Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 1, 6 - 12 януари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 6 - 12 януари 2014 г.
Законодателство

Изменение на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 за инвестиционните предприятия

На 21.11.2013 г. в Официалния вестик на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) № 1174/2013 от 20 ноември 2013 г. за изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия и МСС 27 Индивидуални финансови отчети по отношение на ин...

Народно събрание бр. 1/2014 г.

Органите по приходите ще могат да контролират движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията, с които се създава т.нар. мини финансова полиция, ...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия

Годишното счетоводно приключване е специален период в счетоводната дейност. Осъществяването му доказва, че предприятието е било действащо през отчетната година, а установените резултати са прогноза за по-нататъшна дейност. То предполага много труд, напрежение, висок професионализ...

Доставка на услуга по прехвърлянето на правото на придобиване на собственост върху лек автомобил от лизингополучателя на трето лице

Дейността на нашата фирма е свързана с покупко-продажба на автомобили. В практиката се случва да купуваме автомобили, които са били обект на лизингов договор. В този случай много често се случва лизингополучателят да ни издава фактура за такса за отказване от права върху лизин...

Назначаване на уволнен поради болест работник на същата длъжност след промяна на експертното решение на ТЕЛК

Въз основа на експертно решение на ТЕЛК “без право на работа за срок от 2 години” работник е освободен по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ. В новото експертно решение след преосвидетелстване е записано “с право на работа”. Длъжен ли е работодателят да назначи работника отново на работа...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване в щата работникът или служител...

Право на строеж учредено на две дружества

Как се осъществява право на строеж, учредено на две дружества? Това означава ли, че освен че ще подписват всички документи заедно - се водят и двете дружества възложители по СМР-то. Как ще се фактурира строителството на сградата - само на едната фирма или на двете пропорционално ...

Ремонт на сграда

Как трябва да се представи в ДАП и САП актив (сграда) след капитализация на разходите по завършен ремонт. Счетоводно намалявам амортизацията или отписвам натрупаната до момента амортизация и увеличавам със стойността на ремонта балансовата стойност на актива. Но в таблиците как т...

В пресата за вас

Неспазване указанията за преглед на съществуващите счетоводни оценки на ДМА

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Цветанова, ръководител звено в Сметната палата, коментира неспазването на указанията, дадени в т. 16.21 от ДДС № 20 от 2004 г. на Министерството на финансите (МФ) за преглед на съществуващите счетоводни оценки на дълготрайните мате...

Оценяване на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия в консолидирания финансов отчет

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оценяването на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия в консолидирания финансов отчет. 1. Метод на собствения капитал В консолидираните финансови отчети инвестициите в асоцииран...

Права на работника или служителя след завръщане от отпуски по майчинство

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, представя права на работника или служителя след завръщане от отпуски по майчинство. Правото се състои в това, че те могат да предложат на работодателя изменение на продължителността и разпределениет...

Продажби със споразумение за обратно изкупуване

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира приходите от продажби със споразумение за обратно изкупуване от страна на продавача и продажби под формата на абонамент за издания. При споразумение, при което продавачът продава стока, приемайки...

Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

В бр. 11 на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, старши юрисконсулт в дирекция “Правна” на НОИ, представя промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Съгласно новата ал. 2 на чл. 4 от закона лицата могат да ползва...

Размер на обезщетението от трудова злополука или професионална болест

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Как се определя размерът на обезщетението за имуществени вреди от трудова злополука или професионална болест? Обезщетението се дължи независимо от това дали друго длъжностно лице на работод...

Срокове за отчитане на командировките

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, посочва какви са сроковете за отчитане на командировките. Съгласно чл. 29 НКС командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената работа. Ръководителите от сво...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник бр. 108 от 17.12.2013 г.

ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в РБългария. Правителството прие: 1. Постановление № 279 от 12.12.2013 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с...

Справочна информация бр. 1/2014

Централни валутни курсове за периода 21.12.2013 г. - 03.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...