Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Настолник на счетоводителя Годишен семинар 1000 въпроса… Трудово право
начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 17, 1 - 15 септември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2014 г.
Писма и указания

№ 24-34-64 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Възстановяване на суми, внесени като осигурителни вноски след 01.01.2012 г. от лица, които са били осигурени като еднолични търговци до 31.12.2011 г., но не са пререгистрирани в срока по § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър (ЗТР)

Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР, едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Независимо от заличаването на едно...

№ 26-340 от 29.04.2014 г. ОТНОСНО: Трудовият договор с условие за стажуване не може да бъде сключен със срок за изпитване. Целта на този договор е не да се провери год­ността на лицето да изпълнява работата за която е наето, а да придобие знания и опит под наставничеството на работода­теля или на определено от него лице. Няма пречка работодателят да команди­рова лицето, страна по трудовия договор, с условие за стажуване. Във всички случаи обаче, промяната на мястото на постоян­ната му работа не може да води до промяна на характера на работата.

Във връзка със запитване относно субсидиарната прило­жимост на останалите разпоредби на трудовото законодател­ство към трудовия договор с условие за стажуване по чл. 233б от Кодекса на труда, Министерство на труда и социалната политика изразява следното становище: Стажуването, ка...

№ 26-Е-63 от 13.06.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във вашето запитване, е изложено следното: Дружеството е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно лицензия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и има задължението да събира „цена за задължение към обществото“ на основание чл. 30, ал...

№ 26-О-32 от 13.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във ваше писмо, е изложена следната фактическа обстановка: през месец януари 2014 г. дружество е произвело електрическа енергия 29 940 квтч, по цена без данък върху добавената стойност 0,69911 лв./квтч на стойност 20 931,35 лв., съгласно протокол на дружеството – получател по дос...

№ 66-245 от 27.06.2014 г. ОТНОСНО: Ако към датата на прекратяване на тру­довото правоотношение има неползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност, работодателят дължи обезщетение за всички дни неползван отпуск, включително и за дните, които надхвърлят отложените 10 работни дни.

Във връзка със запитване относно изплащане на обез­щетение за неползван платен годишен отпуск на основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, МТСП изразява следното становище: Редът за ползване на платения годишен отпуск, пре­късването и отлагането на ползването, както и погасяв...

№ 91-01-77 от 12.03.2014 г. ОТНОСНО: Промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване във връзка с контролно-ревизионната дейност на НОИ

С § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. са направени промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г., които са в сила от 1 януари 2014 г. 1. Промени в...

№ 96-00-248 от 09.06.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност търговия на едро с минерали и сувенири не е регистрирано по ЗДДС. Стоките се доставят от френска фирма, регистрирана за целите на ДДС във Франция. В издадените фактури доставчикът посочва данъчна...

№ 96-00-268 от 20.06.2014 г. ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен осигурителен доход при работа на намалено работно време.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои ви да назначите по трудово правоотношение на длъжност „Продавач-консултант” в търговски обект лице, което не е навършило 18 години. Съгласно чл. 305, ал. 3 от Кодекса на труда работното време на лицата под 18 годин...

№ 96-00-278 от 01.07.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО, КСО и ЗЗО във връзка с ползване на ваучери за храна и допълнително доброволно пенсионно осигуряване

В запитването е посочено, че дружеството раздава месечно на всички работници и служители ваучери за храна в размер на 60 лв. Едновременно с това работодателят възнамерява да прави вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на стойност 60 лв., общо 120 лв. разходи. Въ...

№ М-26-П-68 от 12.06.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, е изложено следното: „…………………….“ ЕАД е дружество, което извършва товаро-разтоварни операции и складови услуги на река Дунав по приемането на стоки, идващи на територията на страната, както от Европейския съюз, така и от трети страни. Поставени са следните въпроси:...

№26-38 от 15.01.2014 г. ОТНОСНО: Договорът за възлагане на управлението е граждански по своя характер и за него не се прилагат разпоредбите на трудовото зако­нодателство. Не е възможно управлението на търговско дружество да се осъществява въз основа на трудов договор.

Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за въз­лагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдружниците, или от едноличния со...

Анотации

Взаимоотношенията на туроператора с екскурзоводите

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: В половината от дестинациите туроператор не предоставя водач от персонала, а ангажира най-различни екскурзоводи, които са външни лица. Как трябва да документираме плащането към тях? Да о...

ДДС и фактуриране на туроператорска дейност

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: В офиса на туроператор идва едно физическо лице, което прави резервация за семейството си. Лицето идва на 25 юни и прави резервация за почивка през м. септември. Ние издаваме една фактура н...

Майчинство без трудови отношения

В бр. 11/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Студентка ражда дете по време на обучението си, преди да е сключила трудов договор. Зачита ли се този стаж при определяне на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професио...

Облагане доходите на физическото лице по ДУК

В бр. 7/2014 г.на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице извършва търговска дейност в България. Собственикът има сключен писмен договор за управление и контрол с въпросното ЕООД, сп...

Облагане с ДДС доставките на рекламни услуги

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се облагат с ДДС доставките на рекламни услуги? Режимът за облагане доставките на рекламни услуги, зависи от тяхното местоизпълнение. Ако българско, регистрирано по З...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как мога да отложа или да прекъсна ползването на платения си годишен отпуск? Отлагането на ползването на платения годишен отпуск за следващата календарна година може да стане ...

Отпуск по време на болничен

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: През време на платен годишен отпуск на майката, детето й се разболява. Има ли право да ползва болнични или не може да се прекъсне платеният годишен отпуск? Когато през време на ползването...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В бр.11/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Може ли пенсионер работещ по трудов договор да го прекрати? Възможно ли е да използва разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ? Посочената разпоредба на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ д...

Преобразуване на осигурителен стаж при ранно пенсиониране

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува осигурителен стаж при ранно пенсиониране? Възможността за ранно пенсиониране е предвидена в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на КСО. Пенсио...

Прилагане на глава дванадесета от ЗКПО

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са практическите аспекти, които има прилагането на глава дванадесета от ЗКПО относно корекция на грешки, открити през 2014 г.? Разпоредбите на глава дванадесета ...

Приспадане на данъчен кредит от лица, които не прилагат режима „касова отчетност на ДДС”, но техен доставчик го прилага

В бр. 5/2014 г на сп. „Счетоводство +”,Моника Петрова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се прилага правото на приспадане на данъчен кредит от лица, които не прилагат специалния режим „касова отчетност на ДДС”, но техен доставчик прилага този режим? Х ООД е лице, к...

Разлика между наказанията „злоупотреба с доверието на работодателя” и „разпространение на поверителни сведения за работодателя”

В бр. 13/2014 г на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Имам служител, на когото трябва да бъде наложено дисциплинарно наказание за нелоялно отношение към работодателя. За правилното формулиране на заповедта за наказание моля да поясните каква е разлика...

Системата Интрастат

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следните въпроси: Какви елементи на цената се включват в понятието „стойност“ за целите на декларирането по Интрастат? Кои стопански оператори са задължени да подават декларации или да се регистрират по ...

Счетоводно и данъчно третиране на обезценка на вземания

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор, разглежда следния казус: Към 31.12.2014 г. предприятие, което е приело в сче­товодната си политика методът на възрастовия анализ за обезценка на вземанията си от продажби, поради наличието на обективни доказате...

Справочник

Агенцията за социално подпомагане ще бъде управляващ орган на новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица

Министерството на труда и социалната политика Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще подкрепя разпределението на храни и други основни материа...

Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) започват проверки за 4 часови трудови договори

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят съвместна кампания за ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при договор на непълен. От приходната агенция са избрали ...

Данъчен календар 16 - 30 септември

До 20-и септември ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец август 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и септември ЗДДФЛ Внасяне от работодателя на авансовия данък, ...

Данъчно-осигурителен контрол. Ревизии и проверки.

Нормативна уредба чл. 110 и чл. 111 от ДОПК І. Приложно поле и цел на данъчно-осигурителния контрол (ДОК) Данъчно-осигурителният контрол представлява форма на специфичен тематичен контрол, целяща чрез използване на регламентираните по ДОПК способи и средства да се установи спазва...

Държавен вестник в бр. 17 от 2014 г.

ДВ, бр. 65 от 6.8.2014 г. Президент на републиката Указ № 200 за назначаване на служебно правителство Указ № 201 за разпускане на ХLII Народно събрание на 6 август 2014 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. Указ № 202 за определяне наименованията, гр...

МТСП с УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за младежко правосъдие

Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за детско и младежко правосъдие. УНИЦЕФ са предоставили на екипa на МТСП в предходното правителството независим преглед на процеса по деинституционализа...

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще окаже пълно съдействие на пострадалите от последните наводнения

НЗОК Пострадалите при последните наводнения на териториите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) Бургас, Монтана, Стара Загора и Хасково ще получат пълно съдействие от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за да им бъдат осигурени необходимите медикамент...

Необходими са допълнителни мерки за подкрепа на земеделските производители заради руското ембарго

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Държавите - членки на Европейския съюз подкрепят предприетите от Европейската комисия стъпки, за преодоляване на трудностите в сектора на земеделието, предизвикани от руското ембарго. Необходими са обаче допълнителни мерки, които да подкрепя...

Публикувано е допълнение към ръководството за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2015 г. предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държавата членка по потребление). ...

Справочна информация бр. 17/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 25 август 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди...