Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024 1000 въпроса… 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 32, 15 - 21 септември 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 32, 15 - 21 септември 2014 г.
Законодателство

Държавен вестник бр. 32/2014 г.

ДВ, бр. 67 от 12.08.2014 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 241 от 4.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда за представяне в Националния оси...

Специфични случаи при провеждане на здравното осигуряване

Здравноосигурителни вноски и осигурителен доход за лицата, получаващи доходи на различни основания Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) за лицата, получаващи доходи на различни основания, посочени в т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от същата правна норма, вн...

Въпроси и отговори

База за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ

През март 2014 г. е отработен пълният месец, през април са отработени 6 дни и за останалото време е ползван платен годишен отпуск. Трудовият договор е прекратен от 01.05.2014 г. Каква е базата за изчисляване на обезщетението по чл. 224 от Кодекса на ттуда? Известно е, че обезщет...

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 32

Дело C-156/08, решение от 27 ноември 2008 г. страни: Monika Vollkommer срещу Finanzamt Hannover-Land I Предмет на спора е облагане, подобно на оборотен данък. В своето определение Съдът на ЕО приема, че член 33, параграф 1 от Шеста директива, изменена с Директива 91/680/ЕИО на...

Възнаграждение за времето на отпуските по чл. 157 от КТ

Как се изплаща отпускът по чл. 157, ал. 1, т. 1-3 от КТ, ако в предприятието няма колективен трудов договор или други допълнителни споразумения? Отпуските по чл. 157 от КТ се ползват за решаване на определени лични, обществени или граждански задължения, тоест те не са платени от...

Деклариране на получени парични заеми от едноличния търговец

Едноличен търговец има получени през данъчната година парични заеми, които не са погасени към 31 декември, по заемодатели и размери, както следва: а) получени заеми от физическото лице - собственик на фирмата на едноличния търговец - 40 000 лева; б) получени заеми от физическо...

Обезщетение за неизползвания до 2009 г. платен годишен отпуск

Предстои да бъде уволнен служител, който има натрупан до края на 2009 г. неизползван отпуск. На каква база следва да му бъде изчислено обезщетението за този отпуск? При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизпол...

Отчитане на хонорари

По счетоводни данни има салдо на сметка 4211 Персонал. Салдото  представлява неправилно начислени авторски хонорари за период от 2002 г. до 2007 г. След много ровене по архиви и по стари програми не може да се  види и уточни нищо. От направените справки по изплатени хонорари се в...

Преотстъпване на корпоративен данък на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители

Дружеството ни е регистриран земеделски производител и през 201Х г. получава от ДФ “Земеделие” към Министерството на земеделието преки плащания по Схемата за единно плащане на площ в размер на 31 448,05 лева.   При подаване на годишните си данъчни декларации за 201Х г. по чл. 92 ...

Признаване на нематериални активи според НСФОМСП

Дружество А наема служители - промоутъри, които рекламират промокарта и правят регистрация на потребителите в база данни. Потребителите с тази карта пазаруват в определени търговски вериги с отстъпки. Тези търговски обекти са клиенти на дружество А. От базата данни дружество А из...

Реквизити на счетоводните документи и изискване за посочване на мярка при продажбата

Проблемът касае хранителен магазин - търговия на дребно. - При закупуването на стоки с цел продажба (най-често бутилки бира и безалкохолни) част от стоките са фактурирани, като в колона “мярка” е посочено “стек”. Никъде във въпросната фактура не са посочени бутилките, съдържащи с...

В пресата за вас

Измервания на параметрите на микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Необходимите измервания на параметрите на микроклима­та на работни места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. ...

Новата Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Бюлетин по труда” Красена Стоименова, старши експерт в Дирекция “Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд” на МТСП, представя новата Наредба за реда за представяне в НОИ на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването...

Осчетоводяване на разходи по придобиване на сграда

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Форум на счетоводителя” Христо Досев, д.е.с., отговаря на въпроса: Какви са счетоводните и данъчните аспекти на придобиването на недвижим имот - сграда, по стопански начин, т.е. чрез строеж, който се извършва, като самата фирма е инвеститор (закупува си...

Отчитане на правителствени дарения (финансиране) и дарения от трети лица в лечебните заведения

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Счетоводство, данъци и право” доц. д-р Симеон Милев, д.е.с., коментира отчитане на правителствени дарения (финансиране) и дарения от трети лица в лечебните заведения. Дружеството получава дарения (финансиране) предимно и по-значимо от Министерството на...

Срок за издаване на документ при получен аванс

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Мая Жотева, данъчен консултант, разглежда казуса: Фирма А - българска, реги­стрирана по ЗДДС в България, сключва договор за до­ставка на стоки с фирма Б - американска. Фирма Б за момента работи единстве­но в САЩ и няма реги...

Справочник

Въпроси и отговори относно Закона за обществените поръчки

Агенция по обществени поръчки ВЪПРОС: Какви са изискванията за формата, в която ще се публикува информацията по чл. 22б, ал. 2, т. 14-16 от ЗОП и допустимо ли е същата да се представя в табличен вид? ОТГОВОР: В ЗОП не е предвидена специална форма или образец за информациите, под...

Въпроси по прилагане на нормативната уредба за управление на отпадъците от опаковки

Министерство на околната среда и водите 1. По каква сметка се превежда продуктовата такса за опаковки? Сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1390 01 при БНБ-ЦУ, BIC код на БНБ: BNBG BGSD 2...

Справочна информация бр. 32/2014

Централни валутни курсове за периода 08.09.2014 г. - 12.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...