Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 20, 26 май - 1 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 20, 26 май - 1 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 20/2014 г.

ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 107 от 10.05.2014 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Е...

Защита от дискриминация при упражняване правото на труд, образование и други права в публичната сфера

Забраната на дискриминацията като основен принцип на правото е намерила израз в множество разпоредби на българското законодателство, като се започне от чл. 6 на Конституцията на Република България, мине се през ред актове като Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс,...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 20

Дело C- 302/07, решение от 6 ноември 2008 г. страни: J D Wetherspoon plc срещу The Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs Предмет на спора е закръгляне на данъчното задължение. 1) В своето решение Съдът на ЕО приема, че действащото общностно право не съдържа конк...

Едновременна работа на титуляря и заместника на една и съща длъжност

Ако е сключен срочен трудов договор за заместване, какво става, ако договорът не е прекратен след връщане на титуляря, т.е. служителят по заместване работи заедно с титуляря, без да се промени видът на договора му? Дали след връщането на титуляря трудовият договор по заместване е...

Корекция на приспаднат данъчен кредит

В дружество е апортиран апартамент. Разрешението за ползване на апартамента е издадено през 2009 г. Дружеството решава да продаде апартамента сега и се възползва от чл. 45, ал. 3 от ЗДДС и не начислява ДДС при продажбата. Следва ли да извършва някакви корекции съгласно чл. 79 от ...

Обезщетение за оставане без работа при уволнение поради смяна на управител

Служител от ръководството на предприятието е освободен на основание чл. 328, ал. 2 от КТ поради смяна на управителя. По трудов договор има 2 месеца предизвестие за прекратяване на договора и 20 дни неизползван платен годишен отпуск. Има ли работодателят право да задължи служителя...

Обжалване на данъчно задължение по ЗМДТ

По каква стойност следва да се регистрира придобит от нас недвижим имот сграда? Какъв е редът за определяне на данъчното ни задължение всяка година? Можем ли да обжалваме така определеното ни задължение с данъчно съобщение? Съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗМДТ данъчната оценка на предп...

Облагане на авторски и лицензионни възнаграждения

Дружество, което е местно на Република България юридическо лице, отдава под наем ремаркета на юридическо лице, което е местно на Чешката република. С ремаркетата ще се извършва както вътрешен, така и международен транспорт на товари от дружеството наемател. И двете дружества са р...

Право на повече от една пенсия

В бр. 20, 2014 г. на в. Седмичен законник, Аспасия ПЕТКОВА - експерт по социално и здравно осигуряване, разглежда следния казус: Мъж получава пенсия за трайно намалена работоспособност (50% с решение на ТЕЛК). Навърши възрастта за пенсиониране по общия ред и му е отпусната пенси...

Право на удължен отпуск при изтекъл срок на експертното решение

Има ли право на удължен по реда на чл. 319 от КТ платен годишен отпуск служител с изтекъл срок на експертното решение на ТЕЛК? Разпоредбата на чл. 319 от КТ урежда правото на работник или служител с трайно намалена работоспособност 50% и по-висока да ползва платен годишен отпуск...

Трудов договор за заместване

Наша служителка с безсрочен трудов договор ползва отпуск за гледане на дете до двегодишна възраст. На нейно място е назначена служителка по чл. 68, ал. 1, т. 3 КТ. На заместничката съвсем скоро ще й се наложи да излезе в отпуск по бременност и раждане. Имаме намерение да назначим...

В пресата за вас

Изключения от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира изключенията от приетия в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа основен принцип за оценка чрез прилагане на историческата цена. Независимо от приетия основен принцип за оценка чрез прилагане на историч...

Изменение в общите условия по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”

В бр. 90 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация относно промените в общите условия по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”. С Решение РД-16-646/14.05.2014 г. на ръководителя на Управляващия орган на ОПРКБИ е изменен чл. 8 от о...

Право на данъчен кредит при режим на касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. За лице, получило разрешение да прилага режима на касова отчетност на ДДС, правото на приспадане на...

Пример за определяне загуба от обезценка на вземане от клиент

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, дава пример за определяне загубата от обезценка на вземане от клиент. Пример: “Зорница” АД има вземане от клиент в размер на 120 000 лева по повод на продадени изделия към съответни...

Промени в Закона за обществените поръчки

В бр. 89 на вестник “Инфобизнес” са представени промените в Закона за обществените поръчки. В “Държавен вестник”, бр. 40 от 13.05.2014 г., е обнародван Законът за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Основни изменения: Всички процедури вече ще бъдат публикува...

Удовлетворяване на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот - легитимация с изпълнителен лист

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Диана Митева, съдия, коментира удовлетворяването на ипотекарния кредитор от цената на осребрен имот при легитимация с изпълнителен лист. Предварителното уведомление за предстоящата продан позволява на ипотекарния кредито...

Справочник

Декларация образец № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”

Декларация обр. № 6 “Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд “Гаран...

Справочна информация бр. 20/2014

Централни валутни курсове за периода 19.05.2014 г. - 23.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...