Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 7, 17 - 23 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 17 - 23 февруари 2014 г.
Законодателство

Възникване и облагане на доставките по договори за лизинг след 01.01.2014 г.

Една от промените в ЗДДС, които са в сила от 01.01.2014 г. (обн. със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.), засяга реда за дължимост на ДДС за доставките, възникващи при изпълнението на договори за лизинг. В съответствие с новата редакция на чл. 6,...

Държавен вестник бр.7/2014

ДВ, бр. 12 от 11.02.2014 г. Народно събрание прие Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 14 от 5.02.2014 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в М...

Министерски съвет бр.7/2014

С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството намали значително размера на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест. В резултат на намалението, което е около 22% вър...

Народно събрание бр.7/2014

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега. В рамките на този ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ

Сдружението ни, което е юридическо лице с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС, ще извършва продажби на коледни играчки на новогодишен базар. Получените средства ще се използват за целите на сдружението. Какви са последствията от тази дейност по...

Място на изпълнение на спедиторски услуги

Фирмата ни се занимава със спедиторски услуги. Предоставяме услуга на наш клиент - фирма, регистрирана по законите на Русия (разполагаме с удостоверение за регистрация от тяхна страна, като фирмата няма никакви регистрации в ЕС). Услугите са такива п...

Обезщетения по чл. 222, ал. 1 и ал. 3 могат да се получават едновременно

Работя като завеждащ човешки ресурси в общинска фирма. През м. септември тази година имахме съкращения в щата. На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ и отработено предизвестие беше прекратен трудовият договор на служител с придобито право на пенсия ...

Отчитане на покупко-продажба на недвижим имот

Съгласно сключен с общината предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013 дружеството ни се задължава да купи имот на стойност 4 641 840 лв. без ДДС, в която цена е вкрючено и 10% оскъпяване. В деня на сключването на догово...

Почасово заплащане на труда

Има ли начин от месечно заплащане на труда да се премине към почасово? В съответствие с чл. 16, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата трудовото възнаграждение (работната заплата) се определя месечно независимо от бро...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г.

I. Изисквания към данъчно задължените лица за попълване и подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и...

Развалянето на сделка

През м. март 2013 г. е сключен договор за проектиране, доставка на материали и СМР с главния изпълнител на обекта. Договорените плащания са: 1. Аванс, дължим със сключване на договора. Издадена е фактура за авансово плащане по договора - неплатена. 2...

Третиране по ЗКПО на допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 от Търговския закон

Новоучредено ЕООД започва дейност през 2008 г. с основен капитал 5000 лв. За закупуване на ДМА в дружеството не достигат финансови средства и собственикът взема решение да внесе 20 000 лв. (които са доказани доходи на физическото лице, получени и дек...

В пресата за вас

Директива на Европейския парламент за ГФО, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на предприятия

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира Директива на Европейския парламент за ГФО, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия, приета на 26 юни 2013 година....

Изменения, свързани с фискализацията на автоматите на самообслужване

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, гл. специалист в дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда промените в Наредба Н-18 и в частност измененията, свързани с фискализацията на автоматите на самообслужване. С оглед ...

Обезщетение и помощи при бременност и раждане на лице без стаж

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда казуса: На 07.11.2013 г. сключихме трудов договор със слу­жителка, на която й предстои раждане (определен от лекарите термин на 13.04.2014 г.). Същата бъдеща май...

Облагане на посредническа услуга

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Испанска фирма “А”, която е ДЗЛ, издава фактура за комисиони по договор за посредничество към българска фирма “Б”. Фирма “А” и фирма “Б” са регистрирани по ДДС. Комисионите се дължат...

Отчитане на амортизация

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане на амортизация. Предприятие придобива сграда на цена от 60 000 лева, която смята първоначално да ползва за период от 30 години. ...

Признаване на вътрешно създаден нематериален актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира признаването на вътрешно създаден нематериален актив. Вътрешно създадените нематериални активи включват основно вътрешно създадената репутация, вътрешно създадените марки...

Прилагане на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В бр. 1 на в. “Счетоводна и данъчна практика” Ирена Ангелова, старши юрисконсулт в дирекция “Правна” на НОИ, коментира решение № 8660/17.06.2013 г. на ВАС. С решение № 8660/17.06.2013 г. на Върховния административен съд, обн., ДВ, бр. 94/ 29.10.2013...

Промени в условията за придобиване на права от УчПФ

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Труд и право” доц. д-р Бисер Петков, управител на НОИ, разглежда промените в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд за 2014 г. С приетите със ЗИД на КС...

Финансиране на ДМА по проекти на ЕС

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Нашата фирма има одобрен проект по програма на ЕС за закупуване на машина. Бюджетът по него е 500 000 лв., финансирането е 50%. Постъпил е аванс в ра...

Справочник

Длъжностни наименования, които отпадат от НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2014

Централни валутни курсове за периода 10.02.2014 г. - 14.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица, трябва да удържат и внасят данък при източника

1) Кои доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната са облагаеми с данък при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? С данък при източника се облагат следните доходи на чуждестранни юридически лица, ког...