Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Главен счетоводител > 2014 > бр. 17, 1 - 15 септември 2014 г.
 
в. Главен счетоводител
бр. 17, 1 - 15 септември 2014 г.
Писма и указания

№ 24-34-64 от 16.06.2014 г. ОТНОСНО: Възстановяване на суми, внесени като осигурителни вноски след 01.01.2012 г. от лица, които са били осигурени като еднолични търговци до 31.12.2011 г., но не са пререгистрирани в срока по § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за търговския регистър (ЗТР)

Съгласно § 5, ал. 1 от ПЗР на ЗТР, едноличните търговци и клоновете на чуждестранните търговци, за които не е поискана пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се считат за заличени от 1 януари 2012 г. Неза...

№ 26-340 от 29.04.2014 г. ОТНОСНО: Трудовият договор с условие за стажуване не може да бъде сключен със срок за изпитване. Целта на този договор е не да се провери год­ността на лицето да изпълнява работата за която е наето, а да придобие знания и опит под наставничеството на работода­теля или на определено от него лице. Няма пречка работодателят да команди­рова лицето, страна по трудовия договор, с условие за стажуване. Във всички случаи обаче, промяната на мястото на постоян­ната му работа не може да води до промяна на характера на работата.

Във връзка със запитване относно субсидиарната прило­жимост на останалите разпоредби на трудовото законодател­ство към трудовия договор с условие за стажуване по чл. 233б от Кодекса на труда, Министерство на труда и социалната политика изразява следн...

№ 26-Е-63 от 13.06.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във вашето запитване, е изложено следното: Дружеството е лицензиран търговец на електрическа енергия, съгласно лицензия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) и има задължението да събира „цена за задължение към общес...

№ 26-О-32 от 13.06.2014 г. ОТНОСНО: Данъчно третиране на такса за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници съгласно Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Във ваше писмо, е изложена следната фактическа обстановка: през месец януари 2014 г. дружество е произвело електрическа енергия 29 940 квтч, по цена без данък върху добавената стойност 0,69911 лв./квтч на стойност 20 931,35 лв., съгласно протокол на ...

№ 66-245 от 27.06.2014 г. ОТНОСНО: Ако към датата на прекратяване на тру­довото правоотношение има неползван платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност, работодателят дължи обезщетение за всички дни неползван отпуск, включително и за дните, които надхвърлят отложените 10 работни дни.

Във връзка със запитване относно изплащане на обез­щетение за неползван платен годишен отпуск на основание чл. 224, ал. 1 от Кодекса на труда, МТСП изразява следното становище: Редът за ползване на платения годишен отпуск, пре­късването и отлагането ...

№ 91-01-77 от 12.03.2014 г. ОТНОСНО: Промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване във връзка с контролно-ревизионната дейност на НОИ

С § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2014 г. са направени промени в Глава седма „Контрол“ и Глава осма „Спорове“ от Кодекса за социално осигуряване за 2014 г., които са в сила от...

№ 96-00-248 от 09.06.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Дружество с основна дейност търговия на едро с минерали и сувенири не е регистрирано по ЗДДС. Стоките се доставят от френска фирма, регистрирана за целите на ДДС във Франция. В издадените факту...

№ 96-00-268 от 20.06.2014 г. ОТНОСНО: Определяне на минимален месечен осигурителен доход при работа на намалено работно време.

В запитването е изложена следната фактическа обстановка: Предстои ви да назначите по трудово правоотношение на длъжност „Продавач-консултант” в търговски обект лице, което не е навършило 18 години. Съгласно чл. 305, ал. 3 от Кодекса на труда работнот...

№ 96-00-278 от 01.07.2014 г. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите на ЗКПО, КСО и ЗЗО във връзка с ползване на ваучери за храна и допълнително доброволно пенсионно осигуряване

В запитването е посочено, че дружеството раздава месечно на всички работници и служители ваучери за храна в размер на 60 лв. Едновременно с това работодателят възнамерява да прави вноски за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на стойност 60...

№ М-26-П-68 от 12.06.2014 г. ОТНОСНО: Приложение на разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Във ваше писмо, е изложено следното: „…………………….“ ЕАД е дружество, което извършва товаро-разтоварни операции и складови услуги на река Дунав по приемането на стоки, идващи на територията на страната, както от Европейския съюз, така и от трети страни. ...

№26-38 от 15.01.2014 г. ОТНОСНО: Договорът за възлагане на управлението е граждански по своя характер и за него не се прилагат разпоредбите на трудовото зако­нодателство. Не е възможно управлението на търговско дружество да се осъществява въз основа на трудов договор.

Съгласно чл. 141, ал. 7 от Търговския закон отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за въз­лагане на управлението. Договорът се сключва в писмена форма от името на дружеството чрез лице, оправомощено от общото събрание на съдр...

Анотации

Взаимоотношенията на туроператора с екскурзоводите

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: В половината от дестинациите туроператор не предоставя водач от персонала, а ангажира най-различни екскурзоводи, които са външни лица. Как трябва да докумен...

ДДС и фактуриране на туроператорска дейност

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Лиляна Панева, данъчен консултант разглежда следния казус: В офиса на туроператор идва едно физическо лице, което прави резервация за семейството си. Лицето идва на 25 юни и прави резервация за почивка през м. септемвр...

Майчинство без трудови отношения

В бр. 11/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Студентка ражда дете по време на обучението си, преди да е сключила трудов договор. Зачита ли се този стаж при определяне на допълнителното трудово възнагражд...

Облагане доходите на физическото лице по ДУК

В бр. 7/2014 г.на сп. „Форум на счетоводителя”,Лорета Цветкова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице извършва търговска дейност в България. Собственикът има сключен писмен договор за управление и...

Облагане с ДДС доставките на рекламни услуги

В бр. 7/2014 г на сп. „Форум на счетоводителя”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Как се облагат с ДДС доставките на рекламни услуги? Режимът за облагане доставките на рекламни услуги, зависи от тяхното местоизпълнение. Ак...

Отлагане ползването на платения годишен отпуск

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как мога да отложа или да прекъсна ползването на платения си годишен отпуск? Отлагането на ползването на платения годишен отпуск за следващата ка...

Отпуск по време на болничен

В бр. 13/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: През време на платен годишен отпуск на майката, детето й се разболява. Има ли право да ползва болнични или не може да се прекъсне платеният годишен отпуск? К...

Прекратяване на трудов договор с пенсионер

В бр.11/2014 г. на в. „Актив”, Гошо Мушкаров, д-р по икономика отговаря на следния въпрос: Може ли пенсионер работещ по трудов договор да го прекрати? Възможно ли е да използва разпоредбата на чл. 328, ал. 1, т. 10а от КТ? Посочената разпоредба на ...

Преобразуване на осигурителен стаж при ранно пенсиониране

В бр. 7/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя”, Красимира Атанасова, юрист отговаря на следния въпрос: Как се преобразува осигурителен стаж при ранно пенсиониране? Възможността за ранно пенсиониране е предвидена в § 4 от Преходните и заключителни р...

Прилагане на глава дванадесета от ЗКПО

В бр. 8/2014 г. на сп. „Форум на счетоводителя" Анета Георгиева, данъчен консултант отговаря на следния въпрос: Какви са практическите аспекти, които има прилагането на глава дванадесета от ЗКПО относно корекция на грешки, открити през 2014 г.? Разп...

Приспадане на данъчен кредит от лица, които не прилагат режима „касова отчетност на ДДС”, но техен доставчик го прилага

В бр. 5/2014 г на сп. „Счетоводство +”,Моника Петрова, данъчен експерт отговаря на следния въпрос: Как се прилага правото на приспадане на данъчен кредит от лица, които не прилагат специалния режим „касова отчетност на ДДС”, но техен доставчик прилаг...

Разлика между наказанията „злоупотреба с доверието на работодателя” и „разпространение на поверителни сведения за работодателя”

В бр. 13/2014 г на в. „Актив”, Жанет Богомилова, юрист отговаря на следния въпрос: Имам служител, на когото трябва да бъде наложено дисциплинарно наказание за нелоялно отношение към работодателя. За правилното формулиране на заповедта за наказание мо...

Системата Интрастат

В бр. 3/2014 г. на сп. „Актив”,Лиляна Панева, данъчен консултант отговаря на следните въпроси: Какви елементи на цената се включват в понятието „стойност“ за целите на декларирането по Интрастат? Кои стопански оператори са задължени да подават деклар...

Счетоводно и данъчно третиране на обезценка на вземания

В бр. 7-8/2014 г. на сп. „Актив”, Мина Димитрова, регистриран одитор, разглежда следния казус: Към 31.12.2014 г. предприятие, което е приело в сче­товодната си политика методът на възрастовия анализ за обезценка на вземанията си от продажби, поради н...

Справочник

Агенцията за социално подпомагане ще бъде управляващ орган на новата оперативна програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица

Министерството на труда и социалната политика Агенцията за социално подпомагане ще бъде Управляващ орган на новата Оперативна програма „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.“. Програмата ще подкрепя разпределението на...

Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) започват проверки за 4 часови трудови договори

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ Главна инспекция по труда (ГИТ) и Национална агенция за приходите (НАП) подготвят съвместна кампания за ограничаване на нерегламентираната заетост чрез полагане на труд на пълен работен ден при договор на непълен. От ...

Данъчен календар 16 - 30 септември

До 20-и септември ЗСВТС Подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец август 2014 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение. До 25-и септември ЗДДФЛ Внасяне от раб...

Данъчно-осигурителен контрол. Ревизии и проверки.

Нормативна уредба чл. 110 и чл. 111 от ДОПК І. Приложно поле и цел на данъчно-осигурителния контрол (ДОК) Данъчно-осигурителният контрол представлява форма на специфичен тематичен контрол, целяща чрез използване на регламентираните по ДОПК способи и ...

Държавен вестник в бр. 17 от 2014 г.

ДВ, бр. 65 от 6.8.2014 г. Президент на републиката Указ № 200 за назначаване на служебно правителство Указ № 201 за разпускане на ХLII Народно събрание на 6 август 2014 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. Указ № 202 за...

МТСП с УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за младежко правосъдие

Министерството на труда и социалната политика и УНИЦЕФ са партньори в намаляването на детската бедност и реформата на системата за детско и младежко правосъдие. УНИЦЕФ са предоставили на екипa на МТСП в предходното правителството независим преглед на...

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) ще окаже пълно съдействие на пострадалите от последните наводнения

НЗОК Пострадалите при последните наводнения на териториите на районните здравноосигурителни каси (РЗОК) Бургас, Монтана, Стара Загора и Хасково ще получат пълно съдействие от страна на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), за да им бъдат оси...

Необходими са допълнителни мерки за подкрепа на земеделските производители заради руското ембарго

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ Държавите - членки на Европейския съюз подкрепят предприетите от Европейската комисия стъпки, за преодоляване на трудностите в сектора на земеделието, предизвикани от руското ембарго. Необходими са обаче допълни...

Публикувано е допълнение към ръководството за деклариране на ДДС по режим за съкратено обслужване на едно гише

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ От 01.01.2015 г. предоставянето на далекосъобщителни услуги, услуги по разпространение на радио и телевизия и електронни услуги на крайни потребители, ще се облагат с ДДС в страната, в която е установен клиентът (държ...

Справочна информация бр. 17/2014 г.

Минимална работна заплата Средномесечна работна заплата Средномесечен осигурителен доход Балкански и източноевропейски валути за периода 12 - 25 август 2014 г. Курсове за митнически оценки ОЛП и законна лихва Средномесечен осигурителен доход за...