Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 1, Януари 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 1, Януари 2014 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данък върху добавената стойност

В сила от 01.01.2007 г. Обн., ДВ, бр. 63 от 4 август 2006 г., изм., ДВ, бр. 86 от 24 октомври 2006 г., изм., ДВ, бр. 105 от 22 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 29 декември 2006 г., изм., ДВ, бр. 37 от 8 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 41 от 22 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 52 от 2...

Коментар на експерта

Алгоритъм за изготвяне на отчета за паричните потоци по косвения метод

Според Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСФОМСП) съществува само пряк метод за съставяне на отчета за паричните потоци1. Международните счетоводни стандарти (МСС) регламентират прилагането на пряк и косвен метод, като препоръчват прекия2. ...

Отчитане на ценните книжа в бюджетните предприятия

Търговията с ценни книжа не е основна функция на което и да е от бюджетните предприятия. Въпреки това с развитието на пазарната икономика и процесите на глобализацията и ценните книжа стават обект на отчитане в някои от тези предприятия. По своята същност ценните книжа са инвести...

Промени в Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2014 г.

В “Държавен вестник”, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС). Най-съществените промени са свързани с хармонизация на българския ЗДДС с Директива 2010/45/ЕО Съвета от 13 юли 2010 г. за изме...

Писма и указания

ДДС № 09/04.12.2013 г. Относно: Годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г. и въпроси, свързани с банковото обслужване през 2014 г.

С настоящите указания се регламентират редът и сроковете за годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2013 г., както и въпроси, свързани с банковото обслужване на сметки и плащания на бюджетните предприятия през 2014 г. Тези указания се издават на осн...

Справочник

Справочна информация бр. 1 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за декември 2013 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и 127 от сканирания брой на изданието!...

Съдържание на “Държавен вестник” – бр. 104 от 2013 г.

ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение и допълнение на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 2. Закон за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс 3. Закон за допълнение на Кодекса на...