Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 31, 8 - 14 септември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 31, 8 - 14 септември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 31/2014 г.

ДВ, бр. 63 от 1.08.2014 г. Президентът на републиката издаде Указ № 189 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Гагово, община Попово, област Търговище, на 12 октомври 2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 214 от 24.07.2014 г. за определяне размера на месечн...

Общи правила за провеждане на здравното осигуряване

Правото на здравно осигуряване е регламентирано в чл. 52 от конституцията и е част от системата на общественото осигуряване в Република България. Със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) са регламентирани отношенията по задължителното и доброволното здравно осигуряване. Здравнот...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 31

Дело C-74/08, решение от 23 април 2009 г. страни: PARAT срещу Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Hatósági Főosztály Észak-magyarországi Kihelyezett Hatósági Osztály Предмет на спора е правото нa приспа...

Данъчно третиране на покупката на амбалаж от физически лица

Фирмата използва като амбалаж стандартни европалети, които използва за съхранение и транспортиране на продукцията си. Въпросът ни е можем ли да изкупуваме такива палети на дребно от различни физически лица, задължени ли сме да правим някакви удръжки от изплатените суми и на какво...

Заместване на титуляр от бременна служителка

Служителка има трудов договор в общинско предприятие, по който ползва две години неплатен отпуск. През това време замества по трудов договор титулярен служител в общинската администрация. Отпускът на титулярят изтича през януари 2016 г., а на заместничката предстои след 4 месеца ...

Право на представително облекло в частна фирма

Работя в частна застрахователна компания. Ежедневно служителите имат срещи с клиенти и бихме искали да им предоставим представително облекло. Има ли право частна фирма да предостави безплатно представително облекло и на какво основание може да стане това? Работното и униформенот...

Прекратяване на трудов договор с изпитателен срок

Започнах работа на 15 март 2014 г. в Център за спешна медицинска помощ като шофьор на санитарна линейка. Трудовият ми договор беше сключен на основание чл. 70, ал. 1 КТ на свободна щатна бройка със срок за изпитване 3 месеца. През времетраенето на договора съвестно изпълнявах тру...

Продажба на дяловете

Фирмата ни е ЕООД и през 2014 г. имахме смяна на собственик чрез изкупуване на дялове. Първият ни собственик има внесени през минали години оборотни средства по чл. 134 от ТЗ за захранване на касата със срок 5 години. Сроковете за връщане на средствата изтичат през 2015 година. А...

В пресата за вас

Общо правило за форма на действителност на търговските договори

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, посочва общото правило за форма на действителност на търговските договори. Поначало търговските сделки са уредени като неформални - чл. 293, ал. 1 ТЗ, а изключенията са установени “само в случаите, ...

Оптимални и допустими гранични стойности според новата наредба за микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата. Те се прилагат при климатизирани производствени поме...

Особености на отчитането на приходите в бюджетните предприятия, които не са разсрочени за бъдещи периоди

В бр. 6 от 2014 г. на сп. “Български законник” д-р Иван Златков, д.е.с., коментира особености на отчитането на приходите в бюджетните предприятия, които не са разсрочени за бъдещи периоди. Няма да коментираме отчитането на този вид приходи само заради различието в номерата и наим...

Отчитане на приходите в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитане на приходите в лечебните заведения. Формирането на приходите на лечебните заведения от НЗОК е на основата на договорите за клинични пътеки. Лечебното заведение изготвя ...

Приемат се заявления за подпомагане на производителите на зеленчуци и плодове във връзка със забраната, въведена от Русия

В бр. 168 на в. “Инфобизнес” може да се намери информация, свързана с подпомагане на производителите на зеленчуци и плодове във връзка със забраната, въведена от Русия. Във връзка със забраната, въведена от Русия за внос на някои селскостопански продукти от ЕС, Европейската комис...

Справочник

Въпроси по прилагане на нормативната уредба за управление на отпадъците от опаковки

Министерство на околната среда и водите 1. По каква сметка се превежда продуктовата такса за опаковки? Сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ: BNBG BGSD 2...

Селскостопански продукти, суровини и храни, забранени за внос в Руската федерация (актуализиран списък)

Агенция “Митници” Агенция “Митници” съобщава, че на 20 август 2014 г. е актуализиран списъкът на забранените за внос в Руската федерация селскостопански продукти, суровини и храни с произход САЩ, държавите - членки на ЕС, Канада, Австралия и Кралство Норвегия. [[table_1]] * За...

Справочна информация бр. 31/2014

Централни валутни курсове за периода 25.08.2014 г. - 05.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...