Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 1, 6 - 12 януари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 1, 6 - 12 януари 2014 г.
Законодателство

Изменение на МСФО 10, МСФО 12 и МСС 27 за инвестиционните предприятия

На 21.11.2013 г. в Официалния вестик на ЕС беше публикуван Регламент (ЕС) № 1174/2013 от 20 ноември 2013 г. за изменение на МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСФО 12 Оповестяване на дялови участия в други предприятия и МСС 27 Индивидуални финан...

Народно събрание бр. 1/2014 г.

Органите по приходите ще могат да контролират движението на стоки с висок фискален риск на територията на страната, реши парламентът с приемането на второ четене на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Измененията, с които се създава т...

Въпроси и отговори

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия

Годишното счетоводно приключване е специален период в счетоводната дейност. Осъществяването му доказва, че предприятието е било действащо през отчетната година, а установените резултати са прогноза за по-нататъшна дейност. То предполага много труд, н...

Доставка на услуга по прехвърлянето на правото на придобиване на собственост върху лек автомобил от лизингополучателя на трето лице

Дейността на нашата фирма е свързана с покупко-продажба на автомобили. В практиката се случва да купуваме автомобили, които са били обект на лизингов договор. В този случай много често се случва лизингополучателят да ни издава фактура за такса за ...

Назначаване на уволнен поради болест работник на същата длъжност след промяна на експертното решение на ТЕЛК

Въз основа на експертно решение на ТЕЛК “без право на работа за срок от 2 години” работник е освободен по чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ. В новото експертно решение след преосвидетелстване е записано “с право на работа”. Длъжен ли е работодателят да назн...

Обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение на служител, собственик на фирма

Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ на съкратен служител, който е декларирал с документ, че има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице? В съответствие с чл. 222, ал. 1 от КТ при уволнение поради съкращаване ...

Право на строеж учредено на две дружества

Как се осъществява право на строеж, учредено на две дружества? Това означава ли, че освен че ще подписват всички документи заедно - се водят и двете дружества възложители по СМР-то. Как ще се фактурира строителството на сградата - само на едната фирм...

Ремонт на сграда

Как трябва да се представи в ДАП и САП актив (сграда) след капитализация на разходите по завършен ремонт. Счетоводно намалявам амортизацията или отписвам натрупаната до момента амортизация и увеличавам със стойността на ремонта балансовата стойност н...

В пресата за вас

Неспазване указанията за преглед на съществуващите счетоводни оценки на ДМА

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Цветанова, ръководител звено в Сметната палата, коментира неспазването на указанията, дадени в т. 16.21 от ДДС № 20 от 2004 г. на Министерството на финансите (МФ) за преглед на съществуващите счетоводн...

Оценяване на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия в консолидирания финансов отчет

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Бойка Брезоева, д.е.с., коментира оценяването на инвестициите в асоциирани и съвместни предприятия в консолидирания финансов отчет. 1. Метод на собствения капитал В консолидираните финансови о...

Права на работника или служителя след завръщане от отпуски по майчинство

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, представя права на работника или служителя след завръщане от отпуски по майчинство. Правото се състои в това, че те могат да предложат на работодателя изменение на прод...

Продажби със споразумение за обратно изкупуване

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира приходите от продажби със споразумение за обратно изкупуване от страна на продавача и продажби под формата на абонамент за издания. При споразумение, при което прода...

Промени в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

В бр. 11 на сп. “Счетоводство+” Ирена Ангелова, старши юрисконсулт в дирекция “Правна” на НОИ, представя промените в Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. Съгласно новата ал. 2 на чл. 4 от...

Размер на обезщетението от трудова злополука или професионална болест

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Как се определя размерът на обезщетението за имуществени вреди от трудова злополука или професионална болест? Обезщетението се дължи независимо от това дали др...

Срокове за отчитане на командировките

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Труд и право” Жанет Богомилова, юрист, посочва какви са сроковете за отчитане на командировките. Съгласно чл. 29 НКС командированият е длъжен в 3-дневен срок след завръщането си от командировка да даде отчет за извършената...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник бр. 108 от 17.12.2013 г.

ДВ, бр. 108 от 17.12.2013 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за чужденците в РБългария. Правителството прие: 1. Постановление № 279 от 12.12.2013 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството...

Справочна информация бр. 1/2014

Централни валутни курсове за периода 21.12.2013 г. - 03.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...