начало > сп. Български законник > 2014 > бр. 8, Август 2014 г.
 
сп. Български законник
бр. 8, Август 2014 г.
Закони и правителствени актове

Закон за обществените поръчки

Обн., ДВ, бр. 28 от 6 април 2004 г., изм., ДВ, бр. 53 от 22 юни 2004 г., изм., ДВ, бр. 31 от 8 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 34 от 19 април 2005 г., изм., ДВ, бр. 105 от 29 декември 2005 г., изм., ДВ, бр. 18 от 28 февруари 2006 г., изм., ДВ, бр. 33 от...

Коментар на експерта

Документиране, счетоводно отчитане и данъчно третиране на инвентаризациите

При провеждане на инвентаризациите на активите, пасивите и собствения капитал особено голямо значение имат документирането и счетоводното отчитане. Те са важни както за определянето на действителното финансово и имуществено състояние, така и за изясн...

Основни моменти в ЗОП след промените

Последните промени на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП) имат за основна цел да ограничат възможностите за корупция и нарушаване принципите на лоялната конкуренция и равнопоставеност. Така например с промените...

Въпроси и отговори от практиката

Осигуряване на специализант

Въпрос: Специализант провежда специализацията си в рентгеново отделение съгласно договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето. Съгласно чл. 4, ал. 1,...

Отпуск на самоосигуряващ се управител на търговско дружество

Въпрос. Самоосигуряващ се управител на търговско дружество излиза в отпуск поради бременност и раждане. Необходимо ли е да назначава управител или прокурист във фирмата, може ли назначено лице по трудов договор да се упълномощи за функциите на управи...

Третиране предоставяне на ваучери за храна на 60 лв.

Въпрос: Дружество има тридесет работници. Приема се минимален праг за изплащане на социални придобивки под формата на ваучери за храна от 30 лв. месечно за всеки работник. Как следва да се третира по данъчните и осигурителните закони, ако фирмата реш...

Трудов договор за допълнителен труд между медицински център и лекар

Въпрос: Лекар има сключен трудов договор с болница на пълно работно време - 8 часа. Същият ще идва да работи и в медицински център понеделник, сряда и петък, в случай че има записани пациенти за преглед, ако няма предварително записани пациенти, няма...

Трудови правоотношения между българско юридическо лице и граждани на държави - членки на ЕС

Въпрос: Българско юридическо лице желае да наема за работници/служители, физически лица, които не са български граждани, но са граждани на държави - членки на ЕС, за полагане на труд по проекти извън територията на България, но на територията на ЕС, ...

Удостоверение във връзка с Директива 2005/36ЕС

Въпрос: Фирма „Х”, регистрирана в България, извършва дейност в областта на озеленяването и градинарство на територията на Белгия, нает персонал няма. Единствено собственикът работи като самостоятелно заето лице чрез българската си фирма в Белгия. От ...

Писма и указания

№ 96-00-115 от 19.03.2014 г. на НАП ОТНОСНО: Преотстъпване на данък за предприятие на едноличен търговец

В запитването е посочено, че предприятието на едноличния търговец развива производствена дейност на територията на община с безработица със или над 35 на сто по-висока от средната за страната. Предприятието няма подлежащи на принудително изпълнение п...

Решения на съдилища

Решение № 8164 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 14254/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения за данък по чл. 35 от ЗОДФЛ (отм.) за 2004 г., данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2007 г. и данък по чл. 48 от ЗДДФЛ за 2008 г. ведно с лихви. Процесуалните нарушения са съществени, когато нарушават правото и възмо...

Решение № 8165 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 11534/2013 г.

Предмет на спора са определени задължения за корпоративен данък за 2008 г. по ЗКПО и данък при източника за 2008 г. ведно със следващите се лихви върху тях. Сделката по преобразуване чрез вливане на дружеството ИС БК Б във В АД е сключена при услови...

Решение № 8193 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 14433/2013 г.

Предмет на спора e нищожност на ревизионен акт. Към датата на издаването на ревизионния доклад (РД) съответното лице вече не е имало качеството на орган по приходите поради прекратяване на служебното му правоотношение. С издадената последна заповед ...

Решение № 8196 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 14201/2013 г.

Предмет на спора са определен допълнително за внасяне корпоративен данък за 2007 г. ведно с лихви и преобразуване на финансовия резултат на основание чл. 16, ал. 1 и чл. 26, т. 2 във връзка с чл. 10, ал. 4 от ЗКПО. Реалността на доставките е основоп...

Решение № 8201 от 16.06.2014 г. по адм. дело № 13342/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗДДС ведно с лихви, произтичащи от отказ на правото на данъчен кредит за данъчни периоди юни – септември и декември 2007 г., януари – септември 2008 г., ноември 2008 г., април, юли, септември ...

Решение № 8240 от 17.06.2014 г. по адм. дело № 16666/2013 г.

Предмет на спора са установени допълнителни задължения по ЗОДФЛ (отм.) и ЗДДФЛ ведно с лихви за периода 2006 г., 2007 г., 2008 г. и 2010 г. По силата на чл. 7, ал. 1 от ДОПК актовете по този кодекс се издават от орган по приходите, съответно от публ...

Решение № 8303 от 18.06.2014 г. по адм. дело № 14026/2013 г.

Предмет на спора са непризнат данъчен кредит за данъчни периоди през 2007, 2008 и 2009 г. по фактури, издадени от няколко ЕООД и ООД, с предмет строителни материали, СМР, транспортни услуги и услуги с механизация, и по едно кредитно известие, издаден...

Решение № 8415 от 19.06.2014 г. по адм. дело № 1416/2014 г.

Предмет на спора e заповед, с която е наложена принудителна административна мярка (ПАМ) по отношение на едноличния търговец чрез запечатване на търговски обект пивница за срок от една седмица, на основание чл. 186, ал. 1 и 3 от ЗДДС за нарушение на ч...

Решение № 8661 от 24.06.2014 г. по адм. дело № 15530/2013 г.

Предмет на спора са установени задължения по ЗДДС за данъчен период март – юни 2010 г. ведно с лихви. Главницата се формира от непризнато право на приспадане на данъчен кредит по две фактури, издадени през април 2010 г. от ЕАД, в резултат на което и ...

Решение № 8675 от 24.06.2014 г. по адм. дело № 14979/2013 г.

Предмет на спора са установени в тежест на ЕООД задължения за ДДС ведно със закъснителна лихва заради отказ да се признае правото на приспадане на ДЗЛ, упражнено в данъчни периоди октомври и декември 2010 г. и май и юни 2011 г. по 21 фактури, издаден...

Справочник на счетоводителя

Справочна информация бр. 8 от 2014 г.

Валутни курсове за митнически цели Фиксирани валутни курсове към еврото Фиксирани валутни курсове към лева Основен лихвен процент Обменни валутни курсове на БНБ за периода 30.06. - 31.07.2014 г. За повече информация погледнете на страници 125, 126 и...

Съдържание на “Държавен вестник” от бр. 44 до бр. 45 от 2014 г.

ДВ, бр. 44 от 27.05.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския...