Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 27, 14 - 20 юли 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 27, 14 - 20 юли 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 27/2014 г.

ДВ, бр. 55 от 4.07.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 168 от 26.06.2014 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет. 2. Постановление № 169 от 26.06.2014 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за...

Народно събрание бр.27/2014 г.

Парламентът прие два законопроекта за изменение на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Държавата, общините, ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 27

Дело C-544/07, решение от 16 юли 2009 г. страни: Комисията срещу Ирландия Предмет на спора е правото на облагане на публичните органи. В своето определение Съдът на ЕО приема, че като не е предвидила в националната правна уредба обща разпоредба, съг...

Годишен отчет на клон на сдружение с нестопанска цел

Сдружение с нестопанска цел има регистриран клон в друг град. Според информация от Националната агенция по приходите този клон не следва да представя отделни отчети и отделна годишна данъчна декларация. Годишният финансов отчет и информацията от годи...

Данъчен кредит за автомобил на лизинг

През 12.2011 г. е закупен лек автомобил с договор за лизинг (50% начална вноска), броят на местата е 6+1. Допълнителните седалки са заводски поставени от производителя. Автомобилът се използва за управленски нужди. Изплащането на лизинга продължава к...

Данъчно третиране по ЗКПО на разходите за наем на земеделска земя

Фирма, чиято основа дейност е земеделие, регистрирана като земеделски производител в областната дирекция “Земеделие и гори”, е сключила договор за наем със собственици на земеделска земя за срок от една година. Ще бъдат ли данъчно признати по ЗКПО ра...

Документиране на възстановена сума

Фирма издава фактура за платен аванс във връзка с извършване на услуга. След месец, но преди извършването на услугата, фирмата се регистрира по ЗДДС. На по-късен етап клиентът, платил аванса, разваля договора и иска да му се възстанови сумата. С какъ...

Допълнително възнаграждение на служител по ПМС № 66

Начислява ли се клас на служител в администрацията, назначен по реда на ПМС 66? С ПМС № 66 от 1996 г. се осигуряват допълнителни възможности за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации. Назначените по този ред служители в админ...

Задължения на работодателя при определянето на данъка върху доходите по трудови правоотношения по ЗДДФЛ

Работодателите са данъчно задължени лица по смисъла на чл. 3, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), тъй като са задължени да удържат и внасят данъците върху доходите по трудови правоотношения, подлежащи на облагане по...

Намаление на заплатата след връчено предизвестие

Работодателят е връчил предизвестие за уволнение на работник, ползващ се от закрилата по чл. 333 от КТ, преди да получи мнението на ТЕЛК и съгласието на инспекцията по труда. Има ли работодателят право преди уволнението да намали заплатата на работни...

Намаляване на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Има ли работодателят право едностранно да намали допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, като от зачетените досега 25 години трудов стаж признае само отработените при него 4 години? При определяне на допълнителното възнагр...

Обезщетение за оставане без работа не се дължи при уволнение по чл. 328, ал. 2 КТ

На 07.03.2014 г. наша служителка (главен счетоводител) беше уволнена на основание чл. 328, ал. 2 КТ поради сключване на договор за управление на дружеството. На основание чл. 220 от Кодекса на труда изплатихме едномесечно предизвестие на лицето за не...

Отчитане на запорно съобщение

Имаме запорно съобщение. Как да осчетоводя следните разходи от него, като ще пиша примерни суми: 1. Главница в размер на 2000 лв. 2. Законна лихва - 59 лв. 3. Присъдени разноски - 200 лв. 4. Разноски по изпълнителното дело в полза на взискателя фирма...

Разместване на работните и почивните дни на учител

Може ли седмичната почивка на учител да бъде вторник и четвъртък (или вторник и сряда), като събота и неделя му са нормални работни дни, ако той изрично писмено го иска, а работодателят и синдикатът са съгласни? Непременно ли неделята трябва да е поч...

В пресата за вас

Капитализиране на разходите

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава приемр за капитализиране на разходите съгласно принципите на МСС 23 Разходи по заеми. Пример: Строителна фирма сключва договор за строеж на вятърна електроцентрала. Строеж...

Неоторизирана платежна операция, извършена от мним пълномощник чрез измама

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Камелия Касабова коментира неоторизирана платежна операция, извършена от мним пълномощник чрез измама. При тази хипотеза от разплащателната сметка на титуляря се нареждат платежни ...

Облагане на доходите от лихви по банкови сметки на чуждестранни физически лица

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Дохо­дите от лихви, включително и по депозитни сметки, начислени/изплате...

Облагане с нулева ставка на услуги, свързани с внос

В бр. 2 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” Ивайло Кондарев, данъчен консултант, представя промените в ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г. 1. По силата на ал. 1 от чл. 36а ЗДДС за доставки на услуги, свързани с внос, като комисиона, опак...

Предпоставка за изплащане на вземанията на бившите членове или техните наследници

В бр. 3 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” проф. д-р Георги Стефанов посочва предпоставка за изплащане на вземанията на бившите членове или техните наследници. Условие (предпоставка) за изплащане на вземанията на бившите членове или ...

Промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г.

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Труд и право” Багряна Маркова, началник на отдел в ЦУ на НЗОК, и д-р Страшимир Генев, д.м., началник на отдел в ЦУ на НЗОК, представят промените в Закона за лечебните заведения, в сила от 3 юни 2014 г. След въвеждането на З...

Справочник

Вътреобщностна търговия

Национална агенция за приходите Раздел 1. Общи понятия 1.1. Какво представлява Общият пазар на ЕС? Общият пазар е термин, който се използва от м. януари 1993 година за описание на търговията между държавите членки. 1.2. Каква е територията на Общия ...

Заповед № ЗМФ-599 от 13.06.2014 г.

На основание чл. 127а, ал. 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс УТВЪРЖДАВАМ: Списък на стоки с висок фискален риск с кодове съгласно Комбинираната номенклатура, съгласно Приложение № 1 към настоящата заповед. Списъкът допълва списък на стоки...

Постановление № 153 от 11 юни 2014 г. за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост

ДВ. бр. 50 от 17.06.2014 г. МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Член единствен. (1) Определя от 1 юли 2014 г. нов размер на социалната пенсия за старост - 113 лв. месечно. (2) В размера на социалната пенсия за старост, определен с ал. 1, е включено и осъ...

Справочна информация бр. 27/2014

Централни валутни курсове за периода 07.07.2014 г. - 11.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Указание относно прилагането на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009 и (ЕС) № 1231/2010 спрямо граждани на трети страни, които не упражняват правото си на свободно движение в Европейския съюз

Националeн осигурителен институт От 1 януари 2011 г. в сила е Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение н...