Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 45, 15 - 22 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 22 декември 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 45

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предлага на Народното събрание да го приеме. Една от целите на проекта е да се създаде законово основание за издаването на разрешение за извършване на специални...

Народно събрание бр. 45

Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да не може да надвишава 18 млрд. лв., решиха народните представители с приетия на второ четене Закон за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет по реда на Закона за д...

Нов ред за подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6 в НАП от 1 януари 2014 г.

От 1 януари 2014 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, които са пуб...

Въпроси и отговори

ДДС за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност отдаване под наем на собствен недвижим имот, придобива на лизинг два леки автомобила. Автомобилите също ще се дават под наем. В договорите за лизинг изрично е записано, че лизингодателят дава право на лизингополучателя да отдава под ...

Платен отпуск през срока на изпитване

Дните на ползвания платен годишен отпуск през времето на срока за изпитване удължават ли договорения срок за изпитване? В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълняв...

Смяна на частен съдебен изпълнител

Ползваме ЧСИ за събиране на обезщетение по наказателно дело. Вече 10 години нищо не е направено независимо от това, че длъжникът притежава средства и имоти. Подозираме корупционни схеми, които длъжникът е направил със служители в НАП, НОИ, банки, както и със самия ЧСИ (става въпр...

Съответствие на условията на труд с предписанието на ТЕЛК

Длъжен ли е работодателят да трудоустрои на друго място служител, ако предписанието в експертното решение на ТЕЛК не противоречи на неговите конкретни условия на труд? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа...

В пресата за вас

Данъчно третиране на покупката на нови превозни средства от държава - членка на ЕС

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Предстои ни закупуване на нови камиони от Европейския съюз. Те физически няма да влизат на територията на България. Регистрацията им в КАТ ще се извърши дистанционно. Камионите ще работят в рамките на ЕС. Как да ...

Отразяване на начислен ДДС

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Извършвам транспортна услуга, но фирмата клиент не иска да плаща по проформа и затова издаваме директно фактура. Фактурата обаче е с отложен падеж 30 дена. В кой данъчен период следва да се включи ДДС-то? В периода на датата ...

Придобиване на вещи и права чрез възлагане по реда на чл. 717з ТЗ

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдия-изпълнител, коментира придобиването на вещи и права чрез възлагане по реда на чл. 717з ТЗ. Като вече посочих, придобиването на правото на собственост чрез възлагане по реда на чл. 717з се п...

Продажби, при които стоката се доставя едва след получаване на окончателно плащане

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява продажби, при които стоката се доставя едва след получаване на окончателно плащане. За някои видове доставки продавачът е поставил условие за направата на няколко поредни плащания на парични внос...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник бр. 45/2013

ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 273 от 5.12.2013 г. за одобряване на целева су...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1; 2. минимални месечни размери ...

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година

Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г. Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделките си по същия начин, както са ...