Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 23, 16 - 22 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 16 - 22 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 23/2014 г.

ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 138 от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет. 2. Постановление № 139 от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на зд...

Разрешаване ползването на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете

Разрешаването на ползването на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете е проблем, който стои пред повечето работодатели. Тази процедура е вътрешна за всяко предприятие. Общата регламентация е съобразно Кодекса на труда (КТ), но всяко предприятие има право да даде по-широка ре...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 23

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-456/07, решение от 21 май 2008 г. страни: Mihal срещу Daňový úrad Košice V Предмет на спора е облагане с ДДС на публичните органи. В своето решение Съ­дът на ЕО приема, че дейност като тази на съдебен ...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 23/2011

Въпрос: Може ли договор за бригадна отговорност да се сключи поотделно между работодателя и всеки член на бригадата, или е задължително да се оформи един многостранен договор по чл. 209 от КТ? При подписан договор за бригадна отговорност и постъпил нов служител как се оформя пром...

Данъчно третиране по ЗДДС на задължено лице в качеството едновременно на ЕТ и собственик на ЕООД

Физическо лице е регистрирано като ЕТ с дейност търговия на дребно, която се облага с патентен данък. В процес е на учредяване на ЕООД, с което ще се извършва дистрибуторска дейност, и възнамерява да регистрира по ЗДДС. Във връзка с изложеното се поставят следните два въпроса: 1....

Данъчно третиране по ЗКПО при прекратяване на дружество с ликвидация

Общото събрание на дружество е взело решение за прекратяване на дейността. За целта на 29.01.2013 г. е внесено заявление в Агенцията по вписванията. Във връзка с взетото решение за прекратяване на дейността на дружеството са поставени следните въпроси: 1. Месец януари 2013 г. е п...

Квалификацията като критерий на подбора при уволнение

Моля да ни отговорите при сегашната редакция на чл. 329 от Кодекса на труда как следва да се тълкува изразът “...за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация” и по-специално какво следва да се разбира под понятието “квалификация”? Подборът като упражняване на ...

Начало на срока за изпитване

Необходимо ли е при сключване на безсрочен договор със срок на изпитване да се определи от кой момент започва да тече този срок? В съответствие с чл. 70, ал. 1 от КТ окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества от срок за изпитване до 6 месец...

Отчитане на предоставен заем

Фирмата ни предостави заем на църковното настоятелство. В договора са договорени срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно и не е изплатена лихва. Кога се начислява лихвата, какви са счетоводните записвания при различните варианти (изплащане/неизплащ...

Уволнение на пенсионер след получаване на решение от ТЕЛК

Служител е назначен по трудов договор след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Представя решение на ТЕЛК за трудоустрояване. Има ли работодателят право да прекрати договора без разрешение от инспекцията по труда? Когато трудовият договор е сключен, след кат...

В пресата за вас

Начало на капитализацията на разходите пo заеми. Временно преустановяване и прекратяване на капитализацията

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира началото на капитализацията на разходите пo заеми. Капитализирането на разходите по заеми не започва автоматично с вземането на кредита. МСС 23 има определени изисквания з...

Новото облекчение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда темата за новото данъчно облечение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. От 01.01.2014 г. е в сила ново данъчно облекчение за физически лица...

Отчитане на апортна вноска в капитала на новообразувано дружество

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Акционерно дружество X иска да участва с апортна вноска в капитала на новообразуваното АД - У. Двете дружества са регистрирани по ДДС. Апортната вноска е освободена дейност и е оценена от о...

Продажба на отпадъчен продукт

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Регистрирани сме по ЗДДС. Имаме закусвалня. Предлагат от друга фирма да закупуват употребеното олио. Как трябва да съставим фактура? За да отговорим коректно на поставения въпрос, следва ...

Съгласие за отпуск за обучение от работодателя

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда реда за даване на съгласие от работодателя за обучаващ се работник. Ползването на пълния размер на отпуските, които са диференцирани според вида на обучението, се обуславя от съгласието на ...

Справочник

Работа и обучение в Германия

Агенция по заетостта Дирекция “Регионална служба по заетостта” - гр. Пловдив Агенцията по заетостта набира кандидати за дуално обучение в Германия по условията на проект MobiPro (The job of my life) - сезон 2015 г. Като част от мрежата EURES (европейски услуги за заетост) Агенци...

Справочна информация бр. 23/2014

Централни валутни курсове за периода 09.06.2014 г. - 13.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Лица, задължени да подават уведомления Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това ...