Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 7, 17 - 23 февруари 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 7, 17 - 23 февруари 2014 г.
Законодателство

Възникване и облагане на доставките по договори за лизинг след 01.01.2014 г.

Една от промените в ЗДДС, които са в сила от 01.01.2014 г. (обн. със ЗИДЗДДС, ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г.), засяга реда за дължимост на ДДС за доставките, възникващи при изпълнението на договори за лизинг. В съответствие с новата редакция на чл. 6, ал. 2, т. 3 от ЗДДС се промен...

Държавен вестник бр.7/2014

ДВ, бр. 12 от 11.02.2014 г. Народно събрание прие Закон за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване. Правителството прие: 1. Постановление № 14 от 5.02.2014 г. за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, ст...

Министерски съвет бр.7/2014

С промени в Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, правителството намали значително размера на голяма част от таксите като мярка за облекчаване на административната тежест. В резултат на намалението, което е около 22% върху приходите от такси, изчисле...

Народно събрание бр.7/2014

Парламентът прие на първо четене Закона за защита на потребителите. Законопроектът предвижда потребителят да може да се откаже от договора от разстояние или извън търговския обект в 14-дневен срок, а не в седемдневен, както е сега. В рамките на този срок потребителят ще може да с...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране по ЗДДС на дейност на ЮЛНЦ

Сдружението ни, което е юридическо лице с нестопанска цел и е регистрирано по ЗДДС, ще извършва продажби на коледни играчки на новогодишен базар. Получените средства ще се използват за целите на сдружението. Какви са последствията от тази дейност по ЗДДС? Данъчно задължено лице...

Място на изпълнение на спедиторски услуги

Фирмата ни се занимава със спедиторски услуги. Предоставяме услуга на наш клиент - фирма, регистрирана по законите на Русия (разполагаме с удостоверение за регистрация от тяхна страна, като фирмата няма никакви регистрации в ЕС). Услугите са такива по организиране на транспорт в ...

Обезщетения по чл. 222, ал. 1 и ал. 3 могат да се получават едновременно

Работя като завеждащ човешки ресурси в общинска фирма. През м. септември тази година имахме съкращения в щата. На основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ и отработено предизвестие беше прекратен трудовият договор на служител с придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст...

Отчитане на покупко-продажба на недвижим имот

Съгласно сключен с общината предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 05.07.2013 дружеството ни се задължава да купи имот на стойност 4 641 840 лв. без ДДС, в която цена е вкрючено и 10% оскъпяване. В деня на сключването на договора сме заплатили аванс по дого...

Почасово заплащане на труда

Има ли начин от месечно заплащане на труда да се премине към почасово? В съответствие с чл. 16, ал. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата трудовото възнаграждение (работната заплата) се определя месечно независимо от броя на работните дни в месеца и ...

Преобразуване на счетоводния финансов резултат по чл. 92 от ЗКПО и определяне на корпоративния данък за 2013 г.

I. Изисквания към данъчно задължените лица за попълване и подаване на декларацията по чл. 92 от ЗКПО Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен...

Развалянето на сделка

През м. март 2013 г. е сключен договор за проектиране, доставка на материали и СМР с главния изпълнител на обекта. Договорените плащания са: 1. Аванс, дължим със сключване на договора. Издадена е фактура за авансово плащане по договора - неплатена. 2. Частично плащане до 10 дни о...

Третиране по ЗКПО на допълнителни парични вноски по реда на чл. 134 от Търговския закон

Новоучредено ЕООД започва дейност през 2008 г. с основен капитал 5000 лв. За закупуване на ДМА в дружеството не достигат финансови средства и собственикът взема решение да внесе 20 000 лв. (които са доказани доходи на физическото лице, получени и декларирани дялове от прекратено ...

В пресата за вас

Директива на Европейския парламент за ГФО, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на предприятия

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” проф. д-р Стоян Дурин, регистриран одитор, коментира Директива на Европейския парламент за ГФО, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия, приета на 26 юни 2013 година. Постановките на директивата ...

Изменения, свързани с фискализацията на автоматите на самообслужване

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Беата Петрова, гл. специалист в дирекция “Контрол” в ЦУ на НАП, разглежда промените в Наредба Н-18 и в частност измененията, свързани с фискализацията на автоматите на самообслужване. С оглед продължаване на последователна...

Обезщетение и помощи при бременност и раждане на лице без стаж

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Красимира Атанасова, юрист, разглежда казуса: На 07.11.2013 г. сключихме трудов договор със слу­жителка, на която й предстои раждане (определен от лекарите термин на 13.04.2014 г.). Същата бъдеща майка няма нито един ден трудов и...

Облагане на посредническа услуга

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Испанска фирма “А”, която е ДЗЛ, издава фактура за комисиони по договор за посредничество към българска фирма “Б”. Фирма “А” и фирма “Б” са регистрирани по ДДС. Комисионите се дължат на испанската фирма за посред...

Отчитане на амортизация

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за отчитане на амортизация. Предприятие придобива сграда на цена от 60 000 лева, която смята първоначално да ползва за период от 30 години. Избирайки линейния метод на ам...

Признаване на вътрешно създаден нематериален актив

В бр. 11 от 2013 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Соня Дочева коментира признаването на вътрешно създаден нематериален актив. Вътрешно създадените нематериални активи включват основно вътрешно създадената репутация, вътрешно създадените марки, рубрики, издателски права, к...

Прилагане на чл. 3, ал. 1 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина и морските лица

В бр. 1 на в. “Счетоводна и данъчна практика” Ирена Ангелова, старши юрисконсулт в дирекция “Правна” на НОИ, коментира решение № 8660/17.06.2013 г. на ВАС. С решение № 8660/17.06.2013 г. на Върховния административен съд, обн., ДВ, бр. 94/ 29.10.2013 г., е обявена за нищожна разп...

Промени в условията за придобиване на права от УчПФ

В бр. 1 от 2014 г. на сп. “Труд и право” доц. д-р Бисер Петков, управител на НОИ, разглежда промените в условията за придобиване на права и размерите на пенсиите и добавките, изплащани от Учителския пенсионен фонд за 2014 г. С приетите със ЗИД на КСО (обн., ДВ, бр. 111 от 2013 г...

Финансиране на ДМА по проекти на ЕС

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Нашата фирма има одобрен проект по програма на ЕС за закупуване на машина. Бюджетът по него е 500 000 лв., финансирането е 50%. Постъпил е аванс в размер на 25%, т.е. 125 000 лв. ...

Справочник

Длъжностни наименования, които отпадат от НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Нови длъжностни наименования, включени в НКПД, 2011 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2014

Централни валутни курсове за периода 10.02.2014 г. - 14.02.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Фирмите в България, които начисляват доходи на чуждестранни юридически лица, трябва да удържат и внасят данък при източника

1) Кои доходи на чуждестранни юридически лица от източник в страната са облагаеми с данък при източника съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)? С данък при източника се облагат следните доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез мяс...