конкурс за заемане на ръководна длъжност в голяма търговска фирма. Длъжен ли съм да взема съгласието н...

Отчитане на приходи от лихви по кредит при нерегистрирано дружество по ЗДДС

В бр. 11/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Дружество, нерегистрирано по ЗДДС, се занимава с отдаване под наем на дълготрайни материални активи (ДМА), но има и приходи от предо...

Справка за окончателния размер на осигурителния доход

В бр. 11/2013 г. на сп. „Актив”,Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Как се попълва Таблица 1 от Справката за окончателния размер на осигурителния доход? Таблицата се попълва само от лицата, получаващ...

Третиране по ЗДДС доставка на материали

В бр. 11/2013 г. на сп. „Счетоводство плюс”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Регистрирано по ЗДДС дружество извършва услуга за работа на ишлеме за ушиване на облекла на френска фирма. Облеклата се изработват с материали на ...

Трудово правоотношение при ненормиран работен ден

В бр. 10/2013 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Техник работи на ненормиран работен ден, който се компенсира с 5 дни допълнителна платена отпуска. Има ли работодателят право да разпорежда работа в събота и...

Удържане на подоходен данък и здравни вноски на чуждестранно лице пребиваващо в България

В бр. 21/2013 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: През 2012 г. физическо лице, което пребивава в България повече от 183 дни годишно, но получава пенсия от Великобритания, е осъществило в продължение на 35 дни ...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 декември 2013 г.

До 20.12.2013 г. ЗСВТС Подаване съгласно чл.11, ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец ноември 2013 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25.12.2013 г. ЗДДФЛ Внасяне от р...

Държавен вестник, бр. 100 - 104/2013 г.

ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г. Народно събрание Закон за допълнение на Закона за счетоводството Закон за изменение и допълнение на Закона за данъците върху доходите на физическите лица Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното под...

Заличени са шест застрахователни брокери

На основание чл. 163, ал. 1, т. 3 от КЗ и чл. 16, ал. 1, т. 5 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), заместник-председателят, ръководещ Управление „Застрахователен надзор”, заличи изброените по-долу застрахователни брокери от регистъра, во...

Лица за контакт по въпросите, свързани с Единните разрешения за опростени процедури за деклариране

Съгласно член 253и от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, изменен с Регламент (ЕО) № 1192/2008, от държавите членки се изисква да предоставят на Европейската Комисия следната информация: I. Списък на митническите органи, посочени в член 253з,...

Министерството на финансите преотвори 10,5-годишната бенчмаркова облигация

Министерството на финансите преотвори за пети път през годината 10,5-годишната бенчмаркова емисия левови държавни ценни книжа, емитирана на 9 януари 2013 г., с падеж 9 юли 2023 година. Емисията е референтна по отношение на хармонизирания дългосрочен ...

Министерството на финансите преотвори емисия тригодишни ДЦК в лева

Министерството на финансите преотвори за четвърти път емисията тригодишни левови държавни ценни книжа (ДЦК) с падеж 30 януари 2016 година. На провелия се на 2 декември 2013 г. аукцион беше постигната доходност от 1,08%, която е най-ниската за тази ем...

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година

Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г. Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделкит...

Системата ТИР за територията на Русия ще се прилага до 1 юли 2014 г.

Федералната митническа служба на Русия (ФМС) официално e уведомила националната гарантиращата асоциация за режима ТИР на територията на Руската федерация (ASMAP) за удължаването на споразумението до 1 юли 2014 година. В съответствие с разпоредбите н...

Справочна информация бр. 23/2013 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 20 ноември 2013 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...

Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието (загл. изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., загл. доп., ДВ, бр. 2 от 1997 г., загл. изм., ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 31.07.2004 г., загл. изм., ДВ, бр. 94 от 2005 г., в сила от 25.11.2005 г.)

Обн., ДВ, бр. 71 от 1 септември 1992 г., изм., ДВ, бр. 92 от 13 ноември 1992 г., изм., ДВ, бр. 32 от 16 април 1993 г., изм., ДВ, бр. 64 от 27 юли 1993 г., изм., ДВ, бр. 45 от 3 юни 1994 г., изм., ДВ, бр. 61 от 28 юли 1994 г., изм., ДВ, бр. 15 от 20 ф...

Условия за получаване на повече от една пенсия

Национален осигурителен институт Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те...