начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 1, Януари 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2014 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май ...

Коментар на експерта

Алгоритъм за изготвяне на отчета за паричните потоци по косвения метод

Според Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) съществува само пряк метод за съставяне на отчета за паричните потоци1. Международните счетоводни стандарти (МСС) регламентират прилагането на пряк и косвен мет...

Отчитане на ценните книжа в бюджетните предприятия

Търговията с ценни книжа не е основна функция на което и да е от бюджетните предприятия. Въпреки това с развитието на пазарната икономика и процесите на глобализацията и ценните книжа стават обект на отчитане в някои от тези предприятия. По своята съ...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2014 г.

В “Държавен вестник”, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2010/45/ЕО Съ...

Писма и указания

ДДС № 09/04.12.2013 г. Относно: Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2014 г.

С настоящите указания се регламентират редът и сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г., както и въпроси, свързани с банковото обслужване на сметки и плащания на бюджетните предприятия през 2014 г. Т...

Справочник

Справочна информация бр. 1 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2013 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканир...

Съдържание на “Държавен вестник” – бр. 104 от 2013 г.

ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 2. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 3. Зак...