Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2025 Настолник… 2024 Трудово право 2025 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 21, 2 - 8 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 21, 2 - 8 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 21/2014 г.

ДВ, бр. 43 от 23.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 113 от 13.05.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета. 2. Постановление № 114 от 14.05.2014 г. за одобряване на допълнителни трансфери за бюджетите на общини за...

Народно събрание бр.21/2014 г.

Парламентът прие на второ четене промени в Закона за кадастъра и имотния регистър. В кадастралната карта ще се отразяват данни за собствеността на имота. При наличие на противопоставими права на собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имо...

Въпроси и отговори

Oтчитане на ДМА в общинско предприятие

Продадени са дълготрайни материални активи от производствено предприятие, което е 100% общинска собственост. Средствата от продажбата са постъпили в общината. Какви счетоводни записвания следва да се направят в предприятието за отразяване на операцията? В отговора ще изхождаме...

Апорт за недвижим имот, за който е сключен предварителен договор за покупко-продажба

Недвижим имот е собственост на търговско дружество. Същият е предмет на предварителен договор за покупко-продажба, по който са извършени и плащания на част от цената. Преди да се сключи окончателен договор и да се прехвърли правото на собственост, собственикът извършва апорт на и...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 21

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C- 371/07, решение от 11 декември 2008 г. страни: Danfoss A/S, AstraZeneca A/S срещу Skatteministeriet Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. 1) В своето решение Съдът на ЕО приема, че член 17, параграф 6, втора ...

Възнаграждение за първите 3 дни болнични

Във фирмата имаме служители, които работят на сумарно отчитане на работната заплата. Получават извънреден труд, нощен труд и др. начисления с характер часове над нормата. Тези всички начисления трябва ли да се вземат предвид, когато се изчислява базата за 3-те дни временна нерабо...

Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите

Съгласно чл. 46 от Изборния кодекс (ИК) за произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуване извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Република България, се назначава Центр...

Обезщетения при уволнение по чл. 331 от КТ

Служител с навършени години и стаж за пенсия получава предложение от работодателя трудовият договор да се прекрати по чл. 331 от КТ с обезщетение 4 заплати. Има ли служителят право да получи и обезщетение по чл. 222, ал. 3 от КТ в определения с КТД размер 8 заплати? Работодателя...

Обжалване на данъчен ревизионен акт за спрян от движение автомобил

Транспортна фирма сме. Притежаваме товарен автомобил, който не бе снабден с екодвигател, а и малко по-късно бе спрян от движение за извършване на ремонт за приблизително година. В момента ни се извършва данъчна ревизия от органи по приходите от общината. Какви доказателства трябв...

Осчетоводяване такса за издаване на лиценз

Как да осчетоводя такса за издаване на лиценз? Лицензът може да бъде издаден, може и да не бъде. Като разход за придобиване на НДА или по друг начин? Лицензът по същество отговаря на критериите за нематериален дълготраен актив. Не посочвате стойността, но предполагаме, че надвиш...

Отчитане на дарение

При получаване на дарение чрез българска фирма, при която основният акционер е от друга държава и всъщност парите идват от другата държава, но минават през българската фирма и договорът за дарение е сключен с българската фирма, как следва да се отчете това дарение: като дарение о...

Отчитане на неизползван отпуск

През отчетната 2012 г. има начислен неизползван отпуск. През календарната 2013 година същият е използван. Какви следва да бъдат счетоводните записвания по използвания през 2013 година? Известно ми е, че с размера на използвания отпуск трябва да се намали и финансовият резултат. В...

Работна заплата и осигурителен доход

Служител е назначен на 400 лв. заплата на длъжност, за която е определен минимален осигурителен доход 425 лв. Трябва ли да се подпише допълнително споразумение за увеличение на заплатата за минималния осигурителен доход? Осигурителните вноски за работниците и служителите се дълж...

Търговско представителство

Българско ЕООД, регистрирано с предмет на дейност търговско представителство и ДУК на собственика, сключва договор за търговско представителство с френска фирма по чл. 32 - 47 от ТЗ, без право да осъществява стопанска дейност. Разходите по издръжката на офиса на дружеството, възн...

В пресата за вас

Отчитане на получени данъчни документи за доставки по специалния режим за касова отчетност от регистрирано лице, което не прилага режима

В бр. 2 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. На основание ал. 1 от чл. 104з/регистрирано по закона лице, което не прилага режима на касова отчет...

Парично обезщетение за гледане на болен член от семейството не се изплаща след прекратяване на трудовото правоотношение

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Ангелова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда казуса: До 10.12.2013 г. включително работих по трудов договор (безсрочен), който беше прекратен поради съкраща...

Поредност на изплащане на вземания от кооперация

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира поредността на изплащане на вземания от кооперация. Законът не посочва поредност при изплащане от кооперацията (компенсиране от нея) на посочените в чл. 14, ал. 1 ЗК вземания на бившите...

Пример за отчитане на безвъзмездни средства, предоставени от държавата

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за един от начините за отчитане на безвъзмездните средства, свързани с амортизируеми активи. Пример: Предприятие получава финансиране от държавен орган за закупуване на печатарска машина, финанс...

Принципи на финансово отчитане

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., посочва принципитe на финансово отчитане, посочени в Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа. Финансовото отчитане се осъществява при спазване на следните принципи (чл. 6 от директивата): - действащо предприятие; -...

Промени в Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Петя Малакова, главен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд”, разглежда промените в поздаконовите актове в областта на социалното осигуряване през 2014 г. Промените в Наредбата за уст...

Справочник

Декларация образец № 7 “Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване”

1. Имената по документ за самоличност. 2. Единният граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ. 3. Началната дата от периода, за който въз...

Коригиране/заличаване на осигурителни декларации

Декларации образец № 1, 3 и 5 се подават за коригиране и заличаване на данни до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите или Нацио...

Постановление № 124 от 1 юни 2007 г. за приемане на списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане

Обн., ДВ, бр. 46 от 12 юни 2007 г., доп., ДВ, бр. 93 от 25 октомври 2013 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. Приема списък на държавите с пазарен риск по чл. 5, ал. 1 от Закона за експортното застраховане съгласно приложението. Заключителни разпоредби § 1. Отменя с...

Справочна информация бр. 21/2014

Централни валутни курсове за периода 26.05.2014 г. - 30.05.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...