Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 2, 13 - 19 януари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 2, 13 - 19 януари 2014 г.
Законодателство

Министерски съвет бр. 2/2014 г.

Правителството предлага на Народното събрание да одобри промени в три закона, с които се облекчават администрирани режими. С корекциите в Закона за енергията от възобновяемите източници се премахва изискването за вписване в регистър на лицата, извърш...

Народно събрание бр. 2/2014 г.

Създава се основание общинските съвети да могат да приемат наредби за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси във водните обекти - общинска собственост. Това стана с приемането на първо и на второ четене на промени в Закона за рибарствот...

Условия и процедури за прилагане на режима за касова отчетност на ДДС

Една от най-съществените промени в ЗДДС (обн., със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.) е въвеждането на режим за функциониране на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”. Резюмиран накратко, този режим разрешава данъчно задълж...

Въпроси и отговори

Годишно деклариране на доходите по ЗДДФЛ за 2013 г.

Годишното деклариране на подоходния данък на физически лица за 2013 г. представлява по-особен интерес, тъй като от началото на годината бяха променени както сроковете за внасянето на данъците, удържани от платците на доходите по реда на чл. 65 от ЗДД...

Годишно счетоводно приключване в бюджетните предприятия

Годишното счетоводно приключване е специален период в счетоводната дейност. Осъществяването му доказва, че предприятието е било действащо през отчетната година, а установените резултати са прогноза за по-нататъшна дейност. То предполага много труд, н...

Преместване на друга работа поради трудоустрояване

Може ли работник да бъде трудоустроен без негово съгласие на друга работа в същото предприятие? Когато работникът или служителят поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпъ...

Промени в КТ и КСО, свързани с осиновяването

От 1 януари 2014 г. са в сила промени в КТ и в КСО, касаещи осиновяването. В ДВ, бр. 104 от 3.12.2013 г., е публикуван Закон за допълнение на КТ. Създаден е нов член 164б, с който се урежда отпускът при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст....

Работа през време на отпуск

Може ли 10 дни платен годишен отпуск да се ползват, като се работи на половин работен ден по 4 часа в продължение на 20 дни? Платеният годишен отпуск се ползва по реда на чл. 172 от КТ през годината, за която се полага. В КТ не е предвидена възможно...

Разпореждания по време на отпуск

Има ли право ръководител, който се намира в законоустановен отпуск, да дава служебни разпореждания? Отпускът е период от време, през който работникът или служителят, в това число и ръководителят, не изпълнява служебните си задължения. Поради това то...

Текущи разходи

При строеж на сграда има закупена кабинка за охрана, поставена мобилна ограда, информационна табела и платна от винил. Всичките са на стойност по-голяма от 700 лв. Ние сме инвеститор на обекта. Дали да ги заведа като ДМА, или да ги включа като разход...

Третиране по ЗДДС на продажбата на лекарства от една болница на други две лечебни заведения

Заведение за болнична помощ - МБАЛ (ООД), открива болнична аптека, която обслужва освен болницата - собственик на аптеката, още 2 болнични заведения (СБАЛ). Според договора за съвместна дейност цените на лекарствата не се променят, т.е. заведението...

Третиране по ЗДДС при извършване на два вида продажба на стоки - вътреобщностна доставка и дистанционна продажба

Фирма, регистрирана по ЗДДС, чл. 100, ал. 1, в България извършва дистанционна продажба на стоки в страни от ЕС, като ползва услуги на българска спедиторска фирма за доставка на стоката. На регистрирани фирми в ЕС пуска фактури без начисляване на Д...

Установяване на сумирано работно време от работодателя

Има ли работодателят право едностранно да въведе сумирано работно време, без да е взел мнението на засегнатите работници и служители и без с тях да се сключат допълнителни споразумение към трудовите им договори? Разпоредбата на чл. 142, ал. 2 от КТ ...

В пресата за вас

Доброволна дерегистрация по ЗДДС

За “Експертис” Христо Досев, регистриран одитор, разглежда казуса: Фирма - ЕООД, регистрирана по ЗДДС, извършваща услуги по управление на недвижими имоти, спира да осъществява дейност т.е. не издава фактури. Изминали са повече от 5 години от закупува...

Задължения на регистрирано по ЗДДС лице на основание чл. 96, ал. 1 при спадане на облагаемия оборот под 50 000 лв.

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Фирма е регистрирана  по ЗДДС на основание достигане на облагаем оборот. При спадане на оборота под 50 000 лв. може ли да остане регистрирана по ЗДДС  по желание, или трябва...

Определяне на себестойността на вътрешно създадения нематериален актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира определянето на себестойността на вътрешно създадения нематериален актив. Себестойността на вът­решно създаден нематериален актив е сумата от разходите, направени от дат...

Правилно отчитане на програмни продукти, лицензи и патенти в съответствие с дадените указания в ДДС № 20/2004 г. от МФ

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Цветанова, ръководител на звено в Сметната палата, коментира правилно отчитане на програмни продукти, лицензи и патенти в съответствие с дадените указания в ДДС № 20/2004 г. от МФ. В СБП за отчитане н...

Справочник

Държавен вестник бр. 2/2014 г.

ДВ, бр. 109 от 20.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2014 г. 3. Закон за изменение на Закона за рибарството и аквак...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2014 г.

[[app_13754_1]] [[app_13755_2]] [[app_13756_3]] [[app_13757_4]] [[app_13758_5]] [[app_13759_6]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2014 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2012 г...

Справочна информация бр. 2/2014

Централни валутни курсове за периода 06.01.2014 г. - 10.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...