Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 9, 1 - 15 май 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2014 г.
Писма и указания

ДДС № 05/28.03.2014 г. Относно: Изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банките

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации, включително информация по код за вид плащане по определени сметки на администратор...

№ 26-841 от 26.11.2013 г. ОТНОСНО: За трудов стаж, се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в случай че работникът или служи­телят е останал без работа и е бил включен в школи и курсове за преквалификация.

В чл. 354, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано признаването на трудов стаж за периоди от време, през които не е съществувало трудово правоотношение. На основание чл. 354, ал. 1, т. 7 КТ, за трудов стаж се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоо...

№ 53-02-31 от 17.06.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на „обратно начисляване“ на ДДС при доставка на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), посочени в Приложение № 2 към същия закон, както и при доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е” ЕАД е дружество с основен предмет третиране, сепариране и други дейност по обработка и управление на неопасни отпадъци. ДЗЗД „Обединение Е” е създадено от „Е” ЕАД (99%) и „Е” АД (1%) със Споразумение за обединение с це...

№ 91-01-97 от 04.04.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и изменения на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

С Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г.е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. е изменена Наредбата за елементите на възнаг...

№ 94-3727 от 03.10.2013 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или слу­жителят е възстановен на заеманата пре­ди уволнението длъжност с влязло в сила съдебно решение, не може да се приеме, че възниква ново трудово правоотношение, поради което мнението ни е, че трудовият му договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

От изложеното е видно, че на 11.02.2005 г. работникът е постъпил на работа като автомонтьор по трудов договор. Видно е също така, че на 13.07.2010 г. трудовият му договор е бил прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата. От данните по преписката ста...

Анотации

Данъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 4/2014 г. на сп. ”Български законник”, Лорета Цветкова отговаря на следния въпрос: От 2009 г. във фирмата ни работят лица с намалена трудоспособност над 50 на сто. При изплащане на трудовите им възнаграждения за всичките тези години е бил удържан и внасян данък общ доход, т...

Данъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 4/2014 г. на сп. ”Български законник”, Лорета Цветкова отговаря на следния въпрос: От 2009 г. във фирмата ни работят лица с намалена трудоспособност над 50 на сто. При изплащане на трудовите им възнаграждения за всичките тези години е бил удържан и внасян данък общ доход, т...

Декларации по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

в бр. 2/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос:Какви декларации се подават в НАП по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.? Декларация обр. № 1 (приложение № 1) се подава по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на лицето и съдържа данни за месеч...

Определяне размера на ДДС от доставчик, който прекратява прилагането на касова отчетност

В бр.2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на ДДС от доставчик, който прекратява прилагането на касова отчетност? Начинът за определяне размера на изискуемия данък при прекратяване на прилагането на касовата отчетност ...

Основание за неначисляване на ДДС

В бр.3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Следва ли лица, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС за неначисляване на ДДС, в издаваните документи да посочват основанието, по силата на което в тях не е начислен данък? И...

Отмяна на уволнението от съда, като незаконно

В бр. 3/2014 г.на сп. ”Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова отговаря на следния въпрос: Какви са задълженията на работодателя при отмяна на уволнението като незаконно? С влизане в сила на съдебното решение, се заличават правните последици на уволнението и се счита, че тру...

Параграф 18 от МСС - 20

В бр.3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев отговаря на следния въпрос: Как да отчитаме безвъзмездни средства, предоставени от държавата и свързани с неамортизируеми активи? Параграф 18 от МСС - 20 изисква безвъзмездните средства да се признават в текущия финанс...

Подписване на нулев ГФО

В бр.3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев отговаря на следния въпрос: Мога ли да се подпиша като съставител на ГФО за фирма, която има нулев ГФО, без да получа възнаграждение от фирмата? Мога ли за целта да сключа граждански договор, за да спазя изискването на ...

Предоставяне на копие от трудовото досие на бивш работник или служител

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”,Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Длъжен ли е работодателят да предостави копие от трудовото досие по писмено искане на негов бивш служител, с когото е прекратен трудовият договор? В трудовото досие се съхраняват различни документи, свързан...

Продуктова такса

В бр. 4/2014 г.на Сп. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: Как се декларира и заплаща продуктовата такса? Продуктовата такса е уредена нормативно в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. По смисъла на чл. 36, ал. 1 от Закона за ...

Регистрация по системата Интрастат

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Кои стопански оператори са задължени да се регистрират за целите на системата Интрастат и при каква стойност на оборота им от изпращанията и пристиганията на стоки „до“ и „от“ държави членки на Общността, т...

Третиране по ЗКПО на подучени от българска фирма дивиденти, обложени с данък в чужбина

В бр. 2/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц., д-р Людмила Мермерска отговаря на следния въпрос: Българска фирма с двама съдружници - местни физически лица, придобива дял от капитала на дружество, установено във Великобритания. Как се третират по ЗКПО подучените от ...

Трудов и осигурителен стаж по време на неплатен годишен отпуск

В бр. 7/2014 г.,на в. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Признават ли се празничните и почивните дни в периода на неплатения годишен отпуск над разрешения лимит за трудов и осигурителен стаж? В трудовата книжка на мястото на печата се записва първата дата на постъ...

Трудовите правоотношения при прехвърляне на дейността от едно предприятие в друго

В бр. 4/2014 г.на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: При прехвърляне на дейността от едно предприятие в друго, прехвърлят ли се и трудовите досиета при новия работодател? Кой издава документите относно трудовите права, придобити при двамата работодатели (напри...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май

До 20-и май ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и май: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, удържан през м...

Държавен вестник в бр. 9 от 2014 г.

ДВ, бр. 33 от 11.4.2014 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г. Министерски съвет Постановление № 76 от 4 април 2014 г. за създаване на Национален координа...

Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Обн., ДВ, бр. 57 от 12 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 4 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 13 декември 2013 г. ...

Нови банкови сметки на офис на НАП Силистра

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Поради структурни промени на банковия клон, обслужващ офис на НАП Силистра, от 27.04.2014 г. се променят банковите сметки за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения. [[table_1]]...

От 1 май се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 1 май 2014 г. се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ на НАП във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Обслужването на фирмите преминава към офиса на НАП по регистрация на съответното дружество. От същата дата се закрива...

Справочна информация бр. 9/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 април - 7 май 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца пре...