Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 6, 10 - 16 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.6/2014

Парламентът прие на първо четене промени в Административнопроцесуалния кодекс. Предлага да бъде въведено комплексното административно обслужване на гражданите. С промените се възлага задължение на органите на администрацията да въведат комплексното а...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., e публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Направени са няколко съществени изменения, които облекчават режима на погасяване на публичните за...

Въпроси и отговори

Вътрешни правила за работната заплата

Има ли работодателят право да утвърди вътрешни правила за работна заплата, за които не е получил съгласието на синдикалните организации? В съответствие с чл. 37 от КТ органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участват в подг...

Документиране продажбата на лек автомобил

Следва ли при продажба на лек автомобил във фактурата да се посочват на отделен ред местният данък и нотариалната такса, както е при недвижимите имоти? В случай че в нотариалния договор изрично е упоменато, че местният данък и нотариалните такси по п...

Допълнително възнаграждение по чл. 114 от КТ

Студент работи по чл. 114 от КТ. Има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? На колко време следва да му се преизчислява процентът на това възнаграждение? Трудовият договор по чл. 114 от КТ се сключва за работа в...

Зачитане на трудовия стаж при работа на различни длъжности в едно предприятие

Счетоводител напуска предприятието и работи на същата длъжност в друго предприятие. След половин година се връща в първото предприятие на длъжността началник-склад, а след още една година пак заема длъжността счетоводител. Как следва да му се определ...

Корекции на ДДС при рекламация за внесени или изнесени стоки

По правило начисляването и дължимостта на ДДС при движението на стоки “за” и “от” територията на страната, осъществявано от териториите на държави извън ЕС, са предоставени изцяло на митническите органи. В действащия ЗДДС доставките на тези стоки са ...

Място на изпълнение на услуги по електронен път

Бих искала да ви помоля да коментирате определянето на място на изпълнение на услуги по електронен път. Видяхме коментар, че при закупуване на софтуер от доставчик - данъчно задължено лице от трета страна, и получател - данъчно задължено лице, мястот...

Преизчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Новоназначен работник придобива право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, но по вина на счетоводителя начисляването му започва 5 месеца по-късно. Може ли и как да се коригира това? Работодателят дължи допълнително въз...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г.

I. Изисквания към данъчно задължените лица за попълване и подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и...

В пресата за вас

Безвъзмездни средства, свързани с приходи

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, коментира отчитането на безвъзмездни средства, свързани с приходи. Изключвайки хипотезата, при която безвъзмездните средства, свързани с приходи и предоставени от д...

Данъчно признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Промените в данъчното третиране на приходите и разходите от последващи оценки и от отписване на вземания са в няколко...

Контрол на общото събрание на кооперация върху решения и действия на други органи

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира контрола на общото събрание на кооперация върху решения и действия на други органи. За разлика от вътрешнодружествения контрол при търговските дружества,...

Ограничаване на плащанията в брой по отношение вноските от собственика

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: При захранване на с/ка 501 Каса от сметката на собственика със сума, надвишаваща 15 000 лв. подлежим ли на санкция по ЗОПБ? Съгласно чл. 3 от Закона за ограничаване на пла...

Отчитане на финансов лизинг

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Фирма е получател на фотоволтаици чрез финансов лизинг за срок от 7 години. Всяка фактура получава с начислен ДДС. Прехвърлянето им ще ста...

Попълване на Приложение № 4 от декларацията по чл. 92 от ЗКПО

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Трябва ли в Приложение 4, Справка 1 към ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г. да се попълват: 1. Изплатеният личен труд на собственика на фирмата - самоосигуряващо се лице? 2. Изпл...

Счетоводно отчитане на глоба и преобразуване за данъчни цели в ЮЛНЦ

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, дава отговор на въпроса: Имам платен акт за нарушение по банка към Инспекцията по труда на сдружение с нестопанска цел. Как да го начисля? Счетоводното отчитане на глобата трябва да се извърши спор...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на ...

Държавен вестник бр.6/2014

ДВ, бр. 10 от 04.02.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 9 от 30.01.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 10 от 30.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съ...

Списък на пощенските станции, в които през 2014 г. се приемат данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2014

Централни валутни курсове за периода 03.02.2014 г. - 07.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...