Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 25, 30 юни - 6 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 30 юни - 6 юли 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2014 г.

ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. Правителството прие Постановление № 160 от 13.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция “Национална сигурност” за 2014 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба № 9 от 12 юни 2014 г. за определяне на реда за...

Пенсионирането през следващите 7 години

В “Държавен вестник”, брой 23 от 14 март 2014 г., с Постановление № 47 от 6 март 2014 г. бяха обнародвани промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Промените уреждат условията за пенсиониране - осигурителен стаж и възраст - за периода от началото на 2014 до края на 20...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25

Дело C-488/07, решение от 18 декември 2008 г. страни: Royal Bank of Scotland Group plc срещу the Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. В своето определение Съдът на ЕО приема, че държавите членки не са задължени да при...

Допълнително възнаграждение при договор по чл. 114 от КТ

Как се определя кога да се преизчисли трудовото възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работник, който работи само на трудов договор по чл. 114 от КТ? Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изплаща на работник или служител, който има ...

Зачитане на стаж въз основа на УП-3

Новоназначен служител представя трудова книжка и удостоверение УП-3 за придобит по договор по чл. 111 от КТ стаж по специалността. Трябва ли този стаж да се отчете при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? При определяне размера на допъ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при работа при същия работодател по няколко трудови правоотношения

Наша служителка работи като детска учителка в целодневна детска градина повече от 30 години. От 01.04.2003 г. до 17.07.2005 г. служителката има прекъсване на трудовия стаж поради пенсиониране по болест. От 17.07.2005 г. служителката се завърна отново на работа като детска учителк...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране

В Държавна опера - Бургас, работи колега като диригент от 1978 г. до 17.02.2003 г., от която дата е съкратен. С влязло в сила решение на съда уволнението е отменено и лицето е възстановено на работа. На 08.07.2004 г. отново е съкратен. От 03.01.2005 г. до 06.05.2005 г. работи в Д...

Отписване на задължение

Имам задължения към доставчик по фактура отпреди 7 години. Ако реша да ги отпиша, дали трябва да увелича данъчната печалба с тях и как да осчетоводя всичко това? Давностният срок на вземания според Закона за задълженията и договорите е 5 г., освен когато в закон е предвиден друг...

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

1. Фондация за борба с онкологичните заболявания сме. Регистрирани сме през октомври миналата година. Приходите ни от стопанска и нестопанска дейност за 2013 г. са в размер на около 200 000 лв. Получили сме дарения около 500 000 лв. Необходимо ли е изготвеният ни ГФО да се заверя...

Третиране на субсидии и финансирания по ЗДДС

Сдружение с нестопанска цел участва в пилотен проект по професионално обучение, финансиран от ЕС - програма “Леонардо да Винчи”. Получените от сдружението суми са дарения във вид на парични средства. Нямат характер на насрещна престация от получател по доставката. Предназначени с...

Третиране по ЗДДС и ЗКПО на бракуването на поточна линия

Закупена е поточна линия (ДМА) през 1992 г. на стойност 236 414 лв. и е начислявана 4% амортизационна норма. Нямаме счетоводна политика и не знаем основанието за 4% амортизационна норма. Към момента активът има балансова стойност 70 873,30 лв. Тъй като машината не се ползва от г...

В пресата за вас

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходите за доброволно здравно застраховане

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в НАП, разглежда казуса: Дружество има сключен договор за доброволно здравно застраховане с “X - Здравно застраховане” АД за предос...

Допълнителни оповестявания, задължителни за средни и големи предприятия

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно допълнителните оповестявания, задължителни за средни и големи предприятия. Предвидени (чл. 17) са допълнителни оповестявания, задължителни ...

Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира чл. 14 от ЗК. Съгласно чл. 14 ЗК бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по установения нормативен ред, на п...

Коригиране и заличаване на декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 5

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, представя начина за коригиране и заличаване на декларации образец № 1, образец № 3, образец № 5. В чл. 6а, ал. 1 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. е определен редът за коригиране на подаден...

Необлагаеми доходи от лихви по банкови сметки

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДфЛ, в сила от 01.01.2013 г., не са облагаеми лихвите по банкови...

Отчитане на автомобил, закупен чрез финансов лизинг

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Юридическо лице закупува лек автомобил съгласно договор за лизинг. Срокът на договора е 60 месеца. Справедливата стойност на автомобила е 21 500 лв. Има опция след изтичане срока на дого...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС? ...

Справочна информация бр. 25/2014

Централни валутни курсове за периода 23.06.2014 г. - 27.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Лица, задължени да подават уведомления Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това ...