Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 5, Май 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 5, Май 2014 г.
Закони и правителствени актове

Закон за данъците върху доходите на физическите лица

Обн., ДВ, бр. 95 от 24 ноември 2006 г., изм., ДВ, бр. 52 от 29 юни 2007 г., изм., ДВ, бр. 64 от 7 август 2007 г., изм., ДВ, бр. 113 от 28 декември 2007 г., изм., ДВ, бр. 28 от 14 март 2008 г., изм., ДВ, бр. 43 от 29 април 2008 г., изм., ДВ, бр. 106 от 12 декември 2008 г., изм., Д...

Коментар на експерта

Има ли специфичен режим на преобразуване на търговски дружества по ЗКПО

Вземам повод от статията на г-жа Галина Николова в бр. 3 на сп. Български законник от т.г. под заглавие „Важни моменти при преобразуване на дружества по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане”, за да изразя още едно мнение по третирания проблем. Искам предварително д...

Новата Наредба № 27 на БНБ с нови изисквания към задължените лица

Считано от 1 април 2014 година влезе в сила новата Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (наредбата). Същата бе обнародвана в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 година, и отмени действащата до момента Н...

Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за 2013 г.

Подаването на справка по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ е едно от задълженията на предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) – платци на доходи, свързани с приключването и отчитането на предходната данъчна година. Срокът за подаването на...

Въпроси и отговори от практиката

Възможности за финансиране на дейността на търговско дрежество от управител

Въпрос: Фирма е регистрирана като ЕООД - търговска дейност на дребно. Има ли право управителят при необходимост да ползва сметка 102 Основен капитал, неизискващ регистрация, за да внесе необходимата сума за реализиране на търговската дейност. Съществуват ли ограничения, касаещи...

Деклариране на сделки със свързани лица

Въпрос: Съдружник в дружество „А“ ООД е едноличен собственик в дружество „Б“ ЕООД. Дружество „А“ отдава под наем оборудване на дружество „Б“ съгласно сключен договор и за получената сума издава фактура. Дружество „А“ отчита приходи, а дружество „Б“ отчита разходи. Трябва ли и две...

Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове

Въпрос: През 2012 г. в ЕООД с протокол от м. ноември са начислени дивиденти. Данъкът върху начислените дивиденти е платен в срок, но самите дивиденти са изплатени през м. януари 2013 г. При попълване на Справка по чл. 73 от ЗДДФЛ за получени доходи от физически лица за 2013 г. тр...

Доходи от имущество - съпружеска имуществена общност

Въпрос: Физически лица – съпрузи (с българско гражданство), притежават нежилищен имот заедно. Една част от него искат да се ползва от собственото им ООД, в което двамата са съдружници и управители, а другата част от имота - от ЕООД на единия от съпрузите. Може ли да не се плаща н...

Извършване на софтуерна услуга от българска фирма нерегистрирана по ДДС към лица установени в трета страна

Въпрос: Българска фирма извършва софтуерна услуга за фирма, регистрирана по ДДС в Норвегия (не е държава членка). Българската фирма не е регистрирана по ЗДДС. Подлежи ли на задължителна регистрация по чл. 97а по ЗДДС, след като ще извършва тези услуги? Облагаеми ли са с нулева с...

Извършени услуги на територията на Република България от ЮЛ, местно за Кралство Белгия

Въпрос: Фирма, местно лице за Република България, плаща по фактури за осъществени инженерни сервизни услуги по фактури на юридическо лице, местно за Кралство Белгия. Сервизната услуга е осъществена на територията на Република България. Има ли основание българската фирма, позовава...

Корекция на грешка във VIES декларация

Въпрос: Фирма има извършени доставки по чл. 21 ал. 2 от ЗДДС. Тя е регистрирана по ДДС, получателят на услугите - също. Направена е счетоводна грешка, отнасяща се за 9 м. и 10 м. 2013 г., установена през 12.2013 г. Сгрешен е получателят на две от фактурите. Фирмата издава по окол...

Корекция на данъчни загуби

Въпрос: През миналия отчетен период дружеството завършва с данъчна загуба, която обаче сме пропуснали да попълним в Справка 4 за пренасяне на данъчните загуби. Интересува ме има ли начин да се коригира тази грешка, като се подаде коригиращ документ. Може ли непопълването на справ...

Облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по ЗДДС

Въпрос: Фирма „Х” не е регистрирана по ДДС и извършва покупка на коли втора употреба от Чехия от регистрирана по ДДС автокъща. Но една част от колите са собственост на физически лица и автокъщата не начислява ДДС за тях във фактурата, друга част са собственост на автокъщата и за ...

Определяне на данъчната основа за доставки между свързани лица

Въпрос: Фирма „А” ЕООД продава право на строеж на фирма „Б” ЕООД за сумата от 1000 лв. без ДДС. Фирма „А” и фирма „Б” са свързани лица - имат един и същ собственик. Коя е данъчната основа при начисляване на ДДС - сумата по нотариален акт, увеличена с всички данъци и такси, или тр...

Основание за социално и здравно осигуряване в България за лице, попадащо в обхвата на координационните регламенти

Въпрос: Българин с френско гражданство регистрира ЕООД в България. Дейността на фирмата е строителни довършителни работи, обектите на която ще са във Франция. Работниците ще са български граждани с регистрирани временни трудови договори за 2 месеца и ще се командироват. 1. Работн...

Отписване на сграда при бракуване

Въпрос: Дружеството е закупило през 2009 г. имот, заведен в счетоводството като земя и сграда. Сградата е стара. През 2013 г. същата е съборена и след отчитане на приходи и разходи от ликвидацията остава почти цялата отчетна стойност на сградата. На сградата не е начислявана амор...

Отстраняване на счетоводна грешка

Въпрос: Фирма реализира данъчна печалба в размер на 10 000 лева, като в данъчната декларация е ползвана 1% отстъпка от дължимия корпоративен данък и тя е подадена с дължим данък за внасяне 990 лв. (1000 - 1%). Тази сума 990 лева е осчетоводена с операция Дт 123/Кт 452 – 990 лв. С...

Право на данъчен кредит

Въпрос: Кое е определящо за търговската дейност в РБългария - според Закона за ДДС данъчният кредит е възможно да се ползва до 12 месеца (вкл.) след настъпването на данъчното събитие, а според Закона за счетоводството фактура за закупена стока се осчетоводява, когато е настъпило ...

Предоставяне на услуги от българска фирма, регистриран член на IATA

Въпрос: Българска фирма - туроператор, регистрирана по ЗДДС, регистриран член на IATA, се занимава с продажба на самолетни билети. I. Относно работата като IATA агенти От клиентите, на които продава билети, фирмата събира обслужваща такса, която не е комисиона във формата на отст...

Пренасяне на данъчна загуба

Въпрос: Попълването на Справка 4 Пренасяне на данъчна загуба към ГДД по чл. 92 ЗКПО: За 2011 г. и 2012 г. фирма ООД има реализирана данъчна загуба, която не е била нанесена в Справка 4 на ГДД за 2011 г. и 2012 г. Сега отново фирмата е на загуба - това, че не са били отразени в ...

Рекламен разход по ЗКПО

Въпрос: (1) Фирмата се занимава с търговия на бижута и часовници. С рекламна цел е дадена предметна награда на български спортист, световен шампион. С какви документи трябва да се оформи дадената предметна награда? Как трябва да се обложи дадената награда по смисъла на ЗДДС, ЗКП...

Счетоводни операции при доставка по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС

Въпрос: Какви са счетоводните операции при доставка по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС? Отговор: В глава деветнадесета „а” от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) са регламентирани доставките, по които данъкът е изискуем от получателя. Главата се отнася за тези стоки и услуг...

Писма и указания

№ 20-00-60 от 10.03.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбата на чл., 92, ал. 11 във връзка с ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Настоящото становище се издава на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите във връзка с възникнали въпроси относно прилагането на разпоредбата на чл. 92, ал. 11 от Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01...

№ 94-00-313 от 22.10.2013 г. ОТНОСНО: Данъчно облагане на физическо лице, получило имущество (актив) при заличаване на предприятието на ЕТ

С ваше писмено запитване, постъпило с вх. № 22.10.2013 г. в Дирекция ОДОП сте посочили следното: Вие притежавате предприятие на едноличен търговец. Възнамерявате да заличите предприятието. Същото притежава дълготраен материален актив - магазин, който се отдава под наем. В тази в...

№ УК - 4 от 17.03.2014 г. ОТНОСНО: Практическото прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност по отношение доставките на стоки по част втора на приложение 2 към закона, в сила от 1 януари 2014 г.

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на указанието е да внесе яснота относно практическото приложение на Глава деветнадесета „а” от Закопа за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на данъчното...

Решения на съдилища

Решение № 127 от 12.07.2013 г. по т. д. № 274/2012 r., ТК, II т. о.

Менителнично правоотношение между две лица не може да обезпечава вземане по каузално правоотношение между други две лица. Чл. 290 ГПК Чл. 422, ал. 1 ГПК Производството е по чл. 290 ГПК. Образувано е по касационна жалба на И. А. П. от гр. X. против Реш. № 614 от 23.12.2011 г. по...

Решение № 160 от 17.01.2012 г. по т. д. № 1017/2011 г., ТК, I т.о.

Размерът на вноската, която акционерът в забава следва да бъде поканен да внесе в производството по чл. 189 ТЗ, съответства по стойност на акциите, които е записал по реда на чл. 188 ГПК или е придобил. Чл. 290 ГПК Чл. 189, ал. 3 ТЗ Производството е по реда на чл. 290 ГПК. Обра...

Решение № 21/25.03.2013 г. по т.д. № 290/2012 г., ТК, I т.о. на ВКС

Винаги когато ищецът твърди, че в негова полза съществува потестативно право, подлежащо на съдебно осъществяване, е налице интерес от предявяване на конститутивен иск. Упражняването на субективното право по чл. 74 ТЗ не би могло да бъде препятствано от последващо осъждане, с коет...

Решение № 245 от 15.12.2012 г. по т.д. № 11342011 г., ТК, II т.о.

Продавачът на недвижим имот по приватизационен договор няма задължения към купувача, каквито липсват в нормативната уредба към датата на сключване на приватизационния договор и каквито не са били изрично уговорени в него, освен задължението да прехвърли на купувача правото на соб...

Решение № 3700 от 17.03.2014 г. по адм. дело № 9241/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди февруари, март и юни 2006 г., май – декември 2007 г., януари – април 2008 г. и април 2009 г., и определен ДДС за внасяне ведно с лихви, както и преобразувани финансови резултати за 2006 г., 2007...

Решение № 3720 от 17.03.2014 г. по адм. дело № 10457/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. ведно с лихви за просрочие и данък по чл. 40 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г. Давностният срок се брои от 1 януари на годината, следваща годината, в която задълженията са били дължими, така че за 2005 г. ср...

Решение № 3724 от 17.03.2014 г. по адм. дело № 10134/2013 г.

Предмет на спора e отказано право на данъчен кредит по фактури за данъчни периоди август и октомври 2010 г. поради недоказване реалността на фактурираните доставки. Правото на данъчен кредит винаги е предпоставено от реалното осъществяване на доставката на услуга - чл. 9, ал. 1 ...

Решение № 3735 от 18.03.2014 г. по адм. дело № 10167/2013 г.

Предмет на спора са начислен ДДС и определено задължение за лихви по конкретни фактури за данъчни периоди май 2009 г. и април 2010 г. на основание чл. 82, ал. 1 и чл. 86 от ЗДДС. Съгласно чл. 45, т. 2, б. „в” от ППЗДДС в действащата към май 2009 г. редакция, когато транспортът е...

Решение № 3780 от 18.03.2014 г. по адм. дело № 10331/2013 г.

Предмет на спора e непризнато право на приспадане на данъчен кредит по фактури, издадени от ЕТ и различни ЕООД през данъчни периоди 2008 - 2011 г. Реалността на доставката на стоки и/или услуги е основополагаща за възникване и законосъобразното упражняване правото на приспадане ...

Решение № 3784 от 18.03.2014 г. по адм. дело № 10137/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за корпоративен данък за 2009 г. и лихви за забава, задължения за лихви и определен ДДС за внасяне за данъчни периоди юли и септември 2009 г. При действието на чл. 170, ал. 1 от АПК във вр. с § 2 от ДР на ДОПК в тежест на администрацията...

Решение № 3794 от 19.03.2014 г. по адм. дело № 10021/2013 г.

Предмет на спора e отказ за издаване на удостоверение за освобождаване от акциз от страна на началника на Митница Столична. В разпоредбата на чл. 4, т. 10 от ЗАДС е дадено легално определение за целите на закона на понятието енергиен продукт с двойно предназначение – продукт, ко...

Решение № 3880 от 20.03. 2014 г. по адм. дело № 3353/2013 г.

Предмет на спора са отказано право на приспадане на данъчен кредит за данъчни периоди от 01.04.2009 г. до 30.11.2009 г. по 25 броя фактури с предмет на доставки пшеница, ечемик и царевица, за данъчни периоди от 01.02.2010 г. до 31.05.2010 г. по 12 броя фактури с предмет на достав...

Решение № 3942 от 21.03.2014 г. адм. дело № 8617/2013 г.

Предмет на спора са определени данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2005 г., чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г., ведно с лихви, вноски за ДОО за 2007 г. – 2010 г. ведно с лихви, за ДОО за 2006 г. - 2010 г., вноски за 30 за 2007 г. - 2010 г., лихви за 30 за 2006 ...

Решение № 4010 от 24.03.2014 г. по адм. дело № 9349/2013 г.

Предмет на спора е задължение за внасяне на осигурителни вноски върху доходи от авторски възнаграждения. В нормата на чл. 56 и сл. от ТЗ е предвидена регистрация на физическо лице търговец, което идва да покаже, че при наличието на такава регистрация не се придобива статут на юр...

Решение № 92 от 22.08.2013 г. по т.д. № 1107/2011 г., ТК, II т.о.

Общото основание за нищожност на договора поради противоречие със закона по чл. 26, ал. 1, предл. първо ЗЗД е приложимо по отношение на договорите, сключени по реда на ЗОП, при нарушение на императивна правна норма, предвидена в него. Специалната правна норма на чл. 120а, ал. 2 З...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 5 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 01.04. - 28.04.2014 г. За повече информация погледнете на страници 119, 120 и 121 от сканирания брой на изд...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 25 до бр. 36 от 2014 г.

ДВ, бр. 25 от 18.03.2014 г. (извънреден брой) Правителството прие: 1. Постановление № 54 от 14.03.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2014 г. 2. Постановление № 55 от 14.03.2014 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти...