Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 2, 16 - 31 януари 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 2, 16 - 31 януари 2014 г.
Писма и указания

№ 01-158 от 22.11.2013 г. ОТНОСНО: Изчисляване на трудово възнаграждение на служители, работещи при сумирано изчисляване на работното време, при разместване на почивните дни с решение на Министерския съвет

При сумирано изчисляване на работното време, в края на съответния период на отчи­тане, се изчислява дали нормата работно време за същия период е превишена и когато тя е превишена ще бъде налице извънреден труд, който се заплаща с не по-малко от 50 на сто увеличение по реда на чл....

№ 2-796 от 17.06.2013 г. ОТНОСНО: Документална обоснованост на разходи за магистрални такси, винетки, паркинги, такси за преминаване но мост и др. при транспортна дейност

Предприятието ви осъществява дейност по транспорт и спедиция на товари. Във връзка с транспортната дейност извършвате разходи за пътни такси, такси за преминаване на мостове и др., срещу които получавате фискални бонове или квитанции. В не всички документи е посочен номера на авт...

№ 2-838 от 28.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на доходи от отдаване под наем на общи части, които се управляват съгласно Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

Съгласно изложеното в него, собственици на общите части от жилищна сграда са отдали под наем пространство от покрива на блока за поставяне на антена и други съоръжения на един от мобилните оператори в страната. Договорът за наем е сключен на основание решение на общото събрание н...

№ 20-00-3 от 06.01.2014 г. ОТНОСНО: Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.) и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. (ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г.); изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, в сила от 01.01.2014 г.

Във връзка със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г., Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. и промените в Кодекса за социално осигуряване, които влизат в сила от 01.01.2014 г., ви уведомявам следното: 1. Закон за бюджета...

№ 20-21-160 от 23.09.2013 г. ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ООД при сключен договор за възлагане управлението на дружеството за работа през определени дни в месеца

Във връзка с постъпило писмено запитване от ТП на НОИ гр. ………, препратено по компетентност от ТД на НАП гр. ……, офис гр. ……., заведено с вх. № ……/23.09.2013 г. в Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. …….., ви уведомяваме за следното: Според представената фактич...

№ 20-25-175 от 10.09.2013 г. ОТНОСНО: Подадена декларация по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …/10.09.2013 г. в Дирекция ОДОП - … сте посочили следните факти: Вие сте физическо лице – земеделски производител. Подали сте декларация, с която уведомявате НАП, че за целите на данъчното ви облагане избирате доходът от стопанската ви ...

№ 21-00-14 от 30.08.2013 г. ОТНОСНО: Задължително здравно осигуряване на български студенти - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст

Във връзка с писмото ви, вх. № …………… по описа на ЦУ на НАП, отговаряме следното: Съгласно чл. 40, ал. 3, т. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държа...

№ 24-30-22 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, на Закона за здравното осигуряване и на Закона за данъците върху доходите на физическите лица при изплащане на възнаграждения на членовете и председателя на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ)

По повод ваше писмо, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите, препратено ни по компетентност от Дирекция ОДОП – гр. ... и заведено с вх. № 24-30-22 от 09.08.2013 г., изразявам следното становище: В запитването е изложена следната фактическа обстановк...

№ 24-33-64 от 20.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) на извършвани дейности по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) и правилника за прилагането му

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….. г., е изложена следната фактическа обстановка: Местна комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ извършва дейност съгласно закона и правилника за прилагането му. Същата е вписана в регистър БУЛСТАТ като поделение на Национален компен...

№ 24-34-62 от 02.09.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-62/24.06.2013 г. е изложена следната фактическа обстановка: Дружество, регистрирано по ЗДДС извършва дейност като туроператор и туристически агент. Във връзка с основната му дейност възнамерява да посредничи при сключване на зас...

№ 26-581 от 08.08.2013 г. ОТНОСНО: Налагане на дисциплинарно наказание „уволнение“ при анулиране на болничен лист

Дисциплинарното уволнение се налага при съобразяване с критериите по чл. 189, ал. 1 КТ, съгласно който при определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на работника или служителя. До...

№ 3-2058 от 23.07.2013 г. ОТНОСНО: Подаване на уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК във връзка със заличаване на акционерно дружество, обявено в ликвидация

Съгласно изложената фактическа обстановка в запитването вие лицето е ликвидатор на „К” АД в ликвидация. Към настоящия момент ликвидацията е на етап разпределение на имуществото съгласно чл. 271 от Търговския закон (ТЗ). В резултат на разпределението на осребреното имущество, за...

№ 3-2592 от 27.09.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на начислени на местно юридическо лице наказателни лихви за закъснели плащания от чуждестранно юридическо лице

Според изложеното в запитването дружеството получава стоки от Германия. Всяка доставка е съпроводена с фактура, в която е посочена крайна дата за плащане. „Х” ООД не винаги успява да я спази, поради което доставчикът начислява наказателни лихви за закъснели плащания. На основани...

№ 67-28 от 13.08.2013 г. ОТНОСНО: Право на удължен платен годишен отпуск на преподавателите във висшите училища

Професорите, доцентите, главните асистенти, асистентите, старши преподавателите и преподавателите във висшите училища имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 48 работни дни. Лекарите в търговските дружества-лечебни заведения, имат право на платен годишен отпуск в раз...

№ 94-00-190 от 11.07.2013 г. ОТНОСНО: Налагане на обезпечителни мерки по реда на ДОПК

Във връзка с постъпило запитване вх. № 94-00-190/11.07.2013 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. …, относно възможността да се наложат обезпечителни мерки върху имущество на трето незадължено лице в полза на задължено такова, ви уведомяваме за следно...

№ 94-00-287 от 25.09.2013 г. ОТНОСНО: Документиране на изплатено възнаграждение на самоосигуряващо се лице по граждански договор

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …..25.09.2013г. в Дирекция ОДОП-…. сте посочили следното: Имате сключен граждански договор, по който ще получите или сте получила възнаграждение. Посочвате, че сте самоосигуряващо се лице. Предвид тази фактическа обстановка задавате сле...

№ 94-00-291 от 30.09.2013 г. ОТНОСНО: Облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия

В Дирекция „ОДОП” - ………… постъпи ваше писмено запитване с вх. № ………………/30.09.2013 г. относно облагане с данък наследство по реда на ЗМДТ на получено наследство по съребрена линия. В запитването е изложена следната фактическа обстановка: По съребрена линия е получено наследство на...

№ 94-4401 от 14.11.2013 г. ОТНОСНО: Преизчисляване на отпусната пенсия, която е в минимален размер

Преизчисляването на пенсиите се извършва по един и същи ред, независимо от техния размер, включително и преизчисляването на пенсиите за осигурителен стаж и възраст, които се изплащат в минимален размер Разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) се прилага по...

Анотации

Авансово облагане доходите получени от съдружие в търговско дружество

В бр. 12/2013 г. на сп. „Счетоводство плюс”, Лорета Цветкова, експерт по приходите в ЦУ на НАП разисква следния казус: Какъв е механизъма за данъчно облагане на доходите, получени от съдружници в търговски дружества по авансово облагане ? Механизмът за авансово облагане на доходи...

Докуметиране на доход от авторски и лицензионни права по ЗДДФЛ

В бр. 10/2013 г. на сп. „Данъчна практика”, Мария Босолова разглежда следния казус: Българска фирма възлага на чуждестранно физическо лице от държава членка на ЕС доработка на софтуер. Работата ще бъде извършена извън територията на България. Как да документираме изплатения доход...

Задължения на работодателя при подготовката на КТД

В бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика разглежда следния казус: След като синдикалната организация подготвя проект на КТД, има ли работодателят някакви задължения в това отношение? При подготовката на колективните трудови договори както отделният работод...

Изплащане на обезщетение за бременност и раждане при при патологична бременност

В бр. 23/2013 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване разисква следния казус: Какво се случва с продавачка в магазин, който преустановява дейността си. Фирмата развива дейност само в този магазин и на практика и фирмата преустановява дейността си. Прода...

Изчисляване на осигурителни вноски и осигуряване на работници и служители по Наредба № Н-8

В бр. 12/2013 г. на сп. „Труд и право”, Вержиния Заркова, началник отдел в НОИ разглежда следния казус: Как ще се осигуряват работниците и самоосигуряващите се лица след промените в Наредба № Н-8 и изчисляването на техните осигурителни вноски? Основните промени въвеждат ново задъ...

Командироване на шофьори в чужбина

В бр. 12/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Доц. д-р Десислава Йосифова, ВТУ „Т. Каблешков” разисква следния казус: Във фирмите, извършващи международен транспорт на товари, по правило назначените шофьори работят при условията на трудов договор при сумирано изчисляван...

Начисляване на ДДС във фактура на чуждестранна фирма за услуга

В бр. 12/2013 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Моника Петрова, главен експерт по приходите в НАП разглежда следния казус: Българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България, извършваща дейност „Пътна помощ“, извършва услуга доставка за превоз на аварирал автомобил от терит...

Облагане доставката на строителна услуга

В бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Мина Янкова, данъчен експерт в МФ разглежда следния казус: По какъв начин се облага доставката на строителна услуга, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната? Тъй като доставката на строителни у...

Отразяване покупката на камиони в ДДС дневник

В бр. 10/2013 г. на сп. "Данъчна практика", Лиляна Панева, данъчен консултант разисква следния казус: Предстои ни закупуване на нови камиони от Европейския съюз. Те физически няма да влизат на територията на България. Регистрацията им в КАТ ще се извърши дистанционно. Камионите щ...

Третиране на напитките за персонал по ЗДДС

В бр. 24/2013 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: Възможно ли е да се ползва ДДС - то и да не се третира като представителни разходи и съответно да се дължи данък представителни разходи за минералната вода, която дадена фирма закупува за с...

Трудов и осигурителен стаж при непълно работно време

В бр. 12/2013 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова, държавен експерт в МТСП разглежда следния казус: По какъв начин се изчислява трудовия и осигурителния стаж при непълно работно време? В чл. 38, ал. 3, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж изрично е предвид...

Справочник

Държавен вестник бр.3/2014

ДВ, бр. 3 от 10.1.2013 г. Министерство на финансите Договор за прехвърляем заем с фиксиран лихвен процент с падеж 2020 г. между Република България в качеството на Кредитополучател и Дойче Банк Акциенгезелшафт в качеството на Кредитор и Агент по плащанията Договор за прехвърляем з...

Размер на осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), за допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), за здравно осигуряване (ЗО) и за Учителски пенсионен фонд (УчПФ) - по видове осигурени лица и разпределение между осигурител (осигуряващ) и осигурено лице за 2014 г.

[[app_13754_1]] [[app_13755_2]] [[app_13756_3]] [[app_13757_4]] [[app_13758_5]] [[app_13759_6]] Забележки: 1. Минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2014 г. се определя съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като самоосигуряващите се ли...

Справочна информация бр. 2/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 7 - 20 януари 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди ...