Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2013 > бр. 45, 15 - 22 декември 2013 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 45, 15 - 22 декември 2013 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 45

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и предлага на Народното събрание да го приеме. Една от целите на проекта е да се създаде законово основание за издаването на разреше...

Народно събрание бр. 45

Максималният размер на държавния дълг към края на 2014 г. да не може да надвишава 18 млрд. лв., решиха народните представители с приетия на второ четене Закон за държавния бюджет за 2014 г. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъ...

Нов ред за подаване на декларации обр. № 1 и обр. № 6 в НАП от 1 януари 2014 г.

От 1 януари 2014 г. са в сила изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигу...

Въпроси и отговори

ДДС за получени доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил

Фирма, регистрирана по ЗДДС, с основна дейност отдаване под наем на собствен недвижим имот, придобива на лизинг два леки автомобила. Автомобилите също ще се дават под наем. В договорите за лизинг изрично е записано, че лизингодателят дава право на ли...

Платен отпуск през срока на изпитване

Дните на ползвания платен годишен отпуск през времето на срока за изпитване удължават ли договорения срок за изпитване? В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други ув...

Смяна на частен съдебен изпълнител

Ползваме ЧСИ за събиране на обезщетение по наказателно дело. Вече 10 години нищо не е направено независимо от това, че длъжникът притежава средства и имоти. Подозираме корупционни схеми, които длъжникът е направил със служители в НАП, НОИ, банки, как...

Съответствие на условията на труд с предписанието на ТЕЛК

Длъжен ли е работодателят да трудоустрои на друго място служител, ако предписанието в експертното решение на ТЕЛК не противоречи на неговите конкретни условия на труд? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да и...

В пресата за вас

Данъчно третиране на покупката на нови превозни средства от държава - членка на ЕС

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Предстои ни закупуване на нови камиони от Европейския съюз. Те физически няма да влизат на територията на България. Регистрацията им в КАТ ще се извърши дистанционно. Камионите ще ра...

Отразяване на начислен ДДС

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Извършвам транспортна услуга, но фирмата клиент не иска да плаща по проформа и затова издаваме директно фактура. Фактурата обаче е с отложен падеж 30 дена. В кой данъчен период следва да се включ...

Придобиване на вещи и права чрез възлагане по реда на чл. 717з ТЗ

В бр. 10 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Делян Маринов, държавен съдия-изпълнител, коментира придобиването на вещи и права чрез възлагане по реда на чл. 717з ТЗ. Като вече посочих, придобиването на правото на собственост чрез възл...

Продажби, при които стоката се доставя едва след получаване на окончателно плащане

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява продажби, при които стоката се доставя едва след получаване на окончателно плащане. За някои видове доставки продавачът е поставил условие за направата на няколко по...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2014 г.

[[table_1]]...

Държавен вестник бр. 45/2013

ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. 2. Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 273 от 5.12.2013...

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г.

Чл. 8. (1) Определят се следните размери на месечния осигурителен доход за 2014 г.: 1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1;...

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии - 2014 г.

(при запазване на минималните осигурителни доходи на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2014 г. 340,00 лв.) [[app_13485_1]] [[app_13486_2]] [[app_13487_3]] Забележки: 1. Минималният осигурител...

Обратното начисляване на ДДС за зърнопроизводителите се отлага до началото на следващата година

Предвиденото да влезе в сила от 1 декември обратно начисляване на ДДС при доставки на зърно и технически култури се отлага за след 1 януари 2014 г. Доставчиците и получателите на доставки на зърно и технически култури ще продължат да отчитат сделкит...