Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 7, 1 - 15 април 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 7, 1 - 15 април 2014 г.
Писма и указания

УК-3 от 10.03.2014 г. Относно: попълване на Справка 1 от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2021) и справка № 7 от Приложение № 2 (образец 2001а) на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта па указанието е да внесе яснота относно попълване на Справка от Приложение № 4 (образец 1014) на Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ...

№ 20-00-80 от 28.03.2014 г. Относно: определяне на приложимото законодателство по Спогодбата за социална сигурност между Република България и Канада

На 05 октомври 2012 г. в Отава беше подписана Спогодба за социална сигурност между Република България и Канада (спогодбата). Законът за ратифициране на спогодбата е приет на 30 януари 2013 г. и е обнародван в ДВ. бр. 14 от 12.02.2013 г. Спогодбата е ...

№ 20-21-25 от 10.02.2014 г. ОТНОСНО: Удостоверяване на период със здравно осигуряване в друга държава членка на Европейския съюз

Във връзка с Ваше запитване, препратено по компетентност в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – гр. ………… с вх. № ………… от 10.02.2014 г., Ви уведомяваме за следното: В запитването сочите, че от месец юни 2007 г. живеете и работите в ...

№ 20-21-36 от 26.02.2014 г. ОТНОСНО: Деклариране с ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ на предоставен заем.

В отговор на направено от Вас запитване, постъпило с вх. № … от 26.02.2014 год. при дирекция ОДОП - …, Ви уведомяваме за следното: Според описаната от Вас фактическа обстановка, работите по трудово правоотношение и през изтеклата година нямате друг...

№ 24-32-39/13 от 20.01.2014 г. Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на преминаване на имущество от еднолично търговско дружество, чийто собственик на капитала е община (общинско дружество), към общинско предприятие по смисъла на чл. 52 от Закона за общинската собственост (ЗОС)

Във Ваше запитване, изпратено по компетентност от Дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” ……., постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………….г. е изложена следната фактическа обстановка: Търговско дружество с едноличен собственик на капитала Общин...

№ 3-345/07.02.2014 г. Относно: издаване на данъчна оценка за недвижим имот държавна собственост, предоставен за управление на министъра на земеделието и храните, представляващ необходимо прилежаща площ към сграда

Според изложеното в запитването Министерството на земеделието и храните иска издаване на данъчна оценка във връзка с продажба на недвижим имот, представляващ необходимо прилежаща площ към сграда с начин на трайно ползване – „за друг вид производствен...

№ 3-445/14.02.2014 г. Относно: Данъчно третиране на лихви по съдебно установени вземания съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Според изложеното в запитването и допълнително бе установено, че между физическо лице и ЕООД е било сключено споразумение за закупуване на лек автомобил на лизинг от ООД. Страните са се договорили, че всички плащания, посочени в лизинговия договор, к...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

Анотации

Банковите гаранции по Закона за обществените поръчки

В сп. „ Търговско и облигационно право”, бр. 3/2014 г.Полина ЦОКОВА, юрист, отговаря на следния въпрос: Какво представляват банковите гаранции по Закона за обществените поръчки? Банковата гаранция представлява лично обезпечение. Ха­рактерна негова че...

Възстановяване на незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител

В сп. „Труд и право”, бр. 3/2014 г., Живка Юрукова, главен юрисконсулт, отговаря на следния въпрос: Как се възстановява незаконно уволнен служител по реда на Закона за държавния служител? За да възникне задължение за органа по назначаването да възст...

Годишна данъчна декларация за дейността на физическо лице-земеделски производител

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г. , Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Физическо лице, регистрирано като земеделски производител упражнява дейност (патентна) като ЕТ. Внася осигурителни вноски като самоосигурява...

Данъчното третиране и счетоводно отчитане по ЗДДС на публичната продан на ипотекирани или заложени активи от предприятията

В сп. „Счетоводство плюс”, бр.3/2014 г.,Евгени Рангелов,магистър по финанси,отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното третиране и счетоводно отчитане по ЗДДС на публичната продан на ипотекирани или заложени активи от предприятията? Чл. 131 от ЗДД...

Данъчното третиране по ЗДДС на заварените авансови плащания при търговията с технически и зърнени култури

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 2/2014 г., Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното третиране по ЗДДС на заварените авансови плащания при търговията с технически и зърнени култури? Приложението на механизм...

Деклариране в ГДД на доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица

В сп. „Счетоводство, данъци и право”, бр.3/2014 г., Доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Декларират ли се в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ доходи от лихви по банкови сметки, придобити от местни ...

Доходи от дивиденти на съдружници

В Сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г., Христо Досев, регистриран одитор, отговаря на следните въпроси: На 20.12.2013 г. на общо събрание на съдружниците е взето решение за изплащане на 20 000 лв. дивиденти и същите на 23.12.2013 г. са изплате...

Измененията в МСС 36 и МСС 39

В сп.” Актив “, бр.2 / 2014 г.Доц. Марин Гълъбов, отговаря на следния въпрос:Какви са измененията в МСС 36 и МСС 39? С регламент (ЕС) № 1374/2013 на Европейската комисия от 19 декември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на...

Определяне основата на данъка върху наследствата

В сп. ”Счетоводство, данъци и право”,бр.3/2014 г.,Проф. д-р Ганета Минкова, отговаря на следния въпрос: Как се определя основата на данък върху наследствата? Закона за местните данъци и такси урежда данъка върху наследствата, определянето на основата...

Осчетоводяване продажбата на земеделска земя между юридически лица

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г.,Георги Петков, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява продажбата на земеделска земя между юридически лица? Продажбата на земеделска земя се третира като освободена доставка по смисъла на ЗДДС. ...

Отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишната му възраст

В сп. ”Труд и право”, бр. 3/2014 г.,Юлия Буртева, юрист, отговаря на следния въпрос: Работя на постоянен трудов договор. След като бях в отпуск по майчинство и за отглеждане на детето, се завърнах на работа, имам ли право на някакъв друг вид отпуск з...

Попълване на документи за трудов и осигурителен стаж на лица, работещи по втори и допълнителен трудов договор

В сп.”Счетоводство плюс”, бр.3/2014 г.,Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване, огтоваря на следния въпрос: Как се попълват документи за трудов и осигурителен стаж на лица, работещи по втори и допълнителен трудов договор? При изчисляване и ...

Предварителен договор за продажба на имот

В сп.”Собственост и право”, бр.3/2014 г.,Красимир Добрев, юрист, отговаря на следния въпрос: Имам сключен предварителен договор за продажба на имот, но другата страна нещо бяга от отговорност. Мога ли да направя нещо по въпроса? Уредбата на предварит...

Промени в изискванията за прилагане на редуцираната ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

В сп. „Форум на счетоводителя”, бр. 2/2014 г., Анета Георгиева, данъчен експерт, отговаря на следния въпрос: Какви са промените в изискванията за прилагане на редуцираната ставка от 5 на сто за данъка върху доходите от лихви, авторски и лицензионни в...

Промени в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица (НОИПОБ)

В сп. "Форум на счетоводителя", бр. 4/2014 г.,Красимира Атанасова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви са новите промени в Наредбата за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица (НОИПОБ) - С новата редакция на чл. 1 от НОИПОБ ...

Регистрация и прекратяване на регистрацията във връзка с въвеждане на специалния режим за касова отчетност на ДДС

В сп. „Актив”, бр.2/2014 г.,Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се извършва регистрацията и как се прекратява регистрацията във връзка с въвеждане на специалния режим за касова отчетност на ДДС? В чл. 104а ППЗДДС ...

Счетоводно отчитане покупката и продажбата на картини и ретро автомобили от България и тяхната продажба в страни от ЕС и извън него.

В сп. „ Форум на счетоводителя”, бр.4/2014 г., Христо Досев,д.е.с., регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Предстои ни да се занимаваме с покупка и продажба на картини и закупуване на ретро автомобили от България и тяхната продажба в стра­ни...

Удовлетворяване на кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност

В сп. „Трудово и облигационно право”, бр.2/2014 г.,Бистра Николова, съдия, отговаря на следния въпрос: Как се удовлетворяват кредиторите в производство по Закона за банковата несъстоятелност? Правната уредба на разпределението на осребреното имуществ...

Финансови отчети при несъстоятелност и ликвидация на предприятие

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г. , Доц. д-р Живко Бонев, отговаря на следния въпрос: Какви финансови отчети се подават при несъстоятелност и ликвидация на предприятие? Откриването на производството по ликвидация или несъсто­ятелност се регистрира по фир...

Справочник

Данъчен календар 16 - 30 април

До 20-и април Регистрирано лице по реда на глава осемнадесета от ЗДДС (облагане на доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Европейския съюз) подава справка-декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен пъ...

Държавен вестник в бр. 7 от 2014 г.

ДВ, бр. 28 от 28.03.2014 г. НАРОДНО СЪБРАНИЕ Закон за изменение и допълнение на Закона за горите. Решение за изменение и допълнение на Решение за избиране на председател, заместник-председател и секретар и за разпределение на членовете на Централнат...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 7/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 20 март - 01 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен дохо...