Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 21, 2 - 8 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 2 - 8 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 21/2014 г.

ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 113 от 13.05.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. 2. Постановление № 114 от 14.05.2014 г. за одобряване на допълнителни транс...

Народно събрание бр.21/2014 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. В кадастралната карта ще се отразяват данни за собствеността на имота. При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече о...

Въпроси и отговори

Oтчитане на ДМА в общинско предприятие

Продадени са дълготрайни материални активи от производствено предприятие, което е 100% общинска собственост. Средствата от продажбата са постъпили в общината. Какви счетоводни записвания следва да се направят в предприятието за отразяване на операц...

Апорт за недвижим имот, за който е сключен предварителен договор за покупко-продажба

Недвижим имот е собственост на търговско дружество. Същият е предмет на предварителен договор за покупко-продажба, по който са извършени и плащания на част от цената. Преди да се сключи окончателен договор и да се прехвърли правото на собственост, со...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 21

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C- 371/07, решение от 11 декември 2008 г. страни: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S срещу Skatteministeriet Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. 1) В своето решение Съдът на ЕО приема, ...

Възнаграждение за първите 3 дни болнични

Във фирмата имаме служители, които работят на сумарно отчитане на работната заплата. Получават извънреден труд, нощен труд и др. начисления с характер часове над нормата. Тези всички начисления трябва ли да се вземат предвид, когато се изчислява база...

Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите

Съгласно чл. 46 от Изборния кодекс (ИК) за произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуване извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Републик...

Обезщетения при уволнение по чл. 331 от КТ

Служител с навършени години и стаж за пенсия получава предложение от работодателя трудовият договор да се прекрати по чл. 331 от КТ с обезщетение 4 заплати. Има ли служителят право да получи и обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в определения с КТД р...

Обжалване на данъчен ревизионен акт за спрян от движение автомобил

Транспортна фирма сме. Притежаваме товарен автомобил, който не бе снабден с екодвигател, а и малко по-късно бе спрян от движение за извършване на ремонт за приблизително година. В момента ни се извършва данъчна ревизия от органи по приходите от общин...

Осчетоводяване такса за издаване на лиценз

Как да осчетоводя такса за издаване на лиценз? Лицензът може да бъде издаден, може и да не бъде. Като разход за придобиване на НДА или по друг начин? Лицензът по същество отговаря на критериите за нематериален дълготраен актив. Не посочвате стойност...

Отчитане на дарение

При получаване на дарение чрез българска фирма, при която основният акционер е от друга държава и всъщност парите идват от другата държава, но минават през българската фирма и договорът за дарение е сключен с българската фирма, как следва да се отчет...

Отчитане на неизползван отпуск

През отчетната 2012 г. има начислен неизползван отпуск. През календарната 2013 година същият е използван. Какви следва да бъдат счетоводните записвания по използвания през 2013 година? Известно ми е, че с размера на използвания отпуск трябва да се на...

Работна заплата и осигурителен доход

Служител е назначен на 400 лв. заплата на длъжност, за която е определен минимален осигурителен доход 425 лв. Трябва ли да се подпише допълнително споразумение за увеличение на заплатата за минималния осигурителен доход? Осигурителните вноски за раб...

Търговско представителство

Българско ЕООД, регистрирано с предмет на дейност търговско представителство и ДУК на собственика, сключва договор за търговско представителство с френска фирма по чл. 32 - 47 от ТЗ, без право да осъществява стопанска дейност. Разходите по издръжката...

В пресата за вас

Отчитане на получени данъчни документи за доставки по специалния режим за касова отчетност от регистрирано лице, което не прилага режима

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. На основание ал. 1 от чл. 104з/регистрирано по закона лице, което не ...

Парично обезщетение за гледане на болен член от семейството не се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Ангелова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда казуса: До 10.12.2013 г. включително работих по трудов договор (безсрочен), който...

Поредност на изплащане на вземания от кооперация

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира поредността на изплащане на вземания от кооперация. Законът не посочва поредност при изплащане от кооперацията (компенсиране от нея) на посочените в чл. 14...

Пример за отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за един от начините за отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Пример: Предприятие получава финансиране от държавен орган за закупуван...

Принципи на финансово отчитане

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва принципитe на финансово отчитане, посочени в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. Финансовото отчитане се осъществява при спазване на следните принципи (чл. 6 от директиват...

Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в поздаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г...

Справочник

Декларация образец № 7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване”

1. Имената по документ за самоличност. 2. Единният граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ. 3. Началната...

Коригиране/заличаване на осигурителни декларации

Декларации образец № 1, 3 и 5 се подават за коригиране и заличаване на данни до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната ...

Постановление № 124 от 1 юни 2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане

Обн., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., доп., ДВ, бр. 93 от 25 октомври 2013 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане съгласно приложението. Заключи...

Справочна информация бр. 21/2014

Централни валутни курсове за периода 26.05.2014 г. - 30.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...