Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 9, 1 - 15 май 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 9, 1 - 15 май 2014 г.
Писма и указания

ДДС № 05/28.03.2014 г. Относно: Изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации и начина за регулация на ежедневното обезпечение на тези наличности от банките

С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за изготвяне и предоставяне от банките на периодична информация за операциите и наличностите по сметките на бюджетните организации, включително информация по код за вид плащане по опре...

№ 26-841 от 26.11.2013 г. ОТНОСНО: За трудов стаж, се признава и времето, през което не е съществувало трудово правоотношение, в случай че работникът или служи­телят е останал без работа и е бил включен в школи и курсове за преквалификация.

В чл. 354, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано признаването на трудов стаж за периоди от време, през които не е съществувало трудово правоотношение. На основание чл. 354, ал. 1, т. 7 КТ, за трудов стаж се признава и времето, през което не...

№ 53-02-31 от 17.06.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане на „обратно начисляване“ на ДДС при доставка на битови, производствени, опасни и строителни отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), посочени в Приложение № 2 към същия закон, както и при доставка на услуги по техния добив, обработка и преработка

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: „Е” ЕАД е дружество с основен предмет третиране, сепариране и други дейност по обработка и управление на неопасни отпадъци. ДЗЗД „Обединение Е” е създадено от „Е” ЕАД (99%) и „Е” АД (1%) със С...

№ 91-01-97 от 04.04.2014 г. ОТНОСНО: Изменения и допълнения на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и изменения на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

С Постановление № 33 от 19 февруари 2014 г.е изменена и допълнена Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, а с Постановление № 28 от 19 февруари 2014 г. е изменена Нар...

№ 94-3727 от 03.10.2013 г. ОТНОСНО: В случаите, когато работникът или слу­жителят е възстановен на заеманата пре­ди уволнението длъжност с влязло в сила съдебно решение, не може да се приеме, че възниква ново трудово правоотношение, поради което мнението ни е, че трудовият му договор не може да бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10а КТ

От изложеното е видно, че на 11.02.2005 г. работникът е постъпил на работа като автомонтьор по трудов договор. Видно е също така, че на 13.07.2010 г. трудовият му договор е бил прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ поради съкращаване на щата...

Анотации

Данъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 4/2014 г. на сп. ”Български законник”, Лорета Цветкова отговаря на следния въпрос: От 2009 г. във фирмата ни работят лица с намалена трудоспособност над 50 на сто. При изплащане на трудовите им възнаграждения за всичките тези години е бил удърж...

Данъчното облекчение по чл. 18, ал. 2 от ЗДДФЛ

В бр. 4/2014 г. на сп. ”Български законник”, Лорета Цветкова отговаря на следния въпрос: От 2009 г. във фирмата ни работят лица с намалена трудоспособност над 50 на сто. При изплащане на трудовите им възнаграждения за всичките тези години е бил удърж...

Декларации по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.

в бр. 2/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова отговаря на следния въпрос:Какви декларации се подават в НАП по реда на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.? Декларация обр. № 1 (приложение № 1) се подава по ЕГН (ЛНЧ, служебен номер) на л...

Определяне размера на ДДС от доставчик, който прекратява прилагането на касова отчетност

В бр.2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Как се определя размера на ДДС от доставчик, който прекратява прилагането на касова отчетност? Начинът за определяне размера на изискуемия данък при прекратяване на прил...

Основание за неначисляване на ДДС

В бр.3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Следва ли лица, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС за неначисляване на ДДС, в издаваните документи да посочват основанието, по силата на коет...

Отмяна на уволнението от съда, като незаконно

В бр. 3/2014 г.на сп. ”Форум на счетоводителя”,Красимира Атанасова отговаря на следния въпрос: Какви са задълженията на работодателя при отмяна на уволнението като незаконно? С влизане в сила на съдебното решение, се заличават правните последици на ...

Параграф 18 от МСС - 20

В бр.3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев отговаря на следния въпрос: Как да отчитаме безвъзмездни средства, предоставени от държавата и свързани с неамортизируеми активи? Параграф 18 от МСС - 20 изисква безвъзмездните средства да...

Подписване на нулев ГФО

В бр.3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев отговаря на следния въпрос: Мога ли да се подпиша като съставител на ГФО за фирма, която има нулев ГФО, без да получа възнаграждение от фирмата? Мога ли за целта да сключа граждански догово...

Предоставяне на копие от трудовото досие на бивш работник или служител

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”,Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Длъжен ли е работодателят да предостави копие от трудовото досие по писмено искане на негов бивш служител, с когото е прекратен трудовият договор? В трудовото досие се съхраняв...

Продуктова такса

В бр. 4/2014 г.на Сп. „Актив”, Георги Петков отговаря на следния въпрос: Как се декларира и заплаща продуктовата такса? Продуктовата такса е уредена нормативно в Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. По смисъла ...

Регистрация по системата Интрастат

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Кои стопански оператори са задължени да се регистрират за целите на системата Интрастат и при каква стойност на оборота им от изпращанията и пристиганията на стоки „до“ и „от“ ...

Третиране по ЗКПО на подучени от българска фирма дивиденти, обложени с данък в чужбина

В бр. 2/2014 г. на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Доц., д-р Людмила Мермерска отговаря на следния въпрос: Българска фирма с двама съдружници - местни физически лица, придобива дял от капитала на дружество, установено във Великобритания. Как се т...

Трудов и осигурителен стаж по време на неплатен годишен отпуск

В бр. 7/2014 г.,на в. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Признават ли се празничните и почивните дни в периода на неплатения годишен отпуск над разрешения лимит за трудов и осигурителен стаж? В трудовата книжка на мястото на печата се...

Трудовите правоотношения при прехвърляне на дейността от едно предприятие в друго

В бр. 4/2014 г.на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: При прехвърляне на дейността от едно предприятие в друго, прехвърлят ли се и трудовите досиета при новия работодател? Кой издава документите относно трудовите права, придобити п...

Справочник

Данъчен календар 16 - 31 май

До 20-и май ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат-декларации пристигания/изпращания за месец април 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и май: ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на а...

Държавен вестник в бр. 9 от 2014 г.

ДВ, бр. 33 от 11.4.2014 г. Народно събрание Закон за изменение на Закона за енергията от възобновяеми източници Решение във връзка с Великденската ваканция на Народното събрание за 2014 г. Министерски съвет Постановление № 76 от 4 април 2014 г. за съ...

Инструкция № 5 от 30 юни 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателни ведомости и трудовоправни документи на прекратени осигурители без правоприемник

Обн., ДВ, бр. 57 от 12 юли 2005 г., изм., ДВ, бр. 40 от 18 май 2007 г., изм., ДВ, бр. 109 от 23 декември 2008 г., изм., ДВ, бр. 49 от 30 юни 2009 г., изм., ДВ, бр. 12 от 8 февруари 2011 г., изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 4 май 2012 г., изм. и доп., ДВ, б...

Нови банкови сметки на офис на НАП Силистра

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Поради структурни промени на банковия клон, обслужващ офис на НАП Силистра, от 27.04.2014 г. се променят банковите сметки за плащане на данъци, осигурителни вноски и публични задължения. [[table_1]]...

От 1 май се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 1 май 2014 г. се закриват структурите „Средни данъкоплатци и осигурители“ на НАП във Варна, Бургас, Велико Търново и Пловдив. Обслужването на фирмите преминава към офиса на НАП по регистрация на съответното дружес...

Справочна информация бр. 9/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 16 април - 7 май 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход ...