начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 13, 31 март - 6 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 31 март - 6 април 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.13/2014 г.

Парламентът прие на първо четене създаването на Фискален съвет, предложен от правителството. Идеята е Фискалният съвет да бъде независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и изготвя анализи и съвети, както и да създава предпоставки за пови...

Управление на ООД. Изпълнителни органи - управител, заместник-управител, контрольор, прокурист

Настоящият материал има за цел да изясни вътрешната организация и начина на функциониране на изпълнителните органи на управление на ООД, като управител, заместник-управител, контрольор, прокурист, както и да изясни основните им характеристики, компет...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране бракуването на сгради

Закупили сме дялове на дружество, което е създадено с капитал от непарична вноска (апорт на активи - сгради и терени). Стартирани са ремонтни дейности на част от активите и с решение на ръководството две сгради са разрушени. Въпросът е трябва ли да с...

Кога едно събитие се третира като ВОД

“ПТС” ООД е регистрирано по ЗДДС и извършва търговия с ремаркета и полуремаркета от Полша. За да започне производството на тези ремаркета, ние сме платили аванс за всяко ремарке в размер на 1500 евро на 13.09.2013 г., за който аванс имаме издадена пр...

Отпуски при осиновяване според допълнението на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 110 на “Държавен вестник” от 21.12.2013 г. е обнародвано ПМС № 297 от 19.19.2013 г. за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпускитe (НРВПО). Направените промени са свързани със Закона за допълнение на Кодекса на труда (ЗДКТ...

Отчитане при публична продан

Извършена е публична продан на недвижим имот, собственост над 5 г. на предприятие длъжник, регистрирано по ДДС от страна на ЧСИ по влязло в сила съдебно решение. За да се отрази коректно и точно отписване на ДМА от регистрите на предприятието съобраз...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете, по-малко от 2 години

Майка прекъсва ползването на отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ поради даване на ненавършилото две години дете на детска ясла. Има ли право за същото дете да ползва неплатен отпуск за отглеждане до 8 г. по чл. 167а от КТ? Разпоредбата на чл. 167а, ал. 1...

Предприятията, които осигуряват временна заетост

Чуждестранно юридическо лице (фирма Х), което не е регистрирано в България, иска да наеме персонал в страната за управление и поддръжка на сайт, който оперира на българския пазар (целта на фирмата не е да придърпа персонала да работи в другата страна...

Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой при предоставяне на заем от собственика

Собственикът в ЕООД е дал на дружеството с договор за паричен заем 19 000,00 лв. Попадаме ли в концепцията на Закона за разплащанията в брой, ако през 2013 г. върнем 14 000,00 лв. в брой и през 2014 г. върнем 5000,00 лв. в брой? Правилно ли постъпвам...

Срок за изплащане на последната заплата

Има ли нормативно определен срок след уволнението, в който работодателят е длъжен да плати последната заплата? Ако този срок не бъде спазен, как да се потърси дължимата сума? В трудовото законодателство не е определен изричен срок след уволнението, ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на обезценени вземания по ЗКПО

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на обезценени вземания по ЗКПО? Съгласно чл. 34, ал. 1 ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на вземания и...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013 г. - примери

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, представя особеносите при попълването на справката за изплатени суми на физическите лица през 2013 г., като посочва и примери. Пример: През 2013 г. търговско дружест...

За разликата между ценните книги и ценните книжа

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира разликата между между ценните книги и ценните книжа. Термините “ценни книги” и “ценни книжа” се използват в българската юридическа цивилистична наука кат...

Отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира един от начините за отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Този начин е свързан с докладване на безвъзмездно получените средства като пр...

Ползва ли се данъчен кредит за топла храна на служители, работещи нощна смяна

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Имаме ли право на данъчен кредит за топла храна, давана на служи­тели, които работят нощни смени. Основание­то, на което работодате­лят е задължен да осигу­ря...

Промени в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

В бр. 54 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. В брой 25 на “Държавен вестник” от 18.03.2014 г. е публикувана и влиза в сила Н...

Промени в приходните и разходните параграфи от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в приходните параграфи: • създава се нов §§ 28-09 “наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски”; • променя с...

Справочник

Примери за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. съгласно данните от годишната данъчна декларация по чл. 50 oт ЗДДФЛ

Пример 1: Лице, родено след 31 декември 1959 г., упражнява през 2013 г. дейност като съдружник в ООД и се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (12.8% за фонд “Пенсии” и 5% в УПФ на ДЗПО). През цялата година той ...

Справочна информация бр. 13/2014

Централни валутни курсове за периода 24.03.2014 г. - 28.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...