Трудово право 2023

ТРУДОВО ПРАВО 2023

Пет тематични електронни книги, обстойно разработени и допълнени с множество казуси и примери от доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ВКЛЮЧЕНИ АКТУАЛИЗАЦИИ за цялата 2023 г.: В изцяло обновените и допълнени текстове на петте книги спрямо последните промени в Кодекса на труда, допълнително ще отрязват и всички бъдещи промени, които ще бъдат обнародвани до 31.12.2023 г.

• ВСТЪПВАНЕ В ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ • РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ • ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
• ДИСЦИПЛИНАРНА И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
• ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР


Сборникът съдържа:

• Пълните текстове на цялата свързана нормативна база и други важни документи
• Подбрана административна и съдебна практика
• Огромен брой готови за попълване актуални бланки и образци, в удобния за редакция .docx (WORD) формат

1000 въпроса… 2023
1000 ВЪПРОСА - 1000 ОТГОВОРА от практиката на счетоводителя - 2023

Сборник с най-интересните
казуси от практиката!

• Счетоводно отчитане – Христо ДОСЕВ
• ЗДДС – Мина ЯНКОВА
• ЗКПО – Проф. д-р Али ВЕЙСЕЛ
• ЗДДФЛ – Лорета ЦВЕТКОВА
• Трудово право – Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
• Осигуряване – Аспасия ПЕТКОВА
Семинар 2023

ГОДИШЕН СЧЕТОВОДЕН СЕМИНАР 2023

Теми и лектори:

Годишно данъчно приключване 2022 г. по реда на ЗКПО
Цветана ЯНКОВА

Нови моменти и актуални проблеми по ЗДДС
Валентина ВАСИЛЕВА

Промени в осигурителното законодателство
Аспасия ПЕТКОВА

Актуални проблеми на трудовото законодателство
Доц. д-р Андрей АЛЕКСАНДРОВ
Бюджет 2023

Универсална книга на БЮДЖЕТНИЯ СЧЕТОВОДИТЕЛ 2023

Съдържание:

Годишно счетоводно приключване в бюджетните организации и съставяне на финансов отчет за 2022 г.
Мария ЦВЕТАНОВА

Специфични моменти при прилагане на ЗДДС от бюджетни предприятия
Мина ЯНКОВА

Трудови и служебни правоотношения в бюджетното предприятие
Гошо МУШКАРОВ

Обществените поръчки
Мариана КАЦАРОВА

Държавното обществено осигуряване в практиката на бюджетното предприятие
Аспасия ПЕТКОВА
Експертис

Счетоводно-правна информационна система ЕКСПЕРТИС

Представяме Ви Експертис – счетоводно-правна информационна система, разработена специално за нуждите на счетоводителите. Това е многофункционален информационен софтуер, който е винаги достъпен, чрез сайта ни в интернет..

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

• Цялото действащо и отменено законодателство • Съдебна практика • Писма и указания • Въпроси, отговори и коментари • Счетоводен справочник • Образци и формуляри • Процедури • Безплатна услуга „отговор на въпрос”  • Специализирани лихвени и данъчни калкулатори и още много друга полезна информация.

 

Настолник… 2023

НАСТОЛНИК НА СЧЕТОВОДИТЕЛЯ 2023

Познатият ви справочен сборник предлага удобството да откривате бързо и лесно важната ви и нужна информация, необходими показатели и данни - както актуалните, така и за годините назад.

Изцяло обновеният интернет вариант притежава множество предимства:

ВИНАГИ АКТУАЛЕН – в електронното издание екипът ни постоянно допълва и обновява информацията, така че вие винаги сте сигурни, че ползвате коректни и надеждни данни
НАВСЯКЪДЕ ДОСТЪПЕН – както през служебния ви или домашен компютър, така и през всяко мобилно устройство, вие навсякъде ще имате достъп до изданието чрез сайта ни nastolnik.bg
БЪРЗО ТЪРСЕНЕ – независимо дали търсите по ключова дума, фраза, абревиатура или нормативен акт, търсачката за секунда ще изведе необходимата ви информация, без да се налага да преглеждате всичко
ЯСНА ПОДРЕДБА – разпределени в 5 основни раздела и множество категории, стотиците документи са прегледно подредени в ясна логическа последователност, за да откривате лесно търсеното от вас
СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ – навсякъде където е нужно, има връзки и препратки към свързани документи, за да преглеждате допълнителна информация по търсената тема

начало > в. Седмичен законник > 2014 > бр. 34, 2 септ. - 5 октомври 2014 г.
 
в. Седмичен законник
бр. 34, 2 септ. - 5 октомври 2014 г.
Законодателство

Възстановяване и прихващане на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции

Целта на възстановяването и прихващането на вземания за задължителни осигурителни вноски, глоби и имуществени санкции е установяването на дължимостта на претендираните от лицето суми и евентуалното им връщане или прихващане с вземания за данъци и зад...

Държавен вестник бр. 34/2014 г.

ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г. Правителството прие: 1. Постановление № 261 от 28.08.2014 г. за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата. 2. Постано...

Министерски съвет бр. 34/2014 г.

Правителството одобри проект на нова Спогодба между България и Холандия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите. Кабинетът упълномощи министъра на финансите да проведе преговорите и да подпише спогодбата при условие за последваща ратифи...

С ДДС се облагат не само стоки и услуги, но и дейността на физическо лице, извършена с личен труд

Поради възникналите множество въпроси относно данъчно третиране по ЗДДС на дейност на физическо лице срещу възнаграждение в търговски или в адвокатски дружества, положена с личен труд, различен от дейност по управление и контрол, НАП изразява следнот...

Въпроси и отговори

Важни решения на съда на ЕС относно приложението на директивите по ДДС бр. 34

Дело C‑538/08 и дело C‑33/09, решение от 15 април 2010 г. страни: X Holding BV срещу Staatssecretaris van Financiën (C‑538/08), и Oracle Nederland BV срещу Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht-Gooi (C‑33/09) Предм...

Гратисен период при наем

По договор за наем от 09.06.2014 г. фирма “Х” отдава на фирма “У” помещение. В договора е записано: месечната наемна цена за периода на действие на договора е 1000 лв. Страните се уговарят за гратисен период от датата на сключване на договора до 20.0...

Допълнително възнаграждение по срочен договор

Работя на срочен договор до завръщане на титуляр. Имам над 30 години стаж, но в друга фирма, но не ми се плаща клас. Имат ли право на това? Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов ст...

Отказ нa работодателя да върне на работа възстановен от съда служител

След отмяна от съда на незаконно уволнение и възстановяване на служителка работодателят отказва да я върне на предишната работа. Междувременно служителката получава болничен лист за първите 45 дни отпуск поради бременност и раждане, който няма как да...

Право на ваучери за храна за дните на отпуск

На общото събрание е взето решение ваучери за храна да бъдат раздавани на база отработени дни. Имаме колеги в дългосрочен отпуск по болест, които за тези дни няма да получат ваучери. Правилно ли е това решение? Ваучерите за храна са социална придоби...

Право на пътни пари за пътуване до местоработата

Работя на 35 км от населеното място, където живея, и плащам по 8 лева за път. Имам ли право на пътни разноски от фирмата? От запитването не става ясно по какъв начин се осъществява пътуването - с обществен транспорт или с частен превоз, със закупува...

Продажба на актив

Дълго време в сметка 207 Разходи за придобиване на ДМА ми стоеше една порутена сграда, която беше купена с идеята да се реновира и да се използва за дейността. Към момента на закупуването, а и към момента на последващата й продажба обаче нищо не беше...

Третиране на предоставяно намаление на храната като социален разход

Съгласно разпоредбите на чл. 249 от Кодекса на труда и по силата на заповед, издадена от управителя на дружеството, е създадена организация за предоставяне на служителите на социална придобивка в натура под формата на “поевтиняване на храната” за пер...

В пресата за вас

Задължения на работодателя, свързани с изискванията за микроклимата на работните места

В бр. 8 от 2014 г. на списание “Труд и право” доц. д-р Георги Илиев, инж., разглежда новите изисквания за микроклимата на работните места. Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на работещите: - от параметрите на микроклим...

Отчитане на безвъзмездните средства

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Счетоводство+” Емил Евлогиев, дипломиран експерт-счетоводител, коментира отчитането на безвъзмездните средства според МСС 20. В стандарта отново са предвидени два подхода при признаване на безвъзмездните средства - приходе...

Отчитане на финансиранията в бюджетните предприятия

В бр. 9 от 2014 г. на сп. “Български законник” Иван Златков, д.е.с., коментира отчитането на финансиранията в бюджетните предприятия. В сметкоплана на бюджетните предприятия е предвидено финансиранията да се отразяват като трансфери, помощи и дарен...

Погасителна давност за дивиденти

В бр. 9 от 2014 г. на списание “Счетоводство+” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: погасява ли се по давност правото на дивидент? Като “вземане” дивидентът също се погасява по давност, т.е. той се подчинява на правилата, важащи за остана...

Погасителна давност за имуществената санкция

В бр. 9 от 2014 г. на в. “Счетоводна и данъчна практика” Анелия Маркова, съдия, дава отговор на въпроса: Погасява ли се по давност имуществената санкция, наложена с наказателно постановление, и приложим ли е срокът за глобата? Разликата между наказа...

Форма за действителност, уговорена от страните, и установяване на правата и задълженията на страните при неформални търговски договори

В бр. 8 от 2014 г. на сп. “Търговско и облигационно право” Антон Узунов, адвокат, коментира формата за действителност, уговорена от страните, и установяване (узнаване от трети лица) на правата и задълженията на страните при неформални търговски догов...

Справочник

Данъчни временни разлики от неизплатени доходи на местни физически лица

Национална агенция за приходите С разпоредбата на чл. 42 от ЗКПО се регламентира специфичен ред за възникване и обратно проявление на данъчна временна разлика с произход разходи на данъчно задължени по ЗКПО лица, представляващи доходи на местни физи...

Свързани лица по ЗКПО

Национална агенция за приходите Определение за свързани лица - § 1, т. 13 от ЗКПО Съгласно разпоредбата на § 1, т. 13 от ДР на ЗКПО “свързани лица” са лицата по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредба на Данъчно-осигурителния процесуален к...

Справочна информация бр. 34/2014

Централни валутни курсове за периода 23.09.2014 г. - 26.09.2014 г. Фиксирани курсове Основен лихвен процент Валутни курсове за митнически цели За повече информация погледнете на страница 13 от сканирания брой на изданието! Линк към сканираната ...