начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 34, 2 септ. - 5 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 2 септ. - 5 октомври 2014 г.
Законодателство

Възстановяване и прихващане на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции

Целта на възстановяването и прихващането на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции е установяването на дължимостта на претендираните от лицето суми и евентуалното им връщане или прихващане с вземания за данъци и зад...

Държавен вестник бр. 34/2014 г.

ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 261 от 28.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата. 2. Постано...

Министерски съвет бр. 34/2014 г.

Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Холандия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише спогодбата при условие за последваща ратифи...

С ДДС се облагат не само стоки и услуги, но и дейността на физическо лице, извършена с личен труд

Поради възникналите множество въпроси относно данъчно третиране по ЗДДС на дейност на физическо лице срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества, положена с личен труд, различен от дейност по управление и контрол, НАП изразява следнот...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 34

Дело C‑538/08 и дело C‑33/09, решение от 15 април 2010 г. страни: X Holding BV срещу Staatssecretaris van Financiën (C‑538/08), и Oracle Nederland BV срещу Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C‑33/09) Предм...

Гратисен период при наем

По договор за наем от 09.06.2014 г. фирма “Х” отдава на фирма “У” помещение. В договора е записано: месечната наемна цена за периода на действие на договора е 1000 лв. Страните се уговарят за гратисен период от датата на сключване на договора до 20.0...

Допълнително възнаграждение по срочен договор

Работя на срочен договор до завръщане на титуляр. Имам над 30 години стаж, но в друга фирма, но не ми се плаща клас. Имат ли право на това? Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов ст...

Отказ нa работодателя да върне на работа възстановен от съда служител

След отмяна от съда на незаконно уволнение и възстановяване на служителка работодателят отказва да я върне на предишната работа. Междувременно служителката получава болничен лист за първите 45 дни отпуск поради бременност и раждане, който няма как да...

Право на ваучери за храна за дните на отпуск

На общото събрание е взето решение ваучери за храна да бъдат раздавани на база отработени дни. Имаме колеги в дългосрочен отпуск по болест, които за тези дни няма да получат ваучери. Правилно ли е това решение? Ваучерите за храна са социална придоби...

Право на пътни пари за пътуване до местоработата

Работя на 35 км от населеното място, където живея, и плащам по 8 лева за път. Имам ли право на пътни разноски от фирмата? От запитването не става ясно по какъв начин се осъществява пътуването - с обществен транспорт или с частен превоз, със закупува...

Продажба на актив

Дълго време в сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА ми стоеше една порутена сграда, която беше купена с идеята да се реновира и да се използва за дейността. Към момента на закупуването, а и към момента на последващата й продажба обаче нищо не беше...

Третиране на предоставяно намаление на храната като социален разход

Съгласно разпоредбите на чл. 249 от Кодекса на труда и по силата на заповед, издадена от управителя на дружеството, е създадена организация за предоставяне на служителите на социална придобивка в натура под формата на “поевтиняване на храната” за пер...

В пресата за вас

Задължения на работодателя, свързани с изискванията за микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите: - от параметрите на микроклим...

Отчитане на безвъзмездните средства

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на безвъзмездните средства според МСС 20. В стандарта отново са предвидени два подхода при признаване на безвъзмездните средства - приходе...

Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на финансиранията в бюджетните предприятия. В сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидено финансиранията да се отразяват като трансфери, помощи и дарен...

Погасителна давност за дивиденти

В бр. 9 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: погасява ли се по давност правото на дивидент? Като “вземане” дивидентът също се погасява по давност, т.е. той се подчинява на правилата, важащи за остана...

Погасителна давност за имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Погасява ли се по давност имуществената санкция, наложена с наказателно постановление, и приложим ли е срокът за глобата? Разликата между наказа...

Форма за действителност, уговорена от страните, и установяване на правата и задълженията на страните при неформални търговски договори

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формата за действителност, уговорена от страните, и установяване (узнаване от трети лица) на правата и задълженията на страните при неформални търговски догов...

Справочник

Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица

Национална агенция за приходите С разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи на данъчно задължени по ЗКПО лица, представляващи доходи на местни физи...

Свързани лица по ЗКПО

Национална агенция за приходите Определение за свързани лица - § 1, т. 13 от ЗКПО Съгласно разпоредбата на § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО “свързани лица” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредба на Данъчно-осигурителния процесуален к...

Справочна информация бр. 34/2014

Централни валутни курсове за периода 23.09.2014 г. - 26.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...