Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 5, 1 - 15 март 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 5, 1 - 15 март 2014 г.
Писма и указания

№ 20-00-42 от 21.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по ЗДДС на префактуриране на разходи с начислен ДДС в случаите, при които префактурирането не е по повод задължения, свързани с основна доставка

Във връзка с множество постъпили запитвания относно данъчното третиране по ЗДДС и ЗКПО на префактуриране на разходи между данъчно задължени лица, като префактурирането не съпътства задължения, свързани с основна доставка между лицата, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона з...

№ 26-К-114 от 03.12.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби от Глава единадесета “Документиране на доставките” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във Ваше запитване, препратено по компетентност в Централно управление на Националната агенция за приходите (НАП) с вх. № 26-К-114/28.05.2013 г., е изложена следната фактическа обстановка: Дружество документира извършени от същото облагаеми доставки като издава фактури. Дружество...

№ 33-216 от 05.11.2013 г. ОТНОСНО: Писменото заявление за присъединяване към сключен колективен трудов договор може да бъде подадено до работодателя или до ръководството на синдикалната организация.

Съгласно чл. 57, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ) работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора, могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор (КТД) от техния работодател с писмено заявление до него или до ръководствот...

№ 67-38 от 28.10.2013 г. ОТНОСНО: Право да договаря и сключва колективен трудов договор има всяка синдикална организация в предприятието.

Синдикалната организация се легитимира пред работодателя с акта за учредяването си, когато няма качеството на представителна, а когато е представителна - с удостоверение, издадено от ръководството на признатата за представителна на национално ниво организация, на която е член. Пр...

№ 9-00-6 от 06.01.2014 г. ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по реда на ЗДДС.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Физическо лице притежава ид.ч. от земя (УПИ) и търговски обект (автомивка) и пункт за извършване на годишен технически преглед (ГТП) на МПС. Собствеността е придобита чрез строителство, за което има сключен договор за изпъл...

№ 91-00-298 от 16.07.2013 г. Становище относно: облагането с акциз на природен газ, използван при комбинираното производство на електрическа и топлинна енергия

Настоящото становище се издава предвид компетентността на Министерството на финансите да изготвя становища по прилагането на данъчното законодателство, определени в чл. 33, т. 4 от Устройствения правилник на Министерството на финансите. Целта на становището е да поясни приложимат...

№ 91-00-75 от 11.02.2014 г. По повод на възникнали въпроси относно обхвата на отчитане по сметка 2101 по досегашния Сметкоплан на бюджетните предприятия (СБП) и по новия Сметкоплан на бюджетните организации (СБО), Ви уведомяваме за следното:

Няма промяна в обхвата на отчитане по сметка 2101. По тази сметка под­лежат на отчитане (включително и до 31.12.2013 г.) всички програмни про­дукти, които представляват дълготрайни активи, задоволяващи критериите за ба­лансово признаване, независимо от правната форма на тяхното п...

№ 91-00-81 от 12.02.2014 г. Във връзка с прилагането на т. 31.4 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2013 г. и възникнали случаи на незанулени банкови извънбюджетни сметки 7444 и 1864 на общини, Ви уведомяваме за следното:

Съгласно Закона за публичните финанси (ЗПФ) считано от 01.01.2014 г. не може да се прилага функциониралата до 31.12.2013 г. финансово-правна фор­ма на общинските извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на чл. 42 от от­менения Закон за общинските бюджети, като общинските извънбю...

№ 91-01-301 от 19.12.2013 г. ОТНОСНО: Закона за бюджета на ДОО за 2014 г. и изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО), приети със ЗБДОО за 2014 г. /обн. ДВ, бр. 106 от 10.12.2013 г./, със Закона за допълнение (ЗД) на Кодекса на труда (КТ) /обн. ДВ, бр. 104 от 03.12.2013 г./ и с предстоящия за приемане Закон за изменение и допълнение (ЗИД) на КСО във връзка с паричните обезщетения за болест, трудоустрояване и майчинство.

С § 4 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на ЗБДОО, в сила от 1 януари 2014 г., са направени изменения в Кодекса за социално осигуряване, както следва: В чл. 33, ал. 5 от КСО се създава т. 12, съгласно която Националният осигурителен институт „създава и поддържа електро...

№ 91-01-47 от 07.02.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения в Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, обн. в ДВ бр. 99 от 15.11.2013 г. и ДВ бр. 110 от 21.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

Уважаеми колеги, Измененията и допълненията на Наредба № Н-8 от 29.12.2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица произтичат от измененията и...

№ 94-34-39 от 24.09.2013 г. ОТНОСНО: Общата продължителност на всички командировки на едно командировано лице от ведомствата за една календарна година не може да превишава 180 дни.

В отговор на запитване относно командироване на служители в Канада, Министерството на труда и социалната политика изразява следното становище: Правната уредба на командироването се съдържа н Кодекса на труда (КТ), а относно командироването в чужбина – в Наредбата за служебните ко...

№ 94-39-65 от 16.10.2013 г. ОТНОСНО: Лице, което ползва отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, е длъжно да уве­доми работодателя си, в случай че детето е настанено в детско заведение, вкл. детска ясла, без значение, дали детето посещава детското заведение през целия ден или за няколко часа.

Правото на платен отпуск за отглеждане на дете до 2 - годишна възраст на работещите по трудови правоотношения майки е уредено в чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ). Редът и условията за ползването му са регламентирани в чл. 46 от Наредбата за работното време и отпуските (НРВ...

№ 94-41-03 от 14.11.2013 г. ОТНОСНО: При прекратяване на трудовия договор при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата, работодателят може да уволни работник или служител, който е трудоустроен или страда от забо­ляване по Наредба № 5 от 20.02.1987 г. само след предварително разрешение от Инспек­цията по труда.

С влизане в сила на съдебното решение, с което уволне­нието на работника или служителя е признато за незаконо­съобразно и е възстановен на работа, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че трудовото му право­отношение не е било прекратявано. По силата на влязл...

№ 94-42-03 от 08.11.2013 г. ОТНОСНО: Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работ­никът или служителят има право на отпуски при временна неработоспособност, включително на отпуск за гледане на болно дете.

Отпускът се разрешава от здравните органи и при представяне на съответния документ (болничен лист) работодателят няма право на преценка, дали да разреши полз­ването на отпуск или не. Законът не съдържа ограничения относно продължителността на отпуските при временна неработоспособ...

№ 94-44-04 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Според предвиденото в чл. 98, ал. 4-8 от Кодекса за соци­ално осигуряване (КСО) разпорежданията, с които се отпус­кат пенсиите за инвалидност и добавката за чужда помощ, се издават въз основа на решение на медицинска комисия към териториалното“ поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).

Медицинската комисия се състои от председател и двама членове, които се определят от ръ­ководителя на териториалното поделение на Националния осигурителен институт. Решенията на медицинската комисия се издават в 14-дневен срок от получаване от регионалните картотеки на медицински...

Анотации

Данъчна основа при комбиниран превоз

Във бр. 2/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са елементите на данъчната основа при комбиниран превоз? Регистрирана по ЗДДС фирма внася от Аржентина стоки, които се превозват до Варна с кораб. Покупко-прода...

Европейска хармонизация на счетоводството за малки и средни предприятия

Във бр.1/2014 г. на сп. „Актив”, Доц. д-р Румяна Пожаревска, катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС отговаря на следния въпрос: Кои са актуалните тенденции в европейската хармонизация на счетоводството за малки и средни предприятия? Счетоводната рамка за малките и средните предпр...

Задължение за внасяне на тримесечни авансови вноски

Във бр. 13/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист разглежда следния казус: Фирмата ни за 2013 г. ще има над 300 000 лв. оборот и ще сме задължени да правим авансови вноски през 2014 г. В същото време имаме три последователни години отчетена загуба и щ...

Коефициент за трудов травматизъм за прилагане през 2014 година

В сп. „Бюлетин по труда”, бр. 12/2013 г. Калина Петкова, началник отдел „Условия на труд” – МТСП, отговаря на следния въпрос: Какъв е коефициентът за трудов травматизъм за прилагане през 2014 година? Работниците u служителите, които подлежат на задължително застраховане са тези,...

Коригиране на допусната грешка за получено авансово плащане по ВОД

Във бр. 1/2014 г. на в. „Счетоводна и данъчна практика”, Моника Петрова, главен експерт по приходите, методолог по ЗДДС в НАП отговаря на следния въпрос: Как се коригира допуснатата грешка за получено авансово плащане по ВОД? Грешката се отнася до отразяването на фактура за полу...

Обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест

В сп. „Адвокатски преглед”, бр. 1/2014 г., Васил Петров разглежда следния казус: Защитено ли е правото на работника или служителя на обезщетение за вредите от трудова злополука и професионална болест без предварително признаване по административен ред на злополуката за трудова и ...

Обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП като пречка за участие в процедурите

Във бр. 1/2014 г. на сп. „Търговско и облигационна право”, Мариана Кацарова, юрист, отговаря на следния въпрос: Кои са основните обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки като пречка за участие в процедурите? В чл. 47, ал. 2 ЗОП са изброени множество обсто...

Отчитане на възнаграждението за нощен труд в база за изчисляване на първите три дни болнични

В сп. „Актив”, бр. 3/2014 г., Гошо Мушкаров, д - р по икономика, отговаря на следния въпрос: Отчита ли се възнаграждението за нощен труд в база за изчисляване на първите три дни болнични, изплащани от работодателя? На основание параграф 22о, ал. 1 от Преходните и заключителни раз...

Отчитане на дарения свързани с приходите съгласно МСФО 20

Във бр. 13/2013 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се отчитат безвъзмездните средства, свързани с приходите съгласно МСФО 20? Обвързани с приходи дарения са онези, за чието отпускане не се изисква създаване...

Отчитане на приблизителна счетоводна оценка

Във бр. 12/ 2013 на сп. „Актив”, Наталия Чернева, началник отдел „Счетоводно законодателство”, дирекция „Данъчна политика” в Министерство на финансите отговаря на следния въпрос: Какво е отчитането на приблизителната счетоводна оценка? Приблизителните оценки се отчитат по реда на...

Разпределяне на дивиденти в различни капиталови дружества

Във бр. 12/2013 г. на сп. „Актив”, Доц. д-р Живко Бонев, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се разпределят дивидентите в различните капиталови дружества? Разпределението на дивиденти е процесът на отделяне на част от печалбата и разпределението и между капиталовло...

Ред за определяне на извършване на продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност

В сп. „Търговско и облигационно право” бр. 1/2014 г., Делян Маринов, държавен съдебен изпълнител, отговаря на следния въпрос: Какъв е редът за определяне на извършване на продажба чрез пряко договаряне в производство по несъстоятелност? В закона липсват разпоредби, които да посо...

Софтуерен патент в българската патентна система

В сп. „Собственост и право”, бр. 1/2014 г., Атанас Костов, адвокат, отговаря на следния въпрос: Какъв е софтуерния патент в българската патентна система? Не са патентно способни „планове, правила и методи за интелектуална дейност, за игри или за делова дейност и компютърни прогр...

Социално и здравно осигуряване на земеделски производител, който е в отпуск поради бременност и раждане

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Какво е социалното и здравно осигуряване на земеделски производител, който е в отпуск поради бременност и раждане? Отговорът зависи от вида на осигуряване на лице...

Справочник

84% от фирмите декларират печалбите си онлайн

НАЦИОНАЛЕНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Над 84% от дружествата, осъществяващи дейност, подават декларация за облагане с корпоративни данъци по електронен път, подписана с електронен подпис. Това показват данните на НАП от получените до този момент документи в Агенцията. До сега в стран...

Данъчен календар 16 - 31 март

До 20-и март Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец февруари 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и март 1. Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през месе...

Държавен вестник в бр. 5 от 2014 г.

ДВ, бр. 15 от 21.02.2014 г. Министерски съвет Постановление № 22 от 13 февру­ари 2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за финансирането на проекти, свързани с изпълнението на неотложни мерки за 2014 г. за присъединяването на Република България към Шенгенското пространств...

И фирмите без дейност подават годишни декларации

Национална агенция за приходите Годишна  декларация за облагане с корпоративен данък са длъжни да подават и фирмите, които не са осъществявали дейност през 2013 година.  Те попълват отделен формуляр - образец 1010а. В него фирмите декларират, че за предишната година не са имали ...

НАП и Агенция Митници въведоха нови информационни системи със средства по ОПАК

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Успешно приключиха три от ключовите проекти по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) в сферата на електронното управление, изпълнени от Агенция „Митници“ (АМ) и Националната агенция за приходите (НАП) Проектите са на обща стойност 7,2 м...

НАП приема и онлайн плащания по новите 4 сметки

Плащанията за данъци и осигурителни вноски по новите 4 сметки могат да се правят и чрез онлайн системата на НАП. Необходима е дебитна или кредитна карта и регистрация в платформата Еpay. Софтуерът елиминира риска от технически грешки и неточности при попълването на платежни нареж...

Осигурителен календар за март 2014 г.

[[table_1]]...

Публикувани са данните за изпълнението на консолидираната фискална програма към 31.01.2014 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за януари 2014 г. е отрицателно в размер на 373,3 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 158,1 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер н...

Резултати от задълбочените прегледи в рамките на процедурата по макроикономически дисбаланси

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ Европейската комисия (ЕК) публикува резултатите от провежданите за 3-та поредна година задълбочени прегледи за установяване на наличие на дисбаланси или прекомерни дисбаланси в някои държави членки. Тази година прегледите показват, че предизвикателстват...

Справочна информация бр. 5/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 18 февруари - 4 март 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца...

Условия за получаване на повече от една пенсия

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Кодексът за социално осигуряване е основния нормативен акт в който са уредени условията за получаването на повече от една пенсия. Когато лицата отговарят на изискванията за отпускане на различни видове пенсии, те могат да се получават при условия...