Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 4, 27 ян. - 2 февруари 2014 г.
Законодателство

Данъчно събитие, изискуемост и начисляване на ДДС при режим за касова отчетност

Редът за функциониране на новия режим за издължаване на ДДС, наименуван “Специален режим за касова отчетност на ДДС”, е регламентиран с разпоредбите на Глава седемнадесета “а”, чл. 151а - чл. 151д от ЗДДС, и Глава шестнадесета “а”, чл. 104а -104и от ППЗДДС. Основна характеристика...

Министерски съвет бр. 4/2014

Законодателни промени предвиждат отпадане на изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. С предложени...

Народно събрание бр. 4/2014

Парламентът удължи до 30 юни тази година срока за въвеждане на изискването превозите на пътници по автобусните линии на градския транспорт да се извършват с билети, издадени от фискални устройства. Това решиха депутатите с приемането на първо и второ четене на изменения в Закона ...

Въпроси и отговори

Ангажименти по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд по европейските норми

В изпълнение на европейските изисквания държавите - членки на Европейската общност, са задължени да насърчават подобренията и да хармонизират условията на труд, като запазват извършените подобрения посредством съответни законодателни уредби във вътрешното законодателство. Съществ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 4

Дело С-401/05, решение от 14 декември 2006 г. страни: VDP Dental Laboratory NV срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е освобождаване от облагане на стоматологичните протези. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 13(1)(д) от Шеста директива, изменена с ...

Възнаграждение при работа на половин щатна бройка

Може ли възнаграждението на работник на половин щатна бройка да бъде по-малко от половината от размера на минималната работна заплата за страната? В съответствие с чл. 247, ал. 1 от КТ размерът на трудовото възнаграждение се договаря между страните и се определя според времетрае...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 4/2014

Въпрос: Изплаща ли се обезщетение по чл. 222, ал. 1 на съкратен служител, който има работеща фирма и си внася осигуровки като самоосигуряващо се лице. Лицето е декларирало с документ това обстоятелство. Отговаря Наталия Скотарова - главен специалист “ТПООУТ” Отговор: Съгласно ч...

Изплащане на част от договорената заплата

От средата на годината поради недостиг на средства работодателят изплаща по 350 лв. месечно, което е 70% от договорената заплата. Има ли право на това и колко време може да продължи такава практика? При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя ...

Обърнато данъчно задължение

Българска фирма, регистрирана по ДДС, изнася за Индия оборудване, собствено производство на фирма А. Продава оборудването с фактура и го монтира и пуска в експлоатация на място в Индия. Българската фирма ползва индийската фирма Б като посредник и консултант, с която има договор з...

Определяне на облагаемия доход за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец

Как се формира годишната данъчна основа на доходите от стопанската дейност на едноличния търговец през призмата на момента на придобиването на тези доходи. Конкретно подлежат ли според вас на данъчно облагане по ЗДДФЛ доходите от извършените и регистрираните през календарната год...

В пресата за вас

Документиране на неудържания авансов данък за четвъртото тримесечие на 2013 г.

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска дава отговор на въпроса: След като предприятието не следва да удържа данък върху изплатените доходи от наем и граждански договори на местни физически лица през четвъртото тримесечие на 2013 г., т...

Коригиране на счетоводни грешки

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Едноличен търговец е обявен в несъстоятелност през 12.2010 г. по чл. 635, ал. 1 от ТЗ, като управляващ е собственикът под надзора на назначения от съда синдик. Въпреки това синдикът иззе функциите на собст...

Първоначално признаване на придобитата селскостопанска продукция

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разяснява първоначалното признаване на придобитата селскостопанска продукция чрез пример. Пример: Селскостопанска фирма, занимаваща се с отглеждане на многогодишни култури, заведени като ДМА трайни насаждени...

Своевременно отписване на ДМА от баланса на бюджетно предприятие

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” Мария Цветанова, ръководител на звено в СП, коментира своевременното отписване на ДМА от баланса на бюджетно предприятие. Бюджетните предприятия отписват по отчетна стойност заведените ДМА по баланса при следните случаи: - при продажба; ...

Тежкото дисциплинарно нарушение - основание за дисциплинарно уволнение

В бр. 4 на дайджест “Труд и право” проф. д.ю.н. Васил Мръчков разглежда темата за дисциплинарните нарушения. Дисциплинарно уволнение се налага само за извършено тежко дисциплинарно нарушение по смисъла на чл. 190 КТ. Дисциплинарните нарушения са примерно изброени в чл. 187 и чл. ...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник бр. 4/2014

ДВ, бр. 3 от 10.01.2014 г. Министърът на финансите подписа: 1. Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията. 2. Договор з...

Механизъм за обратно начисляване на ДДС при доставки на зърнени и технически култури

Механизмът за обратно начисляване е изключение от общия ред за облагане с данък върху добавената стойност. С измененията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) механизмът се прилага от 01.01.2014 г. и за доставки на нова категория стоки - зърнени и технически култури...

Справочна информация бр. 4/2014

Централни валутни курсове за периода 20.01.2014 г. - 24.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...