Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 26, 7 - 13 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 26, 7 - 13 юли 2014 г.
Законодателство

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) представлява така нареченият втори стълб на българската пенсионна система. Осъществява се при условията и по реда на Дял II от Кодекса за социално осигуряване (КСО) чрез пенсионни схеми от капи...

Държавен вестник бр. 26/2014 г.

ДВ, бр. 53 от 27.06.2014 г. Народното събрание прие Закон за Министерството на вътрешните работи. Правителството прие: 1. Постановление № 165 от 20.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на съдебната власт за 2014 г. 2....

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 26

Дело C-544/07, решение от 16 юли 2009 г. страни: Комисия срещу Ирландия Предмет на спора е правото на облагане на публичните органи. В своето решение Съ­дът на ЕО приема, че като не е предвидила в националната правна уредба обща разпоредба, съгласно ...

Възнаграждение за неотработени часове при сумарно отчитане

Как се определя възнаграждението за установените неотработени часове при сумарно отчитане на работното време? Основно задължение на работодателя е така да организира работата, че да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение н...

Данъчно третиране по ЗДДС на педагогически услуги, оказвани от фирма, регистрирана по закон

Дружество извършва педагогически услуги в детска градина - обучение по чужди езици, народни и спортни танци, графично рисуване. За целта е сключен договор между детската градина и дружеството. За осъществяването на тези услуги родителите заплащат так...

Отчитане на задатък

По предварителен договор за продажба на дялове между фирма “Х” - продавач, и фирма “У” - купувач, фирма “У” трябва да плати в срок 30 дни от сключването на договора задатък 20 000 лв. Плащането на задатъка фирма “У” прави с договор за цесия, като пре...

Предаване на МПС с разсрочено плащане, при което собствеността се прехвърля след изплащане на всички вноски

Ние сме фирма, извършваща транспортна дейност, регистрирана по ДДС на общо основание. Извършихме подмяна на автомобилния парк и продажба на вече извадените от употреба МПС. При осъществените досега продажби съпътстващите документи бяха: фактура, прие...

Преобразуване на СД в ООД

Имам фирма, която от СД ще става ООД. Това как ще се отрази счетоводно, какви документи трябва да изготвя и трябва ли да правя отчети, докогато е СД, ще трябва ли да прехвърлям активи? Търговският закон (ТЗ) дава възможност за преобразуване на предп...

Признаване на плащания без касова бележка

Признават ли се за данъчни цели счетоводните разходи за плащания, документирани с фактура за извършен наличен превод чрез “Easy pay” АД, за които не е издаден фискален касов бон? Съгласно разпоредбата на ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за р...

В пресата за вас

Коригиране на декларации образец № 6

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Гюргя Желязкова, експерт по социално осигуряване, представя начина за коригиране на декларации образец № 6. От 01.01.2014 г. е определен следният ред за коригиране на данни с декларация образец № 6: 1. Съгла...

НАП съветва да се внимава при избора на търговски партньори

В бр. 120 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за съветите на НАП относно избора на търговски партньори. Националната агенция за приходите обръща внимание на факта, че често в рамките на ЕС и на територията на страната се засичат схеми на...

Наредени платежни операции по разплащателна сметка от лице със заличена представителна власт в Търговския регистър

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира извършването на наредени платежни операции по разплащателна сметка от лице със заличена представителна власт в Търговския регистър. Когато търговец (в ка...

Непризнаване на първоначална печалба на финансови активи и пасиви, която се отсрочва

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Бойка Брезоева, д.е.с., дава пример за непризнаване на първоначална печалба на финансови активи и пасиви, която се отсрочва. Пример: Търговска банка сключва договор за дългосрочен лих...

Облагане на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Окончателен данък за доходите от лихви по депозитни банкови сметки На ос...

Определяне себестойността на продукция

В бр. 5 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Частите за ремонт на машини, взети пoд наем, трябва ли да участват в определяне на себестойността на продукцията? Кои разходи трябва да участват в определян...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия ...

Справочна информация бр. 26/2014

Централни валутни курсове за периода 30.06.2014 г. - 04.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...