Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 5, 1 - 15 март 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2014 г.
Писма и указания

№ 20-00-42 от 21.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка

Във връзка с множество постъпили запитвания относно данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на префактуриране на разходи между данъчно задължени лица, като префактурирането не съпътства задължения, свързани с основна доставка между лицата, на основание чл...

№ 26-К-114 от 03.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби от Глава единадесета “Документиране на доставките” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-К-114/28.05.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество документира извършени от същото облагаеми доставки ...

№ 33-216 от 05.11.2013 г. ОТНОСНО: Писменото заявление за присъединяване към сключен колективен трудов договор може да бъде подадено до работодателя или до ръководството на синдикалната организация.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор (КТД) от техния работодател с писмено заявлен...

№ 67-38 от 28.10.2013 г. ОТНОСНО: Право да договаря и сключва колективен трудов договор има всяка синдикална организация в предприятието.

Синдикалната организация се легитимира пред работодателя с акта за учредяването си, когато няма качеството на представителна, а когато е представителна - с удостоверение, издадено от ръководството на признатата за представителна на национално ниво ор...

№ 9-00-6 от 06.01.2014 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице притежава ид.ч. от земя (УПИ) и търговски обект (автомивка) и пункт за извършване на годишен технически преглед (ГТП) на МПС. Собствеността е придобита чрез строителство, за коет...

№ 91-00-298 от 16.07.2013 г. Становище относно: облагането с акциз на природен газ, използван при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия

Настоящото становище се издава предвид компетентността на Министерството на финансите да изготвя становища по прилагането на данъчното законодателство, определени в чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник на Министерството на финансите. Целта на стан...

№ 91-00-75 от 11.02.2014 г. По повод на възникнали въпроси относно обхвата на отчитане по сметка 2101 по досегашния Сметкоплан на бюджетните предприятия (СБП) и по новия Сметкоплан на бюджетните организации (СБО), Ви уведомяваме за следното:

Няма промяна в обхвата на отчитане по сметка 2101. По тази сметка под­лежат на отчитане (включително и до 31.12.2013 г.) всички програмни про­дукти, които представляват дълготрайни активи, задоволяващи критериите за ба­лансово признаване, независимо ...

№ 91-00-81 от 12.02.2014 г. Във връзка с прилагането на т. 31.4 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2013 г. и възникнали случаи на незанулени банкови извънбюджетни сметки 7444 и 1864 на общини, Ви уведомяваме за следното:

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) считано от 01.01.2014 г. не може да се прилага функциониралата до 31.12.2013 г. финансово-правна фор­ма на общинските извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на чл. 42 от от­менения Закон за общинските бю...

№ 91-01-301 от 19.12.2013 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. и изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със ЗБДОО за 2014 г. /обн. ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г./, със Закона за допълнение (ЗД) на Кодекса на труда (КТ) /обн. ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г./ и с предстоящия за приемане Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на КСО във връзка с паричните обезщетения за болест, трудоустрояване и майчинство.

С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБДОО, в сила от 1 януари 2014 г., са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване, както следва: В чл. 33, ал. 5 от КСО се създава т. 12, съгласно която Националният осигурителен инстит...

№ 91-01-47 от 07.02.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г. и ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

Уважаеми колеги, Измененията и допълненията на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се ли...

№ 94-34-39 от 24.09.2013 г. ОТНОСНО: Общата продължителност на всички командировки на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.

В отговор на запитване относно командироване на служители в Канада, Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище: Правната уредба на командироването се съдържа н Кодекса на труда (КТ), а относно командироването в чужбина ...

№ 94-39-65 от 16.10.2013 г. ОТНОСНО: Лице, което ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, е длъжно да уве­доми работодателя си, в случай че детето е настанено в детско заведение, вкл. детска ясла, без значение, дали детето посещава детското заведение през целия ден или за няколко часа.

Правото на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст на работещите по трудови правоотношения майки е уредено в чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Редът и условията за ползването му са регламентирани в чл. 46 от Наредбата за ра...

№ 94-41-03 от 14.11.2013 г. ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, работодателят може да уволни работник или служител, който е трудоустроен или страда от забо­ляване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г. само след предварително разрешение от Инспек­цията по труда.

С влизане в сила на съдебното решение, с което уволне­нието на работника или служителя е признато за незаконо­съобразно и е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му право­отношение не е било пр...

№ 94-42-03 от 08.11.2013 г. ОТНОСНО: Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работ­никът или служителят има право на отпуски при временна неработоспособност, включително на отпуск за гледане на болно дете.

Отпускът се разрешава от здравните органи и при представяне на съответния документ (болничен лист) работодателят няма право на преценка, дали да разреши полз­ването на отпуск или не. Законът не съдържа ограничения относно продължителността на отпуски...

№ 94-44-04 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Според предвиденото в чл. 98, ал. 4-8 от Кодекса за соци­ално осигуряване (КСО) разпорежданията, с които се отпус­кат пенсиите за инвалидност и добавката за чужда помощ, се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното“ поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Медицинската комисия се състои от председател и двама членове, които се определят от ръ­ководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Решенията на медицинската комисия се издават в 14-дневен срок от получаване от регион...

Анотации

Данъчна основа при комбиниран превоз

Във бр. 2/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са елементите на данъчната основа при комбиниран превоз? Регистрирана по ЗДДС фирма внася от Аржентина стоки, които се превозват д...

Европейска хармонизация на счетоводството за малки и средни предприятия

Във бр.1/2014 г. на сп. „Актив”, Доц. д-р Румяна Пожаревска, катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС отговаря на следния въпрос: Кои са актуалните тенденции в европейската хармонизация на счетоводството за малки и средни предприятия? Счетоводната рамк...

Задължение за внасяне на тримесечни авансови вноски

Във бр. 13/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист разглежда следния казус: Фирмата ни за 2013 г. ще има над 300 000 лв. оборот и ще сме задължени да правим авансови вноски през 2014 г. В същото време имаме три последовате...

Коефициент за трудов травматизъм за прилагане през 2014 година

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 12/2013 г. Калина Петкова, началник отдел „Условия на труд” – МТСП, отговаря на следния въпрос: Какъв е коефициентът за трудов травматизъм за прилагане през 2014 година? Работниците u служителите, които подлежат на задъ...

Коригиране на допусната грешка за получено авансово плащане по ВОД

Във бр. 1/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Моника Петрова, главен експерт по приходите, методолог по ЗДДС в НАП отговаря на следния въпрос: Как се коригира допуснатата грешка за получено авансово плащане по ВОД? Грешката се отнася до о...

Обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест

В сп. „Адвокатски преглед”, бр. 1/2014 г., Васил Петров разглежда следния казус: Защитено ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварително признаване по административен ре...

Обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП като пречка за участие в процедурите

Във бр. 1/2014 г. на сп. „Търговско и облигационна право”, Мариана Кацарова, юрист, отговаря на следния въпрос: Кои са основните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки като пречка за участие в процедурите? В чл. 47, ал. 2 З...

Отчитане на възнаграждението за нощен труд в база за изчисляване на първите три дни болнични

В сп. „Актив”, бр. 3/2014 г., Гошо Мушкаров, д - р по икономика, отговаря на следния въпрос: Отчита ли се възнаграждението за нощен труд в база за изчисляване на първите три дни болнични, изплащани от работодателя? На основание параграф 22о, ал. 1 от...

Отчитане на дарения свързани с приходите съгласно МСФО 20

Във бр. 13/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отчитат безвъзмездните средства, свързани с приходите съгласно МСФО 20? Обвързани с приходи дарения са онези, за чието отп...

Отчитане на приблизителна счетоводна оценка

Във бр. 12/ 2013 на сп. „Актив”, Наталия Чернева, началник отдел „Счетоводно законодателство”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите отговаря на следния въпрос: Какво е отчитането на приблизителната счетоводна оценка? Приблизителнит...

Разпределяне на дивиденти в различни капиталови дружества

Във бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се разпределят дивидентите в различните капиталови дружества? Разпределението на дивиденти е процесът на отделяне на част от печалбата и разпр...

Ред за определяне на извършване на продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност

В сп. „Търговско и облигационно право” бр. 1/2014 г., Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за определяне на извършване на продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност? В закона лип...

Софтуерен патент в българската патентна система

В сп. „Собственост и право”, бр. 1/2014 г., Атанас Костов, адвокат, отговаря на следния въпрос: Какъв е софтуерния патент в българската патентна система? Не са патентно способни „планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за дел...

Социално и здравно осигуряване на земеделски производител, който е в отпуск поради бременност и раждане

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какво е социалното и здравно осигуряване на земеделски производител, който е в отпуск поради бременност и раждане? Отговорът зависи ...

Справочник

84% от фирмите декларират печалбите си онлайн

НАЦИОНАЛЕНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Над 84% от дружествата, осъществяващи дейност, подават декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, подписана с електронен подпис. Това показват данните на НАП от получените до този момент документ...

Данъчен календар 16 - 31 март

До 20-и март Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и март 1. Внасяне от работодателя на аван...

Държавен вестник в бр. 5 от 2014 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г. Министерски съвет Постановление № 22 от 13 февру­ари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република Българ...

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Национална агенция за приходите Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2013 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за ...

НАП и Агенция Митници въведоха нови информационни системи със средства по ОПАК

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Успешно приключиха три от ключовите проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в сферата на електронното управление, изпълнени от Агенция „Митници“ (АМ) и Националната агенция за приходите (НАП) Проек...

НАП приема и онлайн плащания по новите 4 сметки

Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически грешки и неточности при...

Осигурителен календар за март 2014 г.

[[table_1]]...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2014 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за януари 2014 г. е отрицателно в размер на 373,3 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 158,1 млн. лв. и дефицит по ев...

Резултати от задълбочените прегледи в рамките на процедурата по макроикономически дисбаланси

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Европейската комисия (ЕК) публикува резултатите от провежданите за 3-та поредна година задълбочени прегледи за установяване на наличие на дисбаланси или прекомерни дисбаланси в някои държави членки. Тази година прегледите п...

Справочна информация бр. 5/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 февруари - 4 март 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен до...

Условия за получаване на повече от една пенсия

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Кодексът за социално осигуряване е основния нормативен акт в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те мог...