начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 5, 3 - 9 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 3 - 9 февруари 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.5/2014

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за безопасни условия на труд. Юридическите или физическите лица, регистрирани като търговци, могат да извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи само след получаване на ра...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти е важна част от от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието. На преоценка подлежат някои финансови активи и пасиви, а инструментите на собствения капи...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 5

Дело С-435/05, решение от 8 февруари 2007 г. страни: Investrand BV срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 17, параграф 2 от Шеста директива следва да се...

Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК

Има ли право на данъчно облекчение за 2013 г. физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК за намалена работоспособност над 50%, ако срокът на валидност на решението му е до м. април 2013 г.? При посочените обстоятелства физическото лице има право да ползва ...

Коледни добавки към заплатата

Следва ли предвидените коледни добавки към заплатите да се определят съобразно фактически отработеното през годината време? Коледната добавка към заплатата представлява допълнително трудово възнаграждение. Редът и начинът за придобиване правото и из...

Начисляване на разходи за лихви по получени парични вноски и коригиране на счетоводна грешка

През 2012 г. съгласно протоколни решения на съдружниците в търговско дружество единият съдружник е задължен да направи допълнителни парични вноски поради временна необходимост от средства. Съдружниците във въпросното дружеството са местни физически л...

Определяне на месечните и тримесечните авансови вноски по ЗКПО през 2014 г.

1. Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година (а не на базата на печалбата за предходната година или за годината, предхождаща предходната годи...

Осигуряване на двама управители, след като са прехвърлени в други дружества

Дружеството се състои от трима съдружници. В решението е записано, че двама от съдружниците са управители, третият се осигурява като самоосигуряващо се лице в собствено ЕООД, тъй като то не упражнява никаква трудова дейност в дружеството, а получава...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - промените за 2014 г.

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Нормата на чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗКПО (отм., в сила до 31.12.2013 г.) беше едно от дадените облекчения (признаване н...

Данъчно облагане на доходи от акции на чуждестранно лице

В бр. 12 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Физическо лице с германско гражданство, което е местно по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДФЛ, реализира до...

Намаляване на капитала на AД - правни възможности и счетоводно третиране

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира намаляването на капитала в акционерните дружества. Проблемите, свързани с намаляване на капитала в акционерните дружества, нормативно са уредени в Търговския закон (ТЗ)....

Определяне на полезния живот на нематериалния актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира определянето на полезния живот на нематериалния актив. Предприятието оценява дали полезният живот на нематериалния актив е ограничен или неограничен. При определяне на по...

Пример за счетоводно отчитане на разходите за външни услуги

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за счетоводно отчитане и представяне на разходите за външни услуги. Пример: През месец януари 2014 година в “Ай Консултинг” ООД са извършени следните стопански опера...

Промени в ЗКПО по отношение на данъчното регулиране на начислените през текущия данъчен период счетоводни разходи

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в ЗКПО за 2014 г. Промените са направени в чл. 42, ал. 2 на разпоредбата, в която са регламентирани изключенията, т.е. сумите, ко...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник бр.5/2014

ДВ, бр. 7 от 24.01.2014 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати ...

Списък на пощенските станции, в които през 2014 г. се приемат данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2014

Централни валутни курсове за периода 20.01.2014 г. - 31.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...