Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 5, 3 - 9 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 5, 3 - 9 февруари 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.5/2014

Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за безопасни условия на труд. Юридическите или физическите лица, регистрирани като търговци, могат да извършват специални и технологични (повтарящи се) взривни работи само след получаване на ра...

Преоценка на финансови инструменти в края на годината

Преоценката на финансовите инструменти е важна част от от процеса на годишното счетоводно приключване и изготвянето на годишния финансов отчет на предприятието. На преоценка подлежат някои финансови активи и пасиви, а инструментите на собствения капи...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 5

Дело С-435/05, решение от 8 февруари 2007 г. страни: Investrand BV срещу Staatssecretaris van Financiën Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 17, параграф 2 от Шеста директива следва да се...

Данъчното облекчение за инвалидност и срок на валидност на ТЕЛК

Има ли право на данъчно облекчение за 2013 г. физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК за намалена работоспособност над 50%, ако срокът на валидност на решението му е до м. април 2013 г.? При посочените обстоятелства физическото лице има право да ползва ...

Коледни добавки към заплатата

Следва ли предвидените коледни добавки към заплатите да се определят съобразно фактически отработеното през годината време? Коледната добавка към заплатата представлява допълнително трудово възнаграждение. Редът и начинът за придобиване правото и из...

Начисляване на разходи за лихви по получени парични вноски и коригиране на счетоводна грешка

През 2012 г. съгласно протоколни решения на съдружниците в търговско дружество единият съдружник е задължен да направи допълнителни парични вноски поради временна необходимост от средства. Съдружниците във въпросното дружеството са местни физически л...

Определяне на месечните и тримесечните авансови вноски по ЗКПО през 2014 г.

1. Данъчно задължените лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък на базата на прогнозна данъчна печалба за текущата година (а не на базата на печалбата за предходната година или за годината, предхождаща предходната годи...

Осигуряване на двама управители, след като са прехвърлени в други дружества

Дружеството се състои от трима съдружници. В решението е записано, че двама от съдружниците са управители, третият се осигурява като самоосигуряващо се лице в собствено ЕООД, тъй като то не упражнява никаква трудова дейност в дружеството, а получава...

В пресата за вас

Данъчни постоянни разлики - промените за 2014 г.

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Нормата на чл. 31, ал. 1, т. 15 от ЗКПО (отм., в сила до 31.12.2013 г.) беше едно от дадените облекчения (признаване н...

Данъчно облагане на доходи от акции на чуждестранно лице

В бр. 12 от 2013 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Лорета Цветкова, държавен експерт по приходите в ЦУ на НАП, разглежда казуса: Физическо лице с германско гражданство, което е местно по смисъла на чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДФЛ, реализира до...

Намаляване на капитала на AД - правни възможности и счетоводно третиране

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство+” доц. д-р Десислава Йосифова коментира намаляването на капитала в акционерните дружества. Проблемите, свързани с намаляване на капитала в акционерните дружества, нормативно са уредени в Търговския закон (ТЗ)....

Определяне на полезния живот на нематериалния актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира определянето на полезния живот на нематериалния актив. Предприятието оценява дали полезният живот на нематериалния актив е ограничен или неограничен. При определяне на по...

Пример за счетоводно отчитане на разходите за външни услуги

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за счетоводно отчитане и представяне на разходите за външни услуги. Пример: През месец януари 2014 година в “Ай Консултинг” ООД са извършени следните стопански опера...

Промени в ЗКПО по отношение на данъчното регулиране на начислените през текущия данъчен период счетоводни разходи

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Велин Филипов, д.е.с., регистриран одитор, разглежда промените в ЗКПО за 2014 г. Промените са направени в чл. 42, ал. 2 на разпоредбата, в която са регламентирани изключенията, т.е. сумите, ко...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник бр.5/2014

ДВ, бр. 7 от 24.01.2014 г. Народното събрание прие Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати ...

Списък на пощенските станции, в които през 2014 г. се приемат данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 5/2014

Централни валутни курсове за периода 20.01.2014 г. - 31.01.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...