Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 16, 21 - 27 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 21 - 27 април 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2014 г.

ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 71 от 28.03.2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. 2. Постановление № 74 от 31.03.2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за ...

Министерски съвет бр.16/2014 г.

Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г. Министерският съвет прие постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд ...

Народно събрание бр.16/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Годишният процент на разходите по потребителски кредит не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута, определена с Постановление на...

Последици от обявен за нищожен акт за дерегистрация по ЗДДС

При дерегистрация по ЗДДС на данъчно задължено лице, извършена по инициатива на данъчната администрация, възникват обстоятелства, които поставят въпрос относно приложението на чл. 180 от административнонаказателните разпоредби на закона. Пример за такива обстоятелства представляв...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 16

Дело C- 437/06, решение от 13 март 2008 г. страни: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG срещу Finanzamt Göttingen Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при облагаеми и освободени активи. В своето решение Съдът на ЕО приема, че ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 16/2014 г.

Въпрос: При удължена докторантура с 1 година лицето има ли право на 25-дневен отпуск за годината на удължаването, необходимо ли е да изисквам документ за присъствие в учебното заведение? Кога се полага 6-месечният отпуск за дисертационен труд - само докато лицето е зачислено още ...

ДДС при дерегистрация

Фирма ЕТ (едноличен търговец) има закупен през 1997 г. недвижим имот - магазин. Фирмата продавач не е издала фактура и активът е заприходен по цена от нотариалния акт, т.е. не е ползван данъчния кредит, въпреки че е било налице правото за ползването му. Цялата сграда обаче няма а...

Заместване по трудов договор за допълнителен труд

Служителка с договор по чл. 110 от КТ за работа по 4 часа излиза в отпуск по болест. Може ли с друга служителка да се сключи трудов договор за заместване по чл. 119 във връзка с чл. 68, ал. 3 от КТ до завръщане на титулярката? Следва ли да се изпрати уведомление до НАП? С допълн...

Място на изпълнение на услуга за ремонт на машини

На регистрирана по ЗДДС българска фирма предстои да извърши ремонт на машини на юридическо лице, установено и регистрирано по ДДС в Полша. Машините обаче ще бъдат внесени у нас от Македония с митническа декларация, в която като получател е посочена българската фирма, а като изпр...

Обезщетение при уволнение на пенсиониран по реда на ЗОВСРБ

Наш служител е пенсиониран от нас (като негов работодател) по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) - по пределна възраст и придобито право на пенсия. Изплатено му е обезщетение по ЗОВСРБ, дължимо при освобождаване от военна служба поради п...

Определяне на амортизационната норма на подобрение върху ДМА

Kак следва да се определи амортизационната норма на подобрение върху ДМА, който не е напълно амортизиран? Имаме сграда, полезен срок - 25 години, амортизационна норма - 4%. Подобрение се извършва на 10-ата година, като полезният срок на сградата не се променя. На този въпрос е о...

Определяне на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Осигурителният доход за 2014 г. за самоосигуряващи се лица се определя съобразно облагаемия им доход за 2012 г. Какво точно включва този облагаем доход? Включва ли доходите от ДУК, доходи от трудов договор на лицето или само дохода, получен от извършването на услуги с личен труд ...

Счетоводно отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения. В МСС 20 (т. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с активи, включително и непаричните д...

Трудово правоотношение до провеждане на конкурс

Назначена съм до обявяване на конкурс. Ако през това време изляза в майчинство и не мога да се явя на конкурса, губя ли правото си да се върна на работа? Длъжност, която е обявена със закон, устав или с разпореждане на работодателя за конкурсна, може да се заеме само въз основа ...

В пресата за вас

Вписване в търговския регистър на промяна в адреса на управление на фирма

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: В район “Лозенец” на Столичната община е извършено преномериране на ул. “Йордан Стубел”. В резултат на това се оказва, че адресът по регистрация и седалище на фирмата вече трябва да е № 1, а не № 11 на същата улица. Следовате...

Документиране на брака поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт

За “Еспертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., разглежда казуса: Във връзка с наличие на брак поради изтекъл срок на годност на продукцията (кисело мляко) освен документ от производителя за срока на годност и документ за унищожение на бракуваната стока с какви други документи следва да ра...

Линеен метод на амортизация

В бр. 2 от 2014 г. на “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за линеен метод на амортизация. Най-често използваният в практиката метод на амортизация е линейният метод. При него разходът за амортизация се разпределя пропорционално за ...

Обръщане на временна разлика от обезценено вземане при събирането му

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда въпроса за обръщане на временна разлика от обезценено вземане при събирането му. Както е известно, обезценяването на едно вземане се облага с корпоративен данък в годината на обезцен...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г. С промените в Наредбата за ...

Срок за изплащане на дялови вноски

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира срока за изплащане на дялови вноски. Съгласно чл. 29, ал. 5 ЗК дяловите вноски се изплащат на напусналите кооператори в продължение на 3 години. Разпоредбата се отнася само за вземания...

Срок за подаване на декларация обр. 1

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, дава отговор на въпроса: Какъв е срокът за подаване на декларация обр. 1 и внасяне на осигурителните вноски за управител на ЕООД (самоосигуряващо се лице)? Съгласно чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържани...

Счетоводното отчитане на животните от основни стада

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата ни отглежда стадо овце. Женските видове след получаване на първите приплоди прехвърляме от с/ка 311 Млади животни в с/ка 274 Животни в основни стада. Искаме счетоводно да амортизир...

Справочник

Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

Национална агенция за приходите С декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават ежемесечно данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване, за дните в осигуряване, осигурителния доход за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, У...

Изискването на Агенцията по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на чл. 144 от Наредба № 1 от 14....

Справочна информация бр. 16/2014

Централни валутни курсове за периода 14.04.2014 г. - 17.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...