Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 13, 31 март - 6 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 31 март - 6 април 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.13/2014 г.

Парламентът прие на първо четене създаването на Фискален съвет, предложен от правителството. Идеята е Фискалният съвет да бъде независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и изготвя анализи и съвети, както и да създава предпоставки за повишаване на бюджетната прозрачно...

Управление на ООД. Изпълнителни органи - управител, заместник-управител, контрольор, прокурист

Настоящият материал има за цел да изясни вътрешната организация и начина на функциониране на изпълнителните органи на управление на ООД, като управител, заместник-управител, контрольор, прокурист, както и да изясни основните им характеристики, компетентност и връзките между тях. ...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране бракуването на сгради

Закупили сме дялове на дружество, което е създадено с капитал от непарична вноска (апорт на активи - сгради и терени). Стартирани са ремонтни дейности на част от активите и с решение на ръководството две сгради са разрушени. Въпросът е трябва ли да се връща ДДС, при положение че ...

Кога едно събитие се третира като ВОД

“ПТС” ООД е регистрирано по ЗДДС и извършва търговия с ремаркета и полуремаркета от Полша. За да започне производството на тези ремаркета, ние сме платили аванс за всяко ремарке в размер на 1500 евро на 13.09.2013 г., за който аванс имаме издадена проформа-фактура от Полша. “ПТС”...

Отпуски при осиновяване според допълнението на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 110 на “Държавен вестник” от 21.12.2013 г. е обнародвано ПМС № 297 от 19.19.2013 г. за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпускитe (НРВПО). Направените промени са свързани със Закона за допълнение на Кодекса на труда (ЗДКТ), обн., ДВ, бр. 104 от 3 деке...

Отчитане при публична продан

Извършена е публична продан на недвижим имот, собственост над 5 г. на предприятие длъжник, регистрирано по ДДС от страна на ЧСИ по влязло в сила съдебно решение. За да се отрази коректно и точно отписване на ДМА от регистрите на предприятието съобразно Закона за счетоводство, ЗДД...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете, по-малко от 2 години

Майка прекъсва ползването на отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ поради даване на ненавършилото две години дете на детска ясла. Има ли право за същото дете да ползва неплатен отпуск за отглеждане до 8 г. по чл. 167а от КТ? Разпоредбата на чл. 167а, ал. 1 от КТ е категорична - неплате...

Предприятията, които осигуряват временна заетост

Чуждестранно юридическо лице (фирма Х), което не е регистрирано в България, иска да наеме персонал в страната за управление и поддръжка на сайт, който оперира на българския пазар (целта на фирмата не е да придърпа персонала да работи в другата страна). Фирма У (българска фирма) и...

Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой при предоставяне на заем от собственика

Собственикът в ЕООД е дал на дружеството с договор за паричен заем 19 000,00 лв. Попадаме ли в концепцията на Закона за разплащанията в брой, ако през 2013 г. върнем 14 000,00 лв. в брой и през 2014 г. върнем 5000,00 лв. в брой? Правилно ли постъпваме? Съгласно чл. 3 от Закона з...

Срок за изплащане на последната заплата

Има ли нормативно определен срок след уволнението, в който работодателят е длъжен да плати последната заплата? Ако този срок не бъде спазен, как да се потърси дължимата сума? В трудовото законодателство не е определен изричен срок след уволнението, в който трябва да се изплатят ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на обезценени вземания по ЗКПО

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на обезценени вземания по ЗКПО? Съгласно чл. 34, ал. 1 ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на вземания и от отписване на вземания като...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013 г. - примери

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, представя особеносите при попълването на справката за изплатени суми на физическите лица през 2013 г., като посочва и примери. Пример: През 2013 г. търговско дружество (“X” ООД) е изплащало много...

За разликата между ценните книги и ценните книжа

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира разликата между между ценните книги и ценните книжа. Термините “ценни книги” и “ценни книжа” се използват в българската юридическа цивилистична наука като синоними. Все пак терминът “...

Отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира един от начините за отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Този начин е свързан с докладване на безвъзмездно получените средства като приход за бъдещ период, който сл...

Ползва ли се данъчен кредит за топла храна на служители, работещи нощна смяна

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Имаме ли право на данъчен кредит за топла храна, давана на служи­тели, които работят нощни смени. Основание­то, на което работодате­лят е задължен да осигу­рява храна, е чл. 140, т. 3 от К...

Промени в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

В бр. 54 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. В брой 25 на “Държавен вестник” от 18.03.2014 г. е публикувана и влиза в сила Наредба за изменение и допълнен...

Промени в приходните и разходните параграфи от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в приходните параграфи: • създава се нов §§ 28-09 “наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски”; • променя се §§ 36-18, като думата “прихо...

Справочник

Примери за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. съгласно данните от годишната данъчна декларация по чл. 50 oт ЗДДФЛ

Пример 1: Лице, родено след 31 декември 1959 г., упражнява през 2013 г. дейност като съдружник в ООД и се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (12.8% за фонд “Пенсии” и 5% в УПФ на ДЗПО). През цялата година той е внасял авансово осигурителни...

Справочна информация бр. 13/2014

Централни валутни курсове за периода 24.03.2014 г. - 28.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...