начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 20, 26 май - 1 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 26 май - 1 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2014 г.

ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социал...

Защита от дискриминация при упражняване правото на труд, образование и други права в публичната сфера

Забраната на дискриминацията като основен принцип на правото е намерила израз в множество разпоредби на българското законодателство, като се започне от чл. 6 на Конституцията на Република България, мине се през ред актове като Кодекса на труда, Админ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20

Дело C- 302/07, решение от 6 ноември 2008 г. страни: J D Wetherspoon plc срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е закръгляне на данъчното задължение. 1) В своето решение Съдът на ЕО приема, че действащото о...

Едновременна работа на титуляря и заместника на една и съща длъжност

Ако е сключен срочен трудов договор за заместване, какво става, ако договорът не е прекратен след връщане на титуляря, т.е. служителят по заместване работи заедно с титуляря, без да се промени видът на договора му? Дали след връщането на титуляря тру...

Корекция на приспаднат данъчен кредит

В дружество е апортиран апартамент. Разрешението за ползване на апартамента е издадено през 2009 г. Дружеството решава да продаде апартамента сега и се възползва от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и не начислява ДДС при продажбата. Следва ли да извършва някакв...

Обезщетение за оставане без работа при уволнение поради смяна на управител

Служител от ръководството на предприятието е освободен на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради смяна на управителя. По трудов договор има 2 месеца предизвестие за прекратяване на договора и 20 дни неизползван платен годишен отпуск. Има ли работодате...

Обжалване на данъчно задължение по ЗМДТ

По каква стойност следва да се регистрира придобит от нас недвижим имот сграда? Какъв е редът за определяне на данъчното ни задължение всяка година? Можем ли да обжалваме така определеното ни задължение с данъчно съобщение? Съгласно чл. 21 ал. 1 от ...

Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения

Дружество, което е местно на Република България юридическо лице, отдава под наем ремаркета на юридическо лице, което е местно на Чешката република. С ремаркетата ще се извършва както вътрешен, така и международен транспорт на товари от дружеството на...

Право на повече от една пенсия

В бр. 20, 2014 г. на в. Седмичен законник, Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Мъж получава пенсия за трайно намалена работоспособност (50% с решение на ТЕЛК). Навърши възрастта за пенсиониране по общ...

Право на удължен отпуск при изтекъл срок на експертното решение

Има ли право на удължен по реда на чл. 319 от КТ платен годишен отпуск служител с изтекъл срок на експертното решение на ТЕЛК? Разпоредбата на чл. 319 от КТ урежда правото на работник или служител с трайно намалена работоспособност 50% и по-висока д...

Трудов договор за заместване

Наша служителка с безсрочен трудов договор ползва отпуск за гледане на дете до двегодишна възраст. На нейно място е назначена служителка по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. На заместничката съвсем скоро ще й се наложи да излезе в отпуск по бременност и раждан...

В пресата за вас

Изключения от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира изключенията от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена. Независимо от приетия основен принцип за оц...

Изменение в общите условия по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

В бр. 90 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно промените в общите условия по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. С Решение РД-16-646/14.05.2014 г. на ръководителя на Управляващия орган ...

Право на данъчен кредит при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. За лице, получило разрешение да прилага режима на касова отчетност на...

Пример за определяне загуба от обезценка на вземане от клиент

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за определяне загубата от обезценка на вземане от клиент. Пример: “Зорница” АД има вземане от клиент в размер на 120 000 лева по повод на п...

Промени в Закона за обществените поръчки

В бр. 89 на вестник “Инфобизнес” са представени промените в Закона за обществените поръчки. В “Държавен вестник”, бр. 40 от 13.05.2014 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Основни изменения: Всички про...

Удовлетворяване на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот - легитимация с изпълнителен лист

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира удовлетворяването на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот при легитимация с изпълнителен лист. Предварителното уведомление за предстоящата продан по...

Справочник

Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здра...

Справочна информация бр. 20/2014

Централни валутни курсове за периода 19.05.2014 г. - 23.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...