начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 25, 30 юни - 6 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 25, 30 юни - 6 юли 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 25/2014 г.

ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г. Правителството прие Постановление № 160 от 13.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавна агенция “Национална сигурност” за 2014 г. Министърът на здравеопазването издаде Наредба № 9 от 12 юни 20...

Пенсионирането през следващите 7 години

В “Държавен вестник”, брой 23 от 14 март 2014 г., с Постановление № 47 от 6 март 2014 г. бяха обнародвани промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Промените уреждат условията за пенсиониране - осигурителен стаж и възраст - за периода от ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 25

Дело C-488/07, решение от 18 декември 2008 г. страни: Royal Bank of Scotland Group plc срещу the Commissioners of Her Majesty’s Revenue & Customs Предмет на спора е правото на приспадане на ДДС. В своето определение Съдът на ЕО приема, че държавите...

Допълнително възнаграждение при договор по чл. 114 от КТ

Как се определя кога да се преизчисли трудовото възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работник, който работи само на трудов договор по чл. 114 от КТ? Допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изплаща на раб...

Зачитане на стаж въз основа на УП-3

Новоназначен служител представя трудова книжка и удостоверение УП-3 за придобит по договор по чл. 111 от КТ стаж по специалността. Трябва ли този стаж да се отчете при определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит? ...

Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ при работа при същия работодател по няколко трудови правоотношения

Наша служителка работи като детска учителка в целодневна детска градина повече от 30 години. От 01.04.2003 г. до 17.07.2005 г. служителката има прекъсване на трудовия стаж поради пенсиониране по болест. От 17.07.2005 г. служителката се завърна отново...

Обезщетение при уволнение след пенсиониране

В Държавна опера - Бургас, работи колега като диригент от 1978 г. до 17.02.2003 г., от която дата е съкратен. С влязло в сила решение на съда уволнението е отменено и лицето е възстановено на работа. На 08.07.2004 г. отново е съкратен. От 03.01.2005 ...

Отписване на задължение

Имам задължения към доставчик по фактура отпреди 7 години. Ако реша да ги отпиша, дали трябва да увелича данъчната печалба с тях и как да осчетоводя всичко това? Давностният срок на вземания според Закона за задълженията и договорите е 5 г., освен к...

Счетоводство на юридически лица с нестопанска цел

1. Фондация за борба с онкологичните заболявания сме. Регистрирани сме през октомври миналата година. Приходите ни от стопанска и нестопанска дейност за 2013 г. са в размер на около 200 000 лв. Получили сме дарения около 500 000 лв. Необходимо ли е и...

Третиране на субсидии и финансирания по ЗДДС

Сдружение с нестопанска цел участва в пилотен проект по професионално обучение, финансиран от ЕС - програма “Леонардо да Винчи”. Получените от сдружението суми са дарения във вид на парични средства. Нямат характер на насрещна престация от получател ...

Третиране по ЗДДС и ЗКПО на бракуването на поточна линия

Закупена е поточна линия (ДМА) през 1992 г. на стойност 236 414 лв. и е начислявана 4% амортизационна норма. Нямаме счетоводна политика и не знаем основанието за 4% амортизационна норма. Към момента активът има балансова стойност 70 873,30 лв. Тъй к...

В пресата за вас

Данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходите за доброволно здравно застраховане

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Цветана Янкова, държавен експерт по приходите в Дирекция “Данъчно-осигурителна методология” в НАП, разглежда казуса: Дружество има сключен договор за доброволно здравно застраховане с “X - Здра...

Допълнителни оповестявания, задължителни за средни и големи предприятия

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно допълнителните оповестявания, задължителни за средни и големи предприятия. Предвидени (чл. 17) са допълнителн...

Имуществени последици при прекратяване на членството в кооперация

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов коментира чл. 14 от ЗК. Съгласно чл. 14 ЗК бившите кооператори или наследниците им имат право на внесените дялови, допълнителни и целеви вноски, актуализирани по ус...

Коригиране и заличаване на декларации образец № 1, образец № 3 и образец № 5

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, представя начина за коригиране и заличаване на декларации образец № 1, образец № 3, образец № 5. В чл. 6а, ал. 1 от Наредба Н-8 от 29.12.2005 г. е определен ...

Необлагаеми доходи от лихви по банкови сметки

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. На основание чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДфЛ, в сила от 01.01.2013 г., не с...

Отчитане на автомобил, закупен чрез финансов лизинг

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Юридическо лице закупува лек автомобил съгласно договор за лизинг. Срокът на договора е 60 месеца. Справедливата стойност на автомобила е 21 500 лв. Има опц...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия ...

Справочна информация бр. 25/2014

Централни валутни курсове за периода 23.06.2014 г. - 27.06.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Уведомления по Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда

Лица, задължени да подават уведомления Съгласно чл. 62, ал. 3 от Кодекса на труда в тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен д...