начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 22, 9 - 15 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 22, 9 - 15 юни 2014 г.
Законодателство

Данъчно признаване по ЗКПО на разходите за лечение на лице от персонала на предприятието

Данъчно признатите по ЗКПО разходи, които юридическите лица могат да извършват във връзка със здравето на персонала, са: - законово регламентираните за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на ...

Държавен вестник бр. 22/2014 г.

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския...

Министрески съвет бр. 22/2014 г.

Правителството направи промени в ПМС 112/2010, с което е създаден Централен орган за обществени поръчки за нуждите на министерствата и се определят отношенията на ЦООП с възложителите. Измененията са изготвени във връзка с необходимостта Министерство...

Народно събрание бр.22/2014 г.

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове. Предвижда се националният компенсационен жилищен фонд да премине на функционално подчинение от Министерския съвет към министъра...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 22

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-414/07, решение от 22 декември 2008 г. страни: Magoora sp. z o. o. срещу Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. В своето решение Съ­дът на ЕО ...

Данъци по ЗМДТ за амортизирана сграда

Производствено предприятие сме, което притежаваше спомагателен цех. Последният не беше използван близо година поради морално остарелите му технологии, а самата сграда е почти напълно амортизирана. В началото на тази година сградата беше съборена. Мож...

Данъчно третиране на предаването и продаването на заложени активи

Фирма обезпечава задълженията на друга фирма към лизингова компания, като прави залог върху собствени активи. Подписан е договор за залог. Втората фирма не изпълнява задълженията си към лизинговата компания и първата трябва да предаде заложените акти...

Данъчно третиране при разваляне на договор за продажба на автомобил

Сключен е предварителен договор за покупко-продажба на автомобил. Продажната цена на автомобила се плаща на 10 вноски. Нотариалното прехвърляне на автомобила е след получаване на пълната продажна цена.  След като клиентът е платил 7 вноски от продажн...

Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Има ли право немска фирма, работеща в България, да не изплаща допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? Всеки работодател е длъжен да изплаща допълнителни възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит на работниц...

Задължително осигуряване на членовете на избирателни комисии във връзка с изборите

Съгласно чл. 46 от Изборния кодекс (ИК) за произвеждане на всички видове избори, включително и за гласуване извън страната при избори за народни представители, президент и вицепрезидент на републиката и за членове на Европейския парламент от Републик...

Зачитане на неплатен отпуск за трудов стаж

Служителка ползва непрекъснат неплатен отпуск от 01.04.2013 г. до 31.03.2014 г. Колко трудов стаж ще й бъде зачетен за този период? В съответствие с чл. 160, ал. 5 от КТ неплатеният отпуск до 30 работни дни в една календарна година се признава за тр...

Коригиране на грешки

През месец ноември 2013 г. имам издадена фактура за услуга в чужбина. Плащането по тази фактура е започнало на 25.01.2014 г. Открих, че съответната не е осчетоводена в нейния данъчен период. Това ще бъде направено сега. Но годишният финансов отчет за...

Промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

През април 2014 г. парламентът прие на второ четене промени в Закона за подпомагане на земеделските производители. Промените в закона се изразяват главно в следното: 1. Земеделските производители, които използват не по предназначение ваучери за горив...

В пресата за вас

Давностен срок за получаване на дяловата вноска от член-кооператори

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира давностния срок за получаване на дяловата вноска. Съгласно чл. 14, ал. 2 ЗК давностният срок за получаване на дяловата вноска е 5 години, а за получаване ...

Забрана за полагане на нощен труд от майки с деца до 6-годишна възраст

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Трудово право” Юлия Буртева, юрист, разглежда казуса: От две години работя на постоянен трудов договор в едно предприятие, като характерът на работата изисква да се работи и нощна смяна. Имам дъщеря на 5 години. Моля да ми ...

Консолидирани финансови отчети

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно консолидирането. По отношение на консолидирането (чл. 21) основна принципна постановка е, че всяко предприяти...

Нови стандарти за вътрешен одит в публичния сектор

В бр. 2 на библиотека “Счетоводство, данъци и право” Веселка Донкова, финансов експерт, представя новите стандарти за вътрешен одит в публичния сектор. В “Държавен вестник”, бр. 31 от 04.04.2014 г., е обнародвано Постановление № 71 от 28.03.2014 г.,...

Прекратяване прилагането на специалния режим за касова отчетност

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, разглежда промените в Правилника за прилагане на ЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. На основание чл. 151б, ал. 2 ЗДДС, когато лице, получило разрешение за пр...

Счетоводно отчитане на ваучери, предоставени като бонус на служителите

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, разглежда следния казус: Търговска фирма, регистрирана по ДДС, сключва договори с дистрибутори за продажбата и рекламирането на своите стоки. С цел увел...

Фигурата на наставника при трудов договор за стажуване

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Чавдар Христов, юрист, разглежда промените в КТ относно трудовия договор за стажуване. Фигурата на наставника е доста позабравена и нейното възстановяване чрез съответните правни норми предизвиква интерес, въ...

Справочник

Коригиране/заличаване на осигурителни декларации

Декларации образец № 1, 3 и 5 се подават за коригиране и заличаване на данни до 30 април на годината, следваща годината, за която се отнасят. След този срок декларации се подават само на електронен или хартиен носител след разрешение на Националната ...

Справочна информация бр. 22/2014

Централни валутни курсове за периода 31.05.2014 г. - 06.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...