Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 20, 26 май - 1 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 26 май - 1 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2014 г.

ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социал...

Защита от дискриминация при упражняване правото на труд, образование и други права в публичната сфера

Забраната на дискриминацията като основен принцип на правото е намерила израз в множество разпоредби на българското законодателство, като се започне от чл. 6 на Конституцията на Република България, мине се през ред актове като Кодекса на труда, Админ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20

Дело C- 302/07, решение от 6 ноември 2008 г. страни: J D Wetherspoon plc срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е закръгляне на данъчното задължение. 1) В своето решение Съдът на ЕО приема, че действащото о...

Едновременна работа на титуляря и заместника на една и съща длъжност

Ако е сключен срочен трудов договор за заместване, какво става, ако договорът не е прекратен след връщане на титуляря, т.е. служителят по заместване работи заедно с титуляря, без да се промени видът на договора му? Дали след връщането на титуляря тру...

Корекция на приспаднат данъчен кредит

В дружество е апортиран апартамент. Разрешението за ползване на апартамента е издадено през 2009 г. Дружеството решава да продаде апартамента сега и се възползва от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и не начислява ДДС при продажбата. Следва ли да извършва някакв...

Обезщетение за оставане без работа при уволнение поради смяна на управител

Служител от ръководството на предприятието е освободен на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради смяна на управителя. По трудов договор има 2 месеца предизвестие за прекратяване на договора и 20 дни неизползван платен годишен отпуск. Има ли работодате...

Обжалване на данъчно задължение по ЗМДТ

По каква стойност следва да се регистрира придобит от нас недвижим имот сграда? Какъв е редът за определяне на данъчното ни задължение всяка година? Можем ли да обжалваме така определеното ни задължение с данъчно съобщение? Съгласно чл. 21 ал. 1 от ...

Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения

Дружество, което е местно на Република България юридическо лице, отдава под наем ремаркета на юридическо лице, което е местно на Чешката република. С ремаркетата ще се извършва както вътрешен, така и международен транспорт на товари от дружеството на...

Право на повече от една пенсия

В бр. 20, 2014 г. на в. Седмичен законник, Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Мъж получава пенсия за трайно намалена работоспособност (50% с решение на ТЕЛК). Навърши възрастта за пенсиониране по общ...

Право на удължен отпуск при изтекъл срок на експертното решение

Има ли право на удължен по реда на чл. 319 от КТ платен годишен отпуск служител с изтекъл срок на експертното решение на ТЕЛК? Разпоредбата на чл. 319 от КТ урежда правото на работник или служител с трайно намалена работоспособност 50% и по-висока д...

Трудов договор за заместване

Наша служителка с безсрочен трудов договор ползва отпуск за гледане на дете до двегодишна възраст. На нейно място е назначена служителка по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. На заместничката съвсем скоро ще й се наложи да излезе в отпуск по бременност и раждан...

В пресата за вас

Изключения от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира изключенията от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена. Независимо от приетия основен принцип за оц...

Изменение в общите условия по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

В бр. 90 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно промените в общите условия по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. С Решение РД-16-646/14.05.2014 г. на ръководителя на Управляващия орган ...

Право на данъчен кредит при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. За лице, получило разрешение да прилага режима на касова отчетност на...

Пример за определяне загуба от обезценка на вземане от клиент

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за определяне загубата от обезценка на вземане от клиент. Пример: “Зорница” АД има вземане от клиент в размер на 120 000 лева по повод на п...

Промени в Закона за обществените поръчки

В бр. 89 на вестник “Инфобизнес” са представени промените в Закона за обществените поръчки. В “Държавен вестник”, бр. 40 от 13.05.2014 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Основни изменения: Всички про...

Удовлетворяване на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот - легитимация с изпълнителен лист

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира удовлетворяването на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот при легитимация с изпълнителен лист. Предварителното уведомление за предстоящата продан по...

Справочник

Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здра...

Справочна информация бр. 20/2014

Централни валутни курсове за периода 19.05.2014 г. - 23.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...