Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 19, 19 - 25 май 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 19, 19 - 25 май 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 19/2014 г.

ДВ, бр. 37 от 29.04.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 94 от 24.04.2014 г. за приемане на методики за остойностяване и за заплащане на медицинската помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 от Закона за здравното осигуряване. 2. Постановление № 95 от...

Министрески съвет бр. 19/2014

Правителството прие постановление за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициентите на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Финансовия механизъ...

Промени в Кодекса на труда, публикувани в ДВ, бр. 27 от 25 март 2014 г.

Със Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда (КТ), публикуван в ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., са направени промени, свързани с нормативното уреждане на отчитането на извънредния труд, договора за стажуване, увеличаване на правомощията на и...

Промените в Закона за потребителския кредит

Законът за потребителския кредит е обнародван в ДВ, бр. 18 от 2010 г. Измененията в него, приети през 2014 г., ще важат само за новоотпуснатите кредити три месеца след обнародването им. Последните промени в Закона за потребителските кредити влизат в ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 19

Дело C- 231/07 и дело С-232/07, решение от 14 май 2008 г. страни: Tiercé Ladbroke SA (C-231/07), Derby SA (C-232/07) срещу белгийската държава Предмет на спора е правото на освобождаване от облагане с ДДС на финансови услуги - залози. В своето...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика бр. 19/2014 г.

Въпрос: Работник е пуснал едномесечното си предизвестие към работодателя. По време на това предизвестие работникът ползва отпуск по болест и поради това не успява да завърши поставените за изпълнение задачи и да предаде работата си. Има ли възможност...

Данък за придобиване по възмезден начин

ООД сме. Закупихме терен от физическо лице съгласно договор за покупко-продажба. В определения по чл. 14 от ЗМДТ срок за регистрация на имота в дирекция “Местни данъци и такси” на общината по местонахождението на обекта ни заявиха, че трябва да плати...

ДДС за услуги по отдаване под наем на превозни средства

Дружество, което е местно на Република България юридическо лице, отдава под наем ремаркета на юридическо лице, което е местно на Чешката република. С ремаркетата ще се извършва както вътрешен, така и международен транспорт на товари от дружеството на...

ДДС при търговията на дребно за клиенти от ЕС

Регистрирана по ЗДДС българска фирма извършва търговия на стоки чрез магазин и в практиката й често се налага да продава стоки на дребно на граждани от ЕС, които твърдят, че са собственици на фирми, т.е. данъчно задължени лица в съответни държави - ч...

Масово уволнение

Как се разбира § 1, ал. 2, т. 9 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда относно определянето на уволненията като масови? Например, ако има един дисциплинарно уволнен и други 29 освободени по чл. 331 от КТ, има ли значение кога във времето (к...

Определяне размера на допълнителното възнаграждение при промяна на длъжността

На работник е признат целият трудов стаж за професионален опит при заварено положение към 01.07.2007 г. Предстои преназначаване на друга длъжност в същото предприятие. При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опи...

В пресата за вас

Определяне на размера на изискуемия данък при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари. Данъкът за доставка, за която доставчикът прилага режима на касова отчетност...

Отчитане на търговска репутация

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” д-р Бойка Брезоева, регистриран одитор, разглежда казуса: “АВС” ЕООД е собственост на физическото лице “X”. Основният капитал на предприятието е 5000 лв. (100 дяла х 50 лв.). Едноличният собств...

Предявяване на иск от оспорващ кредитор

В бр. 4 от 2014 г. на списание “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира предявяване на иск от оспорващ кредитор. Независимо че в редица случаи синдикът може да действа в интерес на колектива от кредитори, във фазата на осребряв...

Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в подзаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г...

Специалните разпоредби за определени позиции в баланса

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира специалните разпоредби за определени позиции в баланса, посочени в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. Специалните разпоредби за определени позиции в баланса се отнасят ...

Третиране по ЗДДС на посредническа услуга

За “Експертис” Лиляна Панева, данъчен консултант, разглежда казуса: Регистрирана фирма по ДДС в България ще посредничи при внос на обувки от Китай в Италия, като има задължение да следи за количеството и качеството на стоката, за правилното оформяне ...

Трудов договор за стажуване

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда промените в КТ относно трудовия договор за стажуване. Новият чл. 233а от Кодекса на труда (КТ) определя стажуването чрез неговите същностни характеристики, а именно: 1. Изпълне...

Справочник

Декларация образец № 5 “Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски”

Декларация обр. № 5 се попълва от: • самоосигуряващите се лица; • съпругите/съпрузите на дългосрочно командировани служители в дипломатически служби по време на задграничния им мандат; • лицата, работещи в международни органи и организации със съглас...

Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здра...

Общи правила за организацията на работата и финансовия контрол при организиране на хазартни игри с игрални автомати

Раздел I Общи положения Чл. 1. Тези общи правила установяват минималните изисквания, които трябва да се спазват от организаторите на хазартни игри с игрални автомати в игрални зали при организиране на работата, финансовия контрол и отчитане на резулт...

Справочна информация бр. 19/2014

Централни валутни курсове за периода 10.05.2014 г. - 16.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...