Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 6, 16 - 31 март 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 6, 16 - 31 март 2014 г.
Писма и указания

№ 20-00-60 от 10.03.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл., 92, ал. 11 във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите във връзка с възникнали въпроси относно прилагането на разпоредбата на чл. 92, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01...

№ 20-28-3 от 07.02.2014 г. ОТНОСНО: Ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ

Във връзка с постъпило запитване вх. № ……/07.02.2014г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, Ви уведомяваме: В запитването е посочено, че в болницата работи лице, родено на 28.02.1950г., което има решение на ТЕЛК за преосвиделствуване от 30.06.2011г. до 01.06.2...

№ 3-389 от 11.02.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на белен слънчоглед – цял и начупен по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), осъществена след 01.01.2014 г.

Според изложеното в него дружество извършва производствена дейност, която се състои в закупуване на небелен слънчоглед и с помощта на съответното оборудване го бели. Продукцията е белен слънчоглед в няколко разновидности – цял и начупен. Дружеството не е земеделски производител и...

№ 91-01-138 от 29.05.2013 г. ОТНОСНО: Във връзка със зачестилите случаи на неправилно издадени документи за осигурителен стаж образец УП-3 на лица, работещи при непълно работно време, обръщаме внимание за следното:

На основание чл. 9, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурителният стаж се изчислява в часове, дни, месеци и години. Разпоредбата на чл. 9, ал. 1, т. 1 от КСО регламентира, че за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и ал. 2 с...

№ 94-35-17 от 27.11.2013 г. ОТНОСНО: Брутното трудово възнаграждение на работника или служителя може да бъде по-малко от осигурителния праг за длъжността, върху който се начисляват осигурителни вноски.

Трудовото възнаграждение се договаря между страните no трудовия договор и е елемент от неговото съдържание (чл. 66, ал. 1 т. 7 от Кодекса на труда), като размерът на основното трудово възнаграждение при пълно работно време не може да бъде по-малък от минималната работна заплата, ...

№ УК - 4 от 17.03.2014 г. ОТНОСНО: Практическото прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение доставките на стоки по част втора на приложение 2 към закона, в сила от 1 януари 2014 г.

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на указанието е да внесе яснота относно практическото приложение на Глава деветнадесета „а” от Закопа за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на данъчното...

Анотации

Амортизиране на фотоволтаични системи

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Мария Босолова отговаря на следния въпрос: Фирма закупува соларни панели. Целта им е да подпомагат работата на котела на твърдо гориво и да загряват вода за производството. В коя група активи е най - добре да бъдат отнесени и следователно ...

Възстановяване на безвъзмездни средства, които са предоставени от държавата съгласно МСС 20

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 3/2014 г., Христо Досев, д.е.с, регистриран одитор Разяснява как се възстановяват на безвъзмездни средства, предоставени от държавата съгласно МСС 20 Съгласно параграф 32 от МСС 20 – Счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени о...

Дерегистрация по ДДС на фирма

В сп. „Данъчна практика” бр. 1/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант решава следния казус: Издаден е акт за дерегистрация по ДДС на фирма. Актът е обжалван пред ОДОП и с днешна дата е връчено решение, с което актът за дерегистрация е обявен за нищожен. За периода, през който...

Договор за особен залог

В сп. „Собственост и право”, бр. 2/2014 г., Димитър Танев, нотариус, отговаря на следния въпрос:Какво представлява договорът за особен залог? Прехвърлянето на търговско предприятие, пред­ставляващо съвкупност от права, задължения и фактически отношения (чл. 15 ТЗ), се извършва чр...

Доставка на стока и превозна услуга

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014г., Лиляна Панева, данъчен консултант дава разяснения по следния казус: Регистрирана по ЗДДС българска фирма търгува със зърнени храни. През февруари 2014 г. тя закупува пшеница от регистриран за целите на облагането с ДДС търговец – зърно прои...

Зачитане на стаж по граждански договор при определяне на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит по трудов стаж

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика дава разяснение на следния казус: Лице работи по трудов договор като счетоводител и едновременно по граждански договор с друг възложител. Осигурява се и по двата договора. Следва ли стажът, зачетен по гражданския дог...

Извършване на ревизия и издаване на ревизионен акт и неговото административно обжалване по реда на ДОПК

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., Петър Цанков, началник отдел „Методология и международни дейности” в ЦУ на НАП обяснява как се извършва ревизия и се издава ревизионен акт и неговото административно обжалване по реда на ДОПК. Данъчни задължения и задължения за задължите...

Измененията, извършени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр.2/2014 г., проф. д - р Ганета Минкова дава отговор на въпроса: Какви са измененията, извършени със Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях л...

Изчисляване на лихви за превишение на годишния корпоративен данък

В сп. „Счетоводство плюс” бр. 3/2014 г., Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на въпроса:Кои са практическите аспекти при изчисляването на лихви за превишение на годишния корпоративен данък над определените авансови вноски по ЗКПО за 2013 г.? Коректното практическо прила...

Кандидатстване за дейност като приемен родител

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2014 г., Мая Грамовска, експерт - юрист в КНСБ обяснява дали е пречка работа по трудов договор да се кандидатства за дейност като приемен родител. За да станете приемен родител е необходимо да се подаде заявление до директора на Дирекция „Социално по...

Ликвидност и платежоспособност

В сп. „Счетоводство плюс” бр. 3/2014 г., доц. д - р Васил Божков, д.е.с., регистриран одитор разяснява как се измерват ликвидността и платежоспособността и кои са техните индикатори За измерване на ликвидността се използва основно информацията за текущите активи и текущите пасив...

Назначаване на съдружник като управител на трудов договор

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Мария Босолова дава разяснение на следния казус: Две физически лица са съдружници в ООД. На общо събрание е взето решение единият от съдружниците да бъде назначен като управител на трудов договор. Има ли нарушение на законодателството - КТ...

Обезщетение съгласно чл. 222, ал. 3 КТ при прекратяване на трудово правоотношение

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2014 г., Ина Ахмедова, юрисконсулт, разглежда следния казус: Работодател прекратява трудови правоотношения със служител поради пенсиониране и съответно определя обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. Служителя работи при него повече от 13 години, но първон...

Определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д–р по икономика дава решение на следния казус: Ново постъпващ служител има над 20 години от първа категория, който се приравнява на 50 години стаж от трета категория. Колко години се включват при определяне на допълнителното възнаграж...

Определяне на допълнителното възнаграждение при подписване на нов колективен трудов договор

В сп. „Актив”, бр. 2/2014 г., Гошо Мушкаров, д-р по икономика разяснява следния казус: В колективен трудов договор е предвидено за всяка година трудов стаж да се заплаща по 1,2 % допълнително възнаграждение. Трудовият договор изтича на 31.12.2013 г. Какво допълнително възнагражде...

Отчитане и представяне на разходите за заплати

В сп. „Форум на счетоводителя” бр. 3/2014 г., Христо Досев, д.е.с., регистриран одитор дава решение на следния казус: През месец март 2014 година в „Робена & Невена” АД са извършени следните стопански операции: 1). На 31 март в дружеството е осчетоводена разчетно платежната ведо...

Поредност при приспадане на данъчните облекчения за доходите от стопанската дейност на ЕТ

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант обяснява каква е поредността при приспадане на данъчните облекчения за доходите от стопанската дейност на ЕТ. Годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност на физическите лица - ЕТ се определ...

Преобладаващ начин на плащане по осъществяваните от лицето доставки и договорените срокове за плащане

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Мария Босолова дава отговор на въпроса: Какъв е преобладаващия начин на плащане по осъществяваните от лицето доставки и договорените срокове за плащане? При касовата отчетност данъчното събитие се определя по общия ред на закона, но данък...

Промени в Наредба № Н-8

В сп. „Данъчна практика”, бр. 1/2014 г., Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване разяснява промените в Наредба № Н-8. Съгласно разпоредбите на чл. 5, ал. 4 от КСО работодателите, осигурителите, самоосигуряващите се лица и осигурителните каси са длъжни периодично да пре...

Промени в образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г.

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 3/2014 г., Валентина Гекова, данъчен експерт обяснява за промените в образеца на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г. ПРОМЕНИ В ОБРАЗЕЦ 1010 На ред 21 от Част VI, под редове от 21.1 до 21.5 според вида/основанието за извършване...

Промяна в оповестяваната информация по отношение на такива финансови активи или финансови пасиви в условията на новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност в сравнение с изискванията на предишния МСФО 7 Финансови инструменти: оповестяване

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 3/2014 г., Доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с. отговаря на въпроса: Има ли промяна в оповестяваната информация по отношение на такива финансови активи или финансови пасиви в условията на новия МСФО 13 Оценяване по справедлива стойност в сравнение с изис...

Разделяне на имущество между наследници

В сп. „Собственост и право”, бр. 2/2014 г., Красимира Добрева, юрист, разглежда следния казус: При трима преки наследници как се дели имуществото? Как всеки си получава дяловете? Важно е да се отбележи, че щом се употребява думата преки, вероятно става дума или само за деца или з...

Същността и обхвата на публичните и частните държавни и общински вземания

В сп. „Счетоводство плюс”, бр. 2/2014 г., проф. Костадин Иванов, данъчен консултант обяснява същността и обхвата на публичните и частните държавни и общински вземания. Същността и обхватът на публичните и частните държавни и общински вземания се регламентират в ДОПК. Тази нормат...

Уреждане на правоотношения при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост

В сп. „Труд и право”, бр. 2/2014г., Патриция Черкезова, юрист дава отговор на следния въпрос: Как са уредени правоотношенията при временна работа и приложението на европейските регламенти в областта на социалната сигурност към трудовия договор с предприятие за временна заетост? ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 април

До 10-и април Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електр...

Държавен вестник в бр. 6 от 2014 г.

ДВ, бр. 20 от 07.03.2014 г. НАРОДНО СЪБРАНИЕ Решение за приемане на процедурни правила за издигане на кандидатури, представяне и публично оповестяване на документи и изслушване на кандидати за главен инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Решение за приемане на процед...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 6/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 10 - 19 март 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...