Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 32, 15 - 21 септември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 15 - 21 септември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 32/2014 г.

ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 241 от 4.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда за...

Специфични случаи при провеждане на здравното осигуряване

Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход за лицата, получаващи доходи на различни основания Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 ...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ

През март 2014 г. е отработен пълният месец, през април са отработени 6 дни и за останалото време е ползван платен годишен отпуск. Трудовият договор е прекратен от 01.05.2014 г. Каква е базата за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от Кодекса на ...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 32

Дело C-156/08, решение от 27 ноември 2008 г. страни: Monika Vollkommer срещу Finanzamt Hannover-Land I Предмет на спора е облагане, подобно на оборотен данък. В своето определение Съдът на ЕО приема, че член 33, параграф 1 от Шеста директива, изме...

Възнаграждение за времето на отпуските по чл. 157 от КТ

Как се изплаща отпускът по чл. 157, ал. 1, т. 1-3 от КТ, ако в предприятието няма колективен трудов договор или други допълнителни споразумения? Отпуските по чл. 157 от КТ се ползват за решаване на определени лични, обществени или граждански задълже...

Деклариране на получени парични заеми от едноличния търговец

Едноличен търговец има получени през данъчната година парични заеми, които не са погасени към 31 декември, по заемодатели и размери, както следва: а) получени заеми от физическото лице - собственик на фирмата на едноличния търговец - 40 000 лева; б...

Обезщетение за неизползвания до 2009 г. платен годишен отпуск

Предстои да бъде уволнен служител, който има натрупан до края на 2009 г. неизползван отпуск. На каква база следва да му бъде изчислено обезщетението за този отпуск? При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на ...

Отчитане на хонорари

По счетоводни данни има салдо на сметка 4211 Персонал. Салдото  представлява неправилно начислени авторски хонорари за период от 2002 г. до 2007 г. След много ровене по архиви и по стари програми не може да се  види и уточни нищо. От направените спра...

Преотстъпване на корпоративен данък на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители

Дружеството ни е регистриран земеделски производител и през 201Х г. получава от ДФ “Земеделие” към Министерството на земеделието преки плащания по Схемата за единно плащане на площ в размер на 31 448,05 лева.   При подаване на годишните си данъчни де...

Признаване на нематериални активи според НСФОМСП

Дружество А наема служители - промоутъри, които рекламират промокарта и правят регистрация на потребителите в база данни. Потребителите с тази карта пазаруват в определени търговски вериги с отстъпки. Тези търговски обекти са клиенти на дружество А. ...

Реквизити на счетоводните документи и изискване за посочване на мярка при продажбата

Проблемът касае хранителен магазин - търговия на дребно. - При закупуването на стоки с цел продажба (най-често бутилки бира и безалкохолни) част от стоките са фактурирани, като в колона “мярка” е посочено “стек”. Никъде във въпросната фактура не са п...

В пресата за вас

Измервания на параметрите на микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Необходимите измервания на параметрите на микроклима­та на работни места в сгради се извършват по реда на чл. ...

Новата Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Бюлетин по труда” Красена Стоименова, старши експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” на МТСП, представя новата Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични лист...

Осчетоводяване на разходи по придобиване на сграда

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са счетоводните и данъчните аспекти на придобиването на недвижим имот - сграда, по стопански начин, т.е. чрез строеж, който се извършва, като самата ф...

Отчитане на правителствени дарения (финансиране) и дарения от трети лица в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитане на правителствени дарения (финансиране) и дарения от трети лица в лечебните заведения. Дружеството получава дарения (финансиране) предимно и п...

Срок за издаване на документ при получен аванс

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма А - българска, реги­стрирана по ЗДДС в България, сключва договор за до­ставка на стоки с фирма Б - американска. Фирма Б за момента работи...

Справочник

Въпроси и отговори относно Закона за обществените поръчки

Агенция по обществени поръчки ВЪПРОС: Какви са изискванията за формата, в която ще се публикува информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 14-16 от ЗОП и допустимо ли е същата да се представя в табличен вид? ОТГОВОР: В ЗОП не е предвидена специална форма ил...

Въпроси по прилагане на нормативната уредба за управление на отпадъците от опаковки

Министерство на околната среда и водите 1. По каква сметка се превежда продуктовата такса за опаковки? Сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-Ц...

Справочна информация бр. 32/2014

Централни валутни курсове за периода 08.09.2014 г. - 12.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...