Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 27, 14 - 20 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 14 - 20 юли 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2014 г.

ДВ, бр. 55 от 4.07.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 168 от 26.06.2014 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 169 от 26.06.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с уврежд...

Народно събрание бр.27/2014 г.

Парламентът прие два законопроекта за изменение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Държавата, общините, държавните и общински фирми да...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 27

Дело C-544/07, решение от 16 юли 2009 г. страни: Комисията срещу Ирландия Предмет на спора е правото на облагане на публичните органи. В своето определение Съдът на ЕО приема, че като не е предвидила в националната правна уредба обща разпоредба, съгласно която се облага с данък ...

Годишен отчет на клон на сдружение с нестопанска цел

Сдружение с нестопанска цел има регистриран клон в друг град. Според информация от Националната агенция по приходите този клон не следва да представя отделни отчети и отделна годишна данъчна декларация. Годишният финансов отчет и информацията от годишната данъчна декларация за кл...

Данъчен кредит за автомобил на лизинг

През 12.2011 г. е закупен лек автомобил с договор за лизинг (50% начална вноска), броят на местата е 6+1. Допълнителните седалки са заводски поставени от производителя. Автомобилът се използва за управленски нужди. Изплащането на лизинга продължава към настоящия момент. - Имал ли...

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за наем на земеделска земя

Фирма, чиято основа дейност е земеделие, регистрирана като земеделски производител в областната дирекция “Земеделие и гори”, е сключила договор за наем със собственици на земеделска земя за срок от една година. Ще бъдат ли данъчно признати по ЗКПО разходите за наем на земеделска ...

Документиране на възстановена сума

Фирма издава фактура за платен аванс във връзка с извършване на услуга. След месец, но преди извършването на услугата, фирмата се регистрира по ЗДДС. На по-късен етап клиентът, платил аванса, разваля договора и иска да му се възстанови сумата. С какъв документ следва да се възста...

Допълнително възнаграждение на служител по ПМС № 66

Начислява ли се клас на служител в администрацията, назначен по реда на ПМС 66? С ПМС № 66 от 1996 г. се осигуряват допълнителни възможности за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Назначените по този ред служители в администрацията работят по трудови ...

Задължения на работодателя при определянето на данъка върху доходите по трудови правоотношения по ЗДДФЛ

Работодателите са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), тъй като са задължени да удържат и внасят данъците върху доходите по трудови правоотношения, подлежащи на облагане по реда на този закон. По смисъл...

Намаление на заплатата след връчено предизвестие

Работодателят е връчил предизвестие за уволнение на работник, ползващ се от закрилата по чл. 333 от КТ, преди да получи мнението на ТЕЛК и съгласието на инспекцията по труда. Има ли работодателят право преди уволнението да намали заплатата на работника? Общата разпоредба на чл. ...

Намаляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Има ли работодателят право едностранно да намали допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, като от зачетените досега 25 години трудов стаж признае само отработените при него 4 години? При определяне на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и профе...

Обезщетение за оставане без работа не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

На 07.03.2014 г. наша служителка (главен счетоводител) беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На основание чл. 220 от Кодекса на труда изплатихме едномесечно предизвестие на лицето за неспазено предизвестие, както и ...

Отчитане на запорно съобщение

Имаме запорно съобщение. Как да осчетоводя следните разходи от него, като ще пиша примерни суми: 1. Главница в размер на 2000 лв. 2. Законна лихва - 59 лв. 3. Присъдени разноски - 200 лв. 4. Разноски по изпълнителното дело в полза на взискателя фирма - “Х” - 350 лв. 5. Такси и ра...

Разместване на работните и почивните дни на учител

Може ли седмичната почивка на учител да бъде вторник и четвъртък (или вторник и сряда), като събота и неделя му са нормални работни дни, ако той изрично писмено го иска, а работодателят и синдикатът са съгласни? Непременно ли неделята трябва да е почивен ден? Организацията на тр...

В пресата за вас

Капитализиране на разходите

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава приемр за капитализиране на разходите съгласно принципите на МСС 23 Разходи по заеми. Пример: Строителна фирма сключва договор за строеж на вятърна електроцентрала. Строежът на това съоръжение се предв...

Неоторизирана платежна операция, извършена от мним пълномощник чрез измама

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира неоторизирана платежна операция, извършена от мним пълномощник чрез измама. При тази хипотеза от разплащателната сметка на титуляря се нареждат платежни операции от неизвестно лице, м...

Облагане на доходите от лихви по банкови сметки на чуждестранни физически лица

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Дохо­дите от лихви, включително и по депозитни сметки, начислени/изплатени в полза на чужде­странни фи...

Облагане с нулева ставка на услуги, свързани с внос

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, представя промените в ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. 1. По силата на ал. 1 от чл. 36а ЗДДС за доставки на услуги, свързани с внос, като комисиона, опаковка, транспорт и застрахова, ...

Предпоставка за изплащане на вземанията на бившите членове или техните наследници

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов посочва предпоставка за изплащане на вземанията на бившите членове или техните наследници. Условие (предпоставка) за изплащане на вземанията на бившите членове или техните наследници е те да са ...

Промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г.

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, представят промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г. След въвеждането на Закона за здравето (33) през 20...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС? ...

Заповед № ЗМФ-599 от 13.06.2014 г.

На основание чл. 127а, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс УТВЪРЖДАВАМ: Списък на стоки с висок фискален риск с кодове съгласно Комбинираната номенклатура, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед. Списъкът допълва списък на стоки с висок фискален риск утвърде...

Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

ДВ. бр. 50 от 17.06.2014 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2014 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 113 лв. месечно. (2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и осъвременяването й за 2014 г. съг...

Справочна информация бр. 27/2014

Централни валутни курсове за периода 07.07.2014 г. - 11.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Указание относно прилагането на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009 и (ЕС) № 1231/2010 спрямо граждани на трети страни, които не упражняват правото си на свободно движение в Европейския съюз

Националeн осигурителен институт От 1 януари 2011 г. в сила е Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави,...