начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 10, 16 - 31 май 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 10, 16 - 31 май 2014 г.
Писма и указания

УК-1 от 15.01.2014 г. Относно: Прилагането на Закона за данък върху добавената стойност в случаите на доставки на държавата или съответната община, свързани с предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията на В и К оператори чрез договори, сключени по реда на Закона за водите и на Закона за концесиите срещу насрещна престация - услуги, свързани с изграждането на нови В и К системи и съоръжения или реконструкция на съществуващи такива

Целта на това указание е осигуряване на единното прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в случаите на доставки на държавата или съответната община, свързани с предоставяне за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К сис...

№ 17-00-346 от 11.03.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на чл. 195, ал. 6, т. 1 от ЗКПО

В Централно управление на Национална агенция за приходите е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 17-00-346/18.12.2013 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбата на чл. 195, ал. 6, т. 1 от ЗКПО, в сила от 1 яну...

№ 2–1216 от 17.09.2013 г. ОТНОСНО: Прилагане разпоредбата на чл. 189б от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във връзка с възложена проверка на ЕТ „……………..” за установяване на факти и обстоятелства, относно изпълнение на условията за преотстъпване на данък доход по годишна данъчна декларация за 2012 година е установено следното: Общите условия за преотстъпв...

№ 3-2604 от 30.09.2013 г. Относно: Подаване на декларация образец № 1 за лице, на което е наложено наказание „пробация”, при което времето на изтърпяването му не се зачита за трудов стаж

Съгласно изложеното в запитването, в „ХХХХ” АД работи лице по трудово правоотношение, на което е наложено наказание „пробация”, като времето на изтърпяване на наложеното наказание не се зачита за трудов стаж на основание чл. 43, ал. 1, изр. второ от ...

№ 91-01-87 от 28.03.2014 г. ОТНОСНО: Зачитане на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица, работещи по договори за управление и контрол

I. Ред за осигуряване на лица, работещи по договори за управление и контрол, и зачитане и удостоверяване на осигурителния им стаж и доход за периода до 31 декември 1999 г. 1. Лица, работещи по договори за управление и контрол на еднолични търговски д...

Анотации

База за изчисляване на платен годишен отпуск и възнаграждение за първите три дни от временната неработоспособност

В бр. 4/2014 г. на сп. „Труд и право”, е отговорено на следния въпрос: В базата за изчисляване на платен годишен отпуск и възнаграждение за първите три дни от временната неработоспособност включва ли се допълнителното възнаграждение за постигнати рез...

Вливане на предприятие

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, разглежда следния казус: Дружество „А” се влива съгласно чл. 262 от Търговския закон в дружество „Б”. Двете дружества са ЕООД с един и същ едноличен собственик на капитала. След израб...

Връчване на заповед за дисциплинарно наказание

В бр. 4/2014 г. на сп. „Бюлетин по труда”, Лариса Тодорова отговаря на следния въпрос: Прилагането на чл. 195, ал. 2 и ал. 3 от КТ, според които „Заповедта за дисциплинарно наказание се връчва срещу подпис на работника или служителя, като се отбеля...

Данъчно облекчение за ФЛ с намалена работоспособност

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Има ли право на данъчно облекчение за 2013 г. физическо лице - ЕТ, което има ТЕЛК, за намалена работоспособност над 50 на сто, ако срокът на валидност на р...

Заповед за едностранно увеличение на заплати на служители

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика, отговаряна следния въпрос: Трябва ли да се изготвят отделни заповеди за едностранно увеличаване на заплатите от работодателя и ако се издаде една заповед, къде трябва да бъде съхраняван...

Извършнане на услуга на ФЛ (ДНЗЛ) от трета страна

В бр. 7/2014 г. на в. „Актив”,Лиляна Панева отговаря на следния въпрос: Българско дружество регистрирано по ДДС извършва услуга на ФЛ (ДНЗЛ) от трета страна. Българското дружество начислява ли ДДС? Ако не начислява - какво е правното основание и къде...

Издаване на протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 ЗДДС

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Дружество „X” прилага касова отчетност на ДДС, но през м.10.2014 г. оборотът му надвишава 500 000 евро за последните 12 месеца. Подава искане за прекратяване на прилагане...

Изпълнението на проекти, финансирани със средства от европейски програми

В бр. 9/2014 г. на сп. „Актив”,Георги Петков разглежда следния казус: ЕТ започва дейност от 01.10.2013 г. Кандидатства и е одобрен за доставчик на детски градини по програма „Училищен плод“. За доставените стоки, съгласно фактури е съставена следната...

Местоизпълнение и ред за облагане на доставки при "верижни операции"

В бр. 3 от 2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Българска фирма закупува стока от фирма във Франция, и има договор за логистика с гръцка фирма, тъй като нейни клиенти са гръцки контра...

Обработка на лични данни от работодател

В бр. 4/2014 г. на сп. „Труд и право”, Д-р Андрей Александров, отговаря на следния въпрос: Допустимо ли е работодателя да обработва лични данни на членове на семейството на работника или служителя? Всеки работодател се явява администратор на лични д...

Определяне правото на данъчен кредит, когато доставчикът не прилага касова отчетност, а получателя прилага специалния режим

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева отговаря на следния въпрос: Как се определя правото на данъчен кредит, когато доставчикът не прилага касова отчетност, а получателя прилага специалния режим? Размерът на данъчния кредит за получател...

Оригиналните документи съдържащи се в трудовото досие на работник

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Счетоводител работи две седмици в предприятието и напуска по собствено желание, като иска да си получи оригиналите на документите, с които е кандидатствал за работа - медицинск...

Осигуряване на самоосигуряващите се лицата

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”,Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Как се осигуряват самоосигуряващите се лицата? Задължението за осигуряване на самоосигуряващите се лица възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и п...

Преотстъпването на корпоративния данък чл. 166 от ЗКПО

В бр. 4/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Анета Георгиева отговаря на следния въпрос: „ТЕЛКО“ ООД е специализирано предприятие по Закона за интеграция на хората с увреждания и е член на национално представена организация на хора с увреждания. К...

Промени при обезщетенията за безработица и пенсиите през 2014 г.

В бр. 6/2014 г., в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист, отговаря на следния въпрос: Какви са промените при обезщетенията за безработица и пенсиите през 2014 г.? Промени в материята, която урежда обезщетението за безработица в КСО: Наименованието на „Г...

Съхранение на документите за ползване на платените годишни отпуски

В бр. 4/2014 г. на сп. „Актив”, Гошо Мушкаров отговаря на следния въпрос: Има ли право работодателят да съхранява в отделни класьори одобрените молби за платения отпуск и заповедите към тях, или те трябва да се съхраняват в личните трудови досиета? ...

Справочник

Данъчен календар 1 - 15 юни

До 10-и юни ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез цен...

Държавен вестник в бр. 10 от 2014 г.

ДВ, бр. 38 от 07.5.2014 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи Решение за избор на председател на Сметната палата на Република България Министерски съвет Постановление № 100 ...

Европейската здравноосигурителна карта вече ще важи и в Сърбия

Национална здравноосигурителна каса Договорът между НЗОК и института за социално осигуряване на западната ни съседка влиза в сила от 1 юни. Съгласно този договор българските здравноосигурени лица, които притежават ЕЗОК или Удостоверение за временнот...

Експертиза по реда на ДОПК

Нормативна уредба чл. 60 – чл. 67 от ДОПК І. Общи положения Съгласно предвидените в ДОПК правомощия на органите по приходите, при спазване на разпоредбите на кодекса те могат да възлагат експертизи и да ползват специалисти. В Раздел ІІІ „Експертиза”...

Правомощия на органа по приходите и публичния изпълнител. Задължения на участниците в производствата по ДОПК

Нормативна уредба чл. 12 и чл.13 от ДОПК І. Правомощия на органа по приходите Органът по приходите при спазване на разпоредбите на ДОПК има следните правомощия:  извършва проверки и ревизии на ЗЛ;  установява административни нарушения...

Справочна информация бр. 10/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 8 - 21 май 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-...