Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 6, 10 - 16 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 6, 10 - 16 февруари 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.6/2014

Парламентът прие на първо четене промени в Административнопроцесуалния кодекс. Предлага да бъде въведено комплексното административно обслужване на гражданите. С промените се възлага задължение на органите на администрацията да въведат комплексното административно обслужване до 1...

Промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс

В ДВ, бр. 98 от 12.11.2013 г., в сила от 01.12.2013 г., e публикуван Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Направени са няколко съществени изменения, които облекчават режима на погасяване на публичните задължения. От началото на 2013 ...

Въпроси и отговори

Вътрешни правила за работната заплата

Има ли работодателят право да утвърди вътрешни правила за работна заплата, за които не е получил съгласието на синдикалните организации? В съответствие с чл. 37 от КТ органите на синдикалните организации в предприятието имат право да участват в подготовката на проектите на всичк...

Документиране продажбата на лек автомобил

Следва ли при продажба на лек автомобил във фактурата да се посочват на отделен ред местният данък и нотариалната такса, както е при недвижимите имоти? В случай че в нотариалния договор изрично е упоменато, че местният данък и нотариалните такси по прехвърлянето са за сметка на к...

Допълнително възнаграждение по чл. 114 от КТ

Студент работи по чл. 114 от КТ. Има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? На колко време следва да му се преизчислява процентът на това възнаграждение? Трудовият договор по чл. 114 от КТ се сключва за работа в определени дни от седмицата, ...

Зачитане на трудовия стаж при работа на различни длъжности в едно предприятие

Счетоводител напуска предприятието и работи на същата длъжност в друго предприятие. След половин година се връща в първото предприятие на длъжността началник-склад, а след още една година пак заема длъжността счетоводител. Как следва да му се определи допълнителното възнаграждени...

Корекции на ДДС при рекламация за внесени или изнесени стоки

По правило начисляването и дължимостта на ДДС при движението на стоки “за” и “от” територията на страната, осъществявано от териториите на държави извън ЕС, са предоставени изцяло на митническите органи. В действащия ЗДДС доставките на тези стоки са квалифицирани съответно като “...

Място на изпълнение на услуги по електронен път

Бих искала да ви помоля да коментирате определянето на място на изпълнение на услуги по електронен път. Видяхме коментар, че при закупуване на софтуер от доставчик - данъчно задължено лице от трета страна, и получател - данъчно задължено лице, мястото на изпълнение се определя по...

Преизчисляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Новоназначен работник придобива право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, но по вина на счетоводителя начисляването му започва 5 месеца по-късно. Може ли и как да се коригира това? Работодателят дължи допълнително възнаграждение за трудов стаж и п...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г.

I. Изисквания към данъчно задължените лица за попълване и подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен...

В пресата за вас

Безвъзмездни средства, свързани с приходи

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, регистриран одитор, коментира отчитането на безвъзмездни средства, свързани с приходи. Изключвайки хипотезата, при която безвъзмездните средства, свързани с приходи и предоставени от държавата, имат за цел да покри...

Данъчно признаване на приходи и разходи от последващи оценки и от отписване на вземания

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Анета Георгиева, данъчен експерт, разглежда промените в корпоративното облагане. Промените в данъчното третиране на приходите и разходите от последващи оценки и от отписване на вземания са в няколко направления, както следва: Пъ...

Контрол на общото събрание на кооперация върху решения и действия на други органи

В бр. 12 от 2013 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира контрола на общото събрание на кооперация върху решения и действия на други органи. За разлика от вътрешнодружествения контрол при търговските дружества, който не е уреден изрично в Т...

Ограничаване на плащанията в брой по отношение вноските от собственика

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: При захранване на с/ка 501 Каса от сметката на собственика със сума, надвишаваща 15 000 лв. подлежим ли на санкция по ЗОПБ? Съгласно чл. 3 от Закона за ограничаване на плащанията в брой плащанията на т...

Отчитане на финансов лизинг

В бр. 12 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Симов, регистриран одитор, дава отговор на следния въпрос: Фирма е получател на фотоволтаици чрез финансов лизинг за срок от 7 години. Всяка фактура получава с начислен ДДС. Прехвърлянето им ще стане на края на договора по оста...

Попълване на Приложение № 4 от декларацията по чл. 92 от ЗКПО

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: Трябва ли в Приложение 4, Справка 1 към ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г. да се попълват: 1. Изплатеният личен труд на собственика на фирмата - самоосигуряващо се лице? 2. Изплатените възнаграждения на лице...

Счетоводно отчитане на глоба и преобразуване за данъчни цели в ЮЛНЦ

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор, дава отговор на въпроса: Имам платен акт за нарушение по банка към Инспекцията по труда на сдружение с нестопанска цел. Как да го начисля? Счетоводното отчитане на глобата трябва да се извърши според счетоводната политика и инд...

Справочник

Вариант 3 на изпита по “Данъчно и осигурително право” за придобиване на правоспособност на дипломиран експерт-счетоводител

1. Когато чуждестранно лице осъществява стопанска дейност в страната чрез повече от едно място на стопанска дейност и не е изпълнило задължението си за регистрация в регистър БУЛСТЛТ, компетентна териториална дирекция е: А) териториална дирекция на НАП - гр. София Б) определена...

Държавен вестник бр.6/2014

ДВ, бр. 10 от 04.02.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 9 от 30.01.2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 10 от 30.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 3. По...

Списък на пощенските станции, в които през 2014 г. се приемат данъчни декларации

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2014

Централни валутни курсове за периода 03.02.2014 г. - 07.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...