Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 23, 16 - 22 юни 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 23, 16 - 22 юни 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 23/2014 г.

ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 138 от 2.06.2014 г. за създаване на Национален съвет по демографска политика към Министерския съвет. 2. Постановление № 139 от 4.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по б...

Разрешаване ползването на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете

Разрешаването на ползването на неплатен отпуск за отглеждане на малко дете е проблем, който стои пред повечето работодатели. Тази процедура е вътрешна за всяко предприятие. Общата регламентация е съобразно Кодекса на труда (КТ), но всяко предприятие ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 23

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-456/07, решение от 21 май 2008 г. страни: Mihal срещу Daňový úrad Košice V Предмет на спора е облагане с ДДС на публичните органи. В своето решение Съ­дът на ЕО приема, че...

Въпроси и отговори от Министерството на труда и социалната политика - 23/2011

Въпрос: Може ли договор за бригадна отговорност да се сключи поотделно между работодателя и всеки член на бригадата, или е задължително да се оформи един многостранен договор по чл. 209 от КТ? При подписан договор за бригадна отговорност и постъпил н...

Данъчно третиране по ЗДДС на задължено лице в качеството едновременно на ЕТ и собственик на ЕООД

Физическо лице е регистрирано като ЕТ с дейност търговия на дребно, която се облага с патентен данък. В процес е на учредяване на ЕООД, с което ще се извършва дистрибуторска дейност, и възнамерява да регистрира по ЗДДС. Във връзка с изложеното се пос...

Данъчно третиране по ЗКПО при прекратяване на дружество с ликвидация

Общото събрание на дружество е взело решение за прекратяване на дейността. За целта на 29.01.2013 г. е внесено заявление в Агенцията по вписванията. Във връзка с взетото решение за прекратяване на дейността на дружеството са поставени следните въпрос...

Квалификацията като критерий на подбора при уволнение

Моля да ни отговорите при сегашната редакция на чл. 329 от Кодекса на труда как следва да се тълкува изразът “...за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация” и по-специално какво следва да се разбира под понятието “квалификация”? ...

Начало на срока за изпитване

Необходимо ли е при сключване на безсрочен договор със срок на изпитване да се определи от кой момент започва да тече този срок? В съответствие с чл. 70, ал. 1 от КТ окончателното приемане на работа на работника или служителя може да се предшества о...

Отчитане на предоставен заем

Фирмата ни предостави заем на църковното настоятелство. В договора са договорени срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно и не е изплатена лихва. Кога се начислява лихвата, какви са счетоводните записвания при различнит...

Уволнение на пенсионер след получаване на решение от ТЕЛК

Служител е назначен по трудов договор след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Представя решение на ТЕЛК за трудоустрояване. Има ли работодателят право да прекрати договора без разрешение от инспекцията по труда? Когато трудови...

В пресата за вас

Начало на капитализацията на разходите пo заеми. Временно преустановяване и прекратяване на капитализацията

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира началото на капитализацията на разходите пo заеми. Капитализирането на разходите по заеми не започва автоматично с вземането на кредита. МСС ...

Новото облекчение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Людмила Мермерска, данъчен консултант, разглежда темата за новото данъчно облечение в ЗДДФЛ за доходи, непревишаващи минималната работна заплата. От 01.01.2014 г. е в сила ново данъчн...

Отчитане на апортна вноска в капитала на новообразувано дружество

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Акционерно дружество X иска да участва с апортна вноска в капитала на новообразуваното АД - У. Двете дружества са регистрирани по ДДС. Апортната вноска е освоб...

Продажба на отпадъчен продукт

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., разглежда казуса: Регистрирани сме по ЗДДС. Имаме закусвалня. Предлагат от друга фирма да закупуват употребеното олио. Как трябва да съставим фактура? За да отговорим коректно...

Съгласие за отпуск за обучение от работодателя

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Стефанка Симеонова, консултант в МТСП, разглежда реда за даване на съгласие от работодателя за обучаващ се работник. Ползването на пълния размер на отпуските, които са диференцирани според вида на обучението,...

Справочник

Работа и обучение в Германия

Агенция по заетостта Дирекция “Регионална служба по заетостта” - гр. Пловдив Агенцията по заетостта набира кандидати за дуално обучение в Германия по условията на проект MobiPro (The job of my life) - сезон 2015 г. Като част от мрежата EURES (европе...

Справочна информация бр. 23/2014

Централни валутни курсове за периода 09.06.2014 г. - 13.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Лица, задължени да подават уведомления Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен д...