Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 15, 1 - 15 август 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 15, 1 - 15 август 2014 г.
Писма и указания

УК от 17.06.2014 г. ОТНОСНО: Прилагането на регламенти (ЕО) № 883/2004, (ЕО) № 987/2009 и (ЕС) № 1231/2010 спрямо граждани на трети страни, които не упражняват правото си на свободно движение в Европейския съюз

От 1 януари 2011 г. в сила е Регламент (ЕС) № 1231/2010 на Европейския Парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за разширяване обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 по отношение на гражданите на трети държави, кои...

№ 07-00-173 от 01.07.2014 г. ОТНОСНО: Третиране на доставки на услуги по ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от вас дружество – регистрирано по материалния закон лице, извършва услуга лазерно рязане на ламарина с получател по същата доставка – гръцко дружество, регистрира...

№ 24-02-91 от 09.05.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) по отношение на продажба от физическо лице на недвижими имоти

При извършена проверка за наличие или липса на основание за задължителна регистрация по ЗДДС на физическо лице е установено, че същото получава доходи от наем на апартамент, отдаден за жилищни нужди на физическо лице и от продажба на недвижими имоти....

№ 24-30-17 от 10.06.2014 г. ОТНОСНО: Здравноосигурителни вноски на руска гражданка, която от 01.06.2013 г. пребивава в България

Изложената фактическа обстановка е следната: В ТД на НАП – гр. …. е постъпило искане за прихващане или възстановяване на здравноосигурителни вноски от руска гражданка, която от 01.06.2013 г. пребивава в България. На 18.07.2013 г. има издаден служебен...

№ 24-30-18 от 25.06.2014 г. ОТНОСНО: Придобиване от физическо лице на земя, върху която е учредено право на строеж на фирма срещу обезщетение - извършване на СМР

Според изложената от Вас фактическа обстановка, като физическо лице сте придобили земя, върху която сте учредили право на строеж на фирма срещу обезщетение - извършване на СМР, като дохода от учреденото право на строеж сте обложили по реда на ЗДДФЛ. ...

№ 26-841 от 26.03.2014 г. ОТНОСНО: За трудов стаж, признава ли се времето, през което не е съществувало трудово правоотно­шение, в случай че работникът или служи­телят е останал без работа и е бил включен в школи и курсове за преквалификация?

В чл. 354, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) е регламентирано признаването на трудов стаж на периоди от време, през кои­то не е съществувало трудово правоотношение. На основание чл. 354, ал. 1, т. 7 КТ, за трудов стаж се признава и времето, през което н...

№ 26-П-30 от 04.06.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при договори за лизинг на автомобили

Дружеството е закупило от официалния вносител на съответната марка три нови товарни автомобила на обща стойност 60 000 лв. Същите ще бъдат отдадени за ползване на контрагент на дружеството, съобразно сключен с него договор за финансов лизинг. Общата ...

№ 94-3517 от 26.03.2014 г. ОТНОСНО: Вътрешните правила за работната запла­та се утвърждават от работодателя и не могат да противоречат на нормативните актове и на условията, договорени в колек­тивния трудов договор.

Трудовото възнаграждение се договаря между страните по трудовия договор и е елемент от неговото съдържание (чл. 66, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда), като размерът на основното трудово възнаграждение при пълно работно време не може да бъде пo-малък о...

№ 94-4203 от 08.04.2014 г. ОТНОСНО: Ако работодателят прекрати трудовия договор без разрешение на инспекцията по труда, при съдебно обжалване на законност­та на уволнението, съдът има основание да отмени заповедта за уволнение като незаконна само поради липсата на пред­варително разрешение, без да разглежда трудовия спор по същество

Съгласно чл. 162, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) работ­никът или служителят има право на отпуски при временна неработоспособност, включително на отпуск за гледане на болно дете. Отпускът се разрешава от здравните органи и при представяне на съответни...

№ 94-4507 от 26.03.2014 г. ОТНОСНО: Как възниква трудовото правоотношение след провеждане процедура на конкурс и работодателят длъжен ли е да се съобрази с решението на колегиалният орган - конкурсната комисия?

От изложеното е видно, че е осъществена конкурсната процедура, предвидена в чл. 89 и сл. от Кодекса на труда (КТ) за заемане на длъжността „Директор на общински културен институт“. Основанието за провеждане на конкурсната про­цедура е чл. 8, ал. 5 от...

№ 96-00-246 от 06.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на стоки, по които получатели са командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор

Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от вас дружество е с място на стопанска дейност в страната и е регистрирано по ЗДДС. Същото предстои да извърши доставка на стоки – хладилници, с получател по съща...

№ 96-00-256 от 26.06.2014 г. ОТНОСНО: Третиране на доставки по ЗДДС

Съгласно визираната фактическа обстановка в горепосоченото запитване, представляваното от Вас дружество е с място на стопанска дейност в страната и е регистрирано по ЗДДС. В тази връзка сте изложили следните казуси, като желаете да Ви бъде разяснено ...

Анотации

Автоматичен обмен на информация по ЗКПО

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Анета Георгиева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какво по същността си представлява т.н. „автоматичен обмен на информация“, към който реферират новите алинеи 5 и 6 от чл. 201 от ЗКПО? „Авто...

Въвеждане на непълно работно време

В бр. 6/2014 г на сп. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално осигуряване отговаря на следния въпрос: Как се извършва процедурата за въвеждане на непълно работно време? В много предприятия се налага намаляване на работното време поради намаляв...

Издаване от НАП на удостоверение А1

В бр. 3/2014 г на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване : Сръбски гражданин е собственик и управител на ЕООД, самоосигуряващо се лице е и живее в България. Дружеството има сключен договор за строително-мо...

Изменения в ЗДДС във връзка със срокът за ползване право на данъчен кредит за налични активи

В бр. 2/2014 г. на сп. „Актив”, Валентина Василева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви изменения са направени в ЗДДС във връзка със срокът за ползване право на данъчен кредит за налични активи и срокът свързан с възстановяването на ...

Изчисляване на обезщетение при неспазено предизвестие

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Наш служител подаде молба за прекратяване на трудовия си договор с предизвестие на 18.06.2014 г., като срока е 60 дни и иска да нап...

Облагане с данък върху общата годишна данъчна основа доходите по ДУК

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Какви са задълженията на платеца при облагане с данък върху общата годишна данъчна основа доходите по договори за управление и контрол , сключ...

Осчетоводяване публична продан на недвижим имот от ЧСИ

В бр. 7-8/2014 г.на сп. „Актив”,Мина Димитрова, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводява публична продан на недвижим имот на предприятие длъжник, регистрирано по ДДС от страна на частен съдебен изпълнител (ЧСИ) по влязло в ...

Подаване на нулева декларация или дерегистрация по ЗДДС

В бр. 9/2014 г.на в. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Собственик на ЕООД е подал в НАП декларация, че от 15.03.2014г. прекъсва дейност.Същият е регистриран по ДДС и поради липса на сключени договори всеки месец по...

Ползване на платен годишен отпуск

В бр. 13/2014 г. в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Наша служителка отсъства от работа, когато се съставя графикът за отпуск, защото е по майчинство. Има ли право по свое желание да определи времето за ползване на...

Продажба на употребяван лек автомобил

В бр. 4/2014 г. на "сп. „Данъчна практика”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: ЕТ регистриран по ЗДДС, притежава употребяван лек автомобил, при закупуването на който не е ползван данъчен кредит. При продажбата му следва ли д...

Пропуск да се декларира доход от продажба в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ

В бр. 4/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Лиляна Панева, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Физически лица са продали за 40 000 евро имот на фирма, с която са свързани лица. Имотът е закупен през декември 2009 г., а е продаден през декември...

Системата Интрастат

В бр. 3/2014 г. на Сп. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как Интрастат операторите могат да проверяват актуалния си статус по системата? Различава ли се от посочения ред за деклариране редът за деклариране на стат...

Счетоводно отчитане на правителствените дарения и на правителствената помощ

В бр. 3/2014 г на сп. „Счетоводство, данъци и право”, Д-р Иван Златков, дипломиран експерт счетоводител, регистриран одитор, отговаря на следния въпрос: Дружество прилагащо международните счетоводни стандарти (МСС ), получава от Министерство на земед...

Счетоводно третиране на приходите и разходите от последващи оценки и отписване на вземания

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор отговаря на следния въпрос: Как се третират счетоводно приходите и разходите от последващи оценки и отписване на вземания? Вземанията по своята същност са финансови активи и на осн...

Упражняване на трудова дейност от самоосигуряващо се лица

В бр. 3/2014 г. на сп. „Данъчна практика”, Аспасия Петкова, експерт по социално и здравно осигуряване отговаря на следния въпрос: Жена работи на трудов договор като учител и е осигурена за всички осигурителни рискове от училището. В същото време е со...

Установяване категорията на труд при пенсиониране

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се установя категорията труд при пенсиониране? Категорията труд се установява в Правилника за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП о...

Справочник

420 консултации бяха предоставени в рамките на българо-германските консултационни дни

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ От 8 до 10 юли 2014 г. в Мюнхен се проведе петнадесетия кръг от международните българо-германски консултационни дни с участието на експерти от Националния осигурителен институт на Република България и от Германското ...

Видове освободени операции

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ 1.1 Освободени доставки Освободени доставки са доставките посочени в чл. 39-50 от ЗДДС, както и вътреобщностните доставки с предмет посочен в чл. 39-50 от ЗДДС 1.2. Освободен внос Освободен от облагане е вносът на ст...

Данъчен календар 16 - 31 август

До 20-и август ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец юли 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и август ЗДДФЛ Внасяне от работодателя ...

До края на юли се подаваше декларацията за дължими данъци за второто тримесечие на 2014 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Всяко предприятие или самоосигуряващо се лице, което изплаща на физически лица доходи извън тези по трудов договор и е задължено да удържа данък, трябва да подаде декларация за дължими данъци. Когато платецът не е зад...

Държавен вестник в бр. 15 от 2014 г.

ДВ, бр. 58 от 15.07.2014 г. Конституционен съд Решение № 9 от 3 юли 2014 г. по конституционно дело № 3 от 2014 г. Министерски съвет Постановление № 186 от 4 юли 2014 г. за приемане на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени...

Натрупаните суми за втора пенсия са по-малко от 300 лв. за година

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Средната сума, натрупана 8 индивидуал­ните партиди 6 универсалните доброволни фондове, е 1737 лв. към края на март. За годи­на парите на хората, които се осигуряват за втора пенсия, са се увеличили с по 293 лв. Това ...

Относно своевременно информиране на всички лица, получаващи пенсии по сметки в „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД, Националният осигурителен институт информира следното

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ Съгласно действащото законодателство пенсиите се изплащат от териториалните поделения (ТП) на НОИ чрез пощенските станции и банките в страната. По писмено заявление на пенсионера до ТП на НОИ пенсията се превежда по ...

Правила относно сроковете по ДОПК

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Нормативна уредба чл. 22 от ДОПК І. Установяване и изчисляване на сроковете Срокът в административното производство е 14-дневен, когато не е установен от закона или определен от органа по приходите, съответно от публ...

Предварителен отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО за шестмесечието на 2014 г.

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ С 20,1 млн. лв. по-малко от планираното са разходите на държавното обществено осигуряване за първите шест месеца на годината. Това сочат данните от предварителния отчет за изпълнението на Консолидирания бюджет на ДОО...

Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, с който се въвежда нова европейска схема на облагане от 2015 г.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОХОДИТЕ Публикуван е проект за изменение на ЗДДС, внесен за разглеждане в Парламента, във връзка с влизането в сила от 01.01.2015 г. на новия режим за облагане с ДДС на специфични категории услуги, извършвани по електронен пъ...

Справочна информация бр. 15/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 15 - 28 юли 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12...

„Зеленият телефон“ на НЗОК вече е достъпен от всички оператори

Гражданите, които търсят информация на „зеления телефон“ на НЗОК – 0800 14 800, за правата си като здравноосигурени при ползване на медицински услуги, ще могат да се свързват с експертите на институцията от стационарни телефони, телефонни номера към ...