Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

Настолник на счетоводителя 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
1000 въпроса… 2023

1000 ВЪПРОСА – 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
Актуални въпроси и отговори, свързани с: отчитане на стоково-материалните запаси, собствения капитал, ДМА и НА, доставките и продажбите, приходите и разходите; създаване на нови търговски предприятия; отчитане при ликвидация и несъстоятелност; представяне на отчетите; събития след датата на баланса; одиторски проверки и заверки и много други
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
Включва множество казуси, отнасящи се до регистрация и дерегистрация по закона, определяне на мястото на изпълнение на доставките, датата на възникване на данъчното събитие, данъчната основа, правото на данъчен кредит, вътреобщностната търговия и др.
• ЗКПО – доц. д-р Али ВЕЙСЕЛ
Засяга въпроси, свързани с признаване на разходи и преобразуване на финансовия резултат, пренасяне на загуби, авансови вноски, данъчно третиране на разходите за лихви, социалните разходи, гаранционите задължения и много други
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
Включва казуси, свързани с документирането на доходите, данъчните облекчения, данъчното третиране на доходите от трудови правоотношения, от стопанска дейност, от продажба и замяна на имущество, доходите облагани с окончателен данък и др.
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Широк кръг въпроси относно: възникване и изменение на трудовото правоотношение, работно време, почивки и отпуски, имуществена отговорност и други видове обезщетения, трудово възнаграждение и т.н.
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Всичко ново, свързано със социалното и здравно осигуряване, както и казуси относно осигуряването на различни категории лица, осигурителния доход, осигурителните вноски и стаж, обезщетенията и др.
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 6, 16 - 31 март 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2014 г.
Писма и указания

№ 20-00-60 от 10.03.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл., 92, ал. 11 във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите във връзка с възникнали въпроси относно прилагането на разпоредбата на чл. 92, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр...

№ 20-28-3 от 07.02.2014 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

Във връзка с постъпило запитване вх. № ……/07.02.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме: В запитването е посочено, че в болницата работи лице, родено на 28.02.1950г., което има решение на ТЕЛК за преосвиделствув...

№ 3-389 от 11.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на белен слънчоглед – цял и начупен по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), осъществена след 01.01.2014 г.

Според изложеното в него дружество извършва производствена дейност, която се състои в закупуване на небелен слънчоглед и с помощта на съответното оборудване го бели. Продукцията е белен слънчоглед в няколко разновидности – цял и начупен. Дружеството ...

№ 91-01-138 от 29.05.2013 г. ОТНОСНО: Във връзка със зачестилите случаи на неправилно издадени документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време, обръщаме внимание за следното:

На основание чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО регламентира, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата п...

№ 94-35-17 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Брутното трудово възнаграждение на работника или служителя може да бъде по-малко от осигурителния праг за длъжността, върху който се начисляват осигурителни вноски.

Трудовото възнаграждение се договаря между страните no трудовия договор и е елемент от неговото съдържание (чл. 66, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда), като размерът на основното трудово възнаграждение при пълно работно време не може да бъде по-малък от...

№ УК - 4 от 17.03.2014 г. ОТНОСНО: Практическото прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение доставките на стоки по част втора на приложение 2 към закона, в сила от 1 януари 2014 г.

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на указанието е да внесе яснота относно практическото приложение на Глава деветнадесета „а” от Закопа за данък върху добавената стойност (З...

Анотации

Амортизиране на фотоволтаични системи

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Фирма закупува соларни панели. Целта им е да подпомагат работата на котела на твърдо гориво и да загряват вода за производството. В коя група активи е най - добре да ...

Възстановяване на безвъзмездни средства, които са предоставени от държавата съгласно МСС 20

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2014 г., Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор Разяснява как се възстановяват на безвъзмездни средства, предоставени от държавата съгласно МСС 20 Съгласно параграф 32 от МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзм...

Дерегистрация по ДДС на фирма

В сп. „Данъчна практика” бр. 1/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант решава следния казус: Издаден е акт за дерегистрация по ДДС на фирма. Актът е обжалван пред ОДОП и с днешна дата е връчено решение, с което актът за дерегистрация е обявен за н...

Договор за особен залог

В сп. „Собственост и право”, бр. 2/2014 г., Димитър Танев, нотариус, отговаря на следния въпрос:Какво представлява договорът за особен залог? Прехвърлянето на търговско предприятие, пред­ставляващо съвкупност от права, задължения и фактически отношен...

Доставка на стока и превозна услуга

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014г., Лиляна Панева, данъчен консултант дава разяснения по следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма търгува със зърнени храни. През февруари 2014 г. тя закупува пшеница от регистриран за целите на облагане...

Зачитане на стаж по граждански договор при определяне на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудов стаж

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика дава разяснение на следния казус: Лице работи по трудов договор като счетоводител и едновременно по граждански договор с друг възложител. Осигурява се и по двата договора. Следва ли стаж...

Извършване на ревизия и издаване на ревизионен акт и неговото административно обжалване по реда на ДОПК

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., Петър Цанков, началник отдел „Методология и международни дейности” в ЦУ на НАП обяснява как се извършва ревизия и се издава ревизионен акт и неговото административно обжалване по реда на ДОПК. Данъчни задълж...

Измененията, извършени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр.2/2014 г., проф. д - р Ганета Минкова дава отговор на въпроса: Какви са измененията, извършени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален дан...

Изчисляване на лихви за превишение на годишния корпоративен данък

В сп. „Счетоводство плюс” бр. 3/2014 г., Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на въпроса:Кои са практическите аспекти при изчисляването на лихви за превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски по ЗКПО за 2013 г.?...

Кандидатстване за дейност като приемен родител

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2014 г., Мая Грамовска, експерт - юрист в КНСБ обяснява дали е пречка работа по трудов договор да се кандидатства за дейност като приемен родител. За да станете приемен родител е необходимо да се подаде заявление до дире...

Ликвидност и платежоспособност

В сп. „Счетоводство плюс” бр. 3/2014 г., доц. д - р Васил Божков, д.е.с., регистриран одитор разяснява как се измерват ликвидността и платежоспособността и кои са техните индикатори За измерване на ликвидността се използва основно информацията за те...

Назначаване на съдружник като управител на трудов договор

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Мария Босолова дава разяснение на следния казус: Две физически лица са съдружници в ООД. На общо събрание е взето решение единият от съдружниците да бъде назначен като управител на трудов договор. Има ли наруш...

Обезщетение съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудово правоотношение

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2014 г., Ина Ахмедова, юрисконсулт, разглежда следния казус: Работодател прекратява трудови правоотношения със служител поради пенсиониране и съответно определя обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Служителя работи при него ...

Определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д–р по икономика дава решение на следния казус: Ново постъпващ служител има над 20 години от първа категория, който се приравнява на 50 години стаж от трета категория. Колко години се включват при определя...

Определяне на допълнителното възнаграждение при подписване на нов колективен трудов договор

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика разяснява следния казус: В колективен трудов договор е предвидено за всяка година трудов стаж да се заплаща по 1,2 % допълнително възнаграждение. Трудовият договор изтича на 31.12.2013 г. ...

Отчитане и представяне на разходите за заплати

В сп. „Форум на счетоводителя” бр. 3/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор дава решение на следния казус: През месец март 2014 година в „Робена & Невена” АД са извършени следните стопански операции: 1). На 31 март в дружеството е осчетов...

Поредност при приспадане на данъчните облекчения за доходите от стопанската дейност на ЕТ

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант обяснява каква е поредността при приспадане на данъчните облекчения за доходите от стопанската дейност на ЕТ. Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност на фи...

Преобладаващ начин на плащане по осъществяваните от лицето доставки и договорените срокове за плащане

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Мария Босолова дава отговор на въпроса: Какъв е преобладаващия начин на плащане по осъществяваните от лицето доставки и договорените срокове за плащане? При касовата отчетност данъчното събитие се определя по...

Промени в Наредба № Н-8

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване разяснява промените в Наредба № Н-8. Съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 4 от КСО работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните ка...

Промени в образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г.

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 3/2014 г., Валентина Гекова, данъчен експерт обяснява за промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г. ПРОМЕНИ В ОБРАЗЕЦ 1010 На ред 21 от Част VI, под редове от 21.1 до 21.5 според ...

Промяна в оповестяваната информация по отношение на такива финансови активи или финансови пасиви в условията на новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност в сравнение с изискванията на предишния МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 3/2014 г., Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. отговаря на въпроса: Има ли промяна в оповестяваната информация по отношение на такива финансови активи или финансови пасиви в условията на новия МСФО 13 Оценяване по справедли...

Разделяне на имущество между наследници

В сп. „Собственост и право”, бр. 2/2014 г., Красимира Добрева, юрист, разглежда следния казус: При трима преки наследници как се дели имуществото? Как всеки си получава дяловете? Важно е да се отбележи, че щом се употребява думата преки, вероятно ста...

Същността и обхвата на публичните и частните държавни и общински вземания

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., проф. Костадин Иванов, данъчен консултант обяснява същността и обхвата на публичните и частните държавни и общински вземания. Същността и обхватът на публичните и частните държавни и общински вземания се рег...

Уреждане на правоотношения при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2014г., Патриция Черкезова, юрист дава отговор на следния въпрос: Как са уредени правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с пред...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април

До 10-и април Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената...

Държавен вестник в бр. 6 от 2014 г.

ДВ, бр. 20 от 07.03.2014 г. НАРОДНО СЪБРАНИЕ Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет....

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 19 март 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...