начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 18, 12 - 18 май 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 18, 12 - 18 май 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 18/2014 г.

ДВ, бр. 35 от 22.04.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за изменение на Приложение 4 от Рамковото споразумение между правите...

Народно събрание бр.18/2014 г.

Парламентът отново прие върнатите от президента промени в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Президентът оспорва разпоредбите, които предвиждат право на собственост върху земеделски земи да може да придобиват физически или юри...

Промени в Кодекса на труда, публикувани в ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), публикуван в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., са направени промени, свързани с нормативното уреждане на отчитането на извънредния труд, договора за стажуване, увеличаване на правомощията на и...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 18

Дело С-98/07, решение от 6 март 2008 г. страни: Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S срещу Skatteministeriet Предмет на спора е правото на облагане на стоки, предоставяни на лизинг. В своето решение Съ­дът на ЕО приема, че член 19, параграф 2 от Ш...

Обезщетение при уволнение след придобито право на пенсия

Служител има зачетен осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски за времето на обучение и така придобива право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Желае прекратяване на трудовия договор. Има ли право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 ...

Освобождаване от плащане на такса за битови отпадъци

Изградили сме склад за съхранение на отпадъчни материали, който обаче от няколко години не използваме. Можем ли да се освободим от плащането на такса битови отпадъци за посочения имот, който не се намира на територията на основната дейност на предпри...

Осигуряване на работещ пенсионер

Собственик на ЕТ, самоосигуряващ се, се пенсионира. След пенсионирането продължава да работи като такъв. Задължен ли е да се осигурява социално и здравно? Съгласно чл. 4, ал. 6 от Кодекса за социално осигуряване самоосигуряващите се лица, на които е...

При уволнение по чл. 71, ал. 1 КТ няма закрила

Преди известно време назначихме служител на основание чл. 70 от Кодекса на труда със срок за изпитване в полза на работодателя. Може ли сключен трудов договор по чл. 70 КТ да бъде прекратен на основание чл. 71 КТ преди изтичане срока на изпитване по ...

Промяна на длъжностната характеристика като основание за уволнение

След като няма никакво основание да прекрати трудовия договор, работодателят прибягва до формална промяна на длъжностната характеристика и вменява на дългогодишен служител допълнителни и ненужни за конкретната работа изисквания и задължения. Има ли п...

Регистрация за ВОП на ЮЛНЦ

Юридическо лице с нестопанска цел,  нерегистрирано по ЗДДС и към днешна дата, което през 2013 г. и до настоящия момент на 2014 г. не извършва стопанска дейност, през м. май 2013 г. придобива от германски доставчик, регистриран за целите на ДДС в него...

Тристранно споразумение при финансов лизинг на автомобил

Имаме финансов лизинг на автомобил, който с тристранно споразумение между две ЮЛ и лизинговата компания е прехвърлен от едното на другото ЮЛ. Прехвърлят се всички права и задължения, както и опцията за придобиване в края на лизинговия договор. Факту...

В пресата за вас

Данъчно третиране на получените по извънтрудови правоотношения дневни пари

За “Експертис” д-р Али Вейсел, д.е.с., регистриран одитор, разглежда казуса: При сключен договор по извънтрудови правоотношения за извършване услуга освен хонорара е договорено изплащане и на командировъчни пари по Наредбата за командировките в стран...

Отчитане на безвъзмездни средства

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за отчитане на безвъзмездни средства. Предприятие получава безвъзмездни средства по проект, финансиращ 40% закупуването на земеделска земя, с условието върху нея да ...

Прехвърляне на дялове на физическо лице в предприятие

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право д-р Бойка Брезоева, д.е.с., разглежда казуса: “АВС” ЕООД е собственост на физическото лице “X”. Основният капитал на предприятието е 5000 лв. (100 дяла х 50 лв.). Едноличният собственик “X” апор...

Промени в Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в поздаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г...

Специален ред за приспадане на акциз срещу ваучери за гориво под формата на държавна помощ за земеделския сектор

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Светла Генова, изпълняващ длъжността директор в дирекция “Акцизи” на Агенция “Митници”, разглежда промените в ППЗАДС. В ППЗАДС са направени съответните изменения във връзка с одобрената схема з...

Спиране на изплащане на оспореното вземане

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Диана Малчева, съдия, разяснява защитата на кредитор на несъстоятелен длъжник срещу привиден кредитор чрез спирането на изплащане на оспореното вземане. Предвидената в ГПК гаранция за ефекти...

Справочник

Декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице”

Национална агенция за приходите С декларация обр. № 1 “Данни за осигуреното лице” се подават ежемесечно данни за всяко лице, подлежащо на осигуряване, за дните в осигуряване, осигурителния доход за социално, здравно осигуряване, допълнително задължи...

Декларация образец № 3 “Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от държавния бюджет”

В декларация обр. № 3 се попълват данни за лицата, подлежащи на осигуряване по Закона за здравното осигуряване от средствата на държавния бюджет. Точка 1. Код корекция - за подаване на основни данни не се попълва или се попълва 0. Точка 2. Месец - по...

Общи изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати

Раздел I. Общи положения Чл. 1. С тези общи изисквания се регламентират минималните изисквания към игралните зали, в които се организират хазартни игри с игрални автомати, по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната площ, разпределе...

Справочна информация бр. 18/2014

Централни валутни курсове за периода 28.04.2014 г. - 09.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...