Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 16, 21 - 27 април 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 16, 21 - 27 април 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 16/2014 г.

ДВ, бр. 31 от 4.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 71 от 28.03.2014 г. за утвърждаване на Стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. 2. Постановление № 74 от 31.03.2014 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и ...

Министерски съвет бр.16/2014 г.

Ускоряват се процесите за кандидатстване за безвъзмездна помощ по програмите, съфинансирани от ЕС за периода 2014-2020 г. Министерският съвет прие постановление за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфи...

Народно събрание бр.16/2014 г.

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за потребителския кредит. Годишният процент на разходите по потребителски кредит не може да бъде по-висок от пет пъти размера на законната лихва по просрочени задължения в левове и във валута,...

Последици от обявен за нищожен акт за дерегистрация по ЗДДС

При дерегистрация по ЗДДС на данъчно задължено лице, извършена по инициатива на данъчната администрация, възникват обстоятелства, които поставят въпрос относно приложението на чл. 180 от административнонаказателните разпоредби на закона. Пример за та...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 16

Дело C- 437/06, решение от 13 март 2008 г. страни: Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG срещу Finanzamt Göttingen Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС при облагаеми и освободени активи. В своето р...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 16/2014 г.

Въпрос: При удължена докторантура с 1 година лицето има ли право на 25-дневен отпуск за годината на удължаването, необходимо ли е да изисквам документ за присъствие в учебното заведение? Кога се полага 6-месечният отпуск за дисертационен труд - само ...

ДДС при дерегистрация

Фирма ЕТ (едноличен търговец) има закупен през 1997 г. недвижим имот - магазин. Фирмата продавач не е издала фактура и активът е заприходен по цена от нотариалния акт, т.е. не е ползван данъчния кредит, въпреки че е било налице правото за ползването ...

Заместване по трудов договор за допълнителен труд

Служителка с договор по чл. 110 от КТ за работа по 4 часа излиза в отпуск по болест. Може ли с друга служителка да се сключи трудов договор за заместване по чл. 119 във връзка с чл. 68, ал. 3 от КТ до завръщане на титулярката? Следва ли да се изпрати...

Място на изпълнение на услуга за ремонт на машини

На регистрирана по ЗДДС българска фирма предстои да извърши ремонт на машини на юридическо лице, установено и регистрирано по ДДС в Полша. Машините обаче ще бъдат внесени у нас от Македония с митническа декларация, в която като получател е посочена ...

Обезщетение при уволнение на пенсиониран по реда на ЗОВСРБ

Наш служител е пенсиониран от нас (като негов работодател) по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) - по пределна възраст и придобито право на пенсия. Изплатено му е обезщетение по ЗОВСРБ, дължимо при освобожда...

Определяне на амортизационната норма на подобрение върху ДМА

Kак следва да се определи амортизационната норма на подобрение върху ДМА, който не е напълно амортизиран? Имаме сграда, полезен срок - 25 години, амортизационна норма - 4%. Подобрение се извършва на 10-ата година, като полезният срок на сградата не с...

Определяне на доходите, върху които се дължат осигурителни вноски от самоосигуряващите се лица

Осигурителният доход за 2014 г. за самоосигуряващи се лица се определя съобразно облагаемия им доход за 2012 г. Какво точно включва този облагаем доход? Включва ли доходите от ДУК, доходи от трудов договор на лицето или само дохода, получен от извърш...

Счетоводно отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира счетоводното отчитане на обвързаните с активи правителствени дарения. В МСС 20 (т. 24) е определено, че правителствените дарения, които са обвързани с актив...

Трудово правоотношение до провеждане на конкурс

Назначена съм до обявяване на конкурс. Ако през това време изляза в майчинство и не мога да се явя на конкурса, губя ли правото си да се върна на работа? Длъжност, която е обявена със закон, устав или с разпореждане на работодателя за конкурсна, мож...

В пресата за вас

Вписване в търговския регистър на промяна в адреса на управление на фирма

За “Експертис” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: В район “Лозенец” на Столичната община е извършено преномериране на ул. “Йордан Стубел”. В резултат на това се оказва, че адресът по регистрация и седалище на фирмата вече трябва да е № 1, а не №...

Документиране на брака поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт

За “Еспертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., разглежда казуса: Във връзка с наличие на брак поради изтекъл срок на годност на продукцията (кисело мляко) освен документ от производителя за срока на годност и документ за унищожение на бракуваната стока с какв...

Линеен метод на амортизация

В бр. 2 от 2014 г. на “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за линеен метод на амортизация. Най-често използваният в практиката метод на амортизация е линейният метод. При него разходът за амортизация се...

Обръщане на временна разлика от обезценено вземане при събирането му

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Иван Дочев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда въпроса за обръщане на временна разлика от обезценено вземане при събирането му. Както е известно, обезценяването на едно вземане се облага с корпоратив...

Промени в Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г...

Срок за изплащане на дялови вноски

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира срока за изплащане на дялови вноски. Съгласно чл. 29, ал. 5 ЗК дяловите вноски се изплащат на напусналите кооператори в продължение на 3 години. Разпоредб...

Срок за подаване на декларация обр. 1

За “Експертис” Аспасия Петкова, експерт по осигуряване, дава отговор на въпроса: Какъв е срокът за подаване на декларация обр. 1 и внасяне на осигурителните вноски за управител на ЕООД (самоосигуряващо се лице)? Съгласно чл. 3 от Наредба № Н-8 от 29...

Счетоводното отчитане на животните от основни стада

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Али Вейсел, д.е.с., отговаря на въпроса: Фирмата ни отглежда стадо овце. Женските видове след получаване на първите приплоди прехвърляме от с/ка 311 Млади животни в с/ка 274 Животни в основни стада. ...

Справочник

Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

Национална агенция за приходите С декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават ежемесечно данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване, за дните в осигуряване, осигурителния доход за социално, здравно осигуряване, допълнително задължи...

Изискването на Агенцията по вписванията за създаване на отделен списък на одиторите, различен от регистъра на ИДЕС, противоречи на конкуренцията

Комисия за защита на конкуренцията Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) образува производство по искане на Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) за изготвяне на становище относно съответствието с правилата на конкуренцията на...

Справочна информация бр. 16/2014

Централни валутни курсове за периода 14.04.2014 г. - 17.04.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...