Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 29, 28 юли - 3 август 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 29, 28 юли - 3 август 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 29/2014 г.

ДВ, бр. 59 от 18.07.2014 г. Народното събрание прие: 1. Закон за ратифициране на Споразумението за търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Колумбия и Перу, от друга страна, подписано на 26 юни 2012 г. в Брюксел. 2. Закон за ратифициране на Изм...

Министрески съвет бр. 29/2014 г.

Няма да се събира такса върху сумите, погасени в срока за доброволно изпълнение съгласно Закона за частните съдебни изпълнители. Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Тарифата за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители. В т. 26 “Забележки...

Правото на данъчен кредит за ДМА според Решение по дело Klub, С-153/11 на СЕС

Съгласно разпоредбата на чл. 168 от Директива 2006/112/ЕО ползването на данъчен кредит е основно право за участниците в системата за функциониране на ДДС на територията на ЕС. Това право възниква, когато регистрираното за целите на облагането данъчно задължено лице използва получ...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 29

Любка ЦЕНОВА - доц. д-р по данъчно право, адвокат Дело C-2/08, решение от 3 септември 2009 г. страни: Amministrazione dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate срещу Fallimento Olimpiclub Srl Предмет на спора е злоупотреба с право. В своето решение Съдът на ЕО приема...

Зачитане на целия придобит трудов стаж на новопостъпил служител

Има ли работодателят право да признае целия трудов стаж на новопостъпил работник или служител независимо на каква длъжност и къде е придобит? За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху ...

Копие на документите от трудовото дело

Длъжен ли е работодателят да издаде на работника или служителя копия на документите от личното трудово дело? В съответствие с чл. 128а, ал. 1 от КТ по писмено искане на работника или служителя работодателят е длъжен в 14-дневен срок да му издаде необходимите документи, удостовер...

Правилно ли е да се изисква ксерокопие на личната карта при кандидатстване на работа или по друг повод

Според съществуващата сега нормативна уредба отговорът на поставения въпрос не е еднозначен. Съгласно Закона за защита на личните данни лични данни са всякаква информация за физическото лице, която разкрива неговата физическа, психическа, умствена, семейна, икономическа, културна...

Преглед на собственото трудово досие

Има ли работодателят право да откаже на служител да прегледа своето трудово досие? В личното трудово или служебно досие се съдържат документи относно данните и фактите, свързани с трудовото правоотношение. Поради това няма пречка работникът или служителят да прегледа своето труд...

Счетоводни документи при ликвидация на ЕООД

Какви счетоводни документи трябва да се подготвят при ликвидация на фирма (ЕООД) за НАП, НОИ, статистиката, Агенцията по вписванията? Има подадено заявление в Агенцията по вписнията през ноември 2013 г. и изтича до 30.06.2014 г. Първоначално в Агенцията по вписванията се подав...

Третиране по ЗДДС на финансиране

Подлежи ли на регистрация по ЗДДС специализирана болница за получените средства от европейския фонд по оперативната програма за  развитие на конкурентоспособността на българската икономика в размер  над 50 000 лв.? Със средствата е доставена компютърна техника и софтуер. Въпросн...

Уведомяване до ТП на НАП при промяна на длъжността

След придобита по-висока образователна степен и по мое заявление работодателят ме преназначи на по-висока длъжност, съответстваща на образованието. В деня на преназначаването той изпрати писмено уведомление до ТП на НАП. Откога влиза в сила преназначаването - от датата на заповед...

В пресата за вас

Oпределен е месечният размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015

В бр. 137 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация за месечния размер на целевата помощ за отопление за предстоящия отоплителен сезон 2014/2015. Със Заповед № РД 01-518 от 15.07.2014 г. на министъра на труда и социалната политика е определен месечният размер на целевата п...

Деклариране на доходите от лихви по банкови сметки за местните физически лица

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Лорета Цветкова, данъчен експерт, разглежда темата за данъчното третиране на доходите от лихви по банкови сметки през 2014 г. Най-напред следва да се уточни, че необлагаемите доходи от лихви не подлежат на деклариране независимо...

Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа

В бр. 4 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, д.е.с., коментира разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС на Съвета на Европа относно ОПР. По отношение на ОПР са предвидени две структури, приложения V и VI към директивата. Когато отделната страна приеме и двата възможни фо...

Обезщетение за оставане без работа

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Информационен бюлетин по труда” Лариса Тодорова, държавен експерт в дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” - МТСП, представя обезщетенията, изплащани от работодателя на основание чл. 222 от КТ. Обезщетението по чл. 222, ал. ...

Определяне на загуба от обезценка на материален запас

В бр. 5 от 2014 г. на списание “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., дава пример за определяне загуба от обезценка на материален запас. Пример: “Х” ООД към 31 декември 2014 година има незавършено производство, чиято съвкупна стойност, по която до момента се докладва в б...

Стартира прием на заявления по две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018

В бр. 130 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с две мерки от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2014-2018 - “Инвестиции в предприятия” и “Популяризиране на пазарите на трети държави”. Изпълнителната агенция по лозата и виното (...

Счетоводно отчитане на предоставен заем

В бр. 7 от 2014 г. на сп. “Български законник” Христо Досев, д.е.с., отговаря на следния въпрос: Фирмата ни предостави заем на църковното настоятелство. В договора са договорени срок на възстановяване и лихва за периода. Заемът не е издължен напълно и не е изплатена лихва. Кога с...

Справочник

До края на юли се подава декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014 г.

Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е задължен да удържа и внася данъка, формулярът се подава от физичес...

Специален режим за касова отчетност на ДДС

Национална агенция за приходите Глава седемнадесета “а” от ЗДДС урежда специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, наричан по-нататък “специален режим”. Специалният режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност има за цел да подпомогне ...

Справочна информация бр. 29/2014

Централни валутни курсове за периода 21.07.2014 г. - 25.07.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...

Тарифа за таксите, които се събират за производствата по глава единадесета от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд

В сила от 15.07.2014 г. Приета с ПМС № 196 от 10.07.2014 г. Обн., ДВ, бр. 58 от 15 юли 2014 г. Чл. 1. За производство по жалби пред Комисията за защита на конкуренцията се събира пропорционална такса, определена върху посочената от възложителя прогнозна стойност на обществената ...