Останете вкъщи и се свържете с нас на телефони 0885 22 00 67 и 099 99 50 100. За фактури и въпроси за печатните издания: 0884 54 47 30
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 14, 16 - 31 юли 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 14, 16 - 31 юли 2014 г.
Писма и указания

УК-4 от 17.03.2014 г. ОТНОСНО: Практическото прилагане на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност но отношение доставките на стоки по част втора на приложение 2 към закона, в сила от 1 януари 2014 г.

Настоящото указание се издава на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за Националната агенция за приходите. Целта на указанието е да внесе яснота относно практическото приложение на Глава деветнадесета „а“ от Закона за данък върху добавената стойност (З...

№ 20-28-9 от 09.06.2014 г. ОТНОСНО: Определяне на годишната данъчна основа за придобити доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ

Според изложеното в запитването, сте земеделски производител и през 2013 г. сте се самоосигурявала, като сте внесла задължителни осигурителни вноски за пет месеца. Внесените здравноосигурителни вноски за този период са общо в размер на 96,00 лв. През...

№ 26-214 от 10.03.2014 г. ОТНОСНО: Предоставянето на ваучери за храна само за дните, в които действително е полаган труд, е възможно, ако това е записано из­рично в решението на общото събрание на работниците и служителите в търговското дружество. При прекратяване на трудовото правоотношение или договора за управление всеки ползвател, който е получил ваучери за храна, е длъжен да върне на работодателя неизползваните ваучери.

Съгласно чл. 14 от Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор, ваучери за храна се предоставят при условия, уго...

№ 33-47 от 13.02.2014 г. ОТНОСНО: Назначаване по трудов договор за работа през определени дни в месеца на служители от държавната администрация

Служителите по чл. 107а КТ не могат да се назначават по реда на чл. 114 от Кодекса на труда за работа през определени дни в месеца, още повече без наличие на утвърдена щатна численост в централното управле­ние на администрацията. Запитването се отнас...

№ 94-00-88 от 11.04.2014 г. ОТНОСНО: Прехвърляне на предприятие на едноличен търговец и данъчно третиране по ЗДДС и ЗКПО

В запитването е посочено, че физическото лице притежава предприятие на едноличен търговец и еднолично дружество с ограничена отговорност. Дружеството е регистрирано по ЗДДС и към момента на запитването не извършва дейност. Предприятието на ЕТ формира...

№ 94-4557 от 12.03.2014 г. ОТНОСНО: От 28.01.2012 г. отпадна възмож­ността работодателят да прекратява трудовия договор на работника или служи­теля при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

С приложеното към запитването писмо работодате­лят Ви е поканил да подадете заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, ал. 1, т. 1 КТ, т.е. да проявите инициатива за прекратяването. Отправената към Вас покана не Ви задължава да...

№ 96-00-234 от 02.06.2014 г. ОТНОСНО: Вътреобщностно придобиване ли е доставка на кофи за битови отпадъци от Чехия за общинско предприятие, чиято основна дейност е сметосъбиране и сметоизвозване?

По така визираната фактическа обстановка в отправеното запитване, сте посочили, че община К сключва договор с чешка фирма, регистрирана по ДДС в Чехия, с предмет на договора - доставка на кофи за битови отпадъци за общинско предприятие, чиято основна...

№ 96-00-266 от 19.06.2014 г. ОТНОСНО: Осигуряване на управител на ООД при сключен договор за възлагане управлението на дружеството, в който не е определено възнаграждение

Според представената фактическа обстановка в запитването, вие сте вписан за управител на „……..” ООД, но не сте съдружник. Сключили сте договор за възлагане управлението на дружеството, в който е посочено, че ще го управлявате безвъзмездно. Същевремен...

№ РД06-7 от 03.06.2014 г. ОТНОСНО: Начина на изчисляване на обезщетение за бременност и раждане, както и по отношение на изчисляване на обезщетение за безработица по българското законодателство, на лица, които имат осигурителни периоди по законодателството на други държави - членки в ЕС

I. Изчисляване размера на обезщетенията при временна неработоспособност и при трудоустрояване и за майчинство по българското законодателство на лица, които имат осигурителни периоди по законодателството на други държави - членки в ЕС, ЕИП и Швейцария...

Анотации

Годишно Интрастат деклариране

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какви конкретни задължения поражда за стопанските оператори тяхната регистрация по Интрастат и какви данни посочват в годишната декларация на Интрастат? Под...

Данъчен кредит за получател, прилагащ специалния режим, когато доставчикът е прекратил прилагането му

в бр. 2/2014 г.на сп. „Актив”,Валентина Василева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Какво е правото на данъчен кредит за получателя, който прилага специалния режим, когато доставчикът е прекратил прилагането на касова отчетност? Дружес...

ДДС върху сделките за наем на ползвана земеделска земя

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Редно ли е ДДС върху сделките при издължаване в натура на дължим наем за ползвана земеделска земя, да се за...

ДДС при доставки в България на царевица, ориз и пшеница

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се отчита начисляването на ДДС при доставки в България на царевица, ориз и пшеница? За онагледяване на случаите,ще разгледаме три примера. Пример ...

Договор за обучение по време на работа

В бр. 9/2014 г.на в. „Актив”,Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Какви са специфичните особености, правата и задълженията на работодателите и изискванията на закона по отношение на договорите за обучение по време на работа във връзка ...

Документи за доказване на нулева ставка при внос на услуги

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”,Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Кои са документите за доказване на нулева ставка при доставка на свързани с внос услуги? Новият чл. 36а ППЗДДС регламентира доказателства за прилагане ...

Доставки с обратно начисляване на ДДС

В бр. 10/2014 г.на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Включва ли се оборотът от доставките с обратно начисляване на ДДС в облагаемия оборот за задължителна регистрация? Да, включва се оборотът от доставките с ...

Изменения в Международните счетоводни стандарти

В бр. 4/2014 г.на сп. „Актив”, Доц., ВАК – М. Гълъбов, отговаря на следния въпрос: Има ли изменения в Международните счетоводни стандарти? С Регламент (ЕС) № 1174/2013 на Европейската комисия от 20 ноември 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 11...

Напуснал съдружник,кредитор на търговско дружество

В бр. 3/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Фирма „X“ ООД с двама съдружника е регистрирана през м. 05.2013 г. С протокол на общото събрание е взето р...

Облагане с окончателен данък доходите по договори за управление и контрол с чуждестранни физически лица

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Кога доходите по договори за управление и контрол с чуждестранни физически лица се облагат с окончателен данък? На основание чл. 37, ал. 1, ...

Отпуск при работа на график

В бр. 11/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работник работи на 4 часов работен ден по график на 6 и 12 часови дежурства. По този начин му остават 6 работни дни престой всеки месец. Как се изчислява този ...

Отчитане на получени данъчни документи за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, но получателят не го прилага

В бр. 2/2014 г.на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се отчитат на доставките, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице - получател, което не прилага касова отчетност? Отчит...

Пенсионер собственик на ЕООД

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Христо Досев, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Пенсионер, има търговско дружество (ЕООД), собственик е на капитала в дружеството. Има ли задължение лицето д...

Подаване на декларации обр. 1 и 6 при възстановяване на незаконно уволнен работник от съда

В бр. 6/2014 г. на сп. „Актив”, Светлана Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Какво е задължението за подаване на декларация образец 1 и образец 6 по Наредба Н-8 от 2005 г. и облага ли се обезщетението по чл. 225, ал. 1 от КТ по ...

Правно-счетоводните аспекти на концесията за комунални услуги

В бр. 4/2014 г на сп. „Актив”,Данаил Зарев, докторант към катедра „Счетоводство и анализ”, УНСС отговаря на следния въпрос: Какви са правно-счетоводните аспекти на концесията за комунални услуги? Понятието „комунални услуги“ е дефинирано в т. 11а на...

Прехвърляне получаването на пенсия от пощата в банката

В бр.10/2014 г. на сп. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Закъснях да получа пенсията си, защото не бях в града. Как да си я получа? Предстои и в бъдеще да прекарвам известно време извън града. Мога ли да прехвърля получаван...

Промените в чл. 20а на ЗОП

В бр. 6/2014 г. на сп. „Търговско и облигационно право”,Мариана Кацарова,експерт-юрист отговаря на следния въпрос: Какви са промените в ЗОП касаещи предварителния контрол по чл. 20а ЗОП ? До момента този вид контрол се упражняваше по отношение на пр...

Разрешение от Инспекцията по труда за допълнителен трудов договор

В бр. 11/2014 г. на в. „Актив”,Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Служител работи по основен трудов договор на 8 часа и на допълнителен трудов договор при друг работодател на 4 часа. Вторият работодател длъжен ли е на всеки 4...

Срок за провеждане на конкурс за заемане на длъжност

В бр. 11/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Работодателят обявява длъжност за заемане с конкурс. Има ли нормативно установен срок след пускането на обявата, в който работодателят трябва да проведе конку...

Справочник

1200 Ревизори започват проверки за касови бележки

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ 1200 ревизори от Националната агенция за приходите се присъединиха към колегите си, които следят за данъчни нарушения в търговските обекти. Така инспекторите, които ще проверяват за отчитане на оборотите и издаване на...

Вторите българо-руски пенсионни консултации ще се проведат във Варна

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Oт 30 юли до 1 август 2014 г. териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) във Варна ще бъде домакин на българо-руските консултационни дни. Те се провеждат за втори път и са организирани от НОИ...

Данъчен календар 1 - 15 август

До 10-и август ЗКПО Деклариране на направените залози и данъка от организатори на хазартни игри и от оператори на телефонна или друга електронна съобщителна услуга за проведени през предходния месец хазартни игри, при които залогът за участие е чрез ...

Доказването на стаж и осигурителен до­ход за пенсия от закрити или фалирали фирми, които ня­мат правоприемник, или на фирми, които са сменили собствеността си

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Доказването на стаж и осигурителен до­ход за пенсия продължава да бъде сериозен про­блем, заради който хиляди българи не могат да се пенсионират. Почти всеки пети служи­тел на закрита фирма получава отказ за до­казва...

Държавен вестник в бр. 14 от 2014 г.

ДВ, бр. 54 от 1.07.2014 г. Народно събрание Закон за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта Закон за изменение и допълнение на Закона за военноинвалидите и военнопострадалите Президент на републиката Указ № 157 за връщане за нов...

НАП следи още 53 групи стоки с висок фискален риск

Звеното за фискален контрол на НАП вече следи движението в страната на още 53 стоки с висок фискален риск. Със заповед на министъра на финансите, към списъка на стоките, които са обект на наблюдение от фискалните агенти, се добавят допълнителни групи...

НЗОК ще заплаща само медицинските изделия, включени в списък

Във връзка с постъпили запитвания от лечебни заведения, сключили договор за оказване на болнична медицинска помощ, относно прилагане на Списък с медицински изделия, които НЗОК заплаща в условията на болнична медицинска помощ, извън стойността на клин...

Осигурителен календар за август 2014 г.

[[table_1]]...

Справочна информация бр. 14/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 01 - 15 юли 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...