Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 13, 31 март - 6 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 13, 31 март - 6 април 2014 г.
Законодателство

Народно събрание бр.13/2014 г.

Парламентът прие на първо четене създаването на Фискален съвет, предложен от правителството. Идеята е Фискалният съвет да бъде независим орган, който да наблюдава бюджетната политика и изготвя анализи и съвети, както и да създава предпоставки за пови...

Управление на ООД. Изпълнителни органи - управител, заместник-управител, контрольор, прокурист

Настоящият материал има за цел да изясни вътрешната организация и начина на функциониране на изпълнителните органи на управление на ООД, като управител, заместник-управител, контрольор, прокурист, както и да изясни основните им характеристики, компет...

Въпроси и отговори

Данъчно третиране бракуването на сгради

Закупили сме дялове на дружество, което е създадено с капитал от непарична вноска (апорт на активи - сгради и терени). Стартирани са ремонтни дейности на част от активите и с решение на ръководството две сгради са разрушени. Въпросът е трябва ли да с...

Кога едно събитие се третира като ВОД

“ПТС” ООД е регистрирано по ЗДДС и извършва търговия с ремаркета и полуремаркета от Полша. За да започне производството на тези ремаркета, ние сме платили аванс за всяко ремарке в размер на 1500 евро на 13.09.2013 г., за който аванс имаме издадена пр...

Отпуски при осиновяване според допълнението на Наредбата за работното време, почивките и отпуските

В бр. 110 на “Държавен вестник” от 21.12.2013 г. е обнародвано ПМС № 297 от 19.19.2013 г. за допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпускитe (НРВПО). Направените промени са свързани със Закона за допълнение на Кодекса на труда (ЗДКТ...

Отчитане при публична продан

Извършена е публична продан на недвижим имот, собственост над 5 г. на предприятие длъжник, регистрирано по ДДС от страна на ЧСИ по влязло в сила съдебно решение. За да се отрази коректно и точно отписване на ДМА от регистрите на предприятието съобраз...

Ползване на неплатен отпуск за гледане на дете, по-малко от 2 години

Майка прекъсва ползването на отпуск по чл. 164, ал. 1 от КТ поради даване на ненавършилото две години дете на детска ясла. Има ли право за същото дете да ползва неплатен отпуск за отглеждане до 8 г. по чл. 167а от КТ? Разпоредбата на чл. 167а, ал. 1...

Предприятията, които осигуряват временна заетост

Чуждестранно юридическо лице (фирма Х), което не е регистрирано в България, иска да наеме персонал в страната за управление и поддръжка на сайт, който оперира на българския пазар (целта на фирмата не е да придърпа персонала да работи в другата страна...

Прилагане на Закона за ограничаване на плащанията в брой при предоставяне на заем от собственика

Собственикът в ЕООД е дал на дружеството с договор за паричен заем 19 000,00 лв. Попадаме ли в концепцията на Закона за разплащанията в брой, ако през 2013 г. върнем 14 000,00 лв. в брой и през 2014 г. върнем 5000,00 лв. в брой? Правилно ли постъпвам...

Срок за изплащане на последната заплата

Има ли нормативно определен срок след уволнението, в който работодателят е длъжен да плати последната заплата? Ако този срок не бъде спазен, как да се потърси дължимата сума? В трудовото законодателство не е определен изричен срок след уволнението, ...

В пресата за вас

Данъчно третиране на обезценени вземания по ЗКПО

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, д.е.с., отговаря на въпроса: Какво е данъчното третиране на обезценени вземания по ЗКПО? Съгласно чл. 34, ал. 1 ЗКПО приходите и разходите от последващи оценки на вземания и...

Доходи, които се посочват в справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица през 2013 г. - примери

В бр. 3 от 2013 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, представя особеносите при попълването на справката за изплатени суми на физическите лица през 2013 г., като посочва и примери. Пример: През 2013 г. търговско дружест...

За разликата между ценните книги и ценните книжа

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Търговско и облигационно право” доц. д-р Борис Ланджев коментира разликата между между ценните книги и ценните книжа. Термините “ценни книги” и “ценни книжа” се използват в българската юридическа цивилистична наука кат...

Отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., коментира един от начините за отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Този начин е свързан с докладване на безвъзмездно получените средства като пр...

Ползва ли се данъчен кредит за топла храна на служители, работещи нощна смяна

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Имаме ли право на данъчен кредит за топла храна, давана на служи­тели, които работят нощни смени. Основание­то, на което работодате­лят е задължен да осигу­ря...

Промени в Наредбата за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

В бр. 54 от 2014 г. на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с промените в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър. В брой 25 на “Държавен вестник” от 18.03.2014 г. е публикувана и влиза в сила Н...

Промени в приходните и разходните параграфи от ЕБК за 2014 г.

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Веселка Донкова разглежда промените в Единната бюджетна класификация за 2014 г. Промени в приходните параграфи: • създава се нов §§ 28-09 “наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски”; • променя с...

Справочник

Примери за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 2013 г. съгласно данните от годишната данъчна декларация по чл. 50 oт ЗДДФЛ

Пример 1: Лице, родено след 31 декември 1959 г., упражнява през 2013 г. дейност като съдружник в ООД и се осигурява само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (12.8% за фонд “Пенсии” и 5% в УПФ на ДЗПО). През цялата година той ...

Справочна информация бр. 13/2014

Централни валутни курсове за периода 24.03.2014 г. - 28.03.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...