Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 8, 16 - 30 април 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 8, 16 - 30 април 2014 г.
Писма и указания

БЮ № 3 /03.04.2014 г. ОТНОСНО: Указания за определяне на формата, съдържанието и сроковете за съставянето и представянето на отчети за изпълнението на бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет, с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми за 2014 г.

Съгласно чл. 133, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 48, ал. 2 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 15 януари 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г. А. Общи положения Съгласно чл. 133, ал. 2 от ...

№ 20-08-72 от 12.09.2013 г. ОТНОСНО: Здравно осигуряване на редовен студент, прекъснал обучението си поради слаб успех

От представената фактическа обстановка в писмото Ви и от приложеното към него копие на уверение, издадено от ……… университет ….. – филиал ……, става ясно, че синът Ви е бил записан за редовен студент през учебната 2009/2010 година, но поради слаб успе...

№ 20-15-96 от 14.02.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за битови отпадъци при сключен договор за наем

Според изложеното в запитването отдавате под наем магазин, собственост на сина Ви. Според сключения договор за наем, фирмата - наемател се е задължила да заплаща за своя сметка таксата за битови отпадъци (такса “смет”), като според уговорката Ви плащ...

№ 24-34-69 от 27.08.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на доходи на физически лица, изплатени от съдружници в чуждестранно юридическо лице, едноличен собственик на капитала на местно юридическо лице.

Видно от изложеното в запитването, чуждестранни дружества (наречени инвеститори) са собственици на капитала на дружество „А”, регистрирано в ……….. „А” е едноличен собственик на капитала на „В” ЕАД. При продажба на част от акциите на „А” от инвеститор...

№ 25-72 от 15.11.2013 г. ОТНОСНО: В случай че по време на редовната доктурантура лицето не се е намирало в трудово правоотношение, това време не би следвало да се взема предвид при определяне на база­та, свързана с правото му на ползване на платен годишен отпуск

В чл. 351 КТ е определено, че трудов стаж по смисъла на този кодекс е времето, през което работникът или служителят е работил по трудово правоотношение, доколкото друго не е предвидено в този кодекс или в друг закон, както и времето, през което лицет...

№ 25-75 от 15.11.2013 г. ОТНОСНО: В удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 КТ се включва основният пла­тен годишен отпуск по чл. 319 КТ, на който имат право работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто

От запитването е видно, че служителката работи в дом за деца „А. З.“. Видно е също така, че ползва отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ) в размер на 20 дни и 16 дни по чл. 155, ал. 5 КТ. От изложеното става ясно, че лицето има решение на ...

№ 94-00-218 от 01.08.2013 г. ОТНОСНО: Признаване правото на данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за поддръжка и ремонт на нает от физическо лице лек автомобил

1. Във връзка с промените в ЗДДС, в сила от 01.01.2013 г. в частта на чл. 70, ал. 1, т. 4-5, чл. 70, ал. 2, т. 5 и § 1, т. 18 и т. 18а от ДР на ЗДДС, има ли право дружеството да ползва данъчен кредит за разходите за гориво и съпътстващи разходи за по...

№ 94-00-386 от 27.08.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставка на стока, която се превозва извън територията на страната/общността

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружеството е регистрирано по ЗДДС и ще продава стоки с условие на доставка съгласно „…. 2011” – FCA Берлин, на фирма от трета страна, за което издава фактура. Във фактурата като основание за п...

№ 94-4507 от 25.11.2013 г. ОТНОСНО: Трудовото правоотношение възниква с ли­цето, което е класирано на първо място от деня, в който е получило съобщението за резултата, като то е длъжно да постъпи на работа в 2-седмичен срок от получаване на съобщението

От изложеното в запитването е видно, че е осъщест­вена конкурсната процедура, предвидена в чл. 89 и сл. от Ко­декса на труда (КТ) за заемане на длъжността „директор на общински културен институт“. Основанието за провеждане на конкурсната процедура е ...

№ 94-А-195 от 27.08.2013 г. Относно: Облагане с окончателен данък на основание чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ на доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на имущество от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната.

Съгласно чл. 85 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и във връзка с разпоредбата на чл. 3,ал. 1,т. 1 от Закона за Националната агенция за приходите, в кореспонденцията си с Националната агенция за приходите, регистрираното лице е длъжно...

№ 96-00-405 от 04.09.2013 г. ОТНОСНО: Облагане на доходи от наеми в режим на етажна собственост

С Ваше писмено запитване, постъпило с вх. № …./04.09.2013 г. в Дирекция ОДОП са поставени следните въпроси: 1. За последното тримесечие на 2013 г. кой следва да удържа и внася авансов данък – наемодателите или наемателите? 2. Четирима от наемателит...

Анотации

Възнаграждения на съдружници, член-кооператори и акционери за положен личен труд

В бр. 7/2014 г.на в. „Актив”,Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос: Собственик на ЕООД работи в собствената си фирма. Получава 420 лв. възнаграждение. Осигурява се също на толкова. Внася ежемесечно ДДФЛ от 10% след приспадане на осигуровките, ко...

Годишната данъчна декларация по ЗКПО

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Валентина Гекова отговаря на следния въпрос: EТ „X“ е отпуснал заем на ЕООД „У“ като собственикът и на двете дружества е едно и също лице. Лихвите, които ЕТ „X“ начислява като приходи през 2013 ...

Данъчно облагане на ЕТ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС при прехвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Павлина Бакалова отговаря на следния въпрос: Какво е данъчното облагане на ЕТ по реда на ЗДДФЛ и ЗДДС при прехвърляне на предприятието без заличаване от търговския регистър? Режим по реда на ЗДДФЛ Физическите лица, из...

Деклариране по Интрастат на материали и изделия от държава членка на ЕС, които временно престояват на територията на България и подлежат на връщане

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Получени са материали и изделия от държава членка на ЕС, които временно престояват на територията на България и подлежат на връщане, същите подлежат ли на деклариране по Интраст...

Договор за изработка при извършване на СМР

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Анелия Маркова отговаря на следния въпрос: Строително предприятие занимаващо се със строежи, за изпълнението на отделни видове работи ползва специализирани бригади работници: зидария, дограма,...

Документиране и отчитане доставките, когато доставчикът прилага касова отчетност

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Как се документират и отчитат доставките, когато доставчикът прилага касова отчетност? При получаване на плащането по доставката, как се определя размера на ДДС? Документи...

Изменения в задълженията за данъци и осигурителни вноски по ДОПК

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Костадин Иванов отговаря на следния въпрос: Има ли изменения на задълженията за данъци и осигурителни вноски по ДОПК и къде се публикуват? Основанието за изменение на задълженията за данъци и за...

Командировки на шофьори във Фирмите, извършващи международен транспорт на товари

В сп. „ Актив”, бр. 3/2014 г.,Доц. д-р Десислава Йосифова, отговаря на следния въпрос: Във фирмите, извършващи международен транспорт на товари, следва ли да се прилага чл. 121, ал. 3 от КТ, при положение че става въпрос за шофьори и ако Да - как сле...

Корекция на данъчен кредит при откраднат лизингов актив

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: През октомври 2010 г. ООД, регистрирано по ЗДДС, сключва договор за ползване на лек автомобил с 6+1 места при условията на договор за петгодишен лизинг с опция за придобиване на...

МСС 22 при вливане на дружества

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Емил Евлогиев отговаря на следния въпрос: Предприятието ни беше ЕООД. До март 2014 г. едноличният собственик на капитала беше юридическо лице - АД с 5-ма акционери. На Общо събрание през април 2...

Начисляване на амортизации в счетоводния и данъчния план

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: Фирмата ни прекъсва дейност, но не се дерегистрира в края на м. 12.2013 г. Имаме дълготрайни активи и начисляваме амортизация. До м. 01.2014 г. имаше и счетоводно обслужване. Тр...

Осигурителни вноски по договор за управление и контрол

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос: Как се внасят осигурителните вноски по договор за управление и контрол, когато търговското дружество е прекъснало временно дейността си? Договорът за управление е вид гражда...

Осчетоводяване изплащането на дял на съдружник в ООД, изплатено чрез съда

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика”,Иван Дочев отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява изплащане на дял на съдружник в ООД, изплатено чрез съда. След изплащане на цялото задължение към съда, предприятието трябва ли да нач...

Отписване на ДМА от амортизационните планове

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: една авиобаза, след което се продава на друго дружество като му предава всичките си активи. Оказва се, че самолет и вертолет, които са много стари, не са предадени фактически, ...

Отразяване на корекциите, произтичащи от кредитни известия, издадени след подаването на декларацията за даден референтен период

В бр. 3 / 2014 г. на сп. „ Актив “, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Как се отразяват корекциите, произтичащи от кредитни известия, издадени след подаването на декларацията за даден референтен период? Промените в декларирани данни, произтича...

Попълване на приложение № 4 на ГДД за Възнаграждения по ДУК

В бр. 4/2014 г. на сп. „Счетоводна и данъчна практика” Валентина Гекова отговаря на следния въпрос: Изплатените възнаграждения по ДУК попълват ли се в Приложение № 4 от ГДД по чл. 92 от ЗКПО? Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за 2013 г....

Предложение за отстраняване на участник по ЗОП

В бр. 2/2014 г.сп. „Търговско и облигационно право”, Ивайло Димитров, сътрудник в дирекция „ДСОП“ към МОН, разглежда селдния казус: Кои са различните моменти, в които комисията при възложителя прави предложение за отстраняване на участник по ЗОП. Ком...

Разпоредбата на чл. 26 от ЗДДФЛ за доходите от наем

В бр.4/2014 г. на Сп. „Счетоводна и данъчна практика”, Евгения Попова отговаря на следния въпрос: ЮЛ наемател плаща наем на ФЛ, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), същото не е представило декларация, че е самоосигуряващо...

Сключване на трудов договор с условие за стажуване

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова отговаря на следния въпрос: Студент съм в Софийския университет. Научих, че има въведени трудови договори за стажуване. Ако започна работа по време на следването, ще мога ли да сключа трудов договор за...

Уволнение на работници и служители при ликвидация на предприятието

В бр. 3/2014 г. на сп. „Труд и право”, Смела Нинева отговаря на следния въпрос: Предстои ликвидиране на предприятието, какви изисквания трябва да бъдат спазени при уволнение на работници и служители при ликвидация на предприятието, кога трябва да бъд...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 май

До 10-и май ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 8 от 2014 г.

ДВ, бр. 29 от 30.3.2014 г. Централна избирателна комисия Решение № 24 от 28 март 2014 г. относно приемане на Правилник за организацията на дейността на Централната избирателна комисия, структурата, функциите и организацията на работа на нейната админ...

Осигурителен календар за май 2014 г.

[[table_1]]...

Списък на сметките, открити в банките, обслужващи териториалните дирекции и офисите на Националната агенция за приходите от 01.03.2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 8/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 2 - 15 април 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 1...