начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 3, 20 - 26 януари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 3, 20 - 26 януари 2014 г.
Законодателство

Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване през 2014 г.

В “Държавен вестник”, бр. 106 от 10 декември 2013 г., са публикувани Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2014 г. и Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2014 г. В приложение № 1 към чл. 8, т...

Народно събрание бр.3/2014

Специална дефиниция за “оцет” гласува на първо четене парламентът с промени в Закона за виното и спиртните напитки, внесени от народни представители от левицата. Вносителите отбелязват в мотивите си, че съществуващата сега дефиниция на “винен оцет” б...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 3

Дело С-290/05 и дело C-333/05, решение от 5 октомври 2006 г. страни: Ákos Nádasdi (C-290/05) срещу Vám-és Pénzügyőrség Észak-Alföldi Regionális Parancsnoksága Ilona Németh (C-333/05) ср...

Задължения на работодателя при възстановяване на незаконно уволнен работник или служител със съдебно решение

Какви са задълженията на работодателя, когато незаконно уволнен от него работник или служител е възстановен със съдебно решение на работа и длъжността, на която е възстановено това лице, е съкратена? При уважен иск, предявен на основание чл. 344, ал...

Отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения

В нашето предприятие очакваме да получим искания за разрешаване на отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения на основание чл. 157 от Кодекса на труда. Поради това молим да ни поясните условията за придобиване, ползване и заплащане н...

Отчитане на земеделска земя

Закупена е земеделска земя за сумата от 4000 лв., оценката обаче от оценител е 250 000 лв. и собственикът на фирмата иска да я заведа на по-високата стойност като инвестиционен имот. И как да се осчетоводи точно. И още, като се продава, на коя стойно...

Отчитане на техника

Неправителствена организация закупува техника - монитори, компютърни ситеми, стойностите им са много под прага, но по проект са заложени в ДМА с цел дарение. Въпросът ми е следният: правилно ли е да ги заведа в група 20 и след това изпиша в разход? Щ...

Преминаване от облагане с патентен данък към облагане по ЗДДФЛ

Облагането на патентна дейност по общия ред е регламентирано с чл. 39 и чл. 40 от ЗДДФЛ по следния начин: 1. Когато в рамките на текущата данъчна година отпаднат основанията за облагане с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси, д...

Счетоводно и данъчно третиране на промяна на счетоводната политика за сгради според МСС

Предприятие прилага като отчетна база МСС. През м. септември 2010 г. предприятието придобива две сгради, едната от които е класифицирана като инвестиционен имот съгласно МСС 40 Инвестиционни имоти, тъй като ще се отдава под наем, а втората ще се изпо...

В пресата за вас

Конкурс за заемане на длъжност

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Труд и право” е разгледан следният казус: Работодателят е обявил конкурс за заемане на длъжност. Възможно ли е, докато трае конкурсната процедура, да се сключи трудов договор за конкурсната длъжност? Срочен трудов договор...

Оценяване на нематериални активи след признаване съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира оценяване нематериални активи след признаване съгласно изискванията на МСС 38 Нематериални активи. Предприятието може да избира между два модела - модела на цената на при...

Промени в областта на данъчните регулации, свързани с вземанията и задълженията

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в ЗКПО за 2014 г. Важно значение за практическото приложение на корпоративното данъчно облагане имат промените, направени в облас...

Такси за финансови услуги

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на таксите за финансови услуги според МСС 18. 1. Такси, начислявани за обслужване на кредит Според МСС 18 подобни такси следва да ...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

До края на януари земеделците, регистрирани по ЗДДС, избират как да се облагат доходите им през 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Физическите лица, които са регистрирани като земеделски производители и едновременно с това са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), вече ще имат право да избират реда за облагането на дохо...

Държавен вестник бр. 3/2014

ДВ, бр. 111 от 27.12.2013 г. Народното събрание прие: 1. Закон за изменение на Закона за специалните ра­зузнавателни средства. 2. Закон за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Правителството прие: 1. Постановление № 299 от 20.12.2013 г. за о...

Касова отчетност на данък върху добавената стойност

Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има за цел да подпомогне регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) лица с облагаем оборот до 500 000 евро. Какво предимство дава касовата отчетност на ДДС...

Нов ред за ползване на данъчни облекчения при облагане с данък върху превозните средства от 1 януари 2014 г.

С изменението на Закона за местните данъци и такси от 1 януари 2014 г. е регламентиран нов ред за ползване на данъчни облекчения при облагане с данък върху превозните средства. Целта на изменението на закона е да се обвърже ползваното данъчно облекче...

От началото на 2014 г. декларации 1 и 6 се подават едновременно и само ако задълженията в тях са равни

От 1 януари 2014 г. две от най-често подаваните от осигурители и работодатели месечни декларации - образец № 1 “Данни за осигуреното лице” и образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, трябва да постъпват в НАП едновременно. Тов...

Самоосигуряващите се лица ще могат да заявяват, че плащат осигурителни вноски при стари дългове

С последните промени в Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица могат да посочат, че плащат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, независимо от това, че имат по-стари задължения например за данъци. За да бъде отне...

Справочна информация бр. 3/2014

Централни валутни курсове за периода 13.01.2014 г. - 17.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...