Български законник Седмичен законник Главен счетоводител Експертис Семинар 2024 Настолник… 2024 Трудово право 2024
начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 34, 2 септ. - 5 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 2 септ. - 5 октомври 2014 г.
Законодателство

Възстановяване и прихващане на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции

Целта на възстановяването и прихващането на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции е установяването на дължимостта на претендираните от лицето суми и евентуалното им връщане или прихващане с вземания за данъци и задължителни осигурителни вноски,...

Държавен вестник бр. 34/2014 г.

ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 261 от 28.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата. 2. Постановление № 262 от 29.08.2014 г. ...

Министерски съвет бр. 34/2014 г.

Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Холандия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише спогодбата при условие за последваща ратификация. Действащата между Бълга...

С ДДС се облагат не само стоки и услуги, но и дейността на физическо лице, извършена с личен труд

Поради възникналите множество въпроси относно данъчно третиране по ЗДДС на дейност на физическо лице срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества, положена с личен труд, различен от дейност по управление и контрол, НАП изразява следното становище: Правна уредба по...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 34

Дело C‑538/08 и дело C‑33/09, решение от 15 април 2010 г. страни: X Holding BV срещу Staatssecretaris van Financiën (C‑538/08), и Oracle Nederland BV срещу Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C‑33/09) Предмет на спора е изключение при п...

Гратисен период при наем

По договор за наем от 09.06.2014 г. фирма “Х” отдава на фирма “У” помещение. В договора е записано: месечната наемна цена за периода на действие на договора е 1000 лв. Страните се уговарят за гратисен период от датата на сключване на договора до 20.07.2014 г., предвид това че се ...

Допълнително възнаграждение по срочен договор

Работя на срочен договор до завръщане на титуляр. Имам над 30 години стаж, но в друга фирма, но не ми се плаща клас. Имат ли право на това? Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на раб...

Отказ нa работодателя да върне на работа възстановен от съда служител

След отмяна от съда на незаконно уволнение и възстановяване на служителка работодателят отказва да я върне на предишната работа. Междувременно служителката получава болничен лист за първите 45 дни отпуск поради бременност и раждане, който няма как да ползва, понеже не е възстанов...

Право на ваучери за храна за дните на отпуск

На общото събрание е взето решение ваучери за храна да бъдат раздавани на база отработени дни. Имаме колеги в дългосрочен отпуск по болест, които за тези дни няма да получат ваучери. Правилно ли е това решение? Ваучерите за храна са социална придобивка на колектива. Поради това ...

Право на пътни пари за пътуване до местоработата

Работя на 35 км от населеното място, където живея, и плащам по 8 лева за път. Имам ли право на пътни разноски от фирмата? От запитването не става ясно по какъв начин се осъществява пътуването - с обществен транспорт или с частен превоз, със закупуване на билети или с карта. Зато...

Продажба на актив

Дълго време в сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА ми стоеше една порутена сграда, която беше купена с идеята да се реновира и да се използва за дейността. Към момента на закупуването, а и към момента на последващата й продажба обаче нищо не беше направено в тази връзка и същ...

Третиране на предоставяно намаление на храната като социален разход

Съгласно разпоредбите на чл. 249 от Кодекса на труда и по силата на заповед, издадена от управителя на дружеството, е създадена организация за предоставяне на служителите на социална придобивка в натура под формата на “поевтиняване на храната” за персонала, нает по силата на труд...

В пресата за вас

Задължения на работодателя, свързани с изискванията за микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите: - от параметрите на микроклимата на работни места в сгради ...

Отчитане на безвъзмездните средства

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на безвъзмездните средства според МСС 20. В стандарта отново са предвидени два подхода при признаване на безвъзмездните средства - приходен и капиталов. - При приходния...

Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на финансиранията в бюджетните предприятия. В сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидено финансиранията да се отразяват като трансфери, помощи и дарения. Групите, подгрупите и смет...

Погасителна давност за дивиденти

В бр. 9 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: погасява ли се по давност правото на дивидент? Като “вземане” дивидентът също се погасява по давност, т.е. той се подчинява на правилата, важащи за останалите вземания, уредени в чл. 1...

Погасителна давност за имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Погасява ли се по давност имуществената санкция, наложена с наказателно постановление, и приложим ли е срокът за глобата? Разликата между наказанието “глоба” за физическите л...

Форма за действителност, уговорена от страните, и установяване на правата и задълженията на страните при неформални търговски договори

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формата за действителност, уговорена от страните, и установяване (узнаване от трети лица) на правата и задълженията на страните при неформални търговски договори. При по-прости договори л...

Справочник

Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица

Национална агенция за приходите С разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи на данъчно задължени по ЗКПО лица, представляващи доходи на местни физически лица по ЗДДФЛ, които не ...

Свързани лица по ЗКПО

Национална агенция за приходите Определение за свързани лица - § 1, т. 13 от ЗКПО Съгласно разпоредбата на § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО “свързани лица” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредба на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Съгласно § 1 т. 3 от ДР...

Справочна информация бр. 34/2014

Централни валутни курсове за периода 23.09.2014 г. - 26.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната версия може да откриете на стр...