Трудово право 2022

ТРУДОВО ПРАВО 2022

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от
доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат.
• Усъвършенстваната търсачка, за секунда ще изведе резултати по ключови думи, фрази и абревиатури, без да се налага да изчитате цялото издание за да намерите търсеното от вас

Настолник на счетоводителя 2022

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2022

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

Бюджетно счетоводство 2022

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2022

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2021 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 8, 16 - 30 април 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2014 г.
Писма и указания

БЮ № 3 /03.04.2014 г. ОТНОСНО: Указания за определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчети за изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2014 г.

Съгласно чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 48, ал. 2 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. А. Общи положения Съгласно чл. 133, ал. 2 от ...

№ 20-08-72 от 12.09.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на редовен студент, прекъснал обучението си поради слаб успех

От представената фактическа обстановка в писмото Ви и от приложеното към него копие на уверение, издадено от ……… университет ….. – филиал ……, става ясно, че синът Ви е бил записан за редовен студент през учебната 2009/2010 година, но поради слаб успе...

№ 20-15-96 от 14.02.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за битови отпадъци при сключен договор за наем

Според изложеното в запитването отдавате под наем магазин, собственост на сина Ви. Според сключения договор за наем, фирмата - наемател се е задължила да заплаща за своя сметка таксата за битови отпадъци (такса “смет”), като според уговорката Ви плащ...

№ 24-34-69 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доходи на физически лица, изплатени от съдружници в чуждестранно юридическо лице, едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице.

Видно от изложеното в запитването, чуждестранни дружества (наречени инвеститори) са собственици на капитала на дружество „А”, регистрирано в ……….. „А” е едноличен собственик на капитала на „В” ЕАД. При продажба на част от акциите на „А” от инвеститор...

№ 25-72 от 15.11.2013 г. ОТНОСНО: В случай че по време на редовната доктурантура лицето не се е намирало в трудово правоотношение, това време не би следвало да се взема предвид при определяне на база­та, свързана с правото му на ползване на платен годишен отпуск

В чл. 351 КТ е определено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицет...

№ 25-75 от 15.11.2013 г. ОТНОСНО: В удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 КТ се включва основният пла­тен годишен отпуск по чл. 319 КТ, на който имат право работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

От запитването е видно, че служителката работи в дом за деца „А. З.“. Видно е също така, че ползва отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) в размер на 20 дни и 16 дни по чл. 155, ал. 5 КТ. От изложеното става ясно, че лицето има решение на ...

№ 94-00-218 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Признаване правото на данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за поддръжка и ремонт на нает от физическо лице лек автомобил

1. Във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. в частта на чл. 70, ал. 1, т. 4-5, чл. 70, ал. 2, т. 5 и § 1, т. 18 и т. 18а от ДР на ЗДДС, има ли право дружеството да ползва данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за по...

№ 94-00-386 от 27.08.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока, която се превозва извън територията на страната/общността

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще продава стоки с условие на доставка съгласно „…. 2011” – FCA Берлин, на фирма от трета страна, за което издава фактура. Във фактурата като основание за п...

№ 94-4507 от 25.11.2013 г. ОТНОСНО: Трудовото правоотношение възниква с ли­цето, което е класирано на първо място от деня, в който е получило съобщението за резултата, като то е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаване на съобщението

От изложеното в запитването е видно, че е осъщест­вена конкурсната процедура, предвидена в чл. 89 и сл. от Ко­декса на труда (КТ) за заемане на длъжността „директор на общински културен институт“. Основанието за провеждане на конкурсната процедура е ...

№ 94-А-195 от 27.08.2013 г. Относно: Облагане с окончателен данък на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на имущество от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната.

Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и във връзка с разпоредбата на чл. 3,ал. 1,т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите, регистрираното лице е длъжно...

№ 96-00-405 от 04.09.2013 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от наеми в режим на етажна собственост

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./04.09.2013 г. в Дирекция ОДОП са поставени следните въпроси: 1. За последното тримесечие на 2013 г. кой следва да удържа и внася авансов данък – наемодателите или наемателите? 2. Четирима от наемателит...

Анотации

Възнаграждения на съдружници, член-кооператори и акционери за положен личен труд

В бр. 7/2014 г.на в. „Актив”,Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос: Собственик на ЕООД работи в собствената си фирма. Получава 420 лв. възнаграждение. Осигурява се също на толкова. Внася ежемесечно ДДФЛ от 10% след приспадане на осигуровките, ко...

Годишната данъчна декларация по ЗКПО

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Валентина Гекова отговаря на следния въпрос: EТ „X“ е отпуснал заем на ЕООД „У“ като собственикът и на двете дружества е едно и също лице. Лихвите, които ЕТ „X“ начислява като приходи през 2013 ...

Данъчно облагане на ЕТ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС при прехвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното облагане на ЕТ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС при прехвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър? Режим по реда на ЗДДФЛ Физическите лица, из...

Деклариране по Интрастат на материали и изделия от държава членка на ЕС, които временно престояват на територията на България и подлежат на връщане

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Получени са материали и изделия от държава членка на ЕС, които временно престояват на територията на България и подлежат на връщане, същите подлежат ли на деклариране по Интраст...

Договор за изработка при извършване на СМР

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова отговаря на следния въпрос: Строително предприятие занимаващо се със строежи, за изпълнението на отделни видове работи ползва специализирани бригади работници: зидария, дограма,...

Документиране и отчитане доставките, когато доставчикът прилага касова отчетност

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Как се документират и отчитат доставките, когато доставчикът прилага касова отчетност? При получаване на плащането по доставката, как се определя размера на ДДС? Документи...

Изменения в задълженията за данъци и осигурителни вноски по ДОПК

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Костадин Иванов отговаря на следния въпрос: Има ли изменения на задълженията за данъци и осигурителни вноски по ДОПК и къде се публикуват? Основанието за изменение на задълженията за данъци и за...

Командировки на шофьори във Фирмите, извършващи международен транспорт на товари

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г.,Доц. д-р Десислава Йосифова, отговаря на следния въпрос: Във фирмите, извършващи международен транспорт на товари, следва ли да се прилага чл. 121, ал. 3 от КТ, при положение че става въпрос за шофьори и ако Да - как сле...

Корекция на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: През октомври 2010 г. ООД, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за ползване на лек автомобил с 6+1 места при условията на договор за петгодишен лизинг с опция за придобиване на...

МСС 22 при вливане на дружества

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Емил Евлогиев отговаря на следния въпрос: Предприятието ни беше ЕООД. До март 2014 г. едноличният собственик на капитала беше юридическо лице - АД с 5-ма акционери. На Общо събрание през април 2...

Начисляване на амортизации в счетоводния и данъчния план

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: Фирмата ни прекъсва дейност, но не се дерегистрира в края на м. 12.2013 г. Имаме дълготрайни активи и начисляваме амортизация. До м. 01.2014 г. имаше и счетоводно обслужване. Тр...

Осигурителни вноски по договор за управление и контрол

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос: Как се внасят осигурителните вноски по договор за управление и контрол, когато търговското дружество е прекъснало временно дейността си? Договорът за управление е вид гражда...

Осчетоводяване изплащането на дял на съдружник в ООД, изплатено чрез съда

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”,Иван Дочев отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява изплащане на дял на съдружник в ООД, изплатено чрез съда. След изплащане на цялото задължение към съда, предприятието трябва ли да нач...

Отписване на ДМА от амортизационните планове

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: една авиобаза, след което се продава на друго дружество като му предава всичките си активи. Оказва се, че самолет и вертолет, които са много стари, не са предадени фактически, ...

Отразяване на корекциите, произтичащи от кредитни известия, издадени след подаването на декларацията за даден референтен период

В бр. 3 / 2014 г. на сп. „ Актив “, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Как се отразяват корекциите, произтичащи от кредитни известия, издадени след подаването на декларацията за даден референтен период? Промените в декларирани данни, произтича...

Попълване на приложение № 4 на ГДД за Възнаграждения по ДУК

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика” Валентина Гекова отговаря на следния въпрос: Изплатените възнаграждения по ДУК попълват ли се в Приложение № 4 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО? Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г....

Предложение за отстраняване на участник по ЗОП

В бр. 2/2014 г.сп. „Търговско и облигационно право”, Ивайло Димитров, сътрудник в дирекция „ДСОП“ към МОН, разглежда селдния казус: Кои са различните моменти, в които комисията при възложителя прави предложение за отстраняване на участник по ЗОП. Ком...

Разпоредбата на чл. 26 от ЗДДФЛ за доходите от наем

В бр.4/2014 г. на Сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Евгения Попова отговаря на следния въпрос: ЮЛ наемател плаща наем на ФЛ, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), същото не е представило декларация, че е самоосигуряващо...

Сключване на трудов договор с условие за стажуване

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова отговаря на следния въпрос: Студент съм в Софийския университет. Научих, че има въведени трудови договори за стажуване. Ако започна работа по време на следването, ще мога ли да сключа трудов договор за...

Уволнение на работници и служители при ликвидация на предприятието

В бр. 3/2014 г. на сп. „Труд и право”, Смела Нинева отговаря на следния въпрос: Предстои ликвидиране на предприятието, какви изисквания трябва да бъдат спазени при уволнение на работници и служители при ликвидация на предприятието, кога трябва да бъд...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май

До 10-и май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 8 от 2014 г.

ДВ, бр. 29 от 30.3.2014 г. Централна избирателна комисия Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната админ...

Осигурителен календар за май 2014 г.

[[table_1]]...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 15 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...