Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 29, 28 юли - 3 август 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 28 юли - 3 август 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2014 г.

ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел. 2...

Министрески съвет бр. 29/2014 г.

Няма да се събира такса върху сумите, погасени в срока за доброволно изпълнение съгласно Закона за частните съдебни изпълнители. Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни и...

Правото на данъчен кредит за ДМА според Решение по дело Klub, С-153/11 на СЕС

Съгласно разпоредбата на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО ползването на данъчен кредит е основно право за участниците в системата за функциониране на ДДС на територията на ЕС. Това право възниква, когато регистрираното за целите на облагането данъчно...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 29

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-2/08, решение от 3 септември 2009 г. страни: Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate срещу Fallimento Olimpiclub Srl Предмет на спора е злоупотреба с право. В сво...

Зачитане на целия придобит трудов стаж на новопостъпил служител

Има ли работодателят право да признае целия трудов стаж на новопостъпил работник или служител независимо на каква длъжност и къде е придобит? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно в...

Копие на документите от трудовото дело

Длъжен ли е работодателят да издаде на работника или служителя копия на документите от личното трудово дело? В съответствие с чл. 128а, ал. 1 от КТ по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в 14-дневен срок да му издаде нео...

Правилно ли е да се изисква ксерокопие на личната карта при кандидатстване на работа или по друг повод

Според съществуващата сега нормативна уредба отговорът на поставения въпрос не е еднозначен. Съгласно Закона за защита на личните данни лични данни са всякаква информация за физическото лице, която разкрива неговата физическа, психическа, умствена, с...

Преглед на собственото трудово досие

Има ли работодателят право да откаже на служител да прегледа своето трудово досие? В личното трудово или служебно досие се съдържат документи относно данните и фактите, свързани с трудовото правоотношение. Поради това няма пречка работникът или служ...

Счетоводни документи при ликвидация на ЕООД

Какви счетоводни документи трябва да се подготвят при ликвидация на фирма (ЕООД) за НАП, НОИ, статистиката, Агенцията по вписванията? Има подадено заявление в Агенцията по вписнията през ноември 2013 г. и изтича до 30.06.2014 г. Първоначално в Аге...

Третиране по ЗДДС на финансиране

Подлежи ли на регистрация по ЗДДС специализирана болница за получените средства от европейския фонд по оперативната програма за  развитие на конкурентоспособността на българската икономика в размер  над 50 000 лв.? Със средствата е доставена компютър...

Уведомяване до ТП на НАП при промяна на длъжността

След придобита по-висока образователна степен и по мое заявление работодателят ме преназначи на по-висока длъжност, съответстваща на образованието. В деня на преназначаването той изпрати писмено уведомление до ТП на НАП. Откога влиза в сила преназнач...

В пресата за вас

Oпределен е месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015

В бр. 137 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за месечния размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015. Със Заповед № РД 01-518 от 15.07.2014 г. на министъра на труда и социалната политика е определен ...

Деклариране на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Най-напред следва да се уточни, че необлагаемите доходи от лихви не подл...

Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно ОПР. По отношение на ОПР са предвидени две структури, приложения V и VI към директивата. Когато отделната стр...

Обезщетение за оставане без работа

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” - МТСП, представя обезщетенията, изплащани от работодателя на основание чл. 222 от КТ. ...

Определяне на загуба от обезценка на материален запас

В бр. 5 от 2014 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за определяне загуба от обезценка на материален запас. Пример: “Х” ООД към 31 декември 2014 година има незавършено производство, чиято съвкупна стойност, по ко...

Стартира прием на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018

В бр. 130 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 - “Инвестиции в предприятия” и “Популяризиране на пазарите на трети държави”. Изпълнителнат...

Счетоводно отчитане на предоставен заем

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Фирмата ни предостави заем на църковното настоятелство. В договора са договорени срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно ...

Справочник

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, ф...

Специален режим за касова отчетност на ДДС

Национална агенция за приходите Глава седемнадесета “а” от ЗДДС урежда специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, наричан по-нататък “специален режим”. Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стой...

Справочна информация бр. 29/2014

Централни валутни курсове за периода 21.07.2014 г. - 25.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

В сила от 15.07.2014 г. Приета с ПМС № 196 от 10.07.2014 г. Обн., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г. Чл. 1. За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира пропорционална такса, определена върху посочената от възложителя прогн...