Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 8, 16 - 30 април 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2014 г.
Писма и указания

БЮ № 3 /03.04.2014 г. ОТНОСНО: Указания за определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчети за изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2014 г.

Съгласно чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 48, ал. 2 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. А. Общи положения Съгласно чл. 133, ал. 2 от Закона за публичните финанси (...

№ 20-08-72 от 12.09.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на редовен студент, прекъснал обучението си поради слаб успех

От представената фактическа обстановка в писмото Ви и от приложеното към него копие на уверение, издадено от ……… университет ….. – филиал ……, става ясно, че синът Ви е бил записан за редовен студент през учебната 2009/2010 година, но поради слаб успех е прекъснал следването си за...

№ 20-15-96 от 14.02.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за битови отпадъци при сключен договор за наем

Според изложеното в запитването отдавате под наем магазин, собственост на сина Ви. Според сключения договор за наем, фирмата - наемател се е задължила да заплаща за своя сметка таксата за битови отпадъци (такса “смет”), като според уговорката Ви плащането се извършва от Вас, а вп...

№ 24-34-69 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доходи на физически лица, изплатени от съдружници в чуждестранно юридическо лице, едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице.

Видно от изложеното в запитването, чуждестранни дружества (наречени инвеститори) са собственици на капитала на дружество „А”, регистрирано в ……….. „А” е едноличен собственик на капитала на „В” ЕАД. При продажба на част от акциите на „А” от инвеститорите на трето лице или при публ...

№ 25-72 от 15.11.2013 г. ОТНОСНО: В случай че по време на редовната доктурантура лицето не се е намирало в трудово правоотношение, това време не би следвало да се взема предвид при определяне на база­та, свързана с правото му на ползване на платен годишен отпуск

В чл. 351 КТ е определено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицето е работило като държавен слу...

№ 25-75 от 15.11.2013 г. ОТНОСНО: В удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 КТ се включва основният пла­тен годишен отпуск по чл. 319 КТ, на който имат право работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

От запитването е видно, че служителката работи в дом за деца „А. З.“. Видно е също така, че ползва отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) в размер на 20 дни и 16 дни по чл. 155, ал. 5 КТ. От изложеното става ясно, че лицето има решение на ТЕЛК от 29.04.2010 г. за 3 год...

№ 94-00-218 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Признаване правото на данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за поддръжка и ремонт на нает от физическо лице лек автомобил

1. Във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. в частта на чл. 70, ал. 1, т. 4-5, чл. 70, ал. 2, т. 5 и § 1, т. 18 и т. 18а от ДР на ЗДДС, има ли право дружеството да ползва данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за поддръжка и ремонт на нает от фи...

№ 94-00-386 от 27.08.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока, която се превозва извън територията на страната/общността

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще продава стоки с условие на доставка съгласно „…. 2011” – FCA Берлин, на фирма от трета страна, за което издава фактура. Във фактурата като основание за прилагане на нулевата ставка др...

№ 94-4507 от 25.11.2013 г. ОТНОСНО: Трудовото правоотношение възниква с ли­цето, което е класирано на първо място от деня, в който е получило съобщението за резултата, като то е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаване на съобщението

От изложеното в запитването е видно, че е осъщест­вена конкурсната процедура, предвидена в чл. 89 и сл. от Ко­декса на труда (КТ) за заемане на длъжността „директор на общински културен институт“. Основанието за провеждане на конкурсната процедура е чл. 8, ал. 5 от Закона за закр...

№ 94-А-195 от 27.08.2013 г. Относно: Облагане с окончателен данък на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на имущество от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната.

Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и във връзка с разпоредбата на чл. 3,ал. 1,т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите, регистрираното лице е длъжно да посочва идентификацията си...

№ 96-00-405 от 04.09.2013 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от наеми в режим на етажна собственост

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./04.09.2013 г. в Дирекция ОДОП са поставени следните въпроси: 1. За последното тримесечие на 2013 г. кой следва да удържа и внася авансов данък – наемодателите или наемателите? 2. Четирима от наемателите са физически лица – УС на ……...

Анотации

Възнаграждения на съдружници, член-кооператори и акционери за положен личен труд

В бр. 7/2014 г.на в. „Актив”,Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос: Собственик на ЕООД работи в собствената си фирма. Получава 420 лв. възнаграждение. Осигурява се също на толкова. Внася ежемесечно ДДФЛ от 10% след приспадане на осигуровките, които плаща за своя сметка. Дохо...

Годишната данъчна декларация по ЗКПО

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Валентина Гекова отговаря на следния въпрос: EТ „X“ е отпуснал заем на ЕООД „У“ като собственикът и на двете дружества е едно и също лице. Лихвите, които ЕТ „X“ начислява като приходи през 2013 г., трябва ли да бъдат посочен...

Данъчно облагане на ЕТ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС при прехвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното облагане на ЕТ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС при прехвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър? Режим по реда на ЗДДФЛ Физическите лица, извършващи стопанска дейност кат...

Деклариране по Интрастат на материали и изделия от държава членка на ЕС, които временно престояват на територията на България и подлежат на връщане

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Получени са материали и изделия от държава членка на ЕС, които временно престояват на територията на България и подлежат на връщане, същите подлежат ли на деклариране по Интрастат? Деклариране на такива мат...

Договор за изработка при извършване на СМР

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова отговаря на следния въпрос: Строително предприятие занимаващо се със строежи, за изпълнението на отделни видове работи ползва специализирани бригади работници: зидария, дограма, мазилки и пр. При по-малки ст...

Документиране и отчитане доставките, когато доставчикът прилага касова отчетност

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Как се документират и отчитат доставките, когато доставчикът прилага касова отчетност? При получаване на плащането по доставката, как се определя размера на ДДС? Документирането на доставка, за която с...

Изменения в задълженията за данъци и осигурителни вноски по ДОПК

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Костадин Иванов отговаря на следния въпрос: Има ли изменения на задълженията за данъци и осигурителни вноски по ДОПК и къде се публикуват? Основанието за изменение на задълженията за данъци и задължителни осигурителни вноски...

Командировки на шофьори във Фирмите, извършващи международен транспорт на товари

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г.,Доц. д-р Десислава Йосифова, отговаря на следния въпрос: Във фирмите, извършващи международен транспорт на товари, следва ли да се прилага чл. 121, ал. 3 от КТ, при положение че става въпрос за шофьори и ако Да - как следва да се прилага? В чл. 121,...

Корекция на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: През октомври 2010 г. ООД, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за ползване на лек автомобил с 6+1 места при условията на договор за петгодишен лизинг с опция за придобиване на собствеността след издължаван...

МСС 22 при вливане на дружества

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Емил Евлогиев отговаря на следния въпрос: Предприятието ни беше ЕООД. До март 2014 г. едноличният собственик на капитала беше юридическо лице - АД с 5-ма акционери. На Общо събрание през април 2013 г., при приемането на годи...

Начисляване на амортизации в счетоводния и данъчния план

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: Фирмата ни прекъсва дейност, но не се дерегистрира в края на м. 12.2013 г. Имаме дълготрайни активи и начисляваме амортизация. До м. 01.2014 г. имаше и счетоводно обслужване. Трябва ли да спрем да начислявам...

Осигурителни вноски по договор за управление и контрол

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос: Как се внасят осигурителните вноски по договор за управление и контрол, когато търговското дружество е прекъснало временно дейността си? Договорът за управление е вид граждански договор, с който се преда...

Осчетоводяване изплащането на дял на съдружник в ООД, изплатено чрез съда

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”,Иван Дочев отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява изплащане на дял на съдружник в ООД, изплатено чрез съда. След изплащане на цялото задължение към съда, предприятието трябва ли да начисли върху дивидента 5% и да г...

Отписване на ДМА от амортизационните планове

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: една авиобаза, след което се продава на друго дружество като му предава всичките си активи. Оказва се, че самолет и вертолет, които са много стари, не са предадени фактически, но стоят документално и са амо...

Отразяване на корекциите, произтичащи от кредитни известия, издадени след подаването на декларацията за даден референтен период

В бр. 3 / 2014 г. на сп. „ Актив “, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Как се отразяват корекциите, произтичащи от кредитни известия, издадени след подаването на декларацията за даден референтен период? Промените в декларирани данни, произтичащи от издаването на кредитни и...

Попълване на приложение № 4 на ГДД за Възнаграждения по ДУК

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика” Валентина Гекова отговаря на следния въпрос: Изплатените възнаграждения по ДУК попълват ли се в Приложение № 4 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО? Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г. има ново Приложение № 4 (обра...

Предложение за отстраняване на участник по ЗОП

В бр. 2/2014 г.сп. „Търговско и облигационно право”, Ивайло Димитров, сътрудник в дирекция „ДСОП“ към МОН, разглежда селдния казус: Кои са различните моменти, в които комисията при възложителя прави предложение за отстраняване на участник по ЗОП. Комисията започва своята работа, ...

Разпоредбата на чл. 26 от ЗДДФЛ за доходите от наем

В бр.4/2014 г. на Сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Евгения Попова отговаря на следния въпрос: ЮЛ наемател плаща наем на ФЛ, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), същото не е представило декларация, че е самоосигуряващо се. До месец август наемателя...

Сключване на трудов договор с условие за стажуване

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова отговаря на следния въпрос: Студент съм в Софийския университет. Научих, че има въведени трудови договори за стажуване. Ако започна работа по време на следването, ще мога ли да сключа трудов договор за стаж? Какви ще бъдат правата ...

Уволнение на работници и служители при ликвидация на предприятието

В бр. 3/2014 г. на сп. „Труд и право”, Смела Нинева отговаря на следния въпрос: Предстои ликвидиране на предприятието, какви изисквания трябва да бъдат спазени при уволнение на работници и служители при ликвидация на предприятието, кога трябва да бъде връчено предизвестието за пр...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май

До 10-и май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга еле...

Държавен вестник в бр. 8 от 2014 г.

ДВ, бр. 29 от 30.3.2014 г. Централна избирателна комисия Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната администрация Решение № 29-ЕП от 29...

Осигурителен календар за май 2014 г.

[[table_1]]...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 15 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди м...