Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 19, 19 - 25 май 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 19 - 25 май 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 19/2014 г.

ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 94 от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. 2. Постановление № 95 от 24.04.2014 г. за изменение и ...

Министрески съвет бр. 19/2014

Правителството прие постановление за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъм на Европейското икономическо...

Промени в Кодекса на труда, публикувани в ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), публикуван в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., са направени промени, свързани с нормативното уреждане на отчитането на извънредния труд, договора за стажуване, увеличаване на правомощията на инспекцията по труда, прецизира...

Промените в Закона за потребителския кредит

Законът за потребителския кредит е обнародван в ДВ, бр. 18 от 2010 г. Измененията в него, приети през 2014 г., ще важат само за новоотпуснатите кредити три месеца след обнародването им. Последните промени в Закона за потребителските кредити влизат в сила на 22 юли 2014 г. Промени...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 19

Дело C- 231/07 и дело С-232/07, решение от 14 май 2008 г. страни: Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07) срещу белгийската държава Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС на финансови услуги - залози. В своето определение Съдът на ЕО прием...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 19/2014 г.

Въпрос: Работник е пуснал едномесечното си предизвестие към работодателя. По време на това предизвестие работникът ползва отпуск по болест и поради това не успява да завърши поставените за изпълнение задачи и да предаде работата си. Има ли възможност в такива случаи работодателят...

Данък за придобиване по възмезден начин

ООД сме. Закупихме терен от физическо лице съгласно договор за покупко-продажба. В определения по чл. 14 от ЗМДТ срок за регистрация на имота в дирекция “Местни данъци и такси” на общината по местонахождението на обекта ни заявиха, че трябва да платим данък за възмездно придобива...

ДДС за услуги по отдаване под наем на превозни средства

Дружество, което е местно на Република България юридическо лице, отдава под наем ремаркета на юридическо лице, което е местно на Чешката република. С ремаркетата ще се извършва както вътрешен, така и международен транспорт на товари от дружеството наемател. И двете дружества са р...

ДДС при търговията на дребно за клиенти от ЕС

Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва търговия на стоки чрез магазин и в практиката й често се налага да продава стоки на дребно на граждани от ЕС, които твърдят, че са собственици на фирми, т.е. данъчно задължени лица в съответни държави - членки на съюза. При това те на...

Масово уволнение

Как се разбира § 1, ал. 2, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда относно определянето на уволненията като масови? Например, ако има един дисциплинарно уволнен и други 29 освободени по чл. 331 от КТ, има ли значение кога във времето (кой поред) е дисциплинарно увол...

Определяне размера на допълнителното възнаграждение при промяна на длъжността

На работник е признат целият трудов стаж за професионален опит при заварено положение към 01.07.2007 г. Предстои преназначаване на друга длъжност в същото предприятие. При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит кой стаж трябва да се отчете...

В пресата за вас

Определяне на размера на изискуемия данък при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари. Данъкът за доставка, за която доставчикът прилага режима на касова отчетност, става изискуем на датата на ...

Отчитане на търговска репутация

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, разглежда казуса: “АВС” ЕООД е собственост на физическото лице “X”. Основният капитал на предприятието е 5000 лв. (100 дяла х 50 лв.). Едноличният собственик “X” апортира 100% от друж...

Предявяване на иск от оспорващ кредитор

В бр. 4 от 2014 г. на списание “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира предявяване на иск от оспорващ кредитор. Независимо че в редица случаи синдикът може да действа в интерес на колектива от кредитори, във фазата на осребряването той има само права на ор...

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г. Промените в Наредбата за еле...

Специалните разпоредби за определени позиции в баланса

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира специалните разпоредби за определени позиции в баланса, посочени в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. Специалните разпоредби за определени позиции в баланса се отнасят до: - Изкупените собствени акц...

Третиране по ЗДДС на посредническа услуга

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Регистрирана фирма по ДДС в България ще посредничи при внос на обувки от Китай в Италия, като има задължение да следи за количеството и качеството на стоката, за правилното оформяне на документите (фактури, товар...

Трудов договор за стажуване

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда промените в КТ относно трудовия договор за стажуване. Новият чл. 233а от Кодекса на труда (КТ) определя стажуването чрез неговите същностни характеристики, а именно: 1. Изпълнение на работа, т.е. изпълнение...

Справочник

Декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

Декларация обр. № 5 се попълва от: • самоосигуряващите се лица; • съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат; • лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компете нтните държавн...

Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гаран...

Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати

Раздел I Общи положения Чл. 1. Тези общи правила установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резултатите при провеждане на този в...

Справочна информация бр. 19/2014

Централни валутни курсове за периода 10.05.2014 г. - 16.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...