Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 7, 1 - 15 април 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2014 г.
Писма и указания

УК-3 от 10.03.2014 г. Относно: попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2001а) на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта па указанието е да внесе яснота относно попълване на Справка от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, както и на Справка № 7 о...

№ 20-00-80 от 28.03.2014 г. Относно: определяне на приложимото законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

На 05 октомври 2012 г. в Отава беше подписана Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада (спогодбата). Законът за ратифициране на спогодбата е приет на 30 януари 2013 г. и е обнародван в ДВ. бр. 14 от 12.02.2013 г. Спогодбата е в сила от 01 март 2014 г. Нац...

№ 20-21-25 от 10.02.2014 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………… с вх. № ………… от 10.02.2014 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването сочите, че от месец юни 2007 г. живеете и работите в Обединеното Кралство. В Българ...

№ 20-21-36 от 26.02.2014 г. ОТНОСНО: Деклариране с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на предоставен заем.

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № … от 26.02.2014 год. при дирекция ОДОП - …, Ви уведомяваме за следното: Според описаната от Вас фактическа обстановка, работите по трудово правоотношение и през изтеклата година нямате друг доход освен този. На 27.12.20...

№ 24-32-39/13 от 20.01.2014 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на преминаване на имущество от еднолично търговско дружество, чийто собственик на капитала е община (общинско дружество), към общинско предприятие по смисъла на чл. 52 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Във Ваше запитване, изпратено по компетентност от Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г. е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество с едноличен собственик на капитала Община ще се преобразува в общинско...

№ 3-345/07.02.2014 г. Относно: издаване на данъчна оценка за недвижим имот държавна собственост, предоставен за управление на министъра на земеделието и храните, представляващ необходимо прилежаща площ към сграда

Според изложеното в запитването Министерството на земеделието и храните иска издаване на данъчна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, представляващ необходимо прилежаща площ към сграда с начин на трайно ползване – „за друг вид производствен обект”, находящ се в с. Д, об...

№ 3-445/14.02.2014 г. Относно: Данъчно третиране на лихви по съдебно установени вземания съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и допълнително бе установено, че между физическо лице и ЕООД е било сключено споразумение за закупуване на лек автомобил на лизинг от ООД. Страните са се договорили, че всички плащания, посочени в лизинговия договор, както и застраховките „Каско” щ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски дружества с държавно имущество ...

Анотации

Банковите гаранции по Закона за обществените поръчки

В сп. „ Търговско и облигационно право”, бр. 3/2014 г.Полина ЦОКОВА, юрист, отговаря на следния въпрос: Какво представляват банковите гаранции по Закона за обществените поръчки? Банковата гаранция представлява лично обезпечение. Ха­рактерна негова черта е, че освен с имуществото ...

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2014 г., Живка Юрукова, главен юрисконсулт, отговаря на следния въпрос: Как се възстановява незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител? За да възникне задължение за органа по назначаването да възстанови държавен служител, е нео...

Годишна данъчна декларация за дейността на физическо лице-земеделски производител

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г. , Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител упражнява дейност (патентна) като ЕТ. Внася осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице през ЕТ на ИОД - 42...

Данъчното третиране и счетоводно отчитане по ЗДДС на публичната продан на ипотекирани или заложени активи от предприятията

В сп. „Счетоводство плюс”, бр.3/2014 г.,Евгени Рангелов,магистър по финанси,отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното третиране и счетоводно отчитане по ЗДДС на публичната продан на ипотекирани или заложени активи от предприятията? Чл. 131 от ЗДДС третира действията на публич...

Данъчното третиране по ЗДДС на заварените авансови плащания при търговията с технически и зърнени култури

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 2/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на заварените авансови плащания при търговията с технически и зърнени култури? Приложението на механизма за обратно начисляване на ДД...

Деклариране в ГДД на доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр.3/2014 г., Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Декларират ли се в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни физически лица през 2013 г.? ...

Доходи от дивиденти на съдружници

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г., Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: На 20.12.2013 г. на общо събрание на съдружниците е взето решение за изплащане на 20 000 лв. дивиденти и същите на 23.12.2013 г. са изплатени. Въпросът ми е как да декла...

Измененията в МСС 36 и МСС 39

В сп.” Актив “, бр.2 / 2014 г.Доц. Марин Гълъбов, отговаря на следния въпрос:Какви са измененията в МСС 36 и МСС 39? С регламент (ЕС) № 1374/2013 на Европейската комисия от 19 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни...

Определяне основата на данъка върху наследствата

В сп. ”Счетоводство, данъци и право”,бр.3/2014 г.,Проф. д-р Ганета Минкова, отговаря на следния въпрос: Как се определя основата на данък върху наследствата? Закона за местните данъци и такси урежда данъка върху наследствата, определянето на основата, върху която се изчислява зад...

Осчетоводяване продажбата на земеделска земя между юридически лица

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г.,Георги Петков, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява продажбата на земеделска земя между юридически лица? Продажбата на земеделска земя се третира като освободена доставка по смисъла на ЗДДС. Това на практика означава, че ...

Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишната му възраст

В сп. ”Труд и право”, бр. 3/2014 г.,Юлия Буртева, юрист, отговаря на следния въпрос: Работя на постоянен трудов договор. След като бях в отпуск по майчинство и за отглеждане на детето, се завърнах на работа, имам ли право на някакъв друг вид отпуск за отглеждането на сина ми, раз...

Попълване на документи за трудов и осигурителен стаж на лица, работещи по втори и допълнителен трудов договор

В сп.”Счетоводство плюс”, бр.3/2014 г.,Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, огтоваря на следния въпрос: Как се попълват документи за трудов и осигурителен стаж на лица, работещи по втори и допълнителен трудов договор? При изчисляване и зачитане на трудовия стаж и вп...

Предварителен договор за продажба на имот

В сп.”Собственост и право”, бр.3/2014 г.,Красимир Добрев, юрист, отговаря на следния въпрос: Имам сключен предварителен договор за продажба на имот, но другата страна нещо бяга от отговорност. Мога ли да направя нещо по въпроса? Уредбата на предварителния договор основно е в Зако...

Промени в изискванията за прилагане на редуцираната ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2014 г., Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в изискванията за прилагане на редуцираната ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения? Приетите промен...

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица (НОИПОБ)

В сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г.,Красимира Атанасова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви са новите промени в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица (НОИПОБ) - С новата редакция на чл. 1 от НОИПОБ се предвижда, считано от 1 апр...

Регистрация и прекратяване на регистрацията във връзка с въвеждане на специалния режим за касова отчетност на ДДС

В сп. „Актив”, бр.2/2014 г.,Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се извършва регистрацията и как се прекратява регистрацията във връзка с въвеждане на специалния режим за касова отчетност на ДДС? В чл. 104а ППЗДДС са регламентирани документите ...

Счетоводно отчитане покупката и продажбата на картини и ретро автомобили от България и тяхната продажба в страни от ЕС и извън него.

В сп. „ Форум на счетоводителя”, бр.4/2014 г., Христо Досев,д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Предстои ни да се занимаваме с покупка и продажба на картини и закупуване на ретро автомобили от България и тяхната продажба в стра­ни от ЕС и извън него. Какъв е р...

Удовлетворяване на кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност

В сп. „Трудово и облигационно право”, бр.2/2014 г.,Бистра Николова, съдия, отговаря на следния въпрос: Как се удовлетворяват кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност? Правната уредба на разпределението на осребреното имущество между кредиторите по ЗБН се ...

Финансови отчети при несъстоятелност и ликвидация на предприятие

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г. , Доц. д-р Живко Бонев, отговаря на следния въпрос: Какви финансови отчети се подават при несъстоятелност и ликвидация на предприятие? Откриването на производството по ликвидация или несъсто­ятелност се регистрира по фирменото дело на дружеството. От...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април

До 20-и април Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път за предходното календарно тр...

Държавен вестник в бр. 7 от 2014 г.

ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. НАРОДНО СЪБРАНИЕ Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централната. МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Постановл...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 01 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца п...