Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2014 г.
Законодателство

Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на ДДС при режим за касова отчетност

Редът за функциониране на новия режим за издължаване на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”, е регламентиран с разпоредбите на Глава седемнадесета “а”, чл. 151а - чл. 151д от ЗДДС, и Глава шестнадесета “а”, чл. 104а -104и от ...

Министерски съвет бр. 4/2014

Законодателни промени предвиждат отпадане на изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на З...

Народно събрание бр. 4/2014

Парламентът удължи до 30 юни тази година срока за въвеждане на изискването превозите на пътници по автобусните линии на градския транспорт да се извършват с билети, издадени от фискални устройства. Това решиха депутатите с приемането на първо и второ...

Въпроси и отговори

Ангажименти по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд по европейските норми

В изпълнение на европейските изисквания държавите - членки на Европейската общност, са задължени да насърчават подобренията и да хармонизират условията на труд, като запазват извършените подобрения посредством съответни законодателни уредби във вътре...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 4

Дело С-401/05, решение от 14 декември 2006 г. страни: VDP Dental Laboratory NV срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е освобождаване от облагане на стоматологичните протези. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13(1)(д) о...

Възнаграждение при работа на половин щатна бройка

Може ли възнаграждението на работник на половин щатна бройка да бъде по-малко от половината от размера на минималната работна заплата за страната? В съответствие с чл. 247, ал. 1 от КТ размерът на трудовото възнаграждение се договаря между страните ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 4/2014

Въпрос: Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 на съкратен служител, който има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице. Лицето е декларирало с документ това обстоятелство. Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист...

Изплащане на част от договорената заплата

От средата на годината поради недостиг на средства работодателят изплаща по 350 лв. месечно, което е 70% от договорената заплата. Има ли право на това и колко време може да продължи такава практика? При добросъвестно изпълнение на трудовите задължен...

Обърнато данъчно задължение

Българска фирма, регистрирана по ДДС, изнася за Индия оборудване, собствено производство на фирма А. Продава оборудването с фактура и го монтира и пуска в експлоатация на място в Индия. Българската фирма ползва индийската фирма Б като посредник и кон...

Определяне на облагаемия доход за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Как се формира годишната данъчна основа на доходите от стопанската дейност на едноличния търговец през призмата на момента на придобиването на тези доходи. Конкретно подлежат ли според вас на данъчно облагане по ЗДДФЛ доходите от извършените и регист...

В пресата за вас

Документиране на неудържания авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска дава отговор на въпроса: След като предприятието не следва да удържа данък върху изплатените доходи от наем и граждански договори на местни физически лица през четвъ...

Коригиране на счетоводни грешки

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Едноличен търговец е обявен в несъстоятелност през 12.2010 г. по чл. 635, ал. 1 от ТЗ, като управляващ е собственикът под надзора на назначения от съда синдик. Въпреки това си...

Първоначално признаване на придобитата селскостопанска продукция

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява първоначалното признаване на придобитата селскостопанска продукция чрез пример. Пример: Селскостопанска фирма, занимаваща се с отглеждане на многогодишни култури, заве...

Своевременно отписване на ДМА от баланса на бюджетно предприятие

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Цветанова, ръководител на звено в СП, коментира своевременното отписване на ДМА от баланса на бюджетно предприятие. Бюджетните предприятия отписват по отчетна стойност заведените ДМА по баланса при сле...

Тежкото дисциплинарно нарушение - основание за дисциплинарно уволнение

В бр. 4 на дайджест “Труд и право” проф. д.ю.н. Васил Мръчков разглежда темата за дисциплинарните нарушения. Дисциплинарно уволнение се налага само за извършено тежко дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 190 КТ. Дисциплинарните нарушения са прим...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник бр. 4/2014

ДВ, бр. 3 от 10.01.2014 г. Министърът на финансите подписа: 1. Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Аге...

Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури

Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност. С измененията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) механизмът се прилага от 01.01.2014 г. и за доставки на нова категория стоки ...

Справочна информация бр. 4/2014

Централни валутни курсове за периода 20.01.2014 г. - 24.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...